7 Ekim 1919 Tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 3

7 Ekim 1919 tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sivas şehrini muhasara ve umumi kongre a'zasını derdest ile mahfuzen İstanbul'a sevk etmek suretiyle sada-yı milleti boğmak ve bu maksada vusul için de anasır-ı İslamiyeyi yekdiğerine kırdırmak ve ümmet-i Muhammedi bu sayede (yıldırmak) gibi bir takım caniyane evamir ihtiva idiyordu! Ta'limat-ı mezkurenin en şayan-ı dikkat noktalarının biri de baş tarafında Ali Galib Bey'in Sivas vilayetine tayini keyfiyetinin derdest-i icra olduğu i'tiraf idildiği halde son kısmında mumaileyhin bila-teehhür Sivas'a azimetle erkan-ı vilayete "meclis-i vükela kararıyla bil-isti'zan şeref-sadır olan irade-i seniye" üzerine makam-ı vilayete tayin idildiğinden bahis bir telgraf göstermesinin tavsiye edilmesi ve bu telgraf suretinin de tebliğ olunmasıydı. Bu suretle aynı bir vesika içinde hükümet-i hazıra hem irade-i seniyenin henüz şeref-sadır olmadığını i'tiraf etmiş ve hem de "bil-istizan irade-i seniye şeref-sudur etmiştir" diyerek kendi kendini tekzib ile sahte bir irade tertib etmek cür'etinde bulunduğunu göstermiş oluyordu! Bu müdhiş vesika milleti muti'anıza gayr-ı kabil-i redd olacak bir katiyetle isbat idiyordu ki Ferid Paşa hükümeti hem ehl-i islam arasında mukatele ihdas etmek hem hukuk-ı mukaddese-i saltanatı ayaklar altına alarak zat-ı hümayunlarına istinaden sahte bir irade-i seniye sureti uydurmak ve hem de bu cür'etde bulunduğunu ifşadan utanmamak hayasızlığında bulunuyordu. Harput valisinin bu talimata cevaben keşide ettiği telgrafname ise hükümetin beyanname-i resmiyesine istinaden teşekkül etmiş olan heyet-i bendeganemizi "Eşkıya çetesi" şeklinde tavsif ile "bil-müsademe" teşkil idileceğimizden bahsederek kavanin-i mevzu'amızı da paymal idiyordu! Bu suretle kanunen asıl çete vaziyetini, etrafına iğfal edilmiş bir takım zavallıları toplayub Malatya'da tahaşşüd eden ve bilhassa memalik-i şahanelerinin bir kısmından mustakil bir Kürdistan teşkili gayesiyle gönderilmiş bir İngiliz binbaşısıyla teşrik-i mel'anetden çekinmeyen Ali Galib Bey takımı ihraz etmiş ve heyet-i hazıra-i vükelada şevk ve binnetice şerik-i cürm olarak ortaya çıkmış oluyordu böyle bir vaziyetden tevellüd idebilecek netayic-i vahimeyi nazar-ı itibara alan millet-i memlukeleri, beyhude yere müslüman kanı dökülüb mütarekename ahkamı mucibince asayişsizlik sebebiyle vilayat-ı şarkiyenin işgaline ve bilhassa rıza-yı hümayunları hilafında bir hükümetsizlik zuhuruna mani' olmak azmiyle Ali Galib ile hempalarını takip edip adalet-i seniyelerine tevdi'ine karar vermişse de bu galeyan-ı milliyeden haberdar olan şaki-i merkum ile şüreka-yı cinayeti vadi-i firara kadem basarak niyat-ı malumelerini fiilen i'tiraf etmiş oldular! Fakat hukuk-ı mukaddese-i saltanat-ı seniyeleri uğrunda bezl-i hayatı en tatlı bir vazife-i ubudiyet bilen bu millet-i mazlume, hain-i mersum ile avene-i sefihenin hayyen veya meyyiten derdest ile bab-ı mualla-yı adalet-i hilafetpehanilerine teslim edilmelerine bütün sadakat-i mevrusesiyle ahd etmiş olduğundan, saye-i mehabetveriyye-i şehriyarilerinde bu maksad-ı mübarekin kariben tahakkuk ideceği vareste-i iştibah add olunmakdadır. Bir tarafdan bu vazife-i diniyesiyle meşgul olan millet-i necibeleri vaziyetin hakpay-ı hümayunlarına tekrar arzını ilzam addederek geçen akşam telgrafhanelere şitab etmişse de Ali Galib çetesinin İstanbul'daki şüreka-yı cürmünü teşkil eden heyet-i hazıra-yı vükela zat-ı hilafetpenahilerini ümmet-i Muhammedin ahvalinden bi-haber tutmakdaki inadında sabit kalmış ve bunun üzerine tekmil Anadolu vilayetleri sabaha kadar esbab-ı vecibe-i meşru'asını tadat iderek Ferid Paşa kabinesi ile kat'-ı münasebet etmişlerdir. Bu buhran-ı milliyi merhametpenahınıza arz ve isal eden heyet-i memlukanemiz bütün millet-i müttehide namına te'yid-i sadakatle bu hale artık bir nihayet vermeleri için itimad-ı milliye müstenid bir heyet-i hükümet teşkilini atebe-i felek-mertebenizden tazarru ve niyaz ider. Ol babda ve katıbe-i ahvalde emir ve irade şevketli kudretli padişahımız Efendimiz Hazretlerinindir. (Mühür) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi ------------ Bi-gayr-ı hakkın tevkif idilen Eskişehir mıntıka kumandanı Ka-i makam Atıf Bey'in zevce ve çocukları tarafından Dersa'adet'de Amerika, Fransa, İtalya mümessilllerine keşide idilen protestoname sureti: Dersadet'de Amerika, Fransa, İtalya Mümessillerine: Bütün müslümanların yevm-i mukaddesi olan bayram günü elli nefer İngiliz askeri bir zabit kumandasında meskenimize gelüb zevcimi ve babamız ve mıntıka kumandanı Ka-i makam Atıf Bey'i alub süngüler içinde mevkufen bir semt-i meçhule götürmüşlerdir. Bundan birkaç gün evvel de Kütahya ahz-ı asker şu'besi reisini de buraya götürüb haps etmişler, bütün vücudunu tazyik ve darpla tecennün ettirmişlerdi. Bugün de dekovil ile semt-i meçhule götürmüşlerdir. Zevc ve babamızın da aynı işkence ve hakaretlere ma'ruz kalacağı muhakkakdır. Ey cihana medeniyet tevzi'i iddi'asında bulunan muhterem medeni Avrupa mümessilleri! Size hitab idiyoruz. Atıf Bey dünyanın namuskar, vazifeperver, padişahına, devletine milletine sadık vatanperver bir ferdidir. Vatan-ı mukaddesi olan Eskişehir'de vazife-i askeriyesini ifa idiyordu. Bu hale buranın bütün sekenesi şahettir. Bi-taraf tahkik heyeti gönderiniz. Tahkik iylesin. Zerre kadar ef'alinden, harekatından şübhe hissedilirse cezası verilsin. Sadakati tahakkuk ideceği muhakkakdır. Farz-ı muhal dai-i şübhe bir hali varsa mensub bulunduğu hükümeti lazım gelen cezasını versin. Yoksa bütün müslümanların id-i dinisi olan yevm-i mukaddesde evimizden reis-i ailemizin süngüler içerisinden çıkarılub semt-i meçhule götürülmesine, hayatından da ailesi haberdar edilmemesine cihan-ı medeniyet kanun-ı adalet razı mıdır? Zevcimin, babamızın hayatını ve işkenceye uğratılmasını taht-ı te'mine alub sağsalim hükümetimize teslim edilmesini medeniyet-i cihan namına tavsiye idiniz. Mematından hayatından nerede bulunduğundan bizleri haberdar ve şu hali bütün cihan-ı medeniyete ilan ve ifham idiniz. ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Vatan-ı Osmaninin mahfuziyetini ve makam-ı saltanat ve hilafetin istiklalinin tehlikeden masuniyetini te'min zımnında müteşekkil muhterem Müdafa'a-ı Hukuk Cemiyeti nizamnamesi bi'l-kabül Konya ahalisince intihab olunan heyet-i merkeziye muvaffakiyet temenni ile müsteinen billah ifa-yı vazifeye mübaşeret eylediğini telakki ettiği evamir-i amal ve makasıd-ı milliyesine muvafık görüb itimat ettiğini arz ile kesbi şeref iyler. 3 Teşrin-i Evvel Sene 335 Konya Hey'et-i Merkeziye Reisi Vehbi Ankara'dan: Evvelki gün mitingi müte'akib müftü Efendi Hazretleri'nin delalet ve irşadıyla lede'lhace hakk-ı meşru'alarını müdafa'a zımnında milli bir alayın teşkili tensib edilmiş ve Efendi-i müşarun ileyh hazretleri alaya nefer sıfatıyla kayd edilmesini taleb eylemiş vuku' bulan makama teklif üzerine alayın fahri kumandanlığıyla sancakdarlığı kabul eylediği gibi ulema-yı kiramdan Hacı Atıf Efendi hazretleri de alayın müftüliğini ve Hacı Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi hatibi Hafız Mehmet Efendi birinci taburun imametini der'uhde etmişlerdir. Bunu müte'akib eşrafdan Kütükçüzade Feyzi Kınacızade Mehmet ve Belediye a'zasından Emin ve Zumzatzade Naşid Efendiler gönüllü nefer olarak kayd edilmişler ve bugün bütün eşraf-ı memleket ve ihtiyat ve müteka'id zabitan son derece arzu ile komisyona müraca'at edilmekde ve kayıd muamelesine devam olunmakdadır. Ankara vilayeti hükümet memurlarından hemen kısm-ı a'zamı işbu alaya gönüllü olarak kayd olundukları gibi Ankara mülhakatından mevrud eden müte'addid telgrafnameler de ahali-yi nıuhteremeden ve eşrafdan birçok zevat mahallerinde aynı teşkilatı yapmaya başladıklarını bildirmişlerdir. İstitla'at Komisyonu Cide'den: Zat-ı şevket-simat hazret-i tacdarilerine bir hiss-i ubudiyet-karane ile merbut ve mütehassis olan teb'a-ı sadıka-ı mülakanelerinin feryad-ı ma'sumanelerini muhtevi arizayı seddi seniye-i hilafetpenahilerine arz ve iblağa mani' olan Ferid Paşa kabinesi erkanının zulüm ve asafından bizar olan ümmet-i Muhammed vatanı inkısam tehlikesinden kurtarmak hususunda ezcümle İzmir'de en şeni fecayi'i icradan utanmayan hunhar Yunanlılara karşı namus-ı diniye ve milliyelerini muhafaza eden kardeşlerimizin harekat-ı vatanperveranelerini isyan mahiyetinde göstererek müdahale-i ecnebiyeye sebebiyet verdiği ve nüfuz ve hükümleri İstanbul'a hakim olamayacak suretde duçar ü zelzil olan ve menafi-i hasise takip eden bu kabine heyetine artık milletin itimadı külliyen münselib olduğundan kendileriyle kat'-ı muhaberat edilmiştir. Bunların siyaset-i sakimeleri yüzünden daha elim felakete ma'ruz kalmamak üzere kabinenin idame-i mukarreratına müsa'ade olunmaması hakpay-ı me'ali ahva-yı cenab-ı hilafetpenahilerinden fart-ı ta'zimat-ı ubudiyetkarane ile tekrar arz ve istirham iyleriz. Ol babda katıbe-i ahval emir ve ferman. Mahkeme Reisi Vekili Selim Şu'be Reisi Cevdet Müdde-i umumi Sadreddin Kadı Hamdi Ka-i makam Ahmed Nüfus Memuru Mustafa Orman Memuru Mustafa Müstantık Fethi Tahrirat Katibi Kamil Komiser Muavini Mehmet Muhasebe-i Hus.Mmemurı Haydar Tapu Memuru Mustafa Meclis İd. Az. Hasan Haydar Meclis İdare Azası Murad Reji Memuru Pertev Meclis-i Beledi Azası Hasan Meclis İdare Azası Hamdi Meclis-i Beledi Azası Hasan Mahkeme Azası Hasan Ziraatbank memuru Necib Mahkeme Başkatibi Galib Tüccardan Yusuf Tüccardan Hasan Tevfık ------------------ Karaman'dan Sivas'da Anadolu ve Rumeli Müdafa'a-ı Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Umumi Sivas büyük kongresinin mukarreratına ve kuva-yı milliyeye kemal-i iftiharla iştirak eden sekene-i kazanın hissiyat-ı ta'zimkarlarını arz ve takdim eylerim ferman. Karaman Belediye Reisi Ahmed Iğdır'dan Sivas'da Umum Kongre Hey'etine Cülus-ı hümayunlarından beri bütün amal ve makasıd-ı şehinşahilerine tabi'iyetde ma'sumelerinin beş senedir çekmekde olduğu meşakk-ı seferiye ve endişe-i vataniyeden kurtulması esasına müsteneden alem-i insaniyete bir hürmet-i mahsusa gösteren Mister Wilson Prensipleri üzerine saltanat-ı seniyeleri akd-i mütareke buyurarak ve sulh-ı selamete ilk temeli koymuşlarken bu te'mini üçyüz milyon müslümanın rabıta-ı ma'neviye-i ve saniyeleriyle onaltı milyonu mütecaviz sekene-i islamiyesi bulunan İzmir ve Konya, Bursa ve İstanbul gibi anavatanı bi-gayr-ı hakkın ve bila-sebeb işgale kalkışması bütün alem-i islamı galeyana ve gayrete getirmiş ve esna-yı işgalde İzmir ve havalisince vuku'a getirdikleri fecayi'-i tahammülfersaya karşı muhafaza-ı vataniyeye gayret-i diniyesini turuk-ı sür'at ve fa'aliyete sevk ve icbar eylemiştir ki bu da esas-ı maksad-ı hümayunlarını te'min gayesine müsteneden bila-tefrik-i cins ve mezheb her ferdin muhafaza-ı hayat ve ırz ve malı selamet ve mevcudiyeti hal ve istikbali ve namus-ı milletin şan ve şöhreti için kasabamız sekenesi irade-i hümayunlarına amade bulunmuştur. Bu cihetleri maksad-ı şehinşahilerinin gaye-i husulüne kadar idare-i hazıramızda kifayetsizlikleri görülen memurini mülkiyeden vilayetimiz valisi Cemal Bey'in tebdiliyle arzu etmekde olduğumuz Sait Paşa'ya tevcihini muhat-ı ilm-i aliye-i hilafetpenahileri buyuruldukda ol babda ve herhalde emir ve ferman Efendimizindir. Eşrafdan Ahmed Hilmi Iğdır Kazası Belediye Reisi Eşrafdan Burhanzade İsmail Eşrafdan Abdullah

Bu sayıdan diğer sayfalar: