18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. —.. MİRİ MM el 7 —— 8 — KURUN n NİSAN 1935 HİKÂYE $ «Dolapta kim var ? Yazan : Iskender Fahrettin Bedia yirmi ii Güzin de tuz yaşlarında İkisi de külçüktenberi bir ma- halde, bir arada büyümüşlerdi .. Biribirlerini çok seven iki arka - daştılar.. ” Bedianm güzel, yakışıklı bir kocası vard: Mühendis Cevdet. . da çirkin bir ini x erkek değildi.. Doktordu.. Müşte. | partı leri kadar karısiyle de meşgul o- lan ince fikirli, terbiyeli ve tuzağı “ okto: mühendis Cev - ten ibi ağır başlı bir er - kek olduğu halde, Bedia onu ken: di kocasından daha fazla beğe - nirdi.. Bir gün iki kadm arkadaş ara - sında şöyle bir konuşma geçti: — Bediacığım! Çoktanberi zih- nimi kurcalayan bir sorguyu letmek merakı beni böyle bezli - selâ, senin kocanı bir başka —— çıkarmağa teşebbüs se, Kerimden şüphelenir misin? cama çok itimadım vardır. Si senin dilinin oz bir şey var.. ir şey mi öl un — Hayır. Seni şerefimle temin ederim ki, kocan hakkında hiç bir şey duymuş değilim. Bu, sırf bir meri İ Pemağime ve İyi geçinmenizi gördü ediyorum. Kendi kendime, ipek lah ölünceye kadar böyle mesut ve 'ndini kaybede- —O vakit iradesini de kaybe. deceğinden ve ae bir kadınım enli iy kadar hiç bir yı kendisini kaymak e giri içmemiş midir? — Bünu, evlendiğimiz günden- beri — m tırlamı — o halde bu korku peden? dim. Kendi de ha- nim iLk Onu hiçbir iz sarhon edemi — Aman aşkma..! Eykiklee Sail olmaz! —A. eN benim kocama i- timadım vardır, Onu sarhoş ede- bilecek bir zi ben de görmek isterim! Güzin, bir akşam in Keri- » min atel İyesine telefon et e yelii Fena halde sancılandım.. Lütfen iyorum. birdenbire? Dün gece pokerde kaybettiğiniz yirmi beş e sizi biraz fazlaca üz- | dü galiba... ai ondan değil, doktor- cuğum ! Midemde > Hrm san- <ı Du fazla konuşamıyacağı tor Kerim e A bir üyük söyleme Allah a bil Mühendis Cevdetin evine gitti.Gü- zin yatak odasında karyolasına uzanmış yatıyordu. a ŞE a e TAKViM Perşembe > 18 Nisan Gün doğuşu 81? a batısı i8.51 bah mamaz 44 Öğle namazi 1213 İkindi namazı 15.59 Akşam namaz 18.51 Yatsı namazı 3028 Imsai a Yılın geçen günleri) us Yılın kalan günleri 24 mama Umumi Bu metalibat şöyle, böy“ Mühendis Cevdet bir haftadan- beri Ankarada bulunuyordu. Gü- zin güçlükle sağ tarafıma dönerek | iraz önce ölüyordum, dedi, iyi ki yetiştiniz! Midemde bir ko- var..! Canım da o kadar rakı istiyor ki.. — Ne tuhafsımız, canm! Mide- sinden muzdarip olan insanın ca- ni nasıl rakı çeker...? Ah bu ka- lar... Güzin Di e doğruldu. Keri yı muayene ettik- ten li bir koltuğa oturdu. Et- rafma bakınırken köşede . . küçük bir çilingir sofrası gör- ü.. — Bu ne..?! Siz galiba rakr'iç- tiniz de sancılandınız! Hele şu- nun doğrusunu söyleyin bakayım.. — Vallahi içmedim, doktorcu- ğum! Hazırlanmıştım.. şöyle ken- di kendime bir kaç kadeh içmek istiyordum. — Sizi bu ak menederim, Sonra irk wa l sızlanırsınız! — A... kat'iyyen olmaz. Ben bu ce rakı içmezsem, bu sancı be- ni si Beck ada içimde garip bir inanış va! > Doktor ala — Ah bu kadınlar, dedim ya.. sinir mi sinir, Aklına geleni mut- laka yapacaklar. Pek ala haydi bir ye içiniz! i a siZ..? — içi . ağzım kokar. — Haydi canım.. bu kadar da kalıbeklek daum bir erkeğe hiç de yakışı Bu söz ii Kerimin izzeti nefsine dokunmuştu. Kadını tesel- 1 İzmi saylavı e 20,30: Ay ıgo orkestrası, 2 dyo orkestrası, 20: Radyo caz ve te orkestraları. 223 Khz. VARŞOVA, 19: Ruhi musiki, is Sarılar — Sözler. get şi klâm. mM Du yumlar, 20.35: Piyano gös . 20.50: Sözler. ize Filharmoni ürtindan senfonik konser, 24: Sözlü 24,05: Plâk, 175 yz MOSKOVA, 1724 m, ano — şarkı. 18.30: Koro tra neki, 20.30: : Almanca yâyım. 23.05: Fransızca yayım. 2405: İspanyolca m 2 Khz, MOSKOVA, (Stalin) ye m. 10 Senfonik konser, 22 Oda 823 Khz, BÜKREŞ, 364 m. 13-15 gündüz plâk yayımı. 18: Dans 19: duyumlar. 19,15: saz aba 20 Konferans, 20,20: 5: Konfe- rans, 21,05: Senfonik konser. 22: Kon fi » 22.15: Senfonik konserin de vamı, 23: Duyumlar, Ene ka 382 m. nrarramı Halk. sikdi Li uyumla 5110: (Al- vi ie 1. 22,20: Beet- hov. sonatlı e ar 23: Duyum- e” 545 hamamı 550 yano - şan, ir ir Bach hak kında Üstel 1940: Harpa âletile konser. 20.16: Stüdiyo tiyatrosu. 22, : Duyumlar. 23.10: Opera orkestra 81.24.35: Yaylı saz! —| aliyeti merakı celbediyordü. o. K. aki le geçiştirilirken Şübner isminde bir Alman mülâzımı zuhur etti Ordu K. ile mahrem görüşmeleri, hariçte esrarlı surette hareketi, fa- Şübnerin vazifesi söz- lere lâf başka "tarafa Geririneziş Kafkas “cephesi 3 mz Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih Ense? Pş. tarafından gönderilen Alman zabiti, Bakü madenlerini tali ————'rip etmeğe memur edilmişti. Faka Harpte hatıraları Almanya hükümetinin inanıp milyonlar vererek gö: mesi şayanı hayrettir. ihneti Bakü madenlerini yok etmeği şünmüş ve külliyetli para ile lara düşmüştü, Her halde İraf harekâtı hiç bir kontrola tâbi mıyacağından biran evvel bizi İ nasip zamanlarda sualler tekrar olunarak, anlaşıldı ki ibneri çok ehemmiyetli vazifei mahsusa- sr varmış. Enver paşa ordu ku mandanına mahrem bir emirle, bu- nun maiyetine birkaç ihtiyat za- biti verilmesini ve her işini ey rması için gene esrarlı ve m bir emir vermiştir. de “galiba Hikmet efendi ismin de,, bir ihtiyat zabiti intihap ve bazı neferler istiyormuş.. Kuman: dan da bu mühim i işi merak etmiş e bir hayli üz peri sırra vakıf olmuş. Baküya gidip neft ocaklarını lecekmiş... Küçük yapılı, sarı renkli ve sarı saçlı Sübner, Rusa benziyor. >. - >. da iyi an Bizden iz Türkçeye tercüman ağ - Mami bir kaç da skn kü- Bal zabiti 'var.. e ga li leri li a sini Şübe: er de elbette bilirdi. . Fakat her ta - rafta harpten istifade (etmek ve için böyle kenarda, köşede akla gelmedik memuriyetler, işler ya * ratanların birisi de Şübner olmuş: vel eni nerin| beyhude israf addediliyordu. â bir miktar asker| pin ili e e: m teçhiz ve iaşe şu muhavereyi kazasızca atlatmak jd ca bu işe zabit ve nefer ci birleştiler. ziyade ir ittihat ve Terakki murahh. taciz harekâtma ( iştirake vermişti. , Ömer Naci Şübnerin p alar bir müfreze vermeği yn bu suretle veni Stokhlu li için bir kadeh içti, Biz rim li irkaç Güzin ikinci kadehi kaldırdı: 7 B O R S A iy za — de İranda do MP ve hi gi iyi, Ves | Hizalarında vıldız işareti olanlar ü yordu. ar İranda va biç m R rinde 17 4-985 de muamele görenler, İİl kuvvet teşkil etmek (istiyorlardı. dar hafifle ri) Rakamlar kapanış ai an Hükümet Yola li pl rk egdei İn Nukat (Satış) , | miktarda para veriyordu. Mem - > iğ m Aim . e * Londra w9, —|* Viyan — ya, — İİ| leketin ahval ve âdetlerine lâyıki- map lee ll Gi ibiş '7 — İlle vakıf olamıyan bu serseriler bu bir hale gelmişti. Güzin telefona ş ili Se 2 ir > iğ memleketler ve mill: ei 88, — | & Badapeme 58 — |İl daki vukuflarından, nüfuzların —— > İğ se Ati * Bük — 7 es erin 9 1! e ri ii ig dan, bahsederek hükümetlerini il Bedia Gla ili Mi v ki wi i . slide “- — İl na ve külliyetli ( para ve silâhla > gr *. la kei 4 . 2 10, —| #M z çi man, yatak ie indisi Pra Mecidiye. 44, harekâta GE rdı, Kürtler ur | bir dei üstü karık bi Fidel e Stekbom oan | . Renkeor seo, — /İ| ve Acemler çok kurnaz ve hilebaz- Lr mi e üye ae: sa. 16) Jar. “Menfanlerin bilip “ittide Güzin yatağına girdi... titriyor. yoktur. Bunlar gırdı. parayı derhal Büğiğr ve etrafma ler meydana çıkıyor. Giydiriliyor. lak ediler. Teşkilât yapı - lıyordu. İaşe mükemmel hale ge - liyordu. Bunlar resimlerle, rapor. . ME TER o Viyana e du..ve gülmemek için dişlerini a. SİN e vers 1206—) « Madrit 582 k: Milâno (94744) 4 Rerlin 19745 — Kuzum Bedia, dedi, şu gar- || * Prükse Oo 46175) Varson 26 direbdl be i bi * Atina 831413) Budapeşte — 4,*04 irobdan benim kırmızı robumu Cenevie © 24545) w Rükres o 786130 verir . otya 65.6790| « Pelgrat M491. « Amsterdam 1.1760) * Yokohama 2.7920 & rdirohui * açtığı zaman 19,0175)* Moskova | 1093.-- ağzı bir. sr vi kai —— — Aaa... kı ESHAM ardirobun i içim- İİ) 1s Bankası | (.—) (ramay o :9,— Anadols 45,(0) » Çimento as 12.45 de kendinden ei iki büklüm Mİİ ba yatıyordu! sark Dek | —— SATILIK VE K'RALIK Şişli Bomonti tramvay Balya Sark m. ecza —— 5|/ Telefon larla şatafatlandırılarak Alman - Alman za « yaya biti de mükemmel © s di bir hareketi askeriye yapılmak | istenildiği zaman derhal hepsi si - — İll lâh ve elbiseyi alıp atmı köyüne nu Saman yolu (eski dere) âlik istikrazlar © tahviller EE No. Tu hane hem satılık, hem kiralıktır. On oda, elektrik, hava gazı, terkos ve banyo tesisatı mev- cut, kârgir, metin ve mükemmel. 41933Türk Por. 1 70. Elektrik ; n 28,20 | Tramvav 31,70 . M1 5870 | o Rüksim 1700 İstikrâzıDahil 1 97,25) | Anadolu! 180 «Ergani istikrazı 94. Anadolu! 438) toşr a WC da, Anadolu Tİ 46,— Srvss-Frzurum 95, <| #Vümessi X <ron | olmakla beraber ucuz ve iki pile: ye elverişlidir. i) " doğru sürüyordu. Kaçanların ye - e lariyle'evlenmişlerdi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: