22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 ——l0 — KURUN 22 NİSAN 1935 HASRETLE-TAHAWÜLETTİĞİN | GENÇLIĞGE in MUŞ VE ADEMİ İKTİDARI GİDERİR) © Eczanelerde bulunur Fiatı 150 kuruş » tur. Adres: Galata posta kutusu 1255 İstanbul birinci iflâs memurlu » ğundan: Beyoğlunda Pangaltıda Halâs - kârgazi cadesinde 178 numaralı dükkânda kömür ve odun lığı yaparken iflisma karar lip ilân edilmiş olan Kel Ona oğlu Halil hakkındaki mezkür if- lâs kararı mahkemesince 17—11 —934 tarahinde kaldırılmış oldu- Zu ilân olunur. (6557) İstanbul ikinci iera memurlu - Bundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer ko - şumlarile beraber iki at bir araba çarşamba (günü saat 10.30 dan itibaren Sütlücede, Ka- desinde açık arttırma ile satılacağından o talip olanların mezkür mahalde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân olu - nur. (6561) UCUZ SATILIK ARSALAR Kuru çeşmesini ve go EZE EE Denizyolları iŞLETMES Acenteleri Karaköy O Köprübaş. Tel.42362 — Sirkeci Mühürdarzade MN flar Teleton 22240 Iskenderiye Yolu 23 Nisan SALI günü saat 11 de İskende- riyeye kadar. (2! ; Irabzon Yolu URUM vapuru 23 Nisan SALI İMER saat 20 de Rize'ye kadar. ÇEK STEM EZSEN KUMBARA yi ei BANKASI * / Beyoğlu varidat tahakkuk müdürlüğünden: kılınan tahkikat ve si sonunda kanunu medeninin 132 diasının reddine ve bir sene müd» detle şehri 10 lira yoksullük na - fakası takdirine 14—2—935 tari- pa Karar ER bu hepi ki 5h nm e ti e ahke * me divankanesine (asıldığı gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de ilân 6555 leri 15 güni ık dairesine müracaat eylemeleri a şüktiede, eailerinin resen n taktir ve tarh edileceği ilân olunur. d Göz Hekimi İsmi İşi Ticaretgâh ad metgâh adresi Üsküdar hukuk hâkümliğinden: il Duhani tütün Oo T.P.Pazarı m zade15 oo Şişli bak 5. Selim Z. aj Fatma Saliha Muzaffer vekili manı N. 8 vukat Hasan Hilmi tarafından | Kamal Mizrahi Perukâr Şehsuvar Kuledibi Yazıcı 5. 28 Üsküdarda Çamlıcada Bulgurlu Yasef Şerez api & tekke 420 Galata Yazıcı S. 16 cadesinde 86 No. lu hanede sakin İf azar Zilberman Yapı malze- Galata Kalafat yeri 6/12 kocası Mustafa Necip aleyhine a- mesi K. 5. man S. Nuri çılan boşanma ve tazminat ve R: Kahveci oğlu Teşf eli nafakası davasının icra Bosi muhakeme ve 138 inci maddeleri mucibince tarafeyni arınma Ve müddeiye vekilinin tazminat id - M. Ovakimyan ve Arap camii bergamut A. Bezezyan K. Ş. 6-8N. biye C. zyan P voAdları ve işleri yukarıda yazılı kazanç vergisi mükellefleri m kapı maliye şubesine S2 ve! galtı Cedidiye S. 224 ei han. ticari ve zati yuvalarmda aramışlarsa da bulamadıkları ve kendiliklerinden sağlık verefi e için beyannamelerinin sıhhatini tevsik etmek kabil olamamıştır. Kazanç kanununun 86 me maddesi delâletile ha e in kereler kanunu mucibines! 1 Dr. Şükrü Ertan Babiâli, Ankara caddesi No; 60 Telefon: 2: Salı günleri meccanendir.. 6 nci Baka Ma emekildeni Makbule panı Yeke) O m Süleymanın hanesinde mukim ve halen ikametgâhı meçhul bulunan Yusuf aleyhine İstanbul asliye al- Ee Maarif Vekâletinde ta Tedrisat mekteplerin de Türkçe, Tarih — Coğrsl Komutanlık karargâhı şubele - e e Riyaziye, Fransızca, Almanca, İngilizce ui selâhiyettar tahakkuk müfettişleri kendilerini gösteri mez rinde lacak Gürsüye ait ta - | avini olmak istiyenler için bu seneimtihan açılacaktır. miratm e 25/Nisan/935 2 — İmtihanlar 1 Tantan pazartesi günü İstanbul Ü: perşembe günü saat 14 dedir. İs- | de başlıyacaktır.. © <0... teklilerin 10 Tiralık son teminat - el, n serilen daki ola İt lariyle birlikte (o vaktinden evvel Mi Fındıklıda satınalma komisyonun» *k ol arI, B) 20 77 eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, a hazır bulunmaları. (2018) altepe İstarbul Küçük Ayasofyada ev in- # hile” C) — Hüsnühal'erbabımdan: oldukları, cinayet ve cüğl şanma da! muhakemesi şasma müsait ve fevkalâde man “| nunda tarihinde iki ta- zaralı arsalar ucuz satılıktır. İsti- rafın boşanmalarına karar ve - yenlerin Deniz satınalma komis - yonunda muhasip Şevket veya $ adiye otobüs garajı ele 323 numaralı köşke mü eke 7 übeyt Sait Fatih Karagümrük tramvay durağı, No. 4 rilmiş ve olbapta sadır olan ilâm sureti mahkeme O divanhanesine talik kılınmış olduğundan tarihi fında temyizi dava takdirde muamelei icra edileceği : tebliğ makamına kaim bulunmak üzere ilân olunur. (652: Istanbul 7 nci icra memurluğundan : ilândan itibaren on beş gün zar - den mahkümiyetleri olmadığı haickında mahalli vilâyet 4717 lira 10 | bi: b ibraz et i memur zemesi gü - sarşamba lim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları def nü saat 14 de pazarlıkla alma - nin vereceği vesika kâfidir.) 4 D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani * zalarından salim olduklarını ispat eder tasdikli hekim rap” etmeleri, Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders allimlik etmiş bulunmaları lâzımdı 4 Ida Komutanlık satmalma ko - |maral Emniyet Sandığı namına Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (4740 miş olduğundan 22/5/935 tarihine müsadif Çarşanba ten 1 dı dairede birinei * al İş? deli kıymeti muhammenenin 76 75 ni bulduğu e. müşterisi zerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıran ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle şim edilerek 6/6/935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten kadar keza daire- m yapılacak ikinci açık en arttırma (be kıymeti amımı yüzde yetmiş beşini bulma pe takdirde , Ne. lu kanun ahkâmına ç tevfi. #7, Mn teminat a il armalar in isimdir. Hakları tapu sicilli ile satbit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve h sarife dair olan iddiaları evrakı müspiteleriyle birlikte ilân tarihin- nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri den lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu cilli ile sabit hem satış den itibaren bedelinin pay! hariç kalırlar. Müterakim vergi ) lira kıymet takdir edilen İstanbulda Alemdar mahallesinde Kapalıfırın sokağm- | ye da eski 11 yeni 19 No. lu kağır bir evin yarısı açık arttirmaya vazedil » taahhüdü ba-| ma komisyonuna mü misyonuna müracaatları. (2042) | hangi bir orta ii ği y 5— Yı daki şartları haiz olan namztler bir istida i 4827 lira 60 kuruşl üracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlana Zemesi pazarlıkla satn m almak AR ilen Jezlleresinin asıl veya tasdikli air tır. İhalesi ba günü saat 14,30 dadır; İstek, - liler bu malzemenin cins, mikdar gri enem her gün öğleden ev - komisyonda görebilirler. Pa - günü saat 14 Me gireceklerin o 724 liralık Arttırma be- son Ceminatlarile (birlikte vakti muayyeninde Fındıklıda satmal - racaatları. 2043) .. Beş kalem techizat acık eksilt- meye konmuştur. Tahmin edilen bedelleri 2230 lira olup ilk temi - natı 168 liradır. İhalesi 29/Nisan / 935 pazartesi günü saat 15.30 da- dır. Şartnamesini Fmdıklıda sa - yi Bpinisyonunda. Börülai . , Eksi İtmı mi neem birlikte serer evvel komisyonda hazır lunmaları. (1873) a vesikal yahut suretleri, C) Hüsnühal mazbatası, w D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfika” İ sıhhat raporu, > E) Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraf di F) Alt adet 4 X 6,5 büyüklüğün Bu vesikaların en son 1/6/1935 tarihine kadar Ve |rilmiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Vekâlete gelmi$ g” Mik AL e Sasidaler hali amele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. (1957) Yalovada yapılacak otel münaf” bir Hafta tehir edilmiştir Akay işletmesi müdürlüğünde” y! tanzifiyeden mütevellit belediye rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzâ- mak istiyenler 1/5/935 tarihinden itibaren (herkesin eni için dairede açık bulundu. rulacak arttırma aya müracaatla yededen tenzil olunur. Dabe fazla mal yitir şarinamesiyle 93477554 No. Ju dosyı ASIM US VAKİT Hun - b eşriyat Mi REFİK Ahmet SEVENGİL pal lik edilmiştir. ki tafsilât veçhile o gün saat 14 e kadar Akay İşletmesi tevdi edilmelidir. (2090)

Bu sayıdan diğer sayfalar: