19 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

19 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— sullün temini için kadınlar tar fından sarfedilen m bahsedilmiş, neticede bütün dün- ya kadınlarının elbirliğile dale | erek mensup oldukları hü - kümetlere, gerek Uluslar Kuru - muna hitap ede rek her ne paha - sına olursa olsun, sulhun temin e- dilmesi isteniyordu. arar ayni zamanda bu maksai dın temini için ey mam ve silâhi- nin kontrolü lüzum- rak ge Di ri birlikte çalışmayı tavs o. Di olay kadınlar komisyonu başkanı bayan Ding - man söZ alarak, zesip faa - Niyeti aa uzun izahat verdi. 1931 de Cenevrede toplanan mn konferansı esna - sında sulh lehine 16 milyon imza- bir mazbatan:n konferansa ve - rildiğini söyledi, Uluslar mümessili Prenses Radziwill Uluslar Kuru - mu ile kadın teşkilâHarının teşri» ney yardımcı teşkilâtların selâm - larmı kongreye birldirdi ve komi- tenin bu sene iktisadi buhran ve ilâve likümyeni a-İ evide örkeklerin — bulunduğunu bik an ven mediklerin dan mekte g7 ie boşalan ye: re kadın tayin etm. duklarnı izah etti. "Türk murahhası Hüseyin kadmları atti yardım gör Türk k vi yeli duğunu v tu bir sorgu soruldu: pride ei yeni b Bayan Necile Tev zı serilen hakkı Yunanistan T rın ise ba heten yeni olduğunu, bununla bera iş bulmakta hiç güçlük e İ: dük li adınlarının ba ber n çalış - tıklarını, Türk kadınmdan il malin - lar aldıkları yerleri em kısmen Fransızça 0- şlandı. çalışan bağı na raha hasirmmiz. kekler, ni parayı li. F o her ikisi iy ha az İş fiğin. ın cevabı gene alkışlandıktan sonra, bir murahhası, yi rin tabiatiyle yüksek mevkii ekte muvaffak ol rini söyledi imler, bugün a ii alıyor ray” eke hali kl başl, a ayni Misi e er kadmlarımı atmi olda | e ma | i g müşkül cihetinden ziyade cevhe - Baya e Kadinlar az para aldıkları için pek ime . Yaşayan muri e kadının çalma için lak- Me (Baştarafı 1 irci say tada yü getir. Bir vakit 300 celi kadı gizlememiş m bir memleket na n işten çıkmasına pi olunmuş i - bın söylüy İd mental de e teşekküllerinin teşebbü Mar ». gl en yerlerini alalı.” kındaki ii erke arsfu- | iğ Miz ailenin in erkânı | İusal bir muahedenin henüz a | gülüm dairelerine memur olursa, r Kurumu a; ii n bir devlet tarafından ihlal Ke 'r tanesi tam maaş alır. Geri yanı ye yirmi beşlen yüzde elliye © “| karşısında Uluslar Kurumu azası dar Tet para alır. Bura r Lenzilâtla ada kı ; i z dık İkodar erkek de mulasarrır rl v sin olan bir hattı hareketir. yar. u Komisyon reisi de — İskandinavya nina SÖZ bir 1 Fri etmişti» Bütün ler için arsrulusal teahhütle- rinin ifası “Uluslar Kurumu statü: | bu “8 kı mizi gezmeğe ieile e Kabul ve te şek yi ettiler, ra Kekeme ei üzere ı değil sureti reis tarafın » dan oi riyle alâkadar Biz ulusla ın BERENİN ve bunla 9 — KURUN Litvinofun söyledikleri Bamark bü se nite Konseyin 10 H İrddö len o n arsulusal me -| altına in bütün vasıtalara itiraz İs si konforansinn etini ni bildireceği | götürmez hakları noktai nazarını | karar sureti şu yoldadır: üdafaa ediyoruz. Bütün barı | Gençlerin zi meselesi kon - sever devletli Maki fverans ruznames, malı ve Hris- W aç enlziyeti am şi tiyan se enli ikası Ar da bu d faa için silâhlanı ia mesel, Ğ idir, Anı -) maliktirler unla ( beraber, v e sini temin mi teslihat süs yiliğini kabul eder - in z çalışmaları ken, bu teslihatın münhasıran mü adınlarin derli dafaa o amaçlariyle, devletlerin il a izm mein lidir. erke *klerin almaları menedilmelidir.., işsizlik meselesile möşgul olaca -| iğinden ve kadınların mes zi i em ğini vi satla bürosuna bir | arda büyük iş yüpsa da kücük ün Kali, ei vi ME niyetlerinin himayesi için kullanı. proje vereceğini söyledi ve, Yerini | ları olduğundan bahsetti, İstanbu! Vali ve Beledivâ Reisi lacağını (arzetmi #'yetin » Bayan Malaterre.Sellier'ye verdi » Romanya murahhas, Romany İvBaj M hiddin Üstündağ *le refi- deyiz.. Fakat, şu veya bu halde Fransa heyetinin vz murah -| ey vara gi dına © hür ” elek ği Mind ei P faraziye şüpheli bir hal alırsa ve hası şark memi erinde | ve €Z-| verdiğini, fakat siyasi hak vermedi kası tarafından dün akşam Pera; p, teslihatın müdafaası değil ya» Gölleri eli ii Bununla bekaber, in sene) palas ai delgeler şerefi- İkin komşu devisilerinii da bie 1 seyahat yal be e R bede iii baz m gi ll yz m e a bir ziyafet verilmiş. eniniyetlerinin ve bütün feci neti . bağa il ii se Emi a a barışın li resi erini"temin'e! Sü “Solt biarilk ciger, be > nd iri istihdaf ettiği vakıt ne yapmalı? Üniversite - rektörü sında hakiki bir a iin getireceğine kani germ nu bildirmiştir. ri n son söz alan bayan Eşbi ka: zi | — edilmesini isyon bazı tadi - ka - lantısına tevdi edilecektir MESAİ KOMİSYONU sonra mesai n öğleden m şi komi da aleni topi atsin e» komisyonu da DA iz mura 18 te 5 dı çalışma $6 ii biir eN LE vermis dir, sız murahhası Fransada ka - şma şeraitinin umumiyet iy itibariyle nsl GEZ alarda, al kadm urlar bu - lunduğunu fakat ir kıble? da mevcut spp e ka sea aşlarının pere kinden az ln Sunu söyledi. Mis e murahhas, sin e zira at b eğe i işçili- ği mevzuu bahse! ire , ve neden kai dhl da eti "devam edebil - beer anla kadinlarm ücretlerinin bir temayül rika: murahhas, eriş erkeklerin ha fazla yer veriliy yerlerde kadıların” olduğu halde küm sörmi bi çalışlırı sym 5 - muayyen işin Ti hesap eder. Şa iş sanay iş veya her çe lat işeielik çok ğe Si eki da İken az) han Yat işlerinde ve madenlerde dol yek me zu da mlara Baz dedi. Plana! hükümet me - en çıka - dağ, Cenubi ais el kadınına verilen siyasi hatlardan erkek arasında ökonömük mü: İ deki bazı kai büküm! hü. > mediğine işaret etti, kadın de evlenince kadının | ulusal kadınlar kongresi başkanı Memleket işten çıka ld anlattı. Bu sırada bir ani murah. olan Bayan Rişbiç sanayi it nin kadının sıhhatine zararı olup o madığı hakkında bir araştır mâ ya - pılmasını reise hitaben söyledi. le Bayan Va © “Kadın için m her ei Bi ır beya olamaz. Fakat biz, anl umu gıla r, büz iş uymaz! başka olamaz, Bu Ehle); ev işinden bir iğ rine neliceşine varırızı, i, erdi. il arz anlik ın hangi ui te meyi iş “iz? Halis Cemil, ap AE Halk F Teslihat hakkı istiyen sila alan bir devlet, — bir i y sası değil, y: toprakiar fütü- yi ved Mv istiklâlini kal dırmak gibi bir siyasa ihtiva eden bir ilen yüksek sesle ilân e - , bi is muavini ksa Hamit, daimi e avini Bay Rü 19 NİSAN 103 — mm “devlet bu programın tatb'k edil - ii susi bir alâkaya lâyik olduğu aşi- kârdır. itvinof fikrini izah | için, ar Thi ha atı bir şehre benzet- dinl sakinlerine taarruz etmek:edir. B. Litvinof, şehir idaresinin bu oi, di u tehlikeli vatandaş ta; fından şehrin bazı nhaliilerini yi silâhıne münhasıra: n VE iindeki vadini nazarı dikleete ei. alamıyacağını sormuştur. B. Litvirof netice olara demiş- ki: 5 “Konseve verilen mesele alâka: tikam ve şiddet usuliyle fütuhat programından vazgeçtiğini o ve kendisi de dahil olduğ i teklif ed'ien karar sureti hakkın. deki hatir kerime tayiu eden şey yalnız sebepler Bu battı hareket hükümeti- muahedeleri ie sına hadim olmak arzusunu ifade eder.,, h ti mm yn mai ve İ > enver meclisi m def Sllmdeekiiinde bölü “Yahudi me afilinde kadinlar n Eyi Uşsardır -İ nursa ne Tali icap eder ? Böy. yni iş için erkeklerle m a) ak sağliği gi hava nde le bir programa malik bulunan bir ini k olsalar da e Sele mevkiler- , yemeğin sonunda Vali ta. de kullanıldığını Bununda ahali in bir nutuk söyle beraber, kadın S a, iri hâkim -| nilmiştir. hiddin Üstün leri olduğunu si nut km gi rte Türk setmiş, Türk kadınına bu bü: | yük hakları kazandıran ikin önünde saygıyla baş eğmişt alinin nutkuna ilk önce arsı İM (Baş smufa 1 anci “ Cenevre e karalı, her tü:lü ahlâ. disi arasındaki köprüyü kesmek suretiyle kendi kendine şiddetli bir darbe indirmiştir. Bu köprü keniden kurmak Uluslar Kurumu: nun işidir, Cenevre, 18 — Konse: yin fevkalâde itiğa İla dün saat 18 de kapanmıştır. Konsey, İngiltere, Kanada, li, İspanya, Fransa, Macaristan; Italya, Felemenk, Lehistan, “Por. tekiz, Türkiye, Sovyet Rusya ve Yugoslavyayı, dün kabul edilen Fransız — İngiliz — İtalyan tek: lifi mucibince, muahedelein tek taraflı ih'âline karşı alınazak ted l | Ulu | yan Kurbet Eşbi tarafından ce- | p verilmiş, bunu 20 kadar delge.| nutku takip etmiştir. Bunlar arasında “Türk kadın saylavların - dan Bayan ri a da in « gilizce bir nı miştir. Nu tukların besinde Türk inkılâbın * «an, Tüşk, kadınlarının yüks haklarından ve cemiyet içinde bi günkü imrenilecek. meri kilerin. dap bahsedilmiştir. va; nin Fam Dr. ihsan Sam BAKTERİYOLOJ | JI BORATUVAR di tahlilân ni öd! çalış Tsdinm açık havadan W len geliştiğini, ai venin pe Mile, e yeni kal - kımma Merekeriin bir parçası olduğu: nu söyledi. ça unla beraber, erkeklerin umu- lerde daha © çok kullanıldığını, ksa için iş ient etmenin güçlüğü ares ralya murahhası, Kadınla - rm erkeklerden 7 para aldıklarını bildirdi, OEM Ml er R kadınların - ayni işi yaplığı akdirde ayni e mn prensipi- ni dark İsmaili yn şe . lerini an “isviçre mürahhası viçrede halkın Tarım olduğu: mei dizini ni MİSYOİ ik » sek 0! olamamasından be heelmiştir. | Bayan € ve mafbuatm “kadın. seli ml maalesef gl ticelei müm bilâkis hali iii AK ek sur İs rnarhalif r elde edile Lehistan murahhas, buhran dolu etini yısiyle kadınlarin her yerde kaybettiklerini söğlemiştir. Yeni elat GE me kler arasında o kekli işle birleri tetkik edecek kom teye iş Mass ve K e ik oasserman. ve. Kaban vemn/4 girake davet etmiştir. mülleri ! Kan küreyyau sayılması, tü 5 lo ve sema hastalıkları; teşhisi idrar Bİ Berlinde Dolaşan Şayiular bal rabar, kazurat ve Su tahiğldn | Berlin, 3 (A.A.) — Havas mu: ira ep buğuşl aşılar vrluülan Şi habirinden a orür kollese Malan tayini Dink Si v Uluslar ürün e eğ Tel 90984 i Fransız — İngiliz — an il Kaman ea mma liği N | rarını kabul eylediği vo N A K 1 ii maya, ve bütün gün, Alman hil Sis püskürme ve yan) "©7en harek RAY çaba Berlinde dün öğleden senra sırf leri MEHMET HALIS MÜES. i malümat kabilinden bildireceği « SESESE Yazıhasilarini Guta, miz en acaip şayialar devsran et Tihtım üzerinde; öy armara kahçe- iletir ali tevkenme, Midi ei Bazı rivayetlere nazaran, 2 gı Ani pe çiiiiye bildirir. manya ee toptan ei; deynün rmuğ. da da a şsirler çok: | Telefon: 41447 Almanyanın protestosu re Almanya ileken-! şekle Salpa yüzünden; ee tr m e rm e ;| Türk-Yunan Muhtelit Paris, ve Romadaki elçile ini ge * riye ekilecek ve yahut kı Ren nehri sol i dr haklarmın tahdidini badem ha 87 tehlikeli bazı hareketler der- piş ediyomuş. Ezcümle, Hitlerin; kendi dahili siyasasmın heyeti u- mumiyesi hakkında reyiâri: mü“ racaat edeceği söylenmiştir. o Ve dün akşam, kendisi, 1adysda bir nutuk söyliyerek; bütün an, milleti huzurunda, bütün dünyaya karşı protestoda" bulunacaktı. Balkan Anlaşması Konseyi Cenevre, 18 (A.A.) — Balkın itilâfı konseyi, Mayısın 16 unda ükreşte em toplantının programını tetkik etmişti Mahkemesi geldi Salı günü Garbi Trakyada So fuluya giden Türk — Yunan mul telit mahkemesi dün akşam Edir ne yoluyla şehrimize dönmüştür. Tü g

Bu sayıdan diğer sayfalar: