18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii Li I Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz Zümrüt Yalova Kaplıcaları 15 Nisandan itibaren açılmıştır. isan ve Mayıs ayı zarfında m Otel ve Banyo 40 tenzılât yapi m ye ei eze EM gelek Vapur, Otobüs, Banyo:(iteğ Yemek «Simdiye kadar binlere kişiyi zengin » Karnel taklı Vagonlar wc satılır. Uluborlu Belediye Arttırma Eksiltme an: Komisyonund a — 11/4/935 tarihinden itibaren 2/5/935 yi ği . “ 14 de ihale edilmek üzere Hemi evsafı haiz motopomp kapi dü li 2 simi İventin de 300 ilâ 350 metre borda gp labilecek 12 ilâ 14 atmosfer temin edecek in — 2 e va çıkaracak ve 8 metre cezp hortumu sas w ” togmakilemek bir haiz ve si bedeli muham- meni (1300) rr Kâffei masarif sat dahil tenzilâtlı karneler. ler Köprü, Adalar bilet gişesile Ü oesmmunamı Yat BEEMEEUELE yi öğrenmek yeli U ibi lu ayy ti > ğ lunur. İstanbul | İtfaiye kumandanlığisa tları ilân olu Resmi Ilânlar Türk Limited Şirketinden : Şirketimiz tahsildarı. Necmeddin Sadık disinin şirket ni herhangi bir ir ya im ve muamele yapmağa selthiyeti kalmadığı ili Büyük Tayyare Piyangosu etmiştir. Yeni tertib plânını görünüz 7.ci keşidesi Mae NES tedir. Büyük Ikramiyesi : 25.000 Liradır tehassı 1 — Öz türkçe köklerden yel örmek tn ni İs- sözlerin karşısı . > > tatistik > ştur. aman bie a ei li, ii Debdebe) — Kai biri haki ui yazılarını gazete *| © örnek: #htişam içinde iler zın (mü ği yük bir alak — Görkem on le verecej lere < ni konan karşılıkların iyi yen büyük bir. alay. a ereğine ys lk ipe ayırd eee için, Bi İhtiva Da ca Si a İhtiva etmek — Kapsamak, almak, eme de Kökü töresi dan kelimele - içine almak. : ü iş se kullanılan tiyaç — İhtiyaç (T. a k, amma) — İhtiyar şekilleri alınmıştır: Aslı “çek, | ç İhtiyar (Yaşlı ani (Fr.) Vieux, viillar: İhtiyar — İsten — (Fr.) Optin İhtiyari — İstenel — (Fr.) Facul- Örnek: İhtiyari mevkif — İstenel durak. am yim here ederdi — Şu- ihtiyar — Katlanma — (Fr.) Sup - ikodu et nun bunun hakkında dedikodu etmek- ten sakınırdı (çekinirdi). uhteriz — Sak ii a — Ortadaki bütün güçlükler- Örnek: Niçin böyle katlanaark bu işe giriş. .: e — Niçin böyle ( sakıngan yorsi İyereren deri rm nr (Bak: İrade) — (Fr.) Vo - Ihtisar etmek — Kısa! iz e. — Saknı, 2 — yedek Örnek: 1 — e v hareket edi- niz — Saknı ile hareket ediniz. 2 — Yol uzundur, ihtiyat benzin a- Uınız — Yol uzundur, yedek benzin a- örmek; m kitabı ihtisar etmeliydi” ymadım — Ki için birçok fikirleri bura» anız. ihtisas — Uzuğ Ihtiyatkâr — Saknılı — (Fr) Prw Örnek: e hatsalıklarında ih - tisası ve? Kulak hastalıklarında uzuğu en Örnek: Devlet işlerinde ihtiyatkâr bulunmak en mühim bir hassadır — önemli bir özgüdür. Ihtizaz — 'F itremek Ihya etmek — Canlandırmak, di. ek zl ri Örnek; iyiliğiniz beni ihya etli — ii ie beni canlandırdı. 2 — Ölüler leğildir, e. etmek — Hazırlamak (Bak: azır) İkame tmek — Çekmek — (Fr.) Descendre, trace: Örnek: Amud Biliç etmek — Dike çekmek, İkame etmek — Koymak — (Fr.) Placer rnek; Nöbetçi ikame etmek — Nö. betçi koymak, Misir, etmek — Açmak İntenter Örnek: Dava ikame etmek — Dilep ak — (Fr) açm İkame etmek — Getirmek — (Fr) Produire, ötablir. Örnek: Beyyine ikame etmek — Ka- nt getirmek, İkame etmek — Yerine koymak, ge- <irmek — (Fr,) Pemplacer Örnek; Ahmedin yerine Mehmedi i- kame etmek — Ahmedin yerine Meh- medi koymak, amet etmek — Oturmak, eğleş - mek — (Fr.) Demuerer Örnek; 1 — Nerede ikamet ediyor- ihya elmek mümkün de- bi — Ölüleri diriltmek mümkün II — KURUN 18 NİSAN 1935 ee TUDKIİYE ZiRAAl BANKASI BiRiKTiIREN RAHAT-EDER © Osmanlıcadan Türkçeye Sarşılıklar Kılavuzu : 23 Devlet işlerinde saknılı bulunmak en sunuz — Nerede oturuyorsunuz? a — Biraz zaman orada ikamet et- — Biraz zaman orada eğleştim. şimdiye kadar ileri sürdüğünüz dü « Ağ bütünlüyor fi tamlıyor, tüm- iyoi Men etmek — Kanıtmak, kandır - z gâh — Ko: k: İkametgâh pe ettiğiniz yerde ii bulamamışlar — onul e - ie 2 dindiğiniz yerde sizi bulamamışlar. Ikan — ie Örnek: Bu meseledeki mertebeli adla kum olmu muştur sorumdaki kanığım sağbili öl çarmıştır, Ikaz etmek — Uyarmak, Uyandır ak aa konan deliller beni bu işin hal ikra etti — Or- aya Konan tanıtlar beni bı işin doğ- attı, in ruluğuna kanı —RBı — Bu meselede yalnız beni ikna ER kâfi değildir — Bu sorumda yalnız beni kandırmak yetmez, Ikrah, ekl — Tiksinç Örnek: — Ya, aplığı grek ahlâk ir bana ikrah istikrah) ver. di — Yaptığı yanlıahlâksal hareket - ler bana tiksin, nç verdi. ipak etmek, istikrah etmek — Tik. sinmek : Ben hiç böyle bir zanna Mn bereket versin beni i - kaz ettiniz — Ben hu hiç öyle bir sanıya düşmemiştim, bereket versin beni u - yandırdınız (uyardınız). ü i Örnek; Ortalıkta hüküm süren ah- öl ikrah k: Her işte gayet müteyakkiz ettim — Ortalıkta ulunmalıdır — Her işi di hüküm süren ahlâksızlıktan tikşin * (tetik) ğe dim. Elbi (izaz) etmek — Ağırlamak bale ii gibi idbara Örnek: Misafiri ağırlamak, Türk : karşı da e bulunmalıdır — Olca. lüğün hiç kaybetmediği âlicenağlık « ya olduğu iy karşı da| tarı dan biridir — Konuğu ağırlam, ak, ir en blm malı, sete > kaybetmediği akılık « kdam etmek e Cshd) — Dü. lardan Ti a me (Bak: itiraf) — Söyle Nil İklim — E (T. Kö.) nek: Hem kalbiyle i; iman, hem de Ikmal etmek — Hib tam * mb ikrar etti — Hem yüreğiyle lamak, tümlemek inandı, hen: de diliyle söyle, rnek; yazdığınız eser, şimdi - İkraz — Ödünç, ödünç verme ye kadar ileri sürdüğünüz düşüncele. Örnek: Bana ikraz suretiyle göster- ri is ediyor — Bu yazdığınız eser, (Lütfen sayıfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: