17 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kadın Moda — 7 nci sayıfamizda — KER 1 inci pi Yal . en 6202 - 142 Yan İşleri Telefonu: 24379 Çarşamba, 17 Nisan (4 üncü ay) 1935 Almanya mecburi askerlik ve Uluslar Kurumuna davet mese- lelerini reyi âma koyuyor — 2 nci sayıfada — İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş Küçük ve Balkan anlaşmaları konseyi toplandı Lâvalle » Küçük ük Anlaşma Arasında ihi Fransız Dış “Bakim, ını, Titüleskoyu zorlükla teskin edebilmiş -Sirez da. ir İ neticeler Entransijan gazetesi Strezada| | elde gir netice hakkında “bir başmakale naşretmiştir ; bunu ol- duğu gibi alıyoruz: “Almanya bir daha muahede - leri © bozacak © olursa o ken- dine karşı ökonomik ve mali ted- birler alınması iğin Fransa tara * Nihayet onlar da Asuşanip .— kat ne de olsa mekke enleli hâkim ve herhangibir taahhüde gi- rişmeye rhuarız bulunan efkârı u- mumiyeyi BESEN katmak mecbu: riyetinde id idiler. Doğrusunu söylemek vâzımsa,| İngiliz Bakanları kendile-ıne bi ! raz rica edilmesini istiyorlardı! Neticede Fransız Başbakanı Flan- den'in plânı kabul edildi Bu si su -| retle iki memleket arasında b G Fi | —— 2. ci sayıfanın 3.cü sülununda) (Sonu Yunan | hükümeti hava kuvvetlerini arttırıyor anları mayısın ilk haftasına ni bitirecekler Harp div kadar işleri General Papolas ite General Skando- dis muhakeme için Harp Divanına götürülürlerken | | | Fransız Dı ihtilâf ! Müşterek tebliğ Cenevre, 16 (A.A.) — Kü » çük İtilâf ve Balkan anlaşma - sı konseyi dün yaptığı müşterek toplantı sonunda bir tebliğ neş- retmiştir. Tebliğde deniliyo: ki: “Küçük İtilâf ve Balkan an- laşması, Avrupanın şimali şar kisinde karşılıklı yardım mu * kaveleleri akdine ve merkezi ve cenubi Avrupada misakının tahakkuku hususun - daki müzakelerin müsbet bir neticeye varmasına o esaslı e hemmiyet atfeder. Sı men, Triaroi Nenilli sulh muahedelerini im za edenlerin askeri vaziyeti nin tadiline gelince beş devle: tin mümessilleri bu hususta B. Laval tarafından yapılan tefs: rata ıttıla hâsıl etmişlerdir. İki gür: konseyi Ul seyinin fevkalâde içtima devre- si sırasında yeniden bir toplan- tı daha yapacaklardır. n ve vap. dei devletlerin irin Titülesko m 1G (A.A.) — Avustür- | hp icaristan ve Bulgâristan| | ş Bakanı, Konseyden Almanyanın takbihini istedi Cenevrede, diplomatların bir suikasta uğramamaları için çok sıkı tedbirler alındı Stresa'da Izola - Bella adasında Sulh Perisi — Sulh için geldim, Fakat hangi tarafa gideceğimi şa- şırdım! i Cenevre, 16 (A.A.) — Uluslar) Kurumu mukavelenamesinin da» Kurumu. konseyi bugün öğleden) ha müessir olması için zaruri o - sonra bay Laval'i dinlemiştir?” Mu| | lan ine ağ derpiş olunması - maileyh, Uluslar Kurumunu tek -|- nı istemi rim ettikten sonra Almanyanın 16 Mumail Dk Alman teşebbüsü - mart tarihli kararının takbih edil.| nün 3 şubat tarihinde Londrada mesini ve bundan böyle Uluslar) (Sonu 7; oi sayıfann 4. ci sütununda) Dünya Kadınlarbirliği alikisde: tebliğde geçen kısmın | ne suretle izahı lâzım m geleceğini) | askeri vaziyetini tadil opr ia esası hakkında her hang e beyan etmekten "bila er inap etmişlerdir. Sonu 9. cu sayıfanın 2. ci del BULGAR Kabinesinde BUHRAN “Strezada, garp devletlerinin mümessilleri, bu üç memleketin ir mü - tina, 16 (Kurun) — Son is - yan MM Bulgaristana kaç nos ile arkadaşlarının harp divanda Meipiyrierine| başlanmıştır... Selânik harp divanınca Öte | 5 lif kürek k cezalarına ma ahküm e - olan miralay Linardakis 1.) veren Dış Bakanı Batalof, Kabine Reisi Zlatef Maarif Bakanı Radef, istifası. dilmiş le arkadaşlarının lari Selânikte refedilm Genera Mi Bapalas ald -) Sofya, 16 (A.A.) Kabine âzası nın dün de muhakemesine de -| ayasındaki anlaşamamazlık, yakm vam edilmiş ve bir çok iddia şa- | da bir buhran çıkmak hitleri daha dinlenmiştir. Dü Venizelosla Arkadaşlarının vi nazırı B. Batolofun istifa etmiş ol- Muhakemesi 30 Nisanda Atina, 16 (Kur Hükü | duğu şayi idi. Başvekil bu şayiayı met, Venizelosla General Plâs :| tekzip etririşse de; B: Batolofun fil i Oarkadaslarının! p, dün ihtimalini İ gösteriyor. kşam, hariciye un) — tirasın ve firari hakika istifa eylediği ve istifasını ayfon 1. ci sütununda)! da geri almadığı anlaşılıyor. | kongresi yarıntoplanıyor Suriye kadınları nasıl çalıştıklarını, nelerle mücadele ettiklerini anlatıyor nda toplanıyor. Bütün hazırlıklar ta - mamlanmış, murahhasları boş za- (Bon 9. cu sayfanın 4. cik siitununda) Dün yapılan komisyon toplani Yarın saat onda Yıldız konfe- rans salonunda Uluslararası ka dınlar birliğinin büyük kongresi

Bu sayıdan diğer sayfalar: