4 Kasım 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1941 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Neşat Leblebi- — i« cioğlu , İBELEDİYE bi İTMFAKLA SEÇİLDİ in meclisi dün dör- D. devresine baş- Dr. Behçet Uz'un seçilmesi üzerine Ye reisini seçmiş- : Reşat Leblebici- r yi tanınmış tüccarla- ; j “ belediye reisi i ii Ün çıkan Ba Leblebicioğlu de- | teren arkadaşla» göstermiş oldu- İY m iti- > p lez sene İN kendisile birlikte İN 4 öncü sahifede REISLIĞINE Belediye Reisliğine seçilen B. Reşat Leblebicioğlu 218 top veyaiğ- olundu LAM em e İlay Alman res- £ | “Kırımda mağlup a ie Alman b)», fekküllerinin sıkı |, yi altında biri p iğeri de Kerç Mila çalışan iki almıştır. Düşman N kaçırmak için ku- i m hücum rimiz topyek- r , / j talu on ti- ii ğ İ batırmış ve di- hi de ağir has- Şimal Mi e N hedefleri bon- Rududdaki mev- a vi Me ağır çapta a, abet ettirilmiştir. agi edilmiş ve 230 h he» bir çok zırklı miktarda da Ni iğtibam ve- Sdilmiştir. Bundan ik, SSreketimize ma- i İs Sin konulmuş ola- â Binden, fazla kara tahrip edilmiştir. 2 İğ ele Doneçte i kazanmıştır. “a .*Phesinin merkez N b şehri zırhlı | teşekküllerimiz ele geçirilmiştir. NU LENA EKE SEN e e p — az > , p esir, 230 Dogolun süküt merâsimine bütün Fransa iştirâk etmiş kz iğ) dra, (a.a.) — Alman- lar tarafından idam edilen Fransız rehinelerinin hatıra- larını taziz için beş dakika süküt durulması için gene- ral Dögolün teklifine aşağı yukarı bütün Fransa iştirak etmiştir. Bu tezabüratın mu- azzam olduğu da görülmek- tedir. Sovyetlere Göre Almanların verdikleri s wv zaylat aŞırmış Moskova (â.A) — Sovyet öğle tebliğine ek: Düşmana insan ve malze- mece ağır kayıplar vetdiril- miştir, Dün Kalenin cephe- sinde faaliyette bulunan bir Sovyet hava birliği büyük bir düşman motörlü kolunu dağıtınış 200 den fazla Al man öldürmüştür. Bir çok kamyon tahrip edilmiştir. Tula Doneç istikametinde kıtalarımız 500 düşman su- bay ve eri öldürmüş ve 40 kadar tank tahrip etmiştir. Cenup bölgesisdeki çar- pışmalarda da 2 Alman pi- yade taburu imha edilmiş ve ayrıca 16 tank ve 10 top iğtinam edilmiştir. n Dakika HALKIN SESİ Halkın Sesi IZINCI YIL No.4426 (Her (Her gün gün çıkar siyasi gazete) MATBAASINDA — BASILMIŞTIR Sanın, Neşriyat | SIRRI SANLI Senelik 7,5 Lira ö Aylık4 » SAYISI (100) PARAJ ASKERİ VAZIYET Almanlar Sür- veyş kanalı hisselerini sa- tın almağa çalışıyorlar. ra (2x.a) agiliz Gül ker ma lümeta göre Süveyş kanalı nın hisse senetlerini Fran sızların elinden satın almak için Göringin riyasetinde bir Alman grubu uğraşmakta dır. Frist Keller ismindeki Alman taciri Vandel ismirdeki bir Frausızdan 25 bin adet hisse senedi satın almıştır. lugiliz siyasi mahfilleri bu hâdiseye ehemmiyet atfet- memekte ve kanalın askeri bir kontrol altında © bulun” masinı garanti saymaktadır- lar. Amerika Finlandiyaya ihtar verdi Vaşington tan) — Kördel Hull dün verdiği beyanatta Finlandiya (o hükümetinden sözleris değil filiyatla muka- bele etmesini istemiştir. Malüm olduğu üzere Fin- landiya hariciye uwazırı bay Riti Finlandiyanın Nazilere bağlı olduğunu beyanatında reddetmişti. Kordel Null ba beyanattan iki saat sonra landiyaya karşı ihtar mahiye- tini haiz sözler söylemesi manidar telâkki olunmakta dır. maaşa Önemini Rusyada son . vaziyet Moskova, (a.a) — Sovyet tebliği: 2 sonteşrinde bütün cephelerde cehennemi !mu- barebe devam etmiştir..Kırım ve Kalirinde bilhassa harp şiddetlidir. Moskovada keri vaziyet şiddetli safhe- dadır. Şimalde Almanlar bü- cuma devamdadır. Tulada tazyik aitalştır. o Kırımda vaziyet vabimdir. Almanlar Beyladan gecid temin ede- memişlerdir. ——— 46 idam daha.. Belgrad (a.a) — Alman- lar 46 komünisti kurşuna dizmişlerdir. Bunların ara- sında çete reisi de vardır. Ayrıca kırk komünist mü- sademe neticesinde öldürül- müştür. adyo gazetesine göre son ea bazı (değişiklikler hesabiyle Rus cephesi şimdi biri şimsİ, diğeri cevup ol- mak üzere ikiye ayrılmıştır. Şimal cephesine (Generzl Zukof ve cenup cephesine de Mareşal Timoçenko ku- mandan teyin edilmiştir. Mareşal Voroşilof ile ma- reşal Budyeniye cephe geri- lerinde vazifeler verilmiştir. Bu vazifelerin neler olduğu bildirilmemekle bernber, ye- niden ordular teşkili vazife- si olduğu tahmin edilmekte- r, Harbin başladığından beri mevcut olan üç cephede, şi- Yabancı gaze“ teler MilliŞefin nutkunu tef- sir ediyorlar Londra, (a.a.) — Gazete- er Camburreisi İnönünün nutkuna ön safta bir yer a erdir. Başlıca gazete- lerin kullandıkları başlıklar şunlardır: Timesin başlığı, Türkiye boyun eğmiyor, Daily Tel- grafın başlığı, Türkiye Hit- lerin davasına iltihak etme- miştir. Türkiye Ingilteresin dostu olarak kalıyor. Nevs Chronicle'in başlığı, İnönü Türkiyenin ahidlerine sadık kalacağını söylemiştir. Daily Mailin başlığı, Türkler sulh yapılmasını teklif ediyorlar. Times şunları yazmaktadır: Türkiyenin şimdi bulun- ettirdiği rağmen Cumhurreisinin nut- ku kuvvetli ve cesurane ol- muştur. Türkiye Cumhurreisi Tür- kiyenin obitaraf (olduğunu müstakil kalmak ve haysiyet ve şerefini muhafaza etmek azminde bulunduğunu bir ih- tilâfa meydan vermiyecek diplomatik bir tarzda söyle- miştir. Nutkun muhtemel bir sulh tavassutuna ait kısmına ge- lince İönünün beyanatı kat'i bir tekliften ziyade akade- mik ;bir temenniden ibaret sayılmak lâzım gelir. Balkan memleket- lerinin istiklâllerine ve Tür- kiyenin hiç bir vakit zor ka- bul etmiyeceğine dair olan fıkraların ehemmiyetine işa- ret etmektedir. Bu gazeteye göre bu söz- ler. bütün Türk milletinin malde Voroşilof, merkezde Timoçenko, cenupta Budyeni bulunmuştur. Şimdi bunlardan cephede komutan olan yalnız Timo- Almanlara göre Finlandi- ya ve Macar kıtaları da Mos- kova muharebelerina iştirak etmektedir. Bu sebeple ola- caktır ki Rusya bu devletle- re İngilterenin is ilân et- mesini istemektedi Ingiltere Eee 1939 hudutlarını geçtiği takdirde Finleniyaya harp ilân ede- ceği (hakkında bir ihtarda bulunmuş ise de hâlâ harp —Devamı 4 üncü sahifede — Ruslar Tulada yanan şehrin dış kalelerine çekildiler Londra, fişi — “Deyli Telgraf, şunları yazıyer: Na- zilerin hem Sivastopol, hem de şimali Kafkasya sahilinia karşısında kâin olan Kere- çe doğru ilerledikleri anla- şılmaktadır. Moskova bölgesinde Al manlar, bir çok hücumlar- dan sonra biraz durmak 70- runda kalmışlardır. Yalnız Tula bölgesinde Sovyet kı- taları : alevler içinde yanan şehrin dış kalelerine çekil- mek zorunda kalmışlardır. SIVASTOPOL MÜSTAHKEM Londra, (a.a.) — Simi polu bir harabe halinde bı- rakan Ruslar Şi - kilometre ta dağlık ve ârızalı en kilmişlerdir. & Sivastopol dn Majino hattı gibi üç sıra is- tihkâm kuşaklariyle kuşatıl- mıştır. ingilizler arkanjele tayyare malzemesi çıkardılar “ları taşıyan vapurlar Rusların buz denizindeki Arc Angel limanına gelmişler ve yük- lerini boşaltmışlardır. Âyrcaö bu limana asker ihra diğine dair haberler gelmek- tedir. Sanıldığına göre askerler tayyareci ustaları ve fen memurlarından müte- şekkil gruplardır. Askeri mabfillerden veri- len malümata göre bu mal- zeme derhal Ceuup cephe- dü agam aminin sn nl sa a kümesini EB

Bu sayıdan diğer sayfalar: