18 Eylül 1939 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Dergisi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i yi U Sabah Postası 1“ İstanbul İkdam - Tel. 23300 Siyasi Muharriri: EBUZZİYAZADE VELİD 1 No. 36 —212 PAZARTESİ 18 EYLÜL - 1939 Telg. POLONYA ORDULARI HUDUDU GEÇEN SOVYET ORDULARILE HARBE BAŞLADI Sovyetlerin Hareketi Romanyada Endişe Uyandırdı, ! Ukranyalıların Ayaklanmasından Korkuluyor İngiltere Ve Fransa Almanyalİle ŞA ra EEE dk Bi Harbe Devam Etmek Kararında Olduklarını Tekrar Ediyorlar Kâğıt Fabrika-| Amerika Ordusu sının Kendini Göstermek Sı- Motörlü K Kıtalarla rası Geldi!| Takviye iye Ediliyor ll iştir kişinin Jâfa baki ın görünür rütbei aklı eser Seri ZİYA PAŞA Londra, 17 (A.A.) — va'dan | metlerine verdiği notanın metni şu - 5 —— . mez göre, — ir: l " “ s am N izmite bir hayatla, ve a şer o b al Dün Polonya Üzerine Yürüyen Kızılordunun Piyadeleri Bir Geçit Resminde kimbilir kaç yüz bin liralık bol mas- Fona hududunu ge: bildir » dei tubmabilmesi Mİ raflarla, da Kurmuş ln kizi iştir, İ bayisi dünğüme gündemi. | İş bir hayli falisiz bir mü. Te kaynaklarından bildirildiği je sürgn harekât esmiismda, Po- m muna e ei manvya e Musvava akın an len işi deneğe MAŞ Polonya hüküme - ta lik kâğıtları çıkarttıktan bir müddet vr. değildir. iie Bonra evvelâ kâğıtçılar, kâğıtların 30 KA iniya Grani Pahalı olduğundan, vaktinde yetişe- sre in in sabah Molodez- mediğinden şikâyete başla ladılar. Bir inde m amm larını ve derhal Polonyalı krisaim lerine mukavemetine maruz kaldıkların. Vee vernik Devletler Seferberlik < Yapıyorlar Hinin, fili ze kalktığıdı ny ile eye Bi Da lerine iştirak 1g Pat ajansının bir tebliğine göre | liği arasında cut muahedeler, — A m olonya Hariciye ,e Nezaretinin Dün nee “> yar Se me e | Romanyaya Taşındığı Bildiriliyor Polonyalılar Alman Sovyetlerin Harekete Hücumlarına Şiddetle Geçmesi Her Yerde Mukavemet Ediyorlar sese Uyandırdı mede yazsin ata za ver - Çermayti, 17 (AA) — Bugün | de muharebeyi kabulde tered- Paris, 17 (A.A) — Bu sabah ls ablan zanpedilmikladi. BA biz Bi ın | düt etmiyen Leh tayyarecilerinin salâhiyettar mahfillerde rarl Su: a Alman tabiyesi ha ye e zi iz kâğıt ei 2 e kalıramanca faaliyeti kaydedil- | bildirildiğine göre, yetindenberi değişmemi: ca a müstağni mektedi Dükü yali müd n an | ve di itibarla zi manyanın, DE girer. ve Sovyet Rusya ordusunun zırhlı otomobilleri ev ci a ddetle o müdafaada | şa ile İngilterenin son ab ya ya kendi. istediği re e K il b b nr Potemkin, Polonya sefi göbenlen kaymetlerini kaybetmiş a Bruli yak ve iyonu iyon TE 9) imi teb bakdamaki çeke taeiye edildiği takdirde, ibi siri pia ve ai lam Junmakta, Ene siiri ge m ipek kararlarını değiştirmemekted İçen Benim eze ri arma 2s cla zana | taratındam m ii e mn kemali önikkansdıi |, diğtalamdne bee ln | özele hemi daha e im Avrupada herhan- uğ ve Sovyet kılsatına Polonya |. Polanya, Gövyetler Birliği için bir | Leh hücumları ve ona karşı bir (Arkası 4 üncü sayfada) ie 5 Alman - Sovyet ade Muntazar olan bu tekliflere İ bir sebepten dolayı kâğıt fiatı yük- hayel geçmeleri emrinin veril » | tehâit teşkil edebilecek her türlü hâ- ça vüz pal arazi a ei Daladier ve a benii Selince bizim kâğıt fabrikası da, | miş olduğunu söylemiştir. diselere ve sürprizler için kolay bir e gi, vim ile İngiltereyi bu an (|, tereddüde bırakmıyacı âğıt İşl MOLOTOF'UN BEYA di saha olmuştur, Şimdiye kadar bita- e mi zlıkta aldıkları vaziyetten | cevaplarını da evvel ie - raf kah olan çmeğe ikna için kullana - kası 4 üncü sayfada) Mololot tarafından Sovyet milleti- | ya binmez, ie rize bu- eşi taş ..dar ayı vazgeçmeğe il . sında a ne hitaben neşredilen bir beyanna - | itaraf kalamaz, ayni zamanda, Sov. Pabmı koruyamıyacak ise, ie,

2€ için tesiş edildiğini e ve Kendisinden hesap istemek hepimiz "çin bir boyun borcu olur. Müamafih fabrikadan ei 1 bununla da kalmadi ali dekara memleket pr fayda > zararı -ş Meclis n” hiti. luğu iddiası tâ Meclis ” e kadar ar Eş Me ri nün) sahib ın Bey zl Nesriy; ra Mn Miele. Birtakım deliller a brikadan acı acı şikâyet anıllmıyorsa am Ni Beyin b ykieerine ika müdürü, Gi ikanm. işlerinin (Arkası 4 üncü sayfada) : EBUZZİYAZADE Velid mede ahiren metörlü ihtiyat kuvvet- Kazil Or- m talik edi dişler, ikümete V mü- skn yala ale yap vu suretle Kızıl Orduya eğe davet eylemektedir. İN NOTASI mağa ve yardım ani sovyi Sovyet 2d larının. sim irem duhi kında yabancı memleketler ik - yet hükümeti, Polonya arâzisindi bi kalmış olan kendisine kan rabıta» mn ile ya m man Ukranyalıların ve rın himayesiz. a be balm yo sında kayıt Bu vaziyet karşısında Sovyet hü - kameri il di sn rek garbi Uk - an, Aynı yet. hükümeti, ella Palm zili şuursuz. Si - sürüklediği o bedbaht ve recek her türlü tedbirleri de almak dedir. (Arkası 3 üncü sayfada) 20 Mağlüp Etti Dün yapılan spor or Harak yazısı 2 inci sayfamızdadır FRANSIZ TEBLİĞİ Li ALMAN. TEBLİĞİ | 17/9 tarihli tebliği: imi Alman karargâhının debli. doğru v rinde iki noktada düşman hücumu Cenubu şarki istikametinde Polon- olmuştur. Birisi Mozel vadisinin şar- e ile kında, diğeri Sarre ile Vosges ara- bulmaya sında aim merkezinde vukua a elmiştir. Bu iki hücum da tardedil- miştir, tedir. Son alınan malümat, Polonyadan li baker el emi ve cephemize, hava kuvvetleri ve büyük pe 100 tayyare elimize getmiş- yi ie “Alman kuvvetleri- iki hakkında birkac gül yi zaptı işin yapılmakla dir. (Arkan 3 öncü sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler