25 Ekim 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

25 Ekim 1941 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? zın Hatası Yazan: Nadire Seymenoğlu 0200440006 04003900 ir Genç Kı. Evlendiklerinin ilk sebili “nin bir Ilkbahar günü. Ta- biat bütün ota yere sermiş. Nevin ya aşını ,yine pencereye e ses- iz duruzor, Kocasının gazete okuyan sesini duymıyor. Göz- lerini büyüterek karşıda uza- sıra kekik kokusunu bisse- decek zannediyor. Fakat bu dağ kekik kokmuyor Gerç e Hneiliyer. 3 iki. gesi sinema şeridi or gözlerinin inünden, Semih mahzün bir cuk gibi ona bakiye levinin gel diye İesleşikoi ni per Onu bu düşüncelerin- en Tarığın sesi çekiyor. i — Nevinim neden dalgın- in yine, ne düşünüyorsun? 'urada hiç ys değilsin ibi geliyor ba Genç. la ies EN Gözünden | iki ji yanıyor Tarığın dudak- nda, i— Söyle Nevin ne isti- yarı gini fr damla kalbi- i akıtmağa başladığım idenberi' yalhiz senin için ıyan bir canlıyım diyor. devin Küçük be kocatsı- m kapatiyo: - Târık diyor. Sevgi ök i çok Wiğimi böş yere munaküşa İyelini. Bügün biliyorsun jvlendiğimizin tam ikinci i hâydi beni şu kerşıki arda atla gezdir. arık” kücağina otürttuğu nnın gözlerite şefkat ve Ni ha “nazatlarile ba- »nç © kadın: kocasinin una Şimârık bir “çocuk sarılıyor. Onu &nsesin- öpüyor. k Enseden öpmek “ayrı- | delâletmiş Nevin. inç kadın okuraklıyor Neden Tarık diyor. i hırçınlaşarak; Ben bi- cak ölümle ayrılac ) okadar eminimki. — . Bayram şekeri *ifiatleri arasın- da çok fark varmış! iy Balalı: Istanbul — Şeker 'bayra- mı münasebetiyle şehrimiz- deki akide, lokum ve şe- kerleme gibi muhtelif nevi şeker maddelerinin satışları artaiş bulunmaktadır. Bu sı- ralarda bazı şekercilerin yük- sek fiate satış yapmakta ol- dukları hakkında bazı şikâ- yetler yapılmıştır. Fiat mü- ravabe bürosu kontrolörleri dün bu münasebetle polis ve zabıtai belediyenin de yardımiyle şehirde umumi bir tarama yapmışlardır. Muhtelif şekerciler arasın- ve en asgari fiatı takip eden bir şekercinin satışları esas tutulmuş ve diğer. satışlarda ibtikâr olup olmadığı ona göre tayin edilmiştir. — Trabzon yağı- Midi Istanbul — Fiyat Müraka- be komisyonu Trabzon yağı- nın istihral rotasında da yükseldğini görerek şehri- mizde Trabzon yağı fiyatını artırmıştır. Evvelce bu yağın fiyatı toptan 120, perakende 132 kuruştu. Komisyon ver- diği karara göre badema toptan 1325, perakende ise "150 kuruştan satılscaktır. . . Marti gazinosu Her keseye elverişli olan Asri Sirema karşısı Marti gazinösuna mutlaka geliniz nefis içki meşrubat v. tenevvi (o mezeler tamamile ucuzdur. Mutlaka geliniz. mai Nevin kocasının kucağın- dan atlıyor, adam atları eyleme için aşa- gıya iniy Yarım saat sonra neşeli bir çift atlarına binmişler, na fiat kondul açıld Ayın yirmisinde başlıyan ve 26 sında bitecek olan Kı- zılay haftasının açılma töre: ni araya bayramın girmesi hasebiyle dün yapılmıştır. Haftanın sonuna kadar Kızılaya yeni aza kaydına devam olunacaktır. Hapishane kaçağı Izmir hapishanesinden ev. velce kaçmış ve tekrar ya- kalanmış olan Mersinli İb- rahim oğlu Mehmet evvelki akşam duvar aşarak kaç- mak TOR ise de yakzlan- mıştır, 6. Halit Zin Türk- kan şehrimizde apu ve kadastro umum müdürü B, Halit Ziya Türk- kan tetkikatta (bulunmak üzere Ankaradan şehrimize la barabar kaldılar Bayramın ikinci günü ya- çölün maçlarda K.S, K. Al- tayla birer golle berabere ılar. NARİN Gazino ve içki! -

Lokantası EN YÜKSEK ALATURKA VE ALAFRANGA MÜZIK Birinci Kordonda en bü Şahap gibi muktedir bir elin taabbüt ettiği bu nezih v yüksek gazino İzmirde büyük bir boşluğu doldurmuştur. Hararetle tavsiye ederiz. 1 3 Kızılay haftası| Şehir Faberleri— Mebuslarımız Gidiyorlar İzmir mebusu Kâmil Dur sun, Tunçeli mebusu Sami Erkmen, li mebusu Şakir Şener Anvkarya git“ mişlerdir. Şehrimizdeki diğer mebuslar pazartesi günü An- karaya gidecekler ve Mecli- sin açılma töreninde bazır bulunacaklardır. —— ğe » . Sıhhat afişleri Sıhhat ve içtimai muave- pet vekâteti tarafından halk sağlığını korumak üzere pro- psğanda afişleri hazırlanmak- t adır. Bu afişlerde uyuz, ispirto- lu içkilerin sağlığa zararları şark çıbanı, beden terbiyesi ve halk sağlığı, diş sağlığı mevzuları görülmektedir. Afişler heryere dağıtıla- caktır. * Veda ziyafeti! ' Belediye reisi Dr, Behçet Uz Denizli mebuzluğuna inti- habı münasebetiyle 27 ilk teşrin pazartesi günü öğle- yin Kültürpark gazinosunda bir veda ziyafeti verecektir. e . . Valimiz geldi Valimiz B. Fuad Tuksal bayramı geçirmek üzere git- tiği Edremit, Burhaniye ve Ayvalıktan şehrimize avdet yiye 10 Ton çivi geldi ai — Vilâyet emrine 10 ton çivi gelmiştir. Bunla- e “ t Hastalıkları Miütulimsaisı DOKTOR Salih Sonad İkinci Beyler So. No. 79 dağa doğru gidiyorlar. Kuş İar coşkun, onlar kuşlardan daha bahtiyar görünüyor. Mayyare Sinemasındik Telefon$ ie > Bayramı münasebetiie ) MUAZZAM tim Tiren? ee pg ? : vi ik ii “bl : DUY : bi il MİŞ 2inci proğram eşi iri nun temsil ettiği o $ kana içiyorlar şimdi. Güneş ; ici “SE : pembe eteklerini toplamuğa ? hazırlanıyor artık. Ağaçların iKarım ve Patronum. (Komedi )! gölgeleri (uzuyor. Rüzgâr |$ Matineler: K. duymasın 1l 2,20 5.45 $ üşütüyer İnsanı. i8 'atronum İ 4,25 7,50 $ — Dönelim, Tarık eğer z ? iştersen, | ; YENi memnun edecek her geleni — Hayır Nevin dağın en i$ İlk defa göreceğiniz bu Türkçe filmi yaratan büyük yüksek vi arr * artist VVallace, Berri güneşin batısını seyretmek İş istiyorum. Bu akşam grup iş Deniz Kahramanları m ve sen bana başka türlü ($ FRED SCOTT DEFA görünüyorsunuz. Bende san- iş etimden korkuyorum şimdi. |$ YILDIRIM KURŞUN (Aricası var) o |$ Seanslar 9 — 11.30 — 230 — 530 — 8.30 da hi HALKIN SESİ Sesi0', Çifçi bekliY Yağmur yağmur çiftçi nihayet yağmur? vuştu. Şimdide tohu” hum diye bağırıyor. i yağan yağmurların va i tav topraktan uçar humsuzluktan dolay, sinınekimi ikinci mişti. (o Binaecaleyb tohum isteriz diye o kad zırladıktan (sonra tevziine memur olan daha onun; çok tohumu saniye fevt etmeli ulaştırması memleket& yük bir hizmet olacakti” / 1 HALKIN SESI SAS DOKTORUN KÖŞESİ Şeker hastalği. Şeker hastalığına olanların kendilerini bif ğ ; hususat » hakkında sık kontrol etmeleri lâ Meselâ perhiz yapmali | rağmen idrarda ve bilb* a | kanda şeker miktarı 59 e recededir? Bunu sık sik kik etmeleri lâzımdır: zg Ikinci mühim nokta gi yonlarının gene sık sık E* troludur. Bazı hıklarında şiryan ayl yani tansiyon çok art? unuyör. Ve bunun n€ olarak ta kalb damari?! anı bozukluğu. neticesi vaziyetler ortaya çıkar. g çüncü mühim nokt? ii şeker hastalığına dep ların perhiz yapa yaps ” rd , düşmeleri meselesidir yi pit da verem ârazının birde” ” başlanmasını pg ol Hakikat ten bir yeri si. hastaların nibavet ver! öldükleri malümdur. ei fih bütün bunlara 79 pe ş bugün ensulin ve usul eli resinde yapılan bir te Tau sayesinde eskiden old ğe9 kadar şeker hastalığı” korkulmaktadır. Bir de bu gibi hastalar” | vücutlarında e vi meydana meli onu Yarın e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler