1 Kasım 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1

1 Kasım 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beşmaharriri: ABİDİN DAVER Marsosmaniye, Sade Telgraf: İKDAM İstanbul İKDAM GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETESİ SAYI 444— SENE 2 FİATİ HERYERDE KURUŞTUR Milli Sef Bugün Mühim Bir Nutuk .Söyliyecekler | Meclis saat 15 detoplanacak e Mili Şef İsmet İnönü D ün İngilterenin Şark Orduları |Erkânı Harbiye rn Kabul Buyurdular |; PARTİ GRUPU Toplandı Meclis Riyaset Divanı Seçildi Ankara; birinden) — Bu s an riyaset iş ve lis grupu i yapi sifa Kelile iklik him ; İkdi uhabirinden) — cakları mühi im nutka müteakip (Meclis yük 1 ii ea fi p arın saat 15 te Riyaseti ve Riyaset Divanı halal ya- | 6 ıncı intihap devresinin ini içtima palasakte MK NR mk ve İse mi z yalına başlıyacalıı”. Bu münasebetle Re- | | zakereleri sa isicumhur İsmet İnönünün Bat yara- aşma yi ası il 4, ii 4 e ame >: : İngilterenin Yunanistana Yardımı me enin ne izi Yazan: Ve an ordus a e budu- dunda, re il > erken diğer taraftan, askerleri manlalı arazide talim. İnsilir HAVA HARBİ ik ME lirele ça ie söker çar Me net 'âz ve hasarın da çok hafif olduğu an- Alman hücumu sr. “İMahdud oldu Londra: 3i (A.A.) — Hava Nezareti- İtur, Anvers ve Flessingui'deki havuzlar | şiddetli banabardımana “tâbi tutulm tu. Emden deniz üssü de bombardıman iştir. Dün gündüzkü harekât esma- ye m see kri akınlarına yi tan sa > manmu diken sonr ii; ğer İle ole MAR yeni bir nutuk söyledi erika senede 50,000 tayyare inşa edecek A ierika müdafa hazırlığını süratle | ilerletiyor (AA) — Ruzvelt Beşi. dir nutuk ma €z- e mühim surette takviye edilmiş- Bi zarfında hükümetiniz Atlantikte alin İngöliz arazi- sinde Keli hava ve deniz. m ie de etmiştir. Bı Ter (Devamı Sa; 3. Sü: 2) Almanyanın Romanya'ya asker a 31 (İkdam muha- abah topla- Fırka grupunda Mi Fırka lareheyeti mik e de- Ea yeni ei ezilmiş. İİ Londra: $i (AA) — Röyi im Londra mahfillerinde bugün bil. dan YUNAN Müdafaası Kırılmadı | kalyani Bü vvetle- — ee Yunan harp gemileri Arna- yuki ya mev- zilerini bardıman etti Yunanlılar italyanları hezimete uğratıyor A aka Haiyez ordusu Yunanlıla- ın şiddetli mı > vemeti de diyemiyor ter: Salâhi- kalkan İs a hi nun en kuvvetli noktasını teşkil eder gibi © gözükmektedir. harekât, ileri kara demi ikollar arasında müs. ve henüz ani ia memek Ba; le ha simalde, Elenler, Be rizayiat veriyor Bu mıntakadaki | Almanya Bize Nota ml ina, 31 (A.A.) — Elen or- a Türkiyenin vaziye- tinde. e değişiklik yok baht Goy le ku tamları Ti reimmlişie; Türkiyenin, Bulgaristanın Harekâtımız, tesbit edilmiş o- Yunanistana hücumunu Yamlaniincilise yanılmak $ | berlaraf emeği bekleniyor tadır. Gari Makedonyada, yanı ette klik yoktur. Komili ELA A) ee RREMEPe Kaim ver Güardinmın diplomatik Rİ uvvetlerinin || piri, Türkü iye le e an Ne az olmuştur. Piremir Mia tedir; «Bizim yardımımıza ilâveten Yu- panistana “Türkiyenin doğrudan İdoğruya askeri yardımı, hiç olr sa biday ilerde, seklenmeme

ir da sik e 1 ar vazıyeli hulâsa etmek- Alman Fransız (> iü de | işbirliği yn a 2 le tatmin etmiyor! Sl lerin gayesi Alman elinden e fazla etmek imiş Kez ei ve Florina mintaka- ii En koli 3 Yi haki bir kayıt mevcuttur. Bu kayıt, Tan hassa, Balkanlar harici bir ni “le- te Bulgaristan: iy kafşı ç : Ba 3, 8 : de) yısndaki İtalyan. ordunundan si labi mal biz nal eya & Londra: > Yunanistanın, kendi kuvvetleri- ri seferberlik” ” icma ii alış nisa Kin e, ni kii a ie İngilterenin muhtelif kısımları üz6- İdönmemiştir. Pi 1->1 mel 31 (AA) — rında Yassy Botosani'ye Al Röyter: Mol- fe çıkmamaktadır ve Pindus dağlarım N Tirhala- js Fr. Fası Teslim Tacı hakkında hiçbir sali Tiki KORFUYA İNGİLİZ ASKI ÇIK. makta olan yeni trenler gelmiştir. Ge. .ARILMADI Olmıyor Korfu: 31 (A, Zehir Kaçakçılarının Alman subay kurulu da ayni şehre vâ- mi olmuştur. A.) — Röyter İngiliz imal i yiti çe dair haberler tam: İTALYANLARI Cezası arttırıl malıdır lenin de Yum Yistana yapabileceği sakeri z o öd i bu üç sahada pi Kik edeli Bunları ayrı ayı IR FAHRİ CELÂL DE ZEHİRCİLERE yn CEZANIN TEŞDİDİNE TARAFTAR nâde kaçakçıları bal da y -ardım: İngil e eylesin Ei sa dp b çekül halinded m. Kel m ii anya sustakl fikirlerini şöyle ser- cw zehir kaçakçılığında Mem Floransada yapılan | öleli ir İZLER R Hain mi En batını etmemek re, 31 CA, Romadan man ran ; er siyasi mah- Sez ii lerde Almanyanın Vichy hükü- i mene yapmış luk yenı im | Negwes Kararını Verdi ler dairesindeki Alman - Fransız 7 i anlaşmasının o İtalya tarafından Teslim olmak teklif kabul eilmiycceği hissini uyandır edilirse Fas tadır, Bu anlaşma in 2- 1 tamamen tatmin mukavemet o edecel Nevyorki 31 (A.A) — mes iy ken vz e e Wire Harp Gay: rafı neşrederek, Fransiz Fası umumi Musolini mış olmasına rağmen kırılmamış oldu: İtaj İsviçrede Telgraf ajansının mu- başkumandanı General yn in habiri de şunları yazmaktadır: en 7 hükümeti kendletnden İspanya; İtalyanın harp gayeleri aşığıda | veya via devlet Hitler Alp âvcr kıtantı, bu miniakada ba Tunmaktadır. Fakat İtalyanlar, şimdiye İN lerine teslim olm. yazılı olduğu veçhile tasrih edil el takdirde mülkavemei giz ermiş olduğunu bildirmek. pm En işlemini le Kere tedir. Mülâkatı hığı zi vi muhafaza ve her taarruz! Yakındi a siyasi ve askeri neticeler verecel a, II (ALA) mann bildiri ransa in, nek iz muaye eri nie v e kıyı (Arkası: Sa, 4, Mi 2 de) URLA BAYRAM iye tarifesi bugün meriyete girdi T dk Tasdika Iktiran Etti y leketler, ker be bi araziyeler || | Burün Şeker bayramının birinci gü. mada şurası bil- İ| |nüdür. Müslüman okuyucularımızın Mi hassa Di dedime ei Kü görüşme a Bayii e li en esa: Maden kömürü nakliye tarifesi tas- (buzünden) itibaren mutebe: dan ve en rejimi rından bi- rini ağ a Bi 28 ya pek yakında b © Yed askeri netic: lerini çeri gibi yarınki cumarlesi ve pazar günle rdlir, Yeni tarifeye göre beher ton” İtanbl 280; Bandırma, Erdek, Tekirdaği, Ca | makale 213; irmii, Derince, Göle, Mudanya, ek 265; Ayvalık, İzmir 295, Karaburun 280; Fethiye, Marmaris 350; Samsum; « Antalya 300; Hopa 325: Mersin, İskenderun * e etmeki ek mçebyeimdelr eder. İdareciler; bir nâzım gibi bu mü- (Arkası Sa: 3 Sü 1 de) 55 kuruştur. Bu fiatlar üz el Me ton ve yukarısı için. dir. Kok kömürü halam pu atlara yüzde yirmi sam yapılacaktır. Harp pe v1 değildir

Aynı gün çıkan diğer gazeteler