19 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

19 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Endülüste Kemal Reis Ee a İn FERDİ) manın cephane deposunu kolaylıkla ” yağma ii dönmüşlerdi! Önde iki piştar,, Biraz arkada yola sıralanmış tek tek yürüyen | Bunlar askeri kıyafetiyle iler» liyorlardı. Piştar ve arkadan giden göz - cüler İspanyol parulasını bildikle . ri için, yollardan rastladıkları nö- betçilere bu parulaları o vererek e yanlarma sokuluyorlar ve birden üzerlerine atılıp boğ - duktan sonra onların elbiselerini siyiyorlar, silâhlarını alıyorlar ve nöbet bekliyorlardı. Araplar deponun mevkie kadar (o bu suretle yi nöbetçi kulübelerine (hâkim o! Şeyh Yusu de arkaşına geldiği zaman gök yüzü- | aydınlıktı, bastığı lücahi ye ri görüyorlar ve e ara- larındaki parulalarla iyice tanıyor lardr. O gece cephane (deposunun ö ön nünde dokuz asker nöbet bekli yordu. Fırka (o karagâhiyle bi mevki arasında on beş dakikalık bir mesafe vardı. Şeyh Yusuf maiyetindeki mü - cahitleri ellişer ellişer dört kola ayırarak deponun O etrafını iyice sardıktan sonra, nöbetçilerden hiç sabina imdat borusunu ç İki yüz mücahit dokuz ge neferini bir hamlede yere seriver. mişti, » Cephane deposu böylece ko - laylıkla İsbiliye mücahitlerinin e- line düştükten sonra, ilk yapıla - cak, iş, deponun içindeki cepha - nenin *ibiliyeye naklini temin et- bulunduğu | burnu kai ına | - 4 — Ordu dülma uyanık bulun - malıdır!.. Sözüne ya —Benim askerleri da, ben Endülüs mi TA ğım.. Diye cevab vermişti.. Şeyh Yusuf bu tarihi muhavere- yi vaktinde haber almıştı. Mücahitler: — İnşaallah hâdiseler kral Fer- dinandı utandıracak! Diye sevinerek, cephane yüklü hayvanlarla birlikte, hiç kimsenin amadan şehre dönmüş - lerdi. Pine gün değil, hattâ o gece - sabahına karşı düşman karar - si meseleyi öğrenmiş olacak - e kulübelerini iki saat - tenberi dolaşan atlı kontrol zabit- leri, huduttaki bütün nöbetçilerin ye Yusuf de bir - — iştirak etmeyen kala ler sevinç ve neş'e içinde bağrışa - rak sokaklarda bayram yapıyor - lardı. a bu Ma la al. ferd'yoktu.. Ka - aa lp vi li sokaklara lar rek, mücahitleri tebrik iler Emir Mehmedin esare- tine ağlurken, Şeyh Yusuf yüksek bir taşın üstüne çıkarak: in ağlayorşunuz? - dedi - Emir senii düşman cepha - E 'UMA | Cumartesi 20 Nisan Gün batış ii b Sabah nathazı 440 438 iğle namazı 1213 i2la İkjodi Bamazı 15,49 16.00 kşam namazı 18,52 18,58 Yatsı namağı 20,30 2052 Imsak Aa 344 Yılın geçen günleri) 49 190 Yılın kalan günleri) ? dö 9 Nisan 1. 16 rn ir Ki alam B ae 1230: Plâk iy musikisi, b cuk saati ikâyel emil, 19,50: Rehiileri ri Ferdi izer ve Me - gi Cemil (piyano ve Kral) 20, : Havayen kitar ret ve arka - > şları. 21: Bayan Babikyan (şan) piyano refakatiyle, yi Son Evi - Jer, 21,30: Radyo caz ve tango ol traları — Bayan ğe şan Türkçe sözlü. 18: Dans Ço 223 Khz. VARŞOVA, > m, 18,15: Org. 18,40: Söz! ADı 1945: Bachın erimi pi r. 20,35: Kuartet konseri. 20,50: ale se ve musiki 22,30: du . arkılr konser. 23,15: Siirler, 24,30: Kom konseri. 175 Khz, MOSKOVA, 1724 m. 17,30: Parti yayımı, 18,30: du yayımı, 19,30: Musiki şe ve konser. 21: Mikrofonda tiyatro. 22: Çekçe yayım. 23,05: İngilizce. 24,05: Imanca, (Stalin) 361 m. 832 Khz: Moskova, 18: Edebiyat. 18,30: Mosko rasından nakil, 823 Khz, BÜKREŞ, 364 m, © 13 — li gündüz plâk yayımı. 1S: yo konser), lar, 19,15: Konserin deva - mr, 20: Konferans 20,20: Plâk. 20,57: Benfonik konser. — Sözler, 21415: ans in Aman — Duyumlar; 23, Plâk. ii lere, 382 m, Yazan: Fatih Ta Mehmet, İN ilme ümünden sonra 1451 de tahtına g geçince, Karaman dev- : zaptetme, sonr bulu rak, m 1453 yılı Mart sonlarında Bi. zanşın etrafını saran Fatih, az sında çok kuvveti üşma! göğüs gerebilecek kalelere ia . biyük Si zırlı karını -İ kit in Dragoza, Fatihin ha- baber o aldığı va - şel kaplarmı Odu- varlarla kapamış, surları tamir et- tiri ik âzım gelen harp âletlerni hazır - “*| Tatmıştı, Fakat Fatih, her ne bahasına o- İursa olsun İstanbulu almağa ka - va ope-| projeler kurmakla geçirirdi. Hat - tâ bir gece yatağından kalkarak sadrazam Halil Paşayı yanına ça- göni şunları söylemişti: la... Bu yatağı YERİ, nm içinde bir uyuyamıyarak azim istirab çeki yorum.. Rumların yere Bi iğfal | ; görüyor olunmaktan haz cenk mii Tü da $ “aray (Org ie) 22,30 J« id bitimi 515 Khz. siyalleni 550 m. 19,25; ölem — piyano konse- ri, 19,50: Konfer; k 2040: Könül naklen Bachın Mathoys posyonu (koro hir - liğiyl tra). ri alacağı ara dı.. Asker iki yüz bin ler. dı. (1) Baltaoğlunun kumanda - sında da iki güverteli yüz elli ge ve kiliselerden beklemekte idi, İmparatorun Romadan yardım is- temesi üzerine ri şehirde iki par- “— mi kardinal şap- kası görmek daha peri a » diyordu. Hü ları olan Topka - ) Bu asker mevcudu hakkım: sada neşredilen diğer bir ansiklo- diye göre şehri sarayı asker yüz altmış a kişi,, yüz i bin, ratorluğu tarihi,, va üç yüzbin kişi gösterilmektedi ai Vefik ve ei hi Osmani,, sinde “sta bul ö yü miktarın yal - nız askerden iban di olmıya —ğ—ğ—ğş—Ç—Ç..—şç——ç——ŞÇ—v melik. neşini yağma etmek O hatırımıza İpe pa eyh Yanik baskında çok | gelmiyecekti. Haydi, dağılınız.. pr B O R S A tedbirli davranmıştı.. £ Arkadan | Evlerinize se çi inise İl |! yay — işareti Haya Üze- | © ek hazırlayınız sin muâmele görenler. gelen yük m tepenin ya hn bl ; ya e y yü İİ diri Rakamlar kapanış islenaı gömer, | macında! imaktan bile çe - | rüyeceğiz.. Emi ir Mehmedi İspan- | Nukut (Satış) Hızlı nefes al 7 le olların elinden kurtarmağa aht - İl” Londra 609.—İ9 Viyana şa kinen mücahitler cüml isad ie ” Meyer m # e YE le depoyu boşaltmağa ai” lak bir İİ| » Misaç ER vam lardı. bise b büyük ve kalaba! ir vi zle Yazan. N- ” tina 14, -İ| * Bük, Cephane hir zta yangın yi Yusufun bu nitku üzerine İl * Cierre mi7» 4 Beler Wiz el arkasına Şeyh ei iya *x Yoko dirler hayvanlara yükleniyor - | mücahitlere iştirak eden erkekle- ; mm İş Aa 1 yl rin sayısı çoğalmağ green eğ m — yila 41, 50 Artık, düşmana yenilmek isteme- (| — - > ye Yusuf e yen ve yenilmenin (ezilmek vel| © Çekler (kap, sa. 16) — Tali bize yardım 2 duğunu anla- İf. e YA 609 50)» Stokhim 18 silâhiyle yarın kendi - yan müslümanlar, ölüneiye kadar || » Miran - . Yana sta yeceğiz . Poris il lerin tepel > müstevli düşman wvetleriyle İli X yim öğe sf Nİ li gece Ber re çarpışmağa karar vermişlerdi. Brüksel © 46969)4 Yarsowa © 42720 ik di BA9468| * Bu. korkmadan ve yorulmadan çalı Depodan kaçırılan e me | > Ta ği ” m Day şan mücahitlerin gayret ve cesare- İşbiliyenin Sultan ahman İİ «Sofya © 655634), Neler 350050 tini arttırıyordu Tdi . | ? me t.07a0ls öneri. 21860 dukları rak 19,088 1089.73 sanal gah öl Bat KOŞ mele li bi elm ESH Tw alli : ile elerileyi. selek mira wvetli bir teşkilâtla, 7 imağa muva nilmez bir ordu halinde düşman ” ankası— (0— amvay — 39,— Yarın hâdiseyi haber alanlar - | Ye yürüyecekti ri ol 26.10 » imz a8. (8.951 üzerine ” 230) —..— a heraber, kral Ferdinand bu işe (Devamı var) gi. üyeyi s0) * Seg Di Kil kimbilir ne kadar 2. Merkez Bankası 64,— ilya e Koskoca od mel merkezinin O. Sigorta © —00) Sark m ecza —- URTTAŞ! Bo monti 11.6$) Telefon ye deposunu: i bi eli iki, bir daha — işte iz rafından Gü iye desi dai bu her yeni bir, nasıl evvelkileri Emme e senin de bankadaki “il PO ai iii Elektrik —— ve bam de ordu için er ir İira Wlarınr öy ya erme in bir yüz İzerabe ol Cİ ora . ali ve Kral Ferdinand ordusundan n€ | bankadaki he-sbına para yal BABI İstikrarı 94.—İ# Anadolu fi 4375 kadar i ki... LveT.c. (lom am vo-) Anadolu da .Bir gün kraliçe (İzabel) in: s A SLOs ski Mbdü ür Ss Niyazi Ahmed Okan Tefrika No, —114— Fatih EieLOMMain Istanbula nasıl girdi? > e Emeği Kaligarya ee i eV e ağr aherna sarayı önlerin. iz Ci siiri hilmi yollarını aramıştı. İlk iş ola - | şıyan Rum Km biri anlatırken yazdığı - | yerde ismi gi mız gibi 1452 de Rumelihisarını | thin ğer pe Fa önündeki ilk ya sonra bunun karşısında | tedbirlerini e $ bulunan o Anadoluhisarını tamir * Sultan Mehmet Han, Edirne » ettirmişti es ile İğrikapı arasındaki mi | ru taarruz hedefi ittihaz eyleyip vie bir okatımı mesa fesine kada, Buna sokularak şiarı im amana davet o eyledi. önderdiği mükâleme memurları rumlara teklifatı âtiyede bulun - dular: Rumlar şehri ba mukavele ve teminat teslim . etsinler, evlât ve ayalleri. ve emvalleri ile her bir taarruzdan masun olar; mali huzur ve rahatla şehirde ei . > servetlerinden intifa eylesin » yo belde bu teklifi kabul et- ürk sarığı | heyetinin geneçlerde da ee kitaplar muhtelif ra- | vagonları kamlar göstermektedirler, Büyük | dirmeğe, yolcular barann şidde- ansiklopediye göre elli bin kişi ile | tinden ver ilk önce bir keşif yapılmış, Fran. rinde bar Hammere göre PA a gözetmesine bağlı 1857 de çıkan | için Kül Sekör'ü ün “Roma Şark impa- tema Da, ve İakat şehri teslim etmek müm » künsüz olduğunu cevaben bildir « diler. Bu cevabı — red vasılı sem'i padişahi oldukta verdiği emit ü « zerine derhal şehrin etrafında bil. lan Zaganos ve Halili ve ordu er. kânmdan yukuflu. ve mutemed bir tine ruz ve tahacüme müsaid ve hangi cihetinin na müsaid bulunduğu - DU W Mr vaz ve e etmek lâzım geleceğini tetkik etti. ,, (Devamı var) YA aaa | Dertler, istekler Üsküdar tramvay şirke- tinden bir rica Bir okuyucumuz yazıyor: “Üsküdar tramvay şirketi idare toplanarak ım tramvaya betin büyüklüğünü gözönüne al * ığını, şirketin se rmayesini bir buçuk “ee Mr çıka ücretleri in- a karar verdiğini him okudum. Şirketin kazancı halkin et meselesinin, İmei eçen. ri tatbik edilmekte olan ari eye ve öge göre indiril- iyorum. mesini temengi edi Bil bulunmaması başka © vasıtalar mecburiyetinde kalı - ketin varidatmı arttırmağa yar» dım edecektir, 7 e tahribi sur için makineleri gösterdiği rağ - ş 1 : b ! | İM ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: