21 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, A e A AŞ w mes 2 — KURUN ZI NİSAN 1935 EŞ Iç Anadoluda bir çimento fabrikası kurulacak Sümerbankın bir sene zarfında yaptığı iş nelerdir? Anki 20 (A.A.) — Sümer Bank idare meclisinin banka u - mumi heyetine verdiği ilk çalışma yılma ait raporda arpte sana emleketlerinde fabrikalar iş - sizlikten tasfiye olunurken mem - leketimizde şuurlu, hedef ve is- tikameti (o muayyen bir gayretin mahsulü olarak umumi surette sa- nayi ve bu meyanda bilhassa fab- rikalar ve imalâtı seri bir > | mazhar olmuştur,, denilmekte di. anka idare meclisinin ikinci galışma yılı hakkında heyeti umu- miyenin yarın yapacağı toplantı - ya arzedeceği raporda memleket Filhakika devlet sanayi işlerin- de olduğu kadar hususi sanayi inkişaf yılı o- sana- | tatbik edilirken diğer | programı a) da milli sanayi hem tev - pe hem de imalât mremi yi umi buhran içinde bir Strü Gi? kle göstermiştir. Banka idare meclisi raporuna görü; Sümer Bari fabrikaları ma- sa milli mamulât satışlarında gö - rülmektedir. ümer Bankın Beykoz ve Ba - kırköy fabrikaları satışlarına ge - lince: Beykoz fabrikasmın satışları 1932 yılma nazaran 1933 de yüz- de 2 artmış iken, 1934 de miktarı 1933 yılına nazaran yüz - de 81 artmıştır. ne, Bakırköy fabrikasının sa- a 1932 ye kıyasen 1933 de yüzde 13 artmış 1934 de satış nis- beti 1933 yılma naazran (yüzde tün satış yekünlarındaki hissele - ri de şu suretle inkisam eylemek - tedir: - Beykoz fabrikasının 1933 yı - lında piyasaya ( yaptığı satıştaki hissesi (bütün satış unda yüzde 0,62 iken bu nisbet 1934 de yüzde 14 e çıkmıştır. Bakırköy fabeikimin 1933 de en yaptığı satıştaki — Hükümete yapmış olduğu sa- | taşlar hariç olmak üzere — umu - de 52 iken| ” satışa yüz bu nisbet 1934 de yüzde 70 e çık- mıştır. Raporda 1934 yılında mensu - cat piyasasında görülen nereli. İ İstanbuldan 1600 kilom “lerinden şüphelenmişti. dık olan nayii mevzuu üzerinde (kararlar alabilmek için vekâletin direktifi- ni ebkleemkteyiz. Milli sanayide kendisine geniş bir pazar bulacak 'ölan kimya sa- nayii ile de filen 1938 - 37 senele- rinde uğraşılması em dır. Bü ından maada hül ikümetimi - zin teklifi ile-program harici o - larak kurulabilmesi çimkânlarını bir yeni çimento fabrikasmın süratle kurulmasma geçilecektir. Bu teşebbüs ucuz ve harerâlem çimento 'politikasma eli doğru kuvvetli bir adım olmak is- Hida ği Bankanın 1934 yılı hesabatma gelince, sanayi pi ince ti kalar için bu yl ie 3.317.360 lira sarfedilmi Mevcut ların tevsii do- layısiyle bunlara ve yerli mallar pazarlarına tahsis olunan sabit ve mütedavil sermaye miktarı da 9 ei 21,055,58 liradan 11 mil - n 655,58 liraya çıkmıştır. ağa tesisler ee ban - kanın te ves mütenasi 1935 he- sap senesi zarfında banka 1 mil- yon 617,032,01 liralık safi bir . tah ettirmiş bulunmakta dır. iki şiddetli zelzele oldu İranda birçok İstanbul sasaiares evvelki gece, saat 17 yi 26 dakika Biye geğe ve dili ani me 7 yi 14 dakika 11 saniye'geçe merkezi etre mesa- Hee ER şiddetli zelzele kaydet - mişi Ti nisbeten daha şiddetli olan hâr elerin ikisinin de ayni yerde zelzeleler devam ediyor; insan öldüğü söyleniyor ve İranın şimali garbi mıntakasın- | da vukubulduğu in ediliyor. ir — İranm şimal vilâyetlerinde o ve bilhassa Mazenderanda zelzeleler devam e-“tedir. im zararlar ve birçok insan telefatı olduğu söy - lenmektedir. Yunanistanda Harbiye Nazırı müda- faa plânlarını gözden geçiriyor Atina, 20 (A.A.) — Harbiye nazırı, hudutların müdafaasına müteallik plânları tetkik etmekte- si ir. mezi yeniden istihk” m in üç milyon Sterlin lirası abla karar verdiği hakkında yabancı memleketlerde çıkan şa- yianm Atina Ajansı, aslı olmadı - ğımı beyan ediyor. Ajansın tavzih ettiğine nazaran, müdafaa plânı, henüz katiyetle takarrür etmiş de- ğildir. Bulgaristanda sıyasal buğran Der ( den devam) Fakat Gorgiyef hükümeti bir yıl dan ziyade yerinde duramadı. İ. İkinelikâ 1 d şiklik ile dört ay önceki hükümet buğranı tamamlanıyor. Sonra dik- bni değer bir MORİ ki bu de- oğru ge ne birdenbire Sofyada bir kabine değişmesi oldu. Gorgiyef hükü. metinde harbiye bakanı olan Zla- larmın krallık rejimini yıkarak ye- rine cümhuriyet rejimi getirecek- sa» Krala Ziate £ ile arkadaşların. ale mukabil h ö- n yükseklik ve bunun maliyet fiyatlarındaki tesirleri etrafında wvetli bir ana mesnet olacak demir sa - heli gördüğü bakanları dışarıda wakmıştı. İşte o gündenberi Gorgiyef ile Şimdi Sofyada-olan son deği: ape hükümeti eski İranLalı an Gorgiyef ile gene eski başbakan. lardan Çankofu bir adaya sürmüş. tü. Böyle önemli (mühim) bir irgün kararından sonra hüküme- ilmesi ve yerine eski diplo- matlardan Toşefin gelmesi Bulga- duğunu pek açık gösterir. Yukarıda kısaca imlediğimiz (işaret ettiğimiz) gibi Kral Boris krallık rejimini tehlikede gördü- ğü için açık bir mücadeleye atıl- mağı gerekli görmüştür. alman ile Çankofun sürgün edilmel, de kralın da parmağı Böker na şüphe edilmemek lâzım gelir.| &. ol-) Onun için kundan sonra Bulgaris- tanda hergün yeni bir hâdise bek- lenebilir, ASIM US Ankara, 20 (Kurun) — Vekâ- letinde bulunduğu hariciye müste- şarlığını asaleten yapmak üzere kuk müşavirliğine, Atina baş kon -| hi solos muavini Bay Cavit Ulvinin yüksek tasdike iktiran etti, Maarif cemiyeti Nafi Atufun seçilmesi muhtemel Ankara, 20 (Kurun) — Maarif cemiyeti, Kağıtla tay Başkanı y Mustafa Abdülhalikm reisliği al- | tında toplenarak nizamnamenin bazı maddelerini değiştirdi. Yeni umumi merkez azalarını seçti. De- ğiştirilen maddeler arasında reis vekilliklerinin kaldırılması, ma halli kongreler yapılmağı ya Eski umumi ir. yolları el tekaütlükle- rinde Anadolu hattı memurlarının teavün sandığındaki bir milyon lira ile Kasaba şirketinin memur - ar için bıraktığı tazminattan is - tifade edilecektir. başkanlığına Bağ tufun sef. edilirlerken tanılacaktır. Komiserlik Imtihanına Girenlerin Evrakı Ankara, 20 (Kurun) — Birin- ci ve ikinci komiserlik için yapı - tetkikatı Terfi ede- lan imtihan evrakının bugünlerde bitecektir. andan itibaren mek-| haklarını 'kullanabile- yleniyor. « yi n Haziranda Ankarada toplana: kongreye bildirilecektir. Libertas Ankaraya Neden Gitmedi ? Ankara, 20 (Kurun) — İstan- Istanbul — Ankara Yol: Köprüler Ankara, 20 (Kurun) — a, rük teşkilâtr ve koruma kanunları lâyihaları . « güfyi cümenince tetkik edilere” ; olundu. Her iki lâyihanın & taya bütçe encümenince tef lunarak Kamutayda müz8”” başlanması muhtemeldir. Tiftik Cemiyeti Toplanti! AAnkarn, 20 er? —4 cemiyeti varın umumi kon" yapacaktır. Cemiyet sirt ie i in yeni ma bulda üç maç yapan Libettas ta- inf i Si ie > 23 Nisanda (yapılacak bir Bayram Hazırlıklar maç için yedi yüz lira istemiştir. Ankara, 20 (Kurun) — : Bad e iinsünderei 1 çocuk bil Ankaraya çağrılmamıştır. hazırlıklarını tamamlamıştı” Kamutayda dünkü müzakere Ankara, 20 (A.A.) — Kamuta- yn bugün Fikret Sılay'ın başkan- e| lığında yaptığı toplantıda Konya ovası sulama idaresi ile mühendis İpin 1931 yılı akat cezasına çarpılmalarıma ait maz - batalar üzerinde görüşülmüştür. Bunlardan Tirebolunun Ara - geriş köyünden Mehmet oğullarım: dan Halil oğlu Asım ve Kavga o- ğullarından Emin oğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılmaları hak - kındaki mazbatanın müzakeresin- de, sildi encümeni azalarınd üç saylavı ara muhalif kal - vi öllüz ei sebebi etrafında rulan suallere karşı encümen re- isi Salâhaddin Yargı, Kurultayın ve encümenin bu gibi Ka Teşkilâtı Esasiye an | DA vip edilmiştir. i Kamutay pazartesi günü A caktır, BAY HİTLERE TAYY i HEDİYE Aa ef Berlin, 20(AA)— in İönümü münasebeti Silin kitaları 28 harp “gi sinden mürekkep bir takip " zaran olan vaziyetlerini ra et- hediye etmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: