17 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

17 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 NİSAN 1935 | istanbul Evkaf Müdürlüğü —:0 — KURUN ilânları | Arap camii mahallesin- de er iğ çıkmazında eski 1 ye- gp Vapurculuk TURK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman ban, Telefon: 22925 gi Atatürk Heykeline Ait Müsabaka ilânı: ni 3 sayılı ve bütünü 128 metre olan arsanm 1/18 payı. (3354) Mahmutpaşada Bezciler sokağın- ak 57 o Boğaziçinde Emirgânda Rüştiye izmir Sür'at Yolu SAKARYA vapuru ber haf- ta PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan İZMİRE ve PA- İRDEN| ZAR günleri de IZM İstanbula kalkar. Denizli Vilâyeti Daimi Encümeninden. — Denizlide Cumhuriyet meydanmda dikilecek cayi air yapılması müsa ya konulmuştur. p i baka müddeti 174/ 1935 tarihinden 30/4/1938 nü Sizd 116 ya kadardır. i 3 — Heykel, tabit büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli olesff yeb brozdan yapılacaktır. 4 — Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul veyahut memleketler Güzel San'atlar Akademilerinden mezun ve heykel i mektebi sokağında Koru cadde - sinde elinde kulunan dükkânm bavası olan 62 sayılı yalının 1/6 payı. (5749) | Boğaziçinde Emirgânda Rüştiye IRABZON YOLU TARİ vapuru 18 nisan PER. ŞEMBE saat 20 de Hopaya ka- dar. — Müsabakaya iştirak ederek heykeltiaşlar esbeliğ mektebi sokağında Koru cadde - sinde 64 sayılı kükkânm 1/6 pa: yı. (5751) Boğaziçinde Emirgânda Rüştiye mektebi sokağında Koru cadde - sinde 2—4 sayılı iki dükkânm 1/6 payı. (57 Boğaziçinde Emirgânda Rüştiye mektebi sokağında Koru cadde - sinde 6 sayılı fevkani dükkânı 1/6 payı. (5748) İstanbulda Tavuk pazarmda Hü- seyin ağa mahallesinde Çilingir ekeni 45/41 sayılı dükkân ar- sasınm 1/3 payı. ( Çemberlitaşta Atik Ali Paşa ma- hallesinde Tavukpazarı caddesin- de eski 3 yeni 3,5 sayılı altmda bodrumu olan dükkânın 69/192 payı, (4904) 167 5 a 57 1078 İstinyede Mahmut çavuş maheslesinde iskele cadde sinde eski 8 sayılı ve tamamı 422 metre murabbamda olan arsanın 3/8 payı. (554 15 Rüstempaşa mahallesinde Balka - pi hanı üst katta 58, 59 Yan bir kamaranın 2/5 payı. (109) da yazılı paylı an e üzere dört hafta müd - detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Üstermesi 11 /5/935 cumartesi gü- nü saat 15 de Komisyonda ML Almak isteyenler belli saat ten evvel 9 7,5 iğreti güvenmelerile Mahlülât kalemine gelmeleri. (1809 BARTIN YOLU BARTIN vapuru 17 Nisan ÇRRŞAMBA saat 19 da Cid - deye kadar, RR. ua PTAZI dahiliye amm VEREM , GÖĞÜS Mütehassısı Muallim Doktor ŞEKIİiB HABİB Avrupadan dönmüştür. Ayasof- | ya Yerebatan, Hacı Süleyman Apar- tımanı, Cumartesi Pazartesi, Çar. şamba Perşembe öğleden sonra, 35 deti ln Denizliye kadar masrafı ve ami sigortam rine ait olmak üzere heykelin m nisbetinde alçıdan bir yaparak Vilâyete gönderecek 6 — Heykelin kaidesi Vie yap yaptırılacaktır. — i mahsus komisyonu tarafmit! riniliği kabul edilene 200, kinci gelene 100 lira mükâfat veri 8 — Heykel birinci gelen san'atkâra pazarlıkla yaptırılaf yaşulamadığ: takdirde ikinciliği kazanan sar'atkârla pazari rişilecektir. 9 — Pazarlık şartları ayrıca tesbit olunacaktır. Müsebf iştirak edenier pazarlığa va olmak üzere heykelin bedeli haki | tekliflerini de bildirmelidir! 10 — Tefsilât almak ini öyenle rin Vilâyet makamma müra8f meleri ve bu müsabakaya ait şart name nüshaları İstanbulda San'atlar Akademisi müdürlüğüne, Ankara ve Izmir e ; İstanbul - İkinci İcra Memurlü. dan: Dairemizin 933/819 No. Tu dos» yasmda bir alacağın temini istifa- sı için mahcuz ve paraya çevril- "mesi mukarrer Galatada Arap Ca- mii mahallesinde Ticaret hanında 25 - 26 -27 No. lu mağazada mev. cut 11 adet makine kâğıdı ve şerit makinesi 18 Nisan 1935 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de mahallinde alenen ve usulen göik ..irnn . emakila amksle., zü geçen gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ve fazla malâ. mat almak istiyenlerin de sözü ge- almak isteklilerinden slime gr sö- teminatı sebei hususiye müdürlüklerine gönderildiğinden İardan da almaları ilân olunur. 750) Küçük Yozgatta Su Arama Sond ve bilâhara Kuyu açılması Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün Keşif bedeli 55915 lira 76 kuruş olan yukarıda yazılı iş 28 7 935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri fabrikalar satmali misyonunca kapalı zarfla yaptırılacaktır. Şartname 280 kuruf lerin 4045 lira bilinde a verilir. Talip kerini 40 ki yem ii m yona vermeleri ve kendilerinin de 200 2490 meli ame | maddelerindeki vesaikle ayni günde saat 15 Bm b ları. (1875) | Mek e G0 m etmeleri ilân olunur. (10571) Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: Tephanede Klmçali paşa mahallesinin Dabakhane sokağında eski 28/36, yeni 40/42 yoyiyper 190 ira kıymetli maa oda dükkânm eml iki hissesi vergi borcundan dolayı bil müzayede satılacaktır. İsteklil, 7e 7,5 depozito akçeleriyle 7—5— 935 tarihine müsadif salı günü pis 13 den 14 de kadar eriği kayma kamlığında müteşekkil idare hey fine müracaatları, ( 70000 metre Fişenk Torbalık bezi Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden; Tahmin edilen bedeli (21000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı malzeme askeri rikalarumum müdürlüğü seçi kom yonunca 4/Mayıs/35 tarihinde cumartesi günü saat 15 de v zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 Tira 5 kuruş mukabilinde ay ral kanunun 2 ve 3 eli ki vesaikle mezkür resi ve saatte komisyona müracaatları. (19) Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: mele vergisinden aka bi - aüilklir| KE ine di Galata Gümrük sokağında bilâ No. Wi depoda ince mahcuz bulunan imaline mahsus Fabrika alât ve edevatınm ilk müzayedesi açık (arttırma sur. suretiyi 8—4—935 pazartesi günü saat 14 e m di lâyrkı görülmediğinden son ve kat'i müzayedesi hine müsadif salı günü icra edilecektir. Talip olanlarm m. a bulunmaları ve fazla izahat isti yenlerin de Galata Mele ei Şubesi başmemurluğuna müracaatları ilân olunur. (1961) Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri; (o Karaköy (OKö; Vel,44369 — Sirkeci Mühürdarzade an Telefon 29740 Mersin Yolu Mersine kadar. (1963) Ayvalık Yolu BANDIRMA vapuru 17 Ni san ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayavalığa kadar. (1934) ZAYİ 935 senesinde Kandilli Kız li. sesinden aldığım tasdiknamemi zâyi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. (6424) 4 TI. de 586 Melâhat . 4 2209 numaralı sefer ehliyetimi zâyi ettim, yenisini çıkaracağım- dan eskisinin hükmü yoktur. Hasan Şükrü Göz Hekimi Dr. Şükrü Ertan KAYIP LAN İstanbul kız lisesinden aldığım | Yenice muhacirlerinden ire d tasdiknamesini | Bergamada bulunan furuncu Meh- kazaen kaybettim, yenisini çıkara- | met ağa ve kızı Bayan Melek, cağımdan eskisinin hükmü yok-| yirmi üç sene sonra Kadıköylü tur. (6425) Bayan Münire vasıtasiyle baba, İstanbul Kız Tisesi 9 uncu smrf ii ini (o bulmuşlardır. talebesinden 1202 numaralı İhsan larma tebşir o- Babıâli, Ankara caddesi No. 60 Telefon: Salı günleri meccanendir.. a GREİF ELA A DIŞ DOKTORU übeyt Sait Fatih Karagümrük tramvay durağı, No. 4 Kimya Malzemesi Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün! Tahmini bedeli 100.000 lira olan e malzemesi 4 rikalar Umum Müdürlüğü misyonunca 27 Ni “ tarihinde cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla satm almi”4 Şartname beş lira mukabilinde komisyondan verilir. Talipleri9 7 lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madfl: deki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları: * Tayyare Piyangosu! Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen$'i etmiştir. Yeni tertib plânını gö i I.ci keşidesi 71-Mayıs-1935 tedir i Kadıköy Sulh İcra Dairesindi Bir borcun temini istifası için mahcuz olup satılarak paraya çev- rilmesi MR bulunan muhte. lif cins 20-4-935 cu martesi saat 10 dan 12 . dar te Med. Ruşen sokak | 8 16 No: lu hane ö satılaca” ğmdan e: de iki uçak tellâliye taliplerin mezkür gün . ve e santim ma ahallinde bulunacak (6427)

Bu sayıdan diğer sayfalar: