21 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iç Anadoluda yeni bir çimento fabrikası Iranda şiddetli sarsın- tılardan birçok insan öldü kurulacak o — 2 nci sayıfamızda — ” nci sayıfada — 6206 -146 © Yazı İşleri Telefonu: 24379 PAZAR, 2I Nisan (© üncü ay) 1935 Idare Telefonu: 24370 © Sayısı 5 Kuruş 18-1 ini Yıl » Sayı: — Almanya kararı reddetti vazgeçerek Moskovaya döndü Bulgaristanda Sıyasal buğran Bulgaristanda krallık rejimi ile cümhuriyetçiler arasında uzun 2: mandanberi devam eden gizli çar- pısma sön günlerde artık açığa sıkmıştır. Iki gün önce Bulgar hü- kümetinde olan değişiklik bu çar- Pişmanın gizlenemez bir izeri (€- seri) olarak görülebilir. vii arm halkeımdak için gözlerimizi biraz geriye çevi- in Muşanof kabi- rm ti, El denilen süel (askeri) bir ME adamı bulunuyordu. ni hükümetin göze çarpar ilk rengi diktatörlüktü, parti V olmasıydı. LE Uenevrede Bay Lâval, Ray Sir Con Saymen ve Bay Robert başbaşa Alman meselesini konuşuyorlar. Londra, 20 (A.A.) — Alman, rarına karşı umumi bir protesto ikümeti, Londradaki elçiliği ai mahiyetindedir. Miele. İngiliz hükümetine, Notanırı Metni | nevre kararımı protesto eden bir Berlin, 20 — Uluslar nota göndermiştir. umu keneyide ie edil Kısa olan bu nota, Cenevre ka:| (Sonu 9 wunda) kam nunla b arasında bir açıklık m. ASIM US —— i (Sonu 2. ci sayıfanın 4. cü sütununda) RA m Kadınlarbirliği Köngresi li i Murahhas Ingiliz bayanları arasında mücadele uğruna hapse girenler var! ban Bayan Turbei vi! Sn tiiiimiye seçim hakkını elde Ingiliz kadınlarının . neler yaptıklarını anlatıyor Kadınlar Bugün bir miting ya sç pili Bugün saat 17 1s ulusal Kadınlar Birliği murah - e ti Ingiliz mura eden hasları, Tepebaşı belediye yatrosu Gnsimie “Kadınm bir yurttaş sıfatile hakları y feleri,, mevzuu üzerinde > best bir miting ye Bpapaklariln: Herkes gelebilir... Mitinge Türk murahhas he - VE Vazi» yeti reisi Bayan Lâtife. Bekir Işık reislik ede si Antalya saylavımız Bayan Türkân Baş tuğ, İngiliz PE Kelamı aza - smdan Ledi Astor, İsviçre mu- rahhası Bayan “Gür, Romanya murahhası Prenses Kantakızn Fransız o murahhası Bronsvi ig, Hint murahhaş, a liyeceklerdir. Yunanistanda divanıharpler çalışıyor ak Kaçak asilerin muhake- Bay Litvinof, Parise gitmekten (mesi mayısta başlıyacak örfi idare, intihabattan bir müddet evvel kaldırılarak Atina, 20 (Kurun) — Dram. Larisa ve Gümülcüne alar leriyle Sakız âsilerini muhakeme etmekte olan Atina harp divanı, tetkik ettikleri davalar hakkında kararlarını vermişlerdir. u kararlar, müebbet kürek ce- w © m isyanı hazırlamak ile süç- lu General Papulas ile Bili divanıharp huzurunda larına başlamışlardır. i kaçak âsilerin, Mayısta harp diva- | nı huzurunda gıyaben muhakem, lerine başlanması bel İİ Viran ile mevkuf fırkalar kemesi 23 Nisan tihabatına iştirak edip etmiyeceği merak ve alâka ile takip edilmek- (Sonu 9. cu sayıfanın 4. cü sütununda) muhalif fırkalara propaganda fırsatı verilecek yo huzurunda. Altta: Tersane kumandanı A miral Russen deniz divanıharbi huzurunda. Bulgaristanda kabine buhranı Sofya, 20(A.A. buhranına henüz bir hal çaresi bu- lunamamıştır. o Kabineyi teşkile memur edilen sabık nazır Bay To- gi same ve üç sene İngiliz z par- lâmentosunda kadın ala © Picton konferans binasında gazetecilere be dsi bülimmü eki, İngiltere GA eri ai gi tanınmış bir şahsiyet ola, miştir kiz 'uharririmize İngiliz Kalelerin mücadelelerini anlatan yan Turbervil, II Bayan" yim alt ta kongrenin dünkü e bir gö: ait yazımızı yedinci sayifamızda aile SINIZ. Kongreye gelen İngiliz murahhas-|(Sonu 4. Dünya kadınlar ii ke dün çalışmasma deva; Dün — konuşulan ve balim Ma ar cü sayıfanın 1. ci sütununda) mer, Kemal Ünal, Asım Us, Pi krem Alman hükümetinin AİN üze- rine Almanyaya gitmeleri karar. laştırılan Türk gazetecileri, dün akşam saat 21;20 de Sirkeciden Bay Toşef de yeni ka- bineyi kuramıyor ) — Kabine| müzakerelerine devam etmekte dir. Fakat bu müzakereler, şimdi- ye kadar bir netice temin edem miştir, ” şeff, muhtelif sıyasa adamları ile |(Sonu 7. vi sayfanın 7. cil sütununda) Türk gazetecileri dün akşam yola çıktılar u -| Almanyaya giden gazeteciler, ei sir Neşet Halil, Ahmet Şükrü Es imon, Muzaffer, Abidin Daver, Tel ii Gazeteciler heyeti, gazetemiz baş- ve Ulus gazetesi idare ve matbaa kalkan trenle yola şıkmışlardır,İ (Sonu 9. cw sayıfanın ö, ci sütununda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: