23 Temmuz 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 4

23 Temmuz 1940 tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ (ALLAHIN: ARSLANI TEFRİKA No. ! KAKMA “Kutâme, kalbini Ki ıztırap ateşlerini teskin etmek istedi. Fakat se nl beri “ölmedin mi?.. Ba- öyle lr 3 — Hayır... Yaralandım. Ve o gece, ölülerin arasından Kn rak kaçi « Nehrivanda, ye e sn idin m un ve kıvırcık kir- mik en iki damla a Bo azında düğümlene; r sesli — Yalnız kocamı değil... Ba- e kardesimi de kaybettim. İbi i Müleem'i 'in gözlerinde, san- adı. ki. nasıl bir intikam almakla unuta- cağ a a Ku tâme o anda a kalbini ii iztırap ele teskin etm: tedi. A ia et, İbni Mük Bi fir vi ie ie Yok, eğer ol- mazsa, bana müsaade et, Çıkıp “Diye mukabel le etti. Kutâme, bu garip teklif kar piki bie an dün a, İbni Mülcem'in gözlerinin için bakarak konuşmıya baslı — Bu kadar aceli — Evet. — Su hal ide, sualini sor. Sualimi sormadan - evvel, yehize, girer, girmez a Gi ca sana geldiğimi söyliye — Sine. kiç senin büsni min. Mile lerinden Paça illerine kadar, dillerde destan- — — Öyle diyorlar. — Bu pi ne lüzum mi Mülcem. Bunları bana ei dar çok söylüyorlar ki, artık din- lemek istemivo: 'akat, suna emin diy ki, hiç bir insan yi takdi, mek ister mis — Efer pek fant mukabilinde olursa, evlenebilirim. — Bel edin vi nedir? na, iki bir de nikâh teklif ben Diğ kâfi İn? büyük bir men- belki li ilce raladı.' Bir e star Sonra; me- ri sesle sözleri- adı» al in gel vüz kere, bir Debi haizdir, iş nedir? az, nda parladı İsti bela enn yi mi wi mi vi in?. — Nar, unda, a e var. Fakat sen, şövla bil. vi babanın, mi ve kardı intikamını almak icin. Kutâmenin vücudu, tepesinden topuklarına kadar sarsıldı. Eli- bi Za! İn iŞ. BANKASI 1940 Küçük Cari Hesaplar. IKRAMİYE PLANI ' © DALGA UZUN UZUNL TAP. 31.79 m. 9445 Km. 0 ve ai 19, ve m. pera ae Ew > Temmuz Salı 7.30 735 8— 8.10 8.20 830 Ml plâklar ve İmei kadını - Yemek listesi Kir erleri ©) Program. Muhtelif şarkılar (p.) Ajans haberleri muhtelif şarkı- Senfonik program (pl.) Kapanış. * Program Cazbant (pi. Çocuk saati Çocuklar için müzik (1) ma Gin mw ner önü Serbest saa: Radyo gazı Radyo sizi kia Ajans haberleri 23 — TEMMUZ 1940 GER Hava gazı infilâkı Bir işçinin dikkatsizliği büyük bir faciaya sebep oluyordu Taksim bah. i mak için bir kibrit çal yeni yaptı çesinde belediy: kına sikiş gazino binasının rılan bu hakam, el ve im i yeri edile fi isenin a ie çabuk an a Nüfus olmamış, yal. nız 7-8 Yüz rak kadar Ve yukubulmuştur. Yapılan tahkikat ke ve takibata bu böl. ğı yak - bağlan tar, Afroditten çıkan ha- karet davası yanında — sigarası Rıhtımlara işi olmıyan geni cek Mesi davasınm bir | (Liman Reisliği, Muhafaza baş muhakeme safhasını nakleder — ii v en müddelümumi Hikmet O- | vüSÜr 25 imana leme nat'a hakaret mahiyetinde ad- lürlüğü ve polis Be- len bazı fıkralar yazdığın be lala ki ei bir OLİYAL Gğikı Her ME isyon kurulmus ve bu komis nif alevhine Asliye Altıncı ce- | yon rıhtımlardaki te- ik > AE İle tetkiklere ii Dün mübelçi Yedinci Asliye | &r. Kemlsyon zıhtmlara ve ceza mahkemesi salonlara girip çıkmak i arak; İbni Mülcem. va Geri ak isterim. Diye mırıldandı, lcem'i istira- ISTANBUL EELEDİYESİNDEN | me, İbni Mü hate eker çekildi. O gün vaktini di. O,y secimi ipi li iyet başin ruhlu genç e ilmin. ei Sataral bir refah içi Bunun için de k bigmişti. vi in altın veri ecekti, Bu kararı vermis olan Tr me, şimdi kendi odasına çel miş, şöylece düşünüyodu: (Arkası var) maksadı, kendini hayatını vük- ye geçirmekti. 'ndine bir kıy- ii nene e diye kanununun 15 inei çı, çamaşırı, ülân olunur. üzere temdiden açık" arttır gi At Müdürlüğü “kateminde de Daimi Encümende zap mektuplarile ihale günü vi maddesi hil ve ve Mi m çal , sandı pe — e akşamına kadar mütlak: sureti. :t edeceklerin derhal İşten men: * Fatihte Hoca Üveys mahallesinin Şemsettin İada 2918 haritâ mumaralı ve 57,40 metr? murabbar gil arsa şe a: konulmuştur. Şartname Zabıt ve Muame- rülecektir. İhale 2/8/940 cuma günü saat 14 kp dark ik b ini eya Daimi Encümende bulunmaları. (6439) 8 eğ fıkrası hüki Cami, sokağında 114 üncü miş... Bu sözleri benim kadar cid- divet #miyetle söyleme - misti: , şüphe edemez - sin. Çü sallı ülcem!.. Bana bun Tarı Döylerielr ie mi i (Mekke) den e ie geldin. z Kuilme, Buraya setmiye gelmedim... Fakat, asıl maksadımı o sövlemeden evvel, senden bir şey öğrenmek iste- rim. — Sor, Cevap vereyim. — Kutâme!., Benimle evlen- ez rai Üçüncü Sulh Hu- kuk mlğinden: le birlikte tahsiline 22/3/940 ta- rihinde karar verilmiş olduğun- gün zarfında temyizi dava edil- mediği takdirde hükmün kesbi kat'iyet edeceğ e a an ADEMİ İKTİDAR ELGEVŞEKLİ HORMOBİN Mt her eczanede ali tusu 1295) Galata, İstanbi İnhisarlar Umum Müdürlüğündan YES i mucibince 550 u— Mübayaat e deki HI — İsteklilerin tayin a rinden e 1,5 güvenme parali acile ları, Nümunesi kilo ip pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık ekleri dram e saat 15 te Kabataşta levazım ve gün ve saatte teklif edecekleri yapılacaktır. Hint üze- birlikte mezkür komisyona müracaat (6346) hülâsası tebliği mâkamına küm kaim olmak üzere ilân olunu (28248) İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET BASILDIĞI YER; SON RAJ İD RIZA Tiyatrosu ik 8 Ki pakzına uymıya ve yazıyı ehli | Zemname hazırlıyacak Yarınki program yua eki ebirmive Karr öy ilim bila Kapanış oi Me 33 1000 > > Tik işleri m » JJAskerlik işleri . inada 4 üncü icra memurluğundan: e > il Askerlik Şubesinden Bir borctan dolayı mahcuz olup 2004 Noli kanun hükümlerine 2d 2 z E ve terbiye dolayısile sev- satılmasına karar vej lamamına ehli vukuf tarafından si tâbi iin, 321, 328, 329 do- iymet takdir mer ortez eski pi yeni Merke; Keşideler: 1 şubat, 1 mayıy ea ulardan (Ja; ndar Efendi mahallesinde Topkapı haricinde sağı A er er 1 idi : ln tarih- hariç) solu kışmen 4 harita Nolı ve kısmen 5 hari NG b mal vE ka lerinde yapıl sağlam, sakat, İslâm, 81 5 harita Nolı mahal cephesi Topkapı led 4 11/13 ihti at eratın peheriehal eml 1/1/1241 3 Kiye a 19/23 ve tai Ea 23 ve nüracaatları ilân olunı Vo.lı 120 metre murabbaından ibaret ve aşağıda evsafı yazılı gay. eren aç la ez an çikarılmıştar. e EVSA, BORSA NKARA 22-7 - 1949 1 Sterlin 524 100 bear 130.1875 100 Fre. e Liret — 100 İsviçre Fre, 29.6050 100 Florin 100 Rayişmark — 100 © Belga — 100 ahi 0.9975 100. Leva 1.7025 100 Çek kronu — 100 Peçeta 1390 160 Zleti 160 Pengö 284325 100 Ley 0.625 Wu. Dinas 3.3375 32.715 310975 /00 “Yen 100 İsveç Kronu 100 Esham ve Tahvilâ Tahvilât üzerine mamıştır. muamele ol- lâm, o kadar güç bir mesele değil bu. aş değil? gk ye Herifler vvetli olurlar- İ Seyler. El yi halleder. m bir is olur son- lr sa Ri taifesi iile Bu, azza| ra. — Olmaz devleti Ii —Ne en n öyle ise? » — Yeniçeri Arnavuttur. yoldaşlarımızın ek- altrdnan Ly ii isya- para na götü: —Bu oki — Devletlüm.... pe En çikar yol geç. başka dürtü ii Teri işini günü, Yeniçeriler çor- — Sb nra., — Sebebi sual olunduğu zaman g sadam alınmıya baslı 7 m tlar müstevl Fakat, dikka Sanma ke klemiz gider. olunuz devletlüm! eyleyiniz!. im a alinin ye ii Yeniceri ger tın ki “ari mi b ER han rumi devletin en Ykm sekil sahip oldular.. Yeniceri Pe giren on bin- ı oldukların: dan kum Jetin iduresine sahip oldu A Yeniceri ocâğı vavas, Karetini kaybederek. bark Bibam e Arnavuf oldu. Bu dan, vezir olarak dev- TELGRAF BASIMEVİ sebeple simdi ocağa ve hü- Ka idaresine müstevli o- l ziyade Arnavut idi, Hüseyin, o Yeniçeri ıp çorbacı Arna- di altın kuvvetile hemsehri- lik gayretile elde etti. eril ii elde et- « Di çorba İk ni e ce ” Yeniceri ilerin Ça iç .emeleri bir a oluğun anesi İk Yenenler divan günleri cor- ba n haftada üc âdet olduğu vechile e iler, çorbalarinı Pe genleri mira an- lasılırdı. Yeniçerilerin çorba iç- larına delâlet Cahil Kar: Ar- navut Hüseyin ağanın "Tikirleriz ne kanaat geni. onu Yeniçe- rileri isyana teşvike vasıta ey- lemisti. eder a Mustafa söyle dem — ei EE leri ti intine hususunda sayı ii sal kese akçe Odalara ve söz ig lap edip corba yemek ittifaka ia Hüseyin ağa da Ka- tal gibi okur vazar ta- mi din değildi. Hüsevii paraları Yeniçeri alalarııs da- gıttı. Ocak halkı en iri- âzamdan memni va za uteri m vezi değillerdi. azalmıştı. in a e alrmak. tir ikil ola, Bu yn itle ilidi. Biz ne Hain RT, Bu, kadar bin üsame kaldırıp micelerimizin dirliklerini çalıp bizim ve gayri içi e ziriâzam, , Hüsevin ağaya in bir cihet fal kavimdi. vari, H İŞKİN beraber 'No.li hane zemini ER döşeli ve içinde sarnıcı bulunan 23 temmuz salı günü aksamı | bir vi üzerinde emini çimento ve poirel döşeli adi ocaklı. bir GİRLÜR <a em e * kânlardan ibarettir. Bodrum katı zemin toprak bir avlu üzerinde ke Komedi — 3 — bende zemini taprak bir oda ve bir büyükce mahzen ve ahsap bölme yapılmış bir könürlükten ibarettir: Odanın harice ahşap kapısı ve de m mir parmaklıklı penceresi vardr. imali mi ir BİRİNCİ KAT: Bir sofa üzerine bir camlı kapılı beş oda zayikli bir h ibarettir. Odanın birinde ayda üç lira kira ile Bu ce eyyam rs yarın | Abraham Acemyan 1/10/937 den itibaren bir sene mü gece /Bü ir e HAMEET | cmdir. Diğer borçlu tarafından. hr Bk oka leri yandı 221 Nor dükkân: ve Sephesi earekân tülü iki idir. İçin :inde kunduracı Selkl ei altı hira kira ile Bp ci Tabaren edil sene müddetle kiracı. al ağ e büyük çimento döşeli ve sokağa iki ısı olan ve kepenksiz ve ocağın üzerinde bir bini katı lee imei ip içinde kahveci Zülfikar ayda 18 Jira e e ii den itibaren üç sene mü kiracıdır. : Zemini büyük mi meki hen fikir türahılin Göenürlik olarak bitimi eiilen bir öcalan Tah tir, blm ni bl Bina tam kârgirdir. Ve katlar potrel voltu iş up sokak cepheleri birinci kars kadar sıvalı mütebakisi tans kama dir. İçinde elik at ğa cephesi wi V başında re R ii aritırma şartnamesi 1/8/940 “tarihin dı umar herkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı GİY Tard fazla enik almak ee el şartnameye ve 937/ 1857 dosya numarasile memuriyetimize müracaat e ri m için yukarıda & yazlı an yüzde 75 nisbetinde pey vev: cektir. (Madde İli bir bankanın mektubu tevdi edil ahibi e “diğer yerine ve irtifak ını hususile faiz. n il 5 g >. İİ 3 a 3 gi dl ala tel » Aksi halde, Rİ ie sicili ile sabit olmadıkça $ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde a er iştireik edenler arttırma sart e ken ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul et e itibar olunurlar. enkul 26, /a/940 tarihinde pazartesi saat 14 den ie defa bağrı rim, 16 ya e İstanbul Ea il Me e sonra en çok ari İle edir AHEnk ur(timk haeli mi 'n kıymetin yüzle 78 ini vülmüz. veya satış istiyenin ala- cağına imi olan diğer alacaklı! ü bedel bunları! bu gayrimeskul ve temin li alacaklarının meamuundan İazla- ırttıranın taahhüdü kalmak üzere art- imi . Ve satış talebi ayrimenkul kendisine ihale olunan kimse de rhal veva erleri mile icinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak Kendisinden evvel en Mümei teklifte bulunan kimse arzötmis ol- edilir, İki ihale arasındaki fark ve geçen günler icin vüzde 5 den hesap oluncaak faiz ve diğer eri ayrıca hükme hacet kalmaksır m memuriyetimizce alıcıdan e ii (Madde 133) aricinde olarak yalnız tapu ferağ vi bedelini ve ihale karar pullarını tenvirat ve tanzifat ve dellâlive resminden Müter: mütevellit le rüsumu ve e vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttınma bedelinden tenzil İşbu gayrimenkul terier pala Dördüncü İcra Mamurlüğu odasında isbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi satılacağı ilân olunur. o“ (28241) ala NK vü Mane 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: