18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ye NR AŞ Se # Uluslar Kurumu Konseyinin Kararı Berlinde Bomba Gibi Patladı e ŞA Z 9 — KURUN 713NİSAN1035 —— Giri umumi valisi istifasını verdi midi Vinci sağla) Uluslai e nun çerçevesi da:! bilinde bu itilâfları neticelendir | türlü tedabiri almağa mecbür'ola.| caklarıma karar verilmesi. | — Müşterek emniyetin tan zimi dilemin andlaşma ahkâ | aha müessir kılacak ted - Almanyanın yeniden yn gr mın biler teklifi ve tatbik'olunacak ö | nomi ve mali tedbirlerin tasrihi ie mükelief bir komitenin intiha -| Toplantıda sp yaaayl Cereve, 17 (A.A.) vel Yanın silâhlanması li Ser al sa, İngikere ve İtalya tarafından tanzim edilen sureti, bu üç devletin zoümessiller pi dün öğleden sonra toplanan Ulus- lar Kurumu konseyine tevdi edil-| miştir, a” Celsenin açılmasında, 16/3 tar rihli Alman teşebbüsünün reddini) istiyen B. Lâval, şu gönle söyle-| miştir: | “Konsey, mameliyeinl ik «| decektir. Sı afazası memur olan ka bugün alâka IZ V .sessiz bir prensip. ri fa- kö Uluslar Kurumunun canlı nunu olduğunu bilirler.,, * B.-Lâval, 3/2 tarihli—Londra tekliği mucibince emniyetin temi- ni için müzakerelere anadağı | bir:sırada Almanyanın âni- silâh- p m zieiYütmyiky MÜNİüYa — düğürlü. "söylemiş ve vo leme etmiştir: i “Uluslar Arasında hiçbir tahrik yapmıyoruz. Bütüt uluslar arasm- da müsavat tesis edilmelidir. Si- ız hiçbir memleket aley-- İstediği! hine çevrilmiş değildir. miz emniyetin herkese teşmilini Bunun içindir. ki ik Cümhuriyet hükümeti, o bugü! İk Uluslar Arasındaki! İsli olduğunu, fakat Versay muahedesinin bir taraflı biat gi- bi Avrup a barışını ve emniyeti ihlal a hareketleri tasvip ede- | e niyeceğini beyan etmiştir. Baron! iloisi, özlerine devam eğerek de- dişi ir “italya hükümeti, Mae ve! miştir. ransa murahhaslarının e na iştirak eder. Muahedel dilini kanani bir yol ile elde etmek kabildir... Lehistan hariciye nazırı B. Bek. hakkındaki kârar suretiyie, m hedelerin yeniden ihlâli iri tarafmdan yapr in takviyesi için ile ri Te tek etmiştir. ahhütleri ihtiva eden par ragraflar- in maddeleri çoğaltmak suretiyle ne misak'n kuvvetini i yükseltmek, ne a Uluslar Kurumunun hare ni daha müessir bir hale koy - ak kabi I değildir. B. Pek nut - İkunda bilhassa demiştir ki: “Almanya ile Lehistan arasın » da' bilitilaf iyi komşuluk pren leri tesis edilmiştir. Mühim 1cri DA İde yay er iki büyük hemhudut komşu mdaki münasebetle - rin ikrama > kadar haki surette nihayet hâdim kiş doğu Avru » pasında müsalemeti aramak için acele davetlerin biribini takip et-| mesini büyük bir hayretle görme mta gi mi) erin z halinle teme dair hükümeti namına ihtirazi kayıtlar dei mini B. Bek'in fikrine göre. yeni te! ve “riyetine ria: | <Ö” (a; Murah 1 bici pi gn N BIR MÜDDET GERİ yet edilmesini İstey etmiştir. mülâzım | BIRAKILACAĞI HABERİ a mümessili bay Mur | küm ari Diğer baklalar KUVVETLENİYOR | noh; teklif edilen karar azla beraet etmişlerdir. i Atina, 17 (Kurun) — Hükü- Selânik divanı harbi, Demirhi' | met dairlerindeki tasfiye ve li sar âsileri hakkında kararını bil- | divanlarında âsilerin muh dirmiştir. Bu karara göre, bir bin- ! si mayısa kadar bitmiyeceği rsi başı alt buçuk, iki yüzbaşı altı - | le, intihabatın bir müddet tehir e- , re, çarşamba sabahma | şar, iki mülârm beşer buçuk ve| dileceği teeyyüt etmektedir. Siya- diğer maznunlar,daha az müddet: si fırkalar reislerinden bay Miha* Hi hapis cezalarına mahküm edil. | lakopulos memlekette tabii şeraif | KONSEYE VERİLEN KARAR l mişlerdir; Mahküm zahitlerin rit- | avdet ederse, kendisile Gl mi ALMANYAYA MEY- | yeni intihabala iştirak edec mek hususundak. .. ! bazı giye ile mutabık bul | duğunu, fakat hükümeti ile isi - şare etmek iğ beyan et- | Müzaker: talik edilmiştir. | rini söylemiş | vir | AN OKUMA İMİŞ! GİRİT Me İSTİFASINI | ii fp ca ETA AI Havan vini RDİ | Mut ve hikri Mal Mi sı muhabirinden: Fransa, ii Atina, 17 Ge — Gir il ei v tabakalarına men» z p-'na li erin yeni sikli ih edil mum valisi bay Aposkitis iii dür ilmesini mü- sıni vermiştir. Sebebi meçhul İ bugünkü Alman matbuatında şid-| İlükümet istifayı kabul ineğe detli hiddet ahisleri uyandırmış - | ©r. Szetiize terc dafaa ediyorlar. TATİL EDİLEN GAZETELER Atina, 17 (Kurun) — Hükü met, sahipleri zan altında bulu - Atina, 17 (Kurun) — Müsta - 5 killer fırirası reisi General Metak- sas, sym ur rp en e bir! mektup ererek yi ntihabat | Döyçe Algemenye (o Çaytung, | Zamanı Salıği dhetle intiha- “Almanyaya karşı müthiş (bir! bat toplantılanna müsaade edil. | aj hsetmek. ! mesini e ir, | “Bersen Çaytung, , gazete- , “karar, bir mürailik vesikası * Yel Demektedir. dilmiş olan gazetelerin tekrar çık” malarıma müsaade etmiştir. SYAN YÜZÜNDEN İŞSİZ KA. İ meydan okuma,, dan bal © tedir. n Bay Çaldaris, ken - LANLAR İÇİN İANE “Uluslar | disini ziyaret eden gazetecilere,| (o Atina, 17 (Kurun) — Kabi | Völkişer Bobahter, * Kurumu bizi m direğine mi | key mak istiyor?,, Diye soruyor. yeni intıhabatm © ha'kın arzusu | Disa nişan verme selinin in takyit edilmeden yapılacağını ve jd Bütün gazeteler tarafından neş- yakında matbuat (o ve toplanma | $iz ayl 2 ici an | redilen yarı resmi bir Deri semen iade edileceğini | toplanmasına müsaade edilmesine h Bakanının şarki ada | söylemi Arar vermiştir, sulh âmili olan yapıcı | sı ile, Stresada toplanan büyük rası kurumu konseyinde Fransız e kli MEMAMN Sehir man MANA İc berleri SİNEMACILAR DİNE ENECEK eti reyi « İngiliz karar suretinin ye konulmasından evvel B, Lit. mek istediği bildirilmektedir. vido ünl dali ahkâmının is | ere ye Kipi İ tikbalde de ihlâl edilmesi hususna | — Filmlerden alınan resimlerin çok si çilekli mit e açıyor | karşı almacak tedbirlerin, yalnız | olduğunu Meriye süren “sinemalar i ps depndra; Ağı are) — Daily | Avrupaya mı yı n dsi bugün tekrar dinlenmek üzere ticaret “tn-| ya mı şâmil olacağı süalini sormuş | “48504 miz. , vâkyanm | de mühim peer uyandırdı giltere, Fransa ve İtalyanın Ulus" ku gizlemiyeceğim. Leh efkârı umu- miyesi; telkin edilen bazı anlaş - maların, samimi ve halisane bir da, siyasal gayretle tesis edilmiş olan vaziyetine cek mahiyette olup olmadığını düşün” tedir. Bu yeni anlaşma şekil- lerinin Lehistanın er ademi tecavüz rejimi- e veyahut doğu komşumuz ile iyi omşuluk münasebetlerine zarar doğu hududu Sovyet tayyarecileri Ankaraya gittiler Bir haftadır şehrimizde bulu- | nan Sovyet kei ri Bay Amohin ve nof dün An- .. die suretle konseyde bir nebze lar Kurumunun otoritesini kuvvet- lendirmek için çalıştıkları şu-$ıra- izl eli dm konsey azalarının erhalde kuvvetli bir memleketin telkin et- tiği korku altında, mes'uliyetle - rinden kaçtıklarını görmek şaya- nı teessüftür. “Gerçi bu delegelerin bu Lama - ket tarzlarınm sebebi anlaşılabilir. Fakat netice aşikârdır: Korkusuz ve taraftarlık yapmadan bir karar nlerin mi B. Simon, cevap veerrek şimdi- ki beyennameda bu meseleyi tet- kik edecek olan komitenin manda karaya za ii smr tahdit veya tevsik etmek imkâ-| İkisi de Sov Sele “0, nı meret, pirade söylemiş ve kim,, genclik iç ni liği demiştir süz ti Ee Çünkü şimdiki karar sureti yalnız Londra, Roma ve Siresada sarfolunan mesaiye seal ii il | addetmektedir. Bun. Litvinof, noktai nazarında muhtıra ile dişel hur etmekte-| vermek i | vereceği endişe eri zuhur etmi ek istiyeni otoritesini me engel olmak m de dir. Lehistan hükümeti bu vâkra* EA bir şekilde zâfa u te ve Uluslar Kurumu iç leri motörsüz ta yare ve en hayati bir © ehemmiyeti haiz tatinakta “| hiç bir taahhüdü ihtiva ütisemek leri Ankara götürmüşler yi lusal içabatı yeğ vi .| ları hay i | | tedir. v rsrulus: a (o binaendir Daily e eya ga cümle * ile! | Güreşçilerimize armağan | © | ki, herhangi bir yeni projenin tek! red bitiriyo. kikine, ancak bunun yalnız Le - tanın hayati menfaatlerine de- geen bugün li vereceği | ğır ve nankör bir iş ozi sulhün — istinkâflar olsa bile — temini işine sekte vermemek de o © hista kadar Pe in ist lar il ayni zamanda Avrupanın şi FEİAFED; adedinin pek az olacağı" | yi ey mmm m ma id mezi ki : yeri eler v7 vermiyeceğine| Laval, Seyahat Pilânını zbatasının e 1 ikide kanant getir dikten sonra başlıya- Değiştirdi. ola şey miş Miri / bilir. Bugünkü sıyasal Yep! Moskova, 17 (A.A.) — — Sovyet t i rülen için elzem olan bu mü- | hükümeti, Eleni ağanıma Ci. la ye İçen temenni etmiş lâhazaları açık bir surette bene nevreden bildiriy. kü bunun Bay Laval, D bakanı, şu sözlerle) e görüyorum. Çün y Laval, Dış alir umu» | e tir | a istisnai bir surette möhüm a mi kâtibi B, Leje ile B. Litvinof leler için davet edilmesi ta | arasında dün yeni bir müzakere | leri e, Sirer ulan olan fevkalâde toplantı vesile-| cereyan etmiştir | ra göre, İngiltere, Fransa ve ne > Bay Laval, Livinofa, seyahat) ya, sulhü tehlikeye düşürebilecek! dan addediyorum. ânmı değiştirdiğini, şar, - izlik Bay Bek'in bu Müdahalesinden hakkında Leh erkâ; Mi görü sonta li akya hariciye na - | mek icin evvelâ Varşovaya se. | zırı bay Benes, beyanatta bulun -| ceğini söylemiştir. . Söylendi muş ve üç devletin teklif ettiği ka- i göre, Litvinof, bu şekli, yar suretini kabul etiğini söyle -| Varşovadan sonra derhal Mosko- | | vaya gitmesi, ve Leh erkânı ile ya- yapılmasını yazifem icabın 2 Konseye tevdi ediln karar. hepimi- zin vazifesini bir daha gösterm tedir. Onun, bir devletin hareket lerinden doğmuş olması, o karar- miştir. | dan istifade etmemeğe mâni ol. Müteakiben söz alan İspanya ri mülâkatlar ğe psi 8 mevcut ye 2 murahhas: o hev dö Madariyata | mile müstakil olaral | istikbal için hiçbir kapıyı kapayar| buz'n mevzuu bahsolan mesele - şe mütekabil yardan. m mahiyette değildirler... nin ve tabip edilen usulün istiş *| desinin imzalanması, şartile ka - Baron arr İtalyan | > pi kaybetmiş ve kon.) bul edeceğini söylemiştir. nin re ve umumu! münakaşa etmek, Litvinof'un Bir Sorgusu menfaat ve yim takdirine dl eebali teklif suretini tadil eyle-i o Cenevre : 17, (A.A.) Uluslar a- ! ısrar ettiğinden Bay Laval, el 3 emmi erir. vi şart, | üzere aşağıda sız etmekte söylemiş ve bay Livinof'dan bul b ve ami X N i meseleyi başka bir zamana talik | a 19—4- 935 Hi Dr a etmesini talep etmiştir , 13 de Galatasaray klübünün spor Baron Aloisi, Pili — İngiliz e. bulunmaları bildirilir. saat noktai nazarına tamamile iştirak Filiz: Ömer, En hafif: Ömer etmiş olduğundan Bay Litvinof | Yazı otla; Pa » Al Büyük Mü | kendisinin de ayni fikirde olduğu- | aa, hafif: Y nu söylemiştir. e Mesele reye konulduktan sonra eşiktaşin: , Serencebey yolu ai şair Nahifi bey sokağında bay iş şu son beyanatta bu - 26 ni ekili arada oturan ve halen ika- am tgâhı meçhül bulunan Kadriye: like Uluslar Kurumuna a- | İstanbul 6 mer İcra memurlu- merbuttur. OU ei gundan: & Kurumu, eyneimil taahhüt ni takbih etmek ve 203 bal için tedbirler almağı derpiş eylemek suretile birtakım mes'u - İyot giriyor, Konseye İF enian namına teşekkür ederim, Endişe, ! kim içinde bulunan Ayru- pada sulh için teşriki mesaide bu- lunmak hususunda ısrar ediyo » di ithata mamasarif ma bih borcünüz 215 liranı müddetle ilânen — tebliğine karar verilmiştir, Bu müdette borcu öde» yik edileceğiniz tebliğ makamma kaim olm ilân olunur. (6440) , erd. ız veçhile biz. met etmek emelindeyiz.,, |

Bu sayıdan diğer sayfalar: