1 Aralık 1929 Tarihli Hayat Dergisi Sayfa 1

1 Aralık 1929 tarihli Hayat Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

küm ibini rken rAre- oka: rden ahut Insız fena inin ilimi 11 ri yal YAZILAR VE YAZANLAR Kaplıca tedayls C. Ata Hayata, daima hayata., dünyay daha çok hayat katalım!... Cilt Vİ. 1, Kânunuewel, 1929, Sayı:ld4 Nietzsche Al lal biyesi K Salammbo Nahit Sırrı ir VR ei E e ? hi Tenkir ve şekilleri Hikmet Şevki İRİ efiiç ie Av mütthit hükü- Bir mektup Ain Gündüz metleri ne demektir? Emil Ludwig Ben li iye : İktisadi bahisler A. Emrullah Kennison Seniha Sami Türk ellerinde İ. Hikme, Hayat ve Neşriyat öY Musahabe Kaplıca tedavisi iyük Müncinin, uyuşmuş diyar- ları dirilten yüksek himmeti Yalova'ya da taaluk edince burası - bir peri eli dokunmuş o gibi - birkaç içinde imaredildi. Bir akiler, İLME payıtahtının yanı başında bir haydut yatağı Olan Yalova kaplıcası genç Cümhuriyetin feyzi ile bir sıhhat ve rahat kaynağı oldu Yalova'nın mii şüphesiz, mem- eketimizde yeni bir medeniyet nümu nesi olacak ve topraklarımızın başka fasımlarından akan biri muh celif hassaları haiz olan rIMZ Ea Yalova gibi yeni konfor vası- taları ile teçhiz edilecektir. a ye kaplıca tedavisi, diğer meden mle- ketlerde Di gibi, biz de dabi Yenni şekle girecekrir. Bi Kaplıca teda m ilminin vaz'ın- dari daha eskidir. Bildiğimiz ilmi he: nlik daha mevcut değilken, hastalara dua ile, telkin ile şifa vermek için tesis edilen tedavi mabetleri ekseriya maden sularının kaynadıkları mevkilerde inşa lir ve buralara gelen hastalar rn ıların inayetlerinden ümit ettrilir. kat hakikatte kaplıcaların mar te: irlerinden istifade eder erdi, İlmi im meydana çıktıktan © sonra, daha ekran hokka- bazlığa cia olmasın e ileri gelse gerek, onlara hiç el yet ve- rilmemiştir. Bu ihmal GR li «ti. Alim hekimlerin kaplıcalardaki şifa hassalarını düşünmedikleri det.e, onlardan a tifade ettiler. Eski müteaddit ilahlı dini ibi, tek ilahlı ni Dap rahipleri asları da te- sadüf ettikleri hastaları, duyduklarına

ve gördüklerine ww muhtelif ka hıcalara gönderirler maden su larının. tesirlerini ilan mucizesine Mn propağanda yaparlardı. iz kaplıcalar civarında san'atlarını icra ede hekimlerden o bazıları, mucize düşüncesinden «zade olarak, maden sularının maddi deval uğun lamışlarıtı. Fakat bunların dönse ve sözleri up ilmine girmemisti kap- calara giden haştalar papaslarının. Giesiyelerze itimat, oyahut kendieri gibi hasta olan ve Krl şifa bulanlara imtisal ederler Nihayet on sekizinci EE büyük bir hekim, Theophile de Bordeu, ilmi hekimliğin kaplıca te: a ihmal et- meşi haksız olduğunu anladı; müre- addir tıbbi eserlerle he kimi anlattı. Kendisi za'en tüp » sistem sahibi olduğunda teber tutuldu ve kaplıca EK ime irdi Tabiat sanki bu hekimi kaplıca tedavisi usulünün ihyası için yaratmıştı. Doğduğu yer (1779) Fransada e lıcaları ile meşhur Pau şehri ile gen meş ur bir kaplıca olan Faux onat arasında bir köydü. Babası Pau şeh- rinde hekim oldugundan kaplıcalara gelen hastâları m ularak terkik ederdi. Bunun içi çocukluğu tama- mi kod Minimde ve önlardan u lunda yazılmış ve ifa bulan hastaların o menkibelerini neşredilmiş bir kitabın Paris'te dr. demekle geçmişti. al şöhret bulacağı şüphe-idi, Pari 'te enç Bördeu daha Montpe iter Tıp mea karşı bir inhim&k uyandı. Faküitesi inde Saati de iken derslerden Oo Hekimler birdenbire meydana çıkan öğrend ği müsber malümata pek he (o böyle ir bir meslekdeşe karşı esli öldüğüm fakat tubbın ozamanki (o bigâne kalamıyacaklarından onlarda nazariyelerine inanmadığını hocaları o Kitabi il amâniri ağa dikkat Etiler ve bu gençin bir he- kimlikte müceddit olacağına hükmet- e e da se iyesi cenkçi tabiatte 0 in ndan tip dersleri i e bir- likte a ! ğı unutmazdı. Bunün dal sorunlara karşi: “İlaç- Iacımla öldüremediklerimi kılıcımla öl- eceğim,, diye latife ederdi. Böyle teceddür fikrine ve cenkçi bir seciyi eye malik bir adamın muvaffak olacağında şüphe Dokto hira Paris'e giderek ora- dan kaplıcalar, el maddi tesir- lerini ip alem nlatmağı düşündü. Fakat Babası İDKEDE on sekiz çocuğu nm en zeki ve kendisine halel mak bulduğundan Oluru ani mani oldu Genç hekim fikrini, o zamanın modasına uyarak, Maden suları haktında mek- tüplar isminde bir kitap olarak yazdı; gene molaya re o Amstsıdamda tabettirdi ve daima usule vyarau Za- manın meşhür bir o hanımfendisine, kralın tekaüt edilmiş bir yözdesine ithal eyledi, Borden yerde papas- İn mücizelere, ana nır şefaatına atfestikleri hi hakikatte maden su arının maddi tesirle rinden ileri geldiğini fennen izah etmişti: fakat kaplıcaları mk için meşhur bir Kadının hi raye ine girmek zarure- tinden kendi de ii m mışlı,