22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m il “Atatürk Heykeline Ait Müsabaka ilânı: ii Vilâyeti Daimi Encümeninden: nizlide Cumhuriyet a dikilecek O (Atatürk) adr yapm müsal ya kon sabaka müddeti 1/4/1935 timler 30/4/1935 salı gü- nü EN 16 ya ederdi 3 — Heykel, tabii büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli olacak ve lacaktır ari — Müne çor m edeceklerin Istanbul veyahut ya! va sanli Güzel San'atlar Aka demilerinden mezun ve aki işine de muvaffak olmuş um bu şartlardan başl on sene Tür z bulunmuş elmaları ü iştirak edecek heykeltraşlar m müd- li Me t ve ambalâj ve sort yl maketini kiyede ikamet etmiş ve ve Ticakit si- ğ deti içinde Deni: rine ait olmak üzere heykelin 1/16 nisbetinde alçıdan © vaparak Vilâyete göndereceklerdir. i 6 — Heykelin kaidesi Vilâyetçe yaptırılacaktır. iz 7 — Müsabaka neticesind mahsus komisyonu tarafın an bi © ur kabul edilene 200. ikinci gelene 100 lira mükâfat verilecek- a lıkla yaptırılacak, u- p — Heykel birinci gelen san'atkâra pazar i : yanal takdirde ikinciliği kazanan sar'atkârla paz arlığa gi rişileç, j e Müsabakaya Paserlik şartları ayrıca tesbit - ii irak b edenier pazarlığa esss olmak üzere heykelin bedeli hakkını taki iii de bildirmelidirler. lâyet makanıma müracaat et | ee İstanbulda Güzel İzmir vilâyetleri muha- “ie malümatı ora- 10 — Tafsilât almak e Vi meleri ve bu müsabi San'atlar Akademisi müdürlüğüne, sebei hususiye müdürlüklerine gön derildiğinden lardan da almaları ilân olunur. ) Ankara Valiliğinden : 1 — Keşif bedeli (37908) og (37) me pa siri nkara yolunun 19 * i * 420 nci kilometreleri rasında inşa edilecek 11 adet ei ve menfez inşaatı biyeli zarf usu- liyle eksiltmeye konulmuştur — Eksiltme 2 Mayıs 935 perşembe günü saat on beşte Ankara » vini daimi encümeninde yapılacaktır. — iğ teklif mektuplarını 935 senesine âit ticaret odası ii Nafia başmühendisliğinden alınmış ehliyet rsi, vesikası ii) "ira . kuruşluk muvakkat teminat mektubu ile bir- likte ayni ve saat 14 e kadar vilâyet encümeni riyasetine ve! are ait pe fiat, fenni ve hususi şartname Nafia başmü- bendinden (190) kuruş mukabilinde verilir. İşbu evrakı almak ve projeleri görmek istiyenler Ankara Nafin | leme müracaatları. (1980) 1 — Öz türkçe gelen) O Örnek: iştiai eden — “. sözlerin karşısına (T. Kain beldeği| bir orman harikine sebep iz Ya eyni imeti) konmuştur. ker| #uşan otlar büyük bir orman yangını- iri hakkında sırası ile uzmanlarımı:| na sebep oldu. zın (mütehassıs) yazılarını güzele - Iş'al etmek — Tutu şturmak le çişi gi Ü ğü a v giye ei mesele ayırd edilmesi için, o gereğine gö: e ayrıca ör *| çok mühimdir — Uğraştığınız 80 nekler de i çok önemlidir. 3 — Kökü olan kelimele İştiha — İştah rin bugünkü işl kullanılan İştihar etmek — Tanımı e alınmıştır: Aslı ak İri Si iştikâ etmek — lik sızlan- m olan kökünden gelen ssl gibi. v. make T-5'Bşiyeldü Hareketin | Iş'ar etmek devam ederseniz sizden iştikâ edece- Örnek: İş'ar rain m hare-| ğim — Bu yolda hareketi sürüp gö - keti tasvip ediyorum — Bildirdiğiniz | #ürürseniz yaral! sr laz kayan 2 — Kime iştikâ etmeli? — Kime İşaret — İm, işaret (T. Kö.) sızlanmalı (derd yanmalı)? İşaret etmek — Göstermek, kap -| © Şikâyet etmek— sl lamak, almak, tutmak, elegeçirmek, Şikâyet — Yanı, sızıltı işgal etmek, Örnek: 1 — Şikâyetiniz üzerine bu Işhad etmek — Tanıktamak meseleyi tahkike girişildi — se Örnek: Bu meselede herkesten ep-| üzerine bu sorumut araştırmağa gi e Miçe 2 — v Şiköyete mahal vermiyerek — te önce çal çok sizin | Sızdltya meydan vermiyerek. z iştirâk — Ortaklık. Kendinizi tanı isterim. ıklamak İştihad etmek — Tanık e Jatirik etmek — Ortak çlmalk, or- takla: Örnek: I — Bü şikâyete ben de iş- tirâk ederim — Bu yanıya ben de or- tak olurum. 2 — Bu işte sizinle (iştirâk ede - lim — Bu işte sizinle ortaklaşalı İştiyak — Göresi İştial — re Örnek: İştial, birdenbire olduğun- hasıl dan bir şey kurtarmağa imkân olmadı — Tutuşma birdenbire oldu - kurt Bir şey İştial etmek — Tutuşmak. Örnek: Çoluk çocuğa teskin edil - mez bir iştiyakım var — Çoluk çocu- ğa söndürülmez bir göresim var, ıtım Örnek: Bir çok işvelerden sonra meramını anlattı — m ri e lardan sonra istediğini anl, İşvebaz — rd ire İtaat — Uyr e— Örnek: Küçüğün büyüğe itaati 1â- Küçüğün büyüğe uyrumu Mean İtaat etmek — Uyurmak, başeğ - mek, Örnek: Devlet kanunlarına itaat edelim — Devlet kanunlarına başeğe- lim (uyuralım). İtalei lisan — Dil uzatım 2 > İthaf etmek — Armağanlamak Örnek: Bu eserimi namı ölinize it- haf ediyorum. — Bu eserimi yuca a- dınıza armaganlıyorum. Itham etmek — Suçlamak Örnek: Bu işte cürüm kimin olur- Mibar (Bak: Revaç) — Yalım, kre- T. Kö. İtibari — Koyma Örnek: Bir şeyin hakiki çağ e itibâri kıymeti arasında — yin gerçek değeri ile koyma girin a- rasında. İtibaren — - denberi, - den başlı - yarak 11 — KURUN TYDD KIYE 22 NİSAN 19935 BiRiKT İREN .RAHAT-EDER © Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 77 Örnek: 1 - Bugünden itibaren — Mi başlıyarak. 2 — O zamandan itibaren — O zw mandan beri, İtidal — Aran, yavaşıma, sinem, rm Örnek: 1 — Her işie fazla veya noksan değil, itidal hareket ge - rektir — rik veya eksik de- ğil, aran ile hareket gerektir, 2 — Hül eden rüzgârın itidale doğru ii — Esen yelin esi, 3— Dani itidali — Havanın ilı- mi, İtidal kesbetmek — Yavaşımak, yumuşamak, ıl ve ünlük Key n in hava itidal kesbeti reket etmek isterim — Orta bir şekil- de hareket da isterim. 2 — Hava bügün pek mutedil — Hava bugün pek ılıman. Itikâl — Aşımı İtilâf — Anlaşma Örnek: 1 — çölüne tir ililâf husulü için — Aramızda bir anlaşma ir için, — İki devlet arasındaki e nazaran — bii devlet yaşmaya Ademi Dil — Uyuşmazlık, anla - şamazlık, Örnek: mızda ademi itilâf o kadar mühim ps dildir — Aramızda * ki uyuşmazlık anl o kas dar önemli değildi, timad — dk İtimad etmek — Güvenmek İtiraf — İtiraf (T. Kö) Özür dilemek Özür (Mazeret) — Özür (T, Kö.) İtiyat — a 2 İtina — Öze: Itmam li — Tümlemek, ta mamlamak, bitirmek, Itminan — Dinizlik, İttifak — Bağlaş. İttihad — Birlik, mpi lttisal etmek — Bitişmek İtyan etmek — (Serdetmek) — Ge irmek, İva etmek — Barımdırmak, Ivaz, taviz — Değişit İzale etmek — Gidermek İzam etmek — Büyüksemek İz'an — İzen, izan İzaz etmek — Ağırlamak İzdiham — Kolabalık İzdivaç — Evlenme İzzeti nefis e — Onur Şeref — Şeref (T, K İzhar etmek — Glee, açığa ME” (Lütfen sayıfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: