20 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

20 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' FE Lü yg indi alalim vo 1 — KURUN 20 NİSAN — l Istanbul Ziraat Bankasından : i | Gayri menkulün : Muhammen kıymeti ismi va adı Köyü Mevkii Kıt'ası Cinsi Metre murabbat Lira Me Senet No. aye er zan li aba Eski 80, re mesi 1 Bahçenin3/4H. 18.400 ! — Kartaldan Abdülkerim oğlu Ali Kartal 15, 67, 31, 147/1, 30 Muhteli 5 Bostan ve tarla 34.965 2080 s2 Kartaldan Galip zevcesi —— Yeniköy 2166/2167 Cesir ii Km ri 1 Tarla 1840 60 e inde İshak Muaı arabya Eski 136, yeni 66 Beyoğlu Ca 1 Senette bağ 2.760 325 g Ee Glam rin ger 11,45, 6, 46, 41, 58 uhtelif 6 Tarla 40.940 307 50 225 a öy Hidet ve — artal 30—3 Çatalçeşme Çayır 2 Bostan 16.315 1550 İ 265 yilin. azda İçel e 11, 12, 13, 14, 15 Kadıköy tariki 7 Müfreztarlalar 30,685 155 | hr kmde General Tahsin © Yakacık (93, 18, 18,2,3,1, 9, 90, 14 Jif 8 Tarla hissesi 20.940 661 66 karısı Fatma Muhibe varisleri, zev» | ci General Tahsin ve General e | haris Novi defi el kaka << 24, 28, Muhtelif 3 Tarla ve hissesi 17480 945 | erk yeke e Yakacık —— 10 Üsküdar Cad. 1 Manbağve zeytinlikve © 6.520 120 2688 Yakacıkta Halil kızı Hati dutluk yeri elyevm zey” tinlik ve tarla Si / , Muhtelif 12.420 264 2693 Kartal Dolayoba Mustafa oğlu Mus — Dolayoba o 5557/5560 R Torie tafa Kurtkö 20, 21, 22 Muhtelif 3 Tarla 20.240 102 2697 Kanlar köyünde pi Makepe || 1011413 uhtelif 13 Tarla ç 17020 32650 | zu yea Ibrahim dayı > 27 gm Tahta köprü 1 Bostan 4.600 200 İ ee Ma ödemiyen yukarıda isimleri e borçlulara ait gayri menkullerin 2280 numaralı kanun mucibince yeminli vukuf ehli tarafın- ğ Barçlarını vuku bulan en ne piya ik arttırmaya konu! muştur. İhaleleri 25 — 4 — 935 be günü saat on beştedir. Pey akçe- | dan kıymetleri tahmin ak 16 o, İs meleği se Fazla izahat mek istiyenlerin bankamızın zirai ikrazat servisine müracaatları. (1247) ; si 70 7,5 tur, Şartname bankamı | şe en: , . .. yer i Akay işletmesi müdürlü üğü nde! a Akay işletmesi Müdürlüğünden: | Yalova kaplıcalarında kl eN iş (7897 a adi | Ada'ar — Anadolu — Yalova hattında 22 Nisandan itibaren İ yeniden inşa olunacaktır. Muham çer ) olan bu işe ait şartna: tatbik olunacak İlkbahar tarifesi İskelelere asılmıştır. Cep ta- l bin beş yüz doksan yedi lira ey pr gün Akay işletmesi le- rifeleri İyi satılmaktadır. ğ me, resim ve keşifleri görmek Maras İlkbahar tarifesinde gezinti postalarıma tahsiş olunan seferler | besi yı m 1 1 Per; yo günleri akşamı V halesi 21 Bt Minn S8 papaz 8 ve saatte idare Saat D. Yalar 94 7,5 nisbetinde muyakkak tinin ile o gün Adalar — Kartal — Pendiğe ( 19,45 r encümenine gelmeleri, 1945) Anadolu Hattma 1, Kadıköy — Haydarpaşaya 20,30 Cuma Günleri Sabahı Büyük Adalar — yeri — Pendiğe © 8,00 4 . Anadolu 7, | Tayyare Piyangosu Kadıköy — Mk 9,50 İ UCUZ SATILIK ARSA UCUZ ZER Pp Simdiye kadar kinleren kişiyi zengin Ünkidar Büyük Çamnda Fur) | Mal eyinde etmiştir. Yeni görünüz tıklı tramvay caddesi İsti pi Küşük ve Ayasofya e ev in- A park karşısında deni ına müsait ve fevkalâde 7.ci keşidesi 71-Mayış-1935 tedir. | İl (A) dön ören Tabi | merak Knl een sekr hn i Sahibi: ASIM US tır, İstiyenlerin Deniz satmalma sre satı : ww , 2; 25 000 Liradır Neşriyat Müdürü: komisyonunda bay Şevkete veya | yonund. veya Sı vi Büyük Ikramiyesi : 25. ör aram A, a ci) ve ürkçe kö im alâmu bih hakkında > le Ha mü ) yazılarını gazele > Lr vereceği ir Y a konan hareli n i mi al N N ex ilm olan küm, türkçe “geri kökünden gelen şekil gibi. ei bir hâdise - dir — vi ey Bir hâdisedir. Münferiden — Teker teker Örnek; er yeliniz — Te- ker teker geli Teferrüd men — Tekleşmek Örnek: Akran ve emsali arasında teferrüd etti — İmtaş ve benzer- leri arasında tekleşti. Infisah — Bozulma (Bak: Feshet- mek). Infisal etmek — Ayrılmak, çıkarı #nhidam — Yıkılma, yıkılım Maili > (Bak: Müşrifi ha - gile” Örne “| hilâl en rab — Kağşa İnhilâi — Dağılım — (Fr,) Disso. kı İktisadi ligi bir cemi. yeti Bi uğratabilir — Ekonomik ye bir sosyeteyi dağına uğra — Açılma — (Fr.) Vacan « k: Bu vazifelerde hiç bir in - Bu ödevlerde hiç bir açılma "ya eğil anlamma) — üntü, e yo bir müeşsesede gö ren inhildi — Sosyal bir kurumda yiye gözüntü, Kabililnhilâ! maddeler — Erirler “örnek: Suda kabili inhildi madde. ” İM — Suda erirler şunlar » ina < Açık — (Fr) Vacant nek X yerimiz yok — A primi — ye sierr nt) İptilâ) — Düşkün- Jü ik, Örnek; Onda kitap okumak inhi » mak derecesindedir. kitap o kumak düşkünlük derecesindedir. İnhina — Eğilim, başeğme Örnek; İnhina bilmez bir irade — Eğilim bilmez bir irade, Münhani — Eğriç İnhivaf — Sapma Örnek: Doğru yoldan inhirafı se » e bu ii düştü — Doğruyol » REFİK Ahmet SEVENGİL VAKİT Matbaası — İstanbul İnhiraf etmek — Sapmak İnhisaf, inkisaf — Tutulm. Örnek; Hakikat inhisaf bindi bir güneştir — Hakikat tululma bilmez bir güneştir. İnhisar (Monopol) — Tekit (Bak: Hasr), İnhisara almak (Monopolize et - mek) — Tekitlemek (Bak: Hasr). meş — Gi — (Er.) Delin, affaissemı Örnek: ef inhitat ere masından belli — Ze eda ndaki dü üm ee ye eni belli, tat — İngizlik — (e) Abais- sement nek: Bu topraklardaki inhi - ri topraklardaki in, ingizlik nhitat — Alçalma — (Fr,) Degra- ti ON, Münhat — İngiz — (Pr,) Abaisse Örnek: Münhat olan yerler — İn- giz olan yerler. Dehşetü inhizam peni asa İnikat — 1 — Bağı Dur (Meelis terimi). İnikâs — Yansıma Örnek; Evler ve ağaçların durgun suya inikâsı çok güzel görünüyor - du — Evler ve ağaçların durgun su - ya yansıması çok güzel ee İnikâs etmek — Yanşı, Örnek: Yürek im insanın çehresine inikâs eder Sil gr çehresine ve — Yürek tei dan sapması yüzünden bu hale düştü, etmek — Çevrilmi Suadiye otobüs derli bitişiğinde 323 numaralı köşke müracaatları. Örnek: Nazarları ona initaf edin - ce — denli ona çevrilince. İnkâr — Örnek: lr nedir bilmiyenin i - manında kıymet olmaz — Yadısa ne- dir Gi ir ind değer olmaz. nkâr etmek — Yadısamak Yaptıklarını inkâr etme - Batım İnkısam etmek — Bölünmek, kı - sımlanmak Örnek: Bu şeklin dört parçaya in- kısamı — Bu şeklin dört yoryaya bö. lünmesi, İnkisar — Kırılma, kırgınlık, Örnek; Verdiği netice onu inkisara uğrattı — Verdiği sanuç onu kırılmı- öratı, Bu sözleri duyunca içimde ac) bir inkisar duydum — Bu sözleri duyun- ca içimde acı bir 1 İğ İnkisarı hayal — Um Örnek; rn hayale düştüm. — Bu işte umusaya düştüm. İnkisarı hayale uğramak — sanmak Umu- İnkisarı ziya — Yalkır inkişaf etmek — Gelişmek, açıl - k Örnek: Yazı yazmakta çok inkişaf elti — Yazı yazmakta çok açıldı Çocuklarmızın bedenen de inkişa - adiye otobüs mz bitişiğinde 323 numaralı köşke müracaatları Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 25 fına çalışmalıyız — Çocuklarımızın bedence de gelişmesine çalşmalıyız. Zınmak, başe; inilir inkıyad edi di n daha eğebiliriz (bağınabiliri; e —U Dylan düliyal debaiyet) ettirmek istiyor - du istiyordu. tine sığınırım. kitmez misiniz termelidir — İnsel duygulara saygı göstermelidir. Örnek. insi Me .— — Kızılırmak, Karadei ze di ni debiyi nin EMER” (Lütfen sayılayı çeviriniz) | nkıta — ilme Inkıta etmek — Kesilmek Inkıyad —— (Tebaiyet) — Ha neki re daha yüksek kart lebiliriz, — Ken - yüksek insanlara biş- iz), po İnkıyad ettirmek (Tebaiyet ettir - Başka milletleri emrine — Başka ulusları emrine uyurmak Inkıza etmek — Sonalmak İnsaf, nısfet — Eki z Örnek: İnsafına sığınırım — zi - İnsaf etmek — Ekitm. Örnek: e elmez enik —E nsan — rn Insani — İnsel Örnek: Insani hislere hürmet gös- Insibab etmek — Dökülmek a Kızılırmak, a — 1 — Tutarlık, 2 — (E- Örnek; Sözlerinde insicam yok *

Bu sayıdan diğer sayfalar: