1 Ocak 1941 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA 2 nciKânun 1941 GÜNLK SİYASİ HALK GAZETESİ SAYI 503— SENE 3 DİKKAT e ei HERYERDE Bönderi - | 4 gi 34 den evrak Yü: 1941 — Ay: 1 — Güntl Vw mn ve. | Rumi: 1356 — | ine kânum Biri: W Yeni yıl için yanaşmış gemilere isabeti ii ) HiTLER Bir beyanna- me neşretti İğ yl 3u Harbi Silâh fabri- kalarına sermaye me. ape Berlin, 31 b ii tl jansı ve il Yılbaşı dolayısile si hdaki beya ei seni | Nasyonal sosyal Tarihi iniş W 3 8 (Arkası Sa. 5, Si (e e €ofyaile (atılan metmilej rıhtıma | YUNAN Yılbaşı Ni GECESİ | sep mame aş, pr em ii ln medeni dün-| kadar öşkın olacak, Sonra bir kış 5 . İya gi yeni ğru ilk adımın| daha gelecek. > a ki, siperler» Neşeli geçti |siyor dö, çamzlari bazlaılıracakı, am Hülyaya kapılmamalıyız. 939 un) uyu tutan e eldivenli e V yn dün gi 940 ın tam on iki e insana dünyayı Yalnız nakil vasıtası | ayı gibi 941 & zindan, “hayatı, bize sadece *) haram deri hissedildi bam EE NİZAMETTİN ZE | le Dün bütün İstanbul halkı, İl z her yıl nl gibi, yeni yılın E-| ayi ceğ i İman ti. | Berlin İz Ruzvelti nutku tik. Her yıl olduğu gibi, dün gece geni acak, kadar, Bundân sonra, pi ve e) tarrâkaları işite- | 1941 inu pe e birlikte kilin z : A d de bilhassa Beya luziun “Çalgılı, bu felâketleri lığa musallat temenniler ZAFERİ Ri Amerikda bir raşın a algısız, içkili ve içkisiz bütün eğ- | Bkarn hai Salik Mim ote ola delim gelecek. h dil —— lence yerleri hi bin dolup t aş-)dn süngüler kimbilir aşk e Tabiat bir yeni bâhara ilâhi san'a- mahmz 5 İiekei miş, ne sabahlara GE eğ- > a masum kalbi le- | tanın sihrini tecrübe ettirirken, su- Zahire berab beraber b Alman Hariciyesina göre 5 İeniz kayı ei karulasa ik, kasın gi ir tabur esir pu ak besi teri yaptı Mühim diplomatik l ia ve sinemalar da dama pi başında taplamak itiyi | ire el landan sonra asıl, yani e Bi e k e er faaliyet varmış m. Beyoğlunu, bütün gece irana aç gk çe ben pm er il Bir kısım halk ta, meme dönmüş bir sahranın çen eek ir ayakçı il k Bil; 31 (A.A) — Remleri ei il ri Büna inanmalıyız, w mukad- - : in Gi bii) ver prkrleni acele İ imbil derdir. Zirr insana hasret çektiği mu fi rezesi af İnbiika iinecgeliydi ke ör m erini, bütün iz ei ölzdeni dindir insanlık mutlaka ak e . “77: le ulh ve re havası içerisinde ge; cek ve kimbilir elemi kulağı, bulutları yüzdüren perışan €, ce gi Mevye, 3 (4) —imin cn | (sı yapmakla Günü Mar mesi | mek temenelele, zevkle tükierinden Sl ii e göklerden temiz yeti ok. mitku Amerika bir mahmuz das yatma nihayet — bulundu. (| | EE iğiğn (AFkadi Sa; 6, Sü. 1 de Atina, 31 (AA) — tesirini yapmayi Amerika, gimdi ie bildirmekted mişlerdir. z ” ME, Ar Mi Yüz MENE ul kl > Cephenin muhtelif anlarda penne yeti Ke Mİ m işlemesi, İdaresinin e mes'ut bir şekilde: neticelenin ia:| görüm aöele ariacık oan b) | kak srmn SİMA İ | fevkalâde bir tarıfe tatbik etme X ç bali harekât olmuş m & Dizi ehri, > eki (Arkası a ln ğ yade esir aldık. Bunlar arasında) vet ve azimle nararlarıni, yeniden Cemubu şar- e e Kürmayı ile ve m > Be Herilâ Tribe gazetesi, A bilhassa is . iran çalışan ve gn am likte bütün bir t daikin va büzük bir a adar | f tana Ya br ela a | Ruzvek ın nut- pr GE me ur, berhayat kalır; İso, bi Him istedi man ğ ve Sotya |, — ———— is » p, bir çok iri sie Dn arasmdaki mühim dipl P. rt G J B ska iyamı ti, yal olan a eti- yi Üödire Bu vr aa di rası lomatik fa- arı ene a nl Zile yı mi Li iy, ya apn İl ile *İ aliyetim devam etmekte olduğumu | kuna Almanlar ? aya © ei ep le, . takviş ii telmik eylemektedir.» ——— ———— . . m b mal mai) Bir düşman kayakçı mütsnen | ze Avan ile ve ee e ve yeni namzetleri ilân etti sl öm “har > yor mukadder emaneti, her gün biazibiz Bereket teşebbüsünde bulur)... e em aadamn bulsassil GHAVA HARBİ P la ramı. Gi Başkanlığı Ve: deha göle KE a Ml aşi. Pon Amerikan o Reisi elen yeli daha kuvvetlendiren İsmet ama evyork Tee götleri, imeğiliklerin; .. - > ye Ağan meb'us uğra umumi mürakabe he li bir Mili Şef vardır. dai . örçi #i âzasından Siyasal Bilçiler Okulu iktisat profesörü Onun yükselttiği Cümhuriyet bay- e yani smihiver Fafibdan kazanlacâk: bir X Hitlerin sözlerini de- Sevket Raşit Hatiboğlu, Antalya meb'usluğuna Sümer altında, 1940 du'da, tekbir) Atina, 3i (A.A) — ali U-Ü muzafferiyethöyrat bir kuvvetin teh Bomtalanan tibaret ei > ek umum müdürü Nurı sat Sümer, Bolü İ gövde, tek asi yay tek m kafa| mumiye mezareti iç fından a altında plâçak olan şeri içi > gişiirmiş imiş! meb'usluğuna Maliye Vekileti nakit işleri umum müdü- İ gibi, yolum eeeğiz Ja aklin b edilen tebliğ: iş Bir Hicet yeti i İ di Berlin, 31 (A.A) — Yarı resmi! | rü Celâl Sait Siren, Çankırı meb'usluğuna Samsun “va; Bu yol, sulh ei eri Düşman Sie ie ni bin man çi kap ayy m erkezin 087 l bir kaynaktan bildiriliy. Hsi Avni pe Diyarba kir 'usluğuna Cerrahpaşa | eli Li ee ği imei şağıdakla | kira plânınmelli, milletin başlıca va. m —— lin siyasi * mahfillerinin fik- ia a ni ei ve sabi kime > 4 yoludur, »İkimları yapmışlardır. e i EN ” met ve Kars meb'usluğuna da Son m yoludur. Bu (Devamı Sa, & Sü, 5'de) Lİ — Tohdra gazete. | Almanlar bir haftada)"ine eli k tr Eril üşür ez Elem net Bünice Genel Boğkaklik e ini ii leri, . » nde söy! eri, , Sig ebedi ve : iv , 17 tayyare kaybettiler! siy. i divanınca Parti namzı ir. gi indi Ye üm Adil bir salli. (a eml sem Le .. 3L (AA) Reuter: gire w Di Ek Sayın ikinci münlehiplere İM ill | Ti 2 yo! ir. ndira, ve : iz Mİ imiz olmak üz l labili De il B. Churehili, * evvelki | farklı değildir C.H.P. Genel Başkan Vekili şi nasıl olabılır £ (eze tahsis ekşlerdir. denebilir ki, bu nutukta bariz ha- aşlara saadet, sen arde: leşi felâket duğu halde, Türk zi geçen sene, bar içinde ya: saydetinden mahtum ka mam Gerçi Rl dee asyğ ve wütliş kasırganın Ge pintileri bize kadar geldi. E gemi

yanakta re am Ami eğ — -——— Times ile Ty Teleggraph, başma- | Jece e Giy yangın bombaları ile kalelerinde sicümhurun Amerikalı âyan azası bunun için 8 — armış duvarları kalan Londra be- 5 (Arkası Sa, Bi 3d Damı Sa, 5, Sü, 6 da) BE) şart ei sürdü a AA) meşüm bir barp ve: ön son akril 16 anılar geçirdik; bazı slamtlara maruz kaldık; hâlü'da kalı ve harp biöneiye kadı dah nl iz. Faka b sanli bir Norveç, bir Belçiki min 5 Vaşinigton ren Âyandan sulh yapmak içim olarak aşağadi str. - Almanyanın eski inne) Wiseeler mel 1 m m | — Polonya nü ariyet ii si tesisi, Müstakil TE bir Holan- a s Loren'in si Fransaya ins memlekette bulunan er te büyük bir nimettir ki, ii sarki ve ei ekalliyetlerin himaye- Avrupada © birçok memleket milyonlarca insan, kiyor. Türkiyeye gıpta eden g memleketlerin çok olduğunu asla| ginat talep edilmemesi 8 — Alman unutmamalıyız, (Arkası S, 6, Sü. 1 de) ve onun hasretini si, — Süveyş kanalının beynel- likle Hiçbir zarar ve ziyan ve iaz“ müstemlekelerinin indesi, amma ağ aki şartlar ileri süz) ve Çekoslovakyada | ve bir talar ve siyasi re aflık no m lığı bu sefer Dr. Refik Saydam -' yaptığı hakaretler burada bir me- ık te- Bardia'da > Piya Mahsur İtalyan garnizonu hâ|v- e Ayi e en or), Yılbaşı piyangosu dün gece çekildi m kara yazıyoruz Tel iâde de imei ifa belediye 4 alkın ve milli müdafadığı de ari Kaş , lan h (Ankara rad” idi kler keşide Yk köşl yosu, Bia Yazıyoruz: ark | retmiştir. i İç Tan tebli-| Keşideye Milli Piyando > 100 ,000 Lira din mntaka- yeti reisi Nihat â Üşükeün Hades etm İlâne amd cephelerinde, Amerikai imalâtmı müihiş bir nisk./le arttırmakta olan silâh İnbrikalarından birimde faaliyet Suda EN ii yeniden © faaliy, göstermişlerdir. mütevekki- Kazanan 159739 © » Biraz öğre küreler dönecekive|. »İcektir Kazanmıyacaklar bulunursâ i Zira, verilen paralarla hava * ordumuz. tayyare (Devamı Sa, 8; Sil. 7 de), a Zira Mili Kanik nutuktan sonra Keşideya Yüz bin Tia eh Büyük, dkrami. Kazanan nur a “ A 0 4d |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler