27 Aralık 1934 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 16

27 Aralık 1934 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Bakınız, şte kafi tesirli devası, ambalaj Jerinde O) alâmi kiki ASPİRİNdir. 2 ve 20 komprimelik KONİ bulunur. SE Asp PİRİR bı kat ediniz! j ASRİ Daş Ş © 3 â & R — KANE Bankası 1888 Selânik Tesis tarihi: Türkiyedeki Selânik. Atina. Her nevi Banka muamelâtı. EA HEEMATIREĞ, bu alis ve Ağrıların * ve : soğuk; ye eli seri vi eti tarkan taşıyan ha! m. g z g m — © a e Şubeler : Istanbul, (Galata Yeni - Cami ) Izmir, Mersin Yunanistandaki Şubeleri : e e komprimesi ara ve 22 —-i Çikvaşvili DİŞ TABIBI NURİ MEHMED Ahududu sokak Ni Sahibi: Pire ASIM US müdürü: YAKIT ii — İstanbul Öz Tükçe Karşılıklar m 1. Göre, 2. Uyarak, 8. Üzel Ni ia, k Emerek im mine sttirmek, Sindirmek. yaz, 1. Ayrılık, 2. Ayrılış ndan). > Ayrı ee çekme, 2. al a, Benze: (b para 6. Ta oluş, n İs - tünlük küyazlarmak, İ ik 2. Urunm “İmtizaç mp 1. Alışmak, 2. Biribirini tutmak (Renkler v. s, lr kanda) 3. Dirilmek, 4, ez mek,5. Tlışmak, 6. Ismmak, 7 Karı e ei & Üren gelmek, 9. Uyuşmak. iaşe 1. işin sıkı sıkıya, 2. Uye ini izaesız, İ, e 2. Geçim- iy Vİ a oi 1 Çek, 2 İmza etmek, 1, Lü yazmak, 2. Kol çekmek. İn'am; 1. Bol ellilik, ia 2 al ln'am etmek, 1. Bol bol vermek, 2. Fi etmek, Anan, 1. Dizgin, 2. Oyan, öyen, uyan. 3. Yular. ei 1 Dir direnme, 2, Terslik. İnad etmek, 1. Acıklandırmak, Kızdırmak man.) 2. Ayak dire - mek, 3. Diremek, ( direşmek, 4. Direnmek, 5. Kaçamak, kaçaş - mak, 6, Kafa tutmak, 7. Karış - mak, 8. Tersleşmek, terslik. et. — 148 — mek, 9. Yayılma! İnatçı, 1. Dikbağlı, dikkafalı, 2. Konur, 3. Eee lr (mec.) Ters 5. Üne: diri 1 Kaşı, 2. Tersine, 3. ii; kz ay 1. İyilik, . 2. Kayrış,8. Yarlı; rl etmek, 1. hr etmek, 2. Kayırmak, 3. Ona; İnbat, R Bitirme, bili 2. Yetiştirm İnbat ei 1. Ber ik, etmek, Demek, gi ame ? lü a- çılmak, 5. Sevinmek, o 6. yıl - mak, 7. Yürek açılmak, 8. Sile genişlemi İncilâ, Parmak ncimat, İncimat Pre 1. Buzlamak, 2. Buz tutmak, 3. Donmak, 4. Sert leşmek. şmek. İncizap, 1. Çekilme, 2. Kapıl - ma, 3. Tutulma, 4. Yakalanma . ancak ik şahıs ekiyle “de,, ola - rak, yahut aşağıdaki, gibi mürek- kenlerde kullanılır.) İndinde, 1. Kıymda, 2. Katında, 3. Katında, 4, Yanmda. İrdallah, 1. Tanrı katmda, tanrı

kıtmda, 2. Tanrı yanmda, MARK Müstahzaratı HUBUBATUNLARI IHKAT ve Kuvvet Menbaıdır. Denizyolları rüğünden alınan 22699 ve 22705 mum; —4 — 33 tarihli ve 22028 numara ve 11 —4 —33ta- rihli beyannamelere aid makbuz- larmı zayi ettim. Yenileri alma- cağımdan zayilerin hükmü ai | Beyoğlu Era karşısında REFİK Mz semeresi olan MA nı arav GİLLETTE Mimar imalinde en son fenni tekemmülatınlf LET tıraş bankaların tecrübe vini ve her yerde MAVİ —— kaykay kreşi 27 ları ri EN / 10 adetlik paketi 100 ve 5 adetlik paketi 90 suruştür. 6281) tiyle satılacaktır. Istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Muhamme: Lira iŞLETMESİ Mahmudpaşa: Mahmudpaşa mahallesinin Kılın- er teleri Gü yi iz cılar sokağında 4 metre murabba- el.42362 — Sirkeci ürdarzade ; la lg mler ale si No. lu dükkân arsasının Bali Karadeniz Yolu Mahmudpaşa: Mahmudpaşa mahallesinin Kılm- CUMHURİYET vapuru Zi cılar sokağında 4 metre murabba- Birinci Kânun PERŞEMBE gü- ındaki 17 No. lu dükkân arsasmın nü saat 20 de Hopa'ya kadar. amam, zi (8710) Üsküdar: Selâmi Ali efendi mahallesinin banta Sarraf sokağında 4 No.lu hanenin ZAYİ — Galata İthalât güm- mik a - e ip Mercan: Mercan Mahmudpaşa mahallesinin Çifte saraylar caddesinde üstünde odası olan eski 28 ve yeni 20 No. iu : Kiralık Daireler Posta e Adliye binasına en yakın de Orhanlar hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat od! a iyetlere, avukatlara, hekim” lere, pm mecmua. idarelerine mükemmel daireler... KIT i IT idare evine müracaat .. / iraya verilecektir. Cemi Öz türkçe Karşılıklar , 1. Baru,2.Deri,3. Em, 4. O melemi İlâç için Sikerk mil, İlâh, 1. Bayat hn man.) 2. di çelep, 3. Öğan, vk 'anır, 6. Teni lim . 1 Bi 2. ibi aki 3. li ağ 1. Anlatmak, 2. Bil 'dirm İlân, 1 Aydım (Daha ki “söz, söylenecek şey,, man.) 2. Bildirme, 3. Olcar, olçar ilemi tebliğe e evamir man.) 4. Orta- ya çıkarma, ortaya koyma, 5. Yar- Irk, 6. Yayma. İlân etmek, 27 , Belirtmek, 2. Be- Eklemek, 3. Katmak, 4. Kıstır- mak, 5. Koşmak, 6. Takmak, 7. Ulamak, 8. Üste koymak, 9. Ya - 2. Başkaca, N Be 4, Bundan bağla 5 5. Üs tün İlbas (etmek), 1. Donatmak, 2. Giydirmek, 8. Urmak. İlga (etmek), 1. Bozmak, 2. ame 8. Ortadan kaldır- ii, (etmek), 1. Ayak dire - mek, 2. Sıkıştırmak, 3. Zorlamak. İlhak, (etmek), 1. Bitiştirmek (Rabıt man.) 2. Eklemek, 8. İliş- k, 4. Katmak, 5. Kavuştur - İlhak edilmek, 1. Çalmak, 2. Katılmak, 3. Yetürmek. İlin; 1. Bulgu, 2. Duygu, 3. 'Düşek, 4. Gönüle doğma, 5. Gönü- zgi. 1. Dammak, 2. ein bırakm ks (ebedi), . ME 2.Br4 ni 3. Koym İlkah çme, ve Döl aldır” mak, 2. Gebe 1 İllet, taz hami v “Tgm, 2. Sayrılık, sayruluk. z İlleti sariye, Bulaşık. İllet (Sebeb man.) 1. Ötürü . Yüz İlm, fili); 1. Bilgi (Biline” şey man.) 2. Bili 3. Biliğ, 4. Bili 5. Bilim, N ni 7. Bilme, 8. Bilür. 9. Bulgu, 10. Okuk. > İlmi Vi (İlmünefs), ilüsü. yeri 2 Kopça, 3. Kula İlsak kele pii 2. Kavuşturmak, 3. Ula Ulaştırmak, 5. Yapıştırmak . İltibas, 1. Benzeşme, 2. Ki ma, 3. Karuşuk olma. İtibarlı, 1. Belürsüz, 2. Be şi, 3. Karışık, 4. Örtülü, i ; e - 148 z iğ Vk â n bel j parâ ükkânm tamami. oy Yukardaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinden 6/1 /935* rihine müsadif pazar günü saat on dörtte temdid a ii İsteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi nisbetindeki pey akçeleriyle müracaatları. (M.) (8746) Me yerde Ankara caddesi”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler