23 Aralık 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1

23 Aralık 1940 tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ Başmuharriri: ABİDİN DAVER TELEFON: 2300. ADRES: Cağaloğlu | Yas 1 inci Kânun İren Caddesi | sayti 7 i No Saylık 1940 Telgraf: İKDAM İstanbal GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETESİ SAYI 494— SENE 2 e KA gönderi - 23 — Birinikânun P- eyi | giyer geri ve- Ge Dn — 1 inci kânun 10 rilmez. 1359 Zilkade 23 Son adi Matbaasında Basılır FİATİ — İİ HERYERDE ARTESİ — Gün: 358 İtalyanın Sıkışık Vaziyeti Karşı- sında Almanya Halk Partisi Vilâyet Kongreleri Dün Başladı Trabzon, Kars ve Sinop Kon- grelerinde yeni kararlar alındı Milletin Milli Şefe bağlılık his- leri birkere daha teyid edildi edilen Ankara, 22 elde | dağumz malar, m Kurs) Şet A Atatlrk'ün hatıraları tariz | meticelerle Ocak ve Kaza kongrele- £ İndi Almanya: “İtalyan hu- | ıdudunda ildirmektedir. sid inik Parti e “ de in - | iştirak eylemiş bulun. am --'Tahşidat| Yapmış! gön! sx.) “Bu har: e eli ihda ettiği Süel ayi n işbaşında tutmaktır, *İİtalyada Gestapo te dümeni Ne İtalyada G em Bl e memurlar yk zımdır. vs Ş Si yen 5 italyada lar ası İtalyanın da Fransa gibi, müttefi veya > yine kıt'alarının fevç fevı Londra, > ya A Rahmi e imes ga ee irenner ei BE ile ay kini bırakarak münferide yulan derin bağlılık ve sevgi EN izhar edilmiştir. Kongreler idare he, etlerinin iki ir e alâkadar oicn melez Di. lar üzerinde verimi -| Bardia'ya İŞiddetli Akınlar msi Muhasara kuvvetleri takviye edildi Li İngiliz topçusu|! R ei y pan 2“; Aa Iki kin “İtalyan esiri Filistin gönderildi Maia kb ASKERİ, sSIYASI— VAZIYET Almanyanın Ame- rikayı tehdidi Askeği ve siyasi vaziyetin gün arsetiği İmla al ir İtalyanın vaziyı Amerika- nın İngiltereye yardım etrafında ere ii faaliyet hüküm sür e. Muhiçli kaynakların rine göre Almanya İtal. ya Mudadunda tal yapm | ar. a Faşiz. ee Garp çölü kiyaf Penti zg e zi | Yunan ileri hareketleri İlalvayı İngiliz kuvvetleri bir limana mühimmat ve yiy ecek çıkarıyer italyan Kıtaatının Ricatı Şimara istikametinde Yunanlılar yeni mevziler aldı EE Yunanistanda İngiliz kuvvet. italyada idamlar Başladı Fakat, ere ne si mi is ipi iüttefikini pi Me er like edeceği in edilemez. TR ufaklarında e ize ih- timaller mim ki AL man ordular, lavetsiz, ini srmn iel iki Başkumanda, z1 kara beyüyacak ole de dr kalelere meyyal ve Mevkuf tutulan İRumen hükümeti Al. Hi inler.“ ker (Arkası Sa, 5, Sü, 4 de) ağ Romanyzda ba edilenle- lukla iti lr yagi ya asal m m Ecnebi biz devlet beslen çalı Ridz Smigli firar etti bay Bek'ide kaçır mak için tedbirler aldı bri Sahte komisyoncu Cocozza Au- kıt ingiliz Filosunun |: Zaferi j tl İtal, rini alama in giliz motörlü kıtaatı Bardiya'nın ali Garbisinde faaliyetlerine Jevam etmekte ve şurada burada ———— alyan sarsılan presijti iin na bir darbe sayılıyor'ın ae mahküm ri Yine donanması uplarından İs; ak emini m ve ne riye tezgâhlarını va Se lenin olan bir ka- diğer maznunlarsa 27 sene ri mü ele mahküm < edil giz ALBAY: BEK Bükreş, 22 (A.A.) — Resm bildirildiğine göre, 1939 eylülünde i “|Yeni Finlandiya “İCumhurreisinin iisöylediği nutuk tiani'nin mahsus garnizona takvi iyi kıtaatı göndermek bie ak için e dev. »ktedir) Londra, 22 (A. ie Hava neza- reti ve servisinin bildirdi- ğine göre, vi ep el 8 Kâ Sa, 6, Rağmen Amerika politika- sını değiştirmiyor —— m —-— Amerikan sularındaki düş- man vapurlarının İngiltere- İ ye verileceği zannediliyor | 5, A Alman in Tehdidine— leri arş danının — Ati A) — rmüşlerdi İTALYAN Ri e Devil Atina, 22 in 'na Tadyo- sunun a bir halen göre, İ- talyanlar Şimara istikametinde ricata al sn b lerdir. (Yazısı 6 ner sayfada) Düşman yeniden ağır zayiata uğ- zamir Mendi e etmek ve denize doğru mukadder e uğraşan düş- ana hücum edilmiştir. Düşmen ir vereli ve büyük çapta 8 (Devamı Sa, 5, Sü. 5 de) —— m—— FİN SİYASETİ ŞUDUR: Bütün miletlerle iyi mü- ağ ı AMİRAL Londra, 22 (A.A.) — Genişliği 50| li Adriyatik denizini d nssebetlar devam edece cezaları ile Üç maznun, <a vi kâl Li de- recede e Kn bulunama- e Bi in yes tir, hş ki ime baş girmeğe muvaffak olan o Amiral drew Cunningham'ın bu cür'- etkârane hareketi İngiliz don: yi geniş bir saha dahi- amı Sa, 5, Sü, 6 da) latasarayı Beşiktaş Kasım «| Vefa Topkapıyı ke Sü, 4 de) y (Arkası Sa, 5, Sü, 4 de) Feke dün Ga- yapılan bütün spor e 6 ncı sayfamızdadır.| 2-0 yendi paşayı 4 - 1 ve 9 - 3mağlüpetti öl Helsinki, 22 (A.A.) — Yeni Fin- lândiya Keisicumhuru Riti, (oOdün re eği Şakirin BAĞDADI etmiştir. Parlâmentenun bu hususi celse- Bum Mare Başladık | BAĞDADIN — SON GÜNLERİ ÜSTAD Z.YA ŞAKİRİN EN MÜHİM ESERİ m en mühim ve en heyecanlı tarihi tefrikası BAĞDADIN iş GÜNLERİ okuyucularımızın bü; ir merakla takip edecekleri bir eserdir. BAĞDADIN— E SON GÜNLERİ en kuvvetli inlerce okuyucunun büyük bi ile takip ettikleri (Âli il Ye sonra ra Keğenecklri ye güne eser a için Mz alâka GÜNLER BUGÜN öcü SAYFADA (Arkası 5, 6, Sü, 1 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: