29 Şubat 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 3

29 Şubat 1940 tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Irak hükümeti de askeri tedbirler almıya başladı Romanyanın Bayramı Kanunu Esasinin yıldönü- 0 imlatneii adile kir şangırtı, bir şungurtu! Hem de nerede biliyor musu- mz? Tramvaya! Tramvay tam yerinden kalkari arka açan içeriye ei alda bir şün; nu ie tudur koptu. Acaba ne ai Diye herkesle birlikte, bir de e Mısır hükümetinin bir kararı Kahire, 28 (A.A) — Bağdat- dan Mısır matbuatına bildürildi- Bine göre halihazırda Irak hükü- meti, memleketin müdafaası için tedbirler m Askeri prog ramın tatbiki için lâzımgelen tah- sisatın Mm mesini teminen den pek lüzumlu olmıyan mas - Li taflar çıkarılmaktadır. Diğer cihetten hükümet mağa- zalarında > evlerinde ile örgü > saç bulunan kimseleri stokları etmisi Kali, 28 (A) — “İskenderi- itberen & liye edilerek ve as- idare El konulacaktır. Finler Sovyet taarru- zuna karşı koyuyorlar bölgesin: min için şiddeti; bir mukavemet göslermekle ika ediyorlar, Rie at Nawtsi şehrinin cenubundaki Yi eri düşman mevzii rkeiya hava kuvvetleri düş kollarını, man e yo'larını ve een bombardıman ümit. Stoi .A.) — Söylen- diğine göre, şim ii sahilindeki Fin landiya'ı kayakçı © müfreze sahrınçlı gemilerde dahil olmak ere bazı an ein m E amIŞ, eehaziklekii söyle- iallerdir. D Dier re Bane” lerin bu k bir m rilen ve ve e taşi ri ize rivayetler Bola etlerin ie rn yapalim alenen bal önterdikleri ie şi 3000 dı ve dün dayanmakta ve artık Sol çenahlarından - çevrilmek tehli- kesinden korkmamaiktadırlar. İlk İsven gönüllü kıtaları şimal cephesine sevkedilmiştir. Küçük bir Norveç çin İsveç kıta- Helsinki, 28 Pak) — Resmi iin tebliği: ıa muharebeleri yap- an taarruzları le ve mülemddi Rus müfrezeleri da- Batılmıstar. “Sulh temini kabil değil (Baş tarafı 1 inci sayfadat letini dinlemiye iğriçemimma kd 'Höriciye Nezameki mlsteşarı B: Baler verdiği anrapla ezber > Bu meseleyi kendi başımıza hal letmek istememekliğimiz B. Hen- iy tatmin etse gerektir. teakiben işçi mebus David- ai “hükümetin Kati hangi angi şart- yah yl me giri © Bütler gora ve Çemberlayn — mika a m vaziy: “Datler, Başvakilin sözlerine ber ha iz şey ilâve etmekten im- Bütün ye- yi Sp A Yal dö esasinın ikinci m ü tes'ii etmektedir. Romanya ei selâmeti için bu cağım.» Timpul ve Universul gazetele- iilerine uygun olan şu ana, ensiplerini tebarüz etliriyor- Yaa ve kuvvetli bie İral- — Vatandaşların hak ve ve- «Bu EREZ Bir muvazene fikrinin ya- 3 Bütün ei e siniz inler yapılmıştır. Bükreşle âzası ve im rönesans me uş - beğenirsiniz, orta yaşlıya yakın ei e e bayli şatafat i- cinde balmcnm kapıdan girerk acığı eşiğe takılıp o- rada biraz sendelememiş mi? Fe- şungurtu neden- di acaba? Neden olacak, iki kolunu, bi- eklerinden dirseklerine çe Rem zan kuipu büyüklü cağızın eee o ne kadar bi- lezikti ar ia ki, dokuzardan aşağı değildi ki bunların her biri rusun, iki “kile ağırlığındaki WE i keli m aşkel - mu bir örkadaşa anlat- tin, in gilek dedi kiz Kadmlarda bilezik mer: şimdi o kadar arttı ki, ği ile iç bedes- bilezikten geçilm Balkan güreşlerinin duvar a #işeri geld. Ben eve o ale ri gördüğüm zaman mayo ilâı kendime, kat ağdığı bu mevsim- & & pi ilânı olur mu? de - celbetti. kn gürler li ola yenmiş ol Binde İrina ae işleri arın yap- tn anl Ne YETİ ki, a- AE her bürlüsüne nkil ermemiş, m olanlar dahi meli Myo Hg ei uş'a ireş reklâmi yapmı Mat- baacı da > kasamamış. Belli ki, © iş için kendinde iştaha bul - aMIŞ... Bunun n kabahati ne afişi yapan da, ne Me” De Si ey dadır. rendisidir. Bir Bakan raşel bazrığı var. Şampiyonluğu sigortaladığı- miz da muhakkak. Bi Jardır. e İsveç ve Norveç vahim vaziyette Stokholm, 28 (A.A) — Haber alındığına göre parlâmente yek si ile Norveç riçi seler, ter mi isin Serli elişi e e bakımın beyan etmişler. kalmıyacak olursa, iL kol dan artanları da ayak bilklerine geçirmiye baslıyacaklar. OSMAN CEMAL KAYGILI porcu muhtlerde, spor yerleri- şu Spoj ne be ei imeeler arasında Balkan güreşleri lan konuşu- Jam, ört ilet arasında Kral Karol Koma'ya itmiyi Bükreş, 28 (AA) — Haves re Kalan İaiyen yerel e deceğine dair D. N, Ajan vendiği hala e emi | ifl şampi guru: runun verdiği birime daki - ei ettiği en lar mes ruz. Gazete erde de tam bir m re E n futbol turnuvası ha- silen ya e olsaydı vE eğ zetel meraklıların hi İçgüveysi vaziyetinde kalan spor şubemiz Alafranga güreşin zorakiliği şu balkan güreşlerindede belli oldu ; Yazan: Eşref Şefik zanlı şampiyonlara karşı Çir unun ici bir yağlı güreş takımı seçmesi yanikaayd. de seçme yaf sabakalarının za yerin dı. ve kaplar ibra alay, o salonun hali nice olurdu? Güreşçilerimiz ya e in m pe de 'Talisiz Yaşarın ismini Satman; kazandığı b vi — irene nim ne zaman bozmak cesaretini gös- tereceğiz acaba?... İdoiş mükellefiyeti “Bir Alman vapuru dilen bu böle e yan maktadır. G: arebe giddetini abm inler, Nautsi'deki mevzilerini müdafaa irler, ni harekât esnasında büyük hava faaliyeti cereyan etmiş Türkiye ve Boğ (Baş tarafı 1 inci ge) Avan Kamarasında işçi mebus- lardan B. Strauss, Başverilden Türk - Sovyet 1 hududam- daki meter ll ve askeri istikşaf hak- bulunmasını is- şu cevabı vermiştir; B Halim matbuat tarafın dan killirlen hudut hâdiselerini teyit eden hiçbir malümat ye Nazırı Cor: Pal Ye sese ille le air teşmili lüzumuna in Roosvekt'i bili matı hakkında gözetecilerin sualine yendiği cevanta, bu emi miner mele Tür ei yabancı lar mübayaam için ii bi taki, yapılmadığını söylemi e ini sayesi altında esasına dayanan, devamlı e Fransa kabinesi toplandı Paris, 28 (A.A) — Nazırlar gecis Lebrünün rivacetinde top tetkikata yarın da devam Si cektir. Graf Mpeenini a tie makamatı Graf öğre İva kruvazörünün ankazını Ar- jentin demir sanayicilerine sa- mışlardır. Zap AGA) ni rakçı liderin tevkifi üzerine ların z münasebete Bük Ke Kont Te- leki tarafından müşarünileyhin eziyetleri tevdi edi- karar Bu karar sureti bn parlâ- menkbonun tasdikine arzedilecek- tir, Holanda dahili tik razı 28 (AA) —Bü- yn ne a estiği ik istikraz Londra, 28 (A-A.) — Harp eko- pomi nazırı B. Cross Avam Ka- arasında muhtelif suallere ce- Me ade ei yila A İle renin ilk hedefi emtiadan hiç bir halde Gelik m e miveceği hakkı inat ak maktır. Mütsakiben nazır Se yonu adan Sovyeter Bi ne giden kal ve kr artan pr Ame- aktadır lerin ne a M kadar ar Alman yaya tekrar sevkedild ği mai değildir. şu sual sorulmustur nyan urma teşebbüs ee yanlı yeni harp, iamrriz Kater karalama ve tehlike - berler, bu teşkil sinekle. muhar) rinin, 25 ve 26 rai tarihli gaze- telerde akan ne yemiyal mile değildir. bil elle sa ğe - Biltere ve Era eMA ii alel m. - Tus ittifakı, Seri tebii sregirmi e ww da işlerse Şi Finlandiya ihtilâf hetere Ml iderse. Buna kali «Popolo İtal. yaz inde İstanbuldan ve- rilmiş bir haberde, Suriye, Irak- #a müttefiklerin hazırlıkların müdahalesile ab p Balen iz ile em yadan Almanlara petrol teslimine taki kiz ri eN e ik m b mektedir. radyoları, gazeteleri- Ham maddelerin Almanyaya satılmıyacağı tan niçin Amerika istisna edil > ektedir? m ? Cevan: Sebebi basittir. Müzake- re ettiğimiz memleketler kaçak ——— tirilmiştir. 29/12/940 tarihinden 23, edildiklerini beyan edi; /2/940 Baküda hava barajları tesis, | cuma günü saatir Tad Ke askeri o tahşidat, izde ler e mişami - bahri msnevra, y. da müt tefiklerin hazırlıkları gibi sayi- yakm 4 4120145 145 “ira 30 Bun lar, bazıları yalanlanan olan teberrüntin vilâyet ve ler gi getirilince, bir teh- | kaza üzerine (o tevziini göslerir inden al hareketler, hazırlık” ge e tefsirler, yalnız birer teşk etmektedirler, diyebil  beri ilriz. milli yardım komitesi, ei i iyoruz. ünlük. disteler o yekünu: e la « Umumi lira 73 kuruş, yan lar 8 5m ii ta 54 kuruş. Yekün: 1,399,071 li- Ti e Afyon Karahisar: 24.604 lira 55 kuruş. Ağrı: 5.038 Hira. > İngiltere harp ekonomisi : -İnazırının mühim sekisi an rolün £ ilâve etmiştir; Bazen ni memleketler ken- ie Eli yiye için meni klar teşkilini dili Bi Bü haçlı kelle mutabık kalmaklığımız zor ol - mleketlerin mah- kirice, umumiyetle bi- taraf memleketler bu elaleri barış zamanındaki nisbet dahi bitarafların racatını azaltmak Te kânlarıne & ramaktan hâli kalmıyoruz. Zelzele ve keyelân | Ankara: a Antalya: 23.002 lira 70 kuruş. Aydın: 41) ei Ya 70 in 53 kutuş. Snake la lira 17 ka : a Ol kuruş. : 23.829 lira 76 kuruş. Eskşehir: 22.050 Jira 13 kuruş, 03 lira 54 kı 3.347 lira 75 kuruş. çk 1.026.876 ira 15 k- e 179458 Hira 14 kuruş. rim ME lee, AL Gele 2553 ira 35 ku- Hakkâri: 2374 lira Antakya: 20249 bea lama Kömür havzasın- kaleden mubat) Halbuki 1439 da, Karabük de- mir ve çelik fabrikaları, daha tam etile çalışmıya yea 3 amıştı, Bu fabrikalar, tam ve ya eni yapılmakta oil ve tiril a rl ee buda ilâ- haz en a madur iv hat bt man, altın ma : ak için, epey ri a ve “7 yoruz. Halbuki” BE — müdde 3 için, bütü, in eyer kömüre hüstetmek daha doğru Olurdu. rına hotamiyat yenmek dig ME Tİ maz mi > ir e e ge da kabili. Tasan yle eli azmak el ağ birer ların > av müş oluruz. ei işinde, Dr, Refik Say- am hükümetinin ama a Nez tam bir muvaffakıyc! mükâfatını öğe memleket sata Ke ki, satacak kö İzle e bölün iii düşüncelerledir Ve bikac kömür havzasın- öt eke een karar vermiş büyük bir memmuniyetle kanar Kömür istihsali, ihracı ve kel ikti Kömür imamının inşasi sadi hayatımız çok mühim olan. ei hal hali ünl m bükme: amk e ü meilerinden biri ali ABİDİN DA' 07 tayyare lr ren da iki Alman tayyare düşünü. “Amsterdam, 28 (AA) — e Holder ei Ti ları ve bilhassa Amsterdam böl- gesi üzerinden yabancı tayyare- uçmuşlardır. i Siker ler

Bu sayıdan diğer sayfalar: