22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yz Tee? Şeye 22 NİSAN 1935 herhangi bir p kalmadığı ilân ön Resmi ifânlar Türk Limited Şirketinden: .Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık mimari an olduğundan kendisinin şirket namına ve muamele yapmağa selâhiyeti kary Fabrika fiatına azami Riza Paşa Yokuşunda 66 No. a mağazasında Asri bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AH KARYOLA ven Lâke, bronz, nikel ve çocuk olalarının envaı çeşidini MET FEVZİ puan: Büyük Tayyare Piyangosu Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Yeni tertib plânını görünüz - Z.ei keşidesi 711-Mayıs-1935 tedir. Büyük Ikramiyesi : 25.000 Liradır il ozralarl ”— ketlsi lotograflar küt a öatılemnktadığ İztirap — Göyn İstizan etmek — hin istemek Kadem — Ayal Kademe — m Jale — Çiğ Örnek: o Nesimi nevbahar jaleler saçsın — Baharın esini siler saçsın. Jandarma — Jandar, enk — Pas Jiyan — Azgın, kükremi Ürek; Şiri jiyan — kanki) as- can Jülide — Dağınık (saç), karışık Kabaha siman (T. Kö.) Kabih — Çirk Örnek; Bu, e kabih bir hareket- tir. — Bu, pek çirkin bir harekettir. Kubh — Çirkinlik Örnek: — Hüreketinizin hüsün ve Kubhunu sizden ziyade sizi görenler anlar — Hareketinizin güzellik veya lm üm ziyade “sizi gören- İni sl r (Bak: Mümkün) dümene e. fiiliyle tâsrif e- dilir). Kabil (makule) — Gibi, çeşid, tür- lü, cins, Örnek: Bu kabil ni sp yea hiç hoşlanı Bu gibi bu çeşit, bu türlü, ia za adamlar- a hiç hoşlanmam. KE RAE GE Günün Fotografları Muhtelif gazetelerde çıkan oem gördüğünüz spor hare. yalnız günün hadiselerine ait fo: Istanbulda VAKIT Kabil (makule) — Kategori (te - rim) — (Fr.) Categorie * Kabiliyet — Yetenek Örnek; Kimseden kabiliyeti hari - istemezler — Kimseden dışında olan işi isteme - melidir. Kabiliyet (İstidad anlamına) — A- nıklık. Siz de yavrunuza Iş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sei hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. dir. Kabili itiraz — Söz götürür. ru ise de, kabili itiraz »- Disi ise de, bir k: Sözünü: bir noktai nazardan dır — ii üz per diş al — Söz götürm. rnek: Gayri “di itiraz bürhan- Örnek: Onun kabiliyeti daha ziya | larla vi ispat res — Söz götür - le içlimai sahadadi 0 kle -| mez ki anttladı. ği daha sosyal alandadır. Kabile — Ebe Kula intiba sahibi — Duyuş- Kabile — Oymak lu (Bak: Hi Kabl — Önce is). ia eti inhilal (Bak: Hall). Fk — Gerçinlenebilir — Erigenlik at). Kabili inhina — Bükülür (Bak: Gayri kabili inhin Örnek: ies inhina olan şeyler Kkdinle işlem, daha kolaydır. — Bükülür ger üzerinde işlemek da - ha kolayı vali inhilal — Erir (Bak: Hall) Kabili inhilal maddeler — Erirler (Bak: İnhilal). Kabili hazf — Kaldırılabilir (Bak: Hazf. Kabili afiv — Bağışlanır, bağişla - nabilir Örnek: Doğran bu cürmünüz ko- lay kolay li afip görünmiyor Doğrusu ete suçunuz kolay kolay ba - gışlanır (bağışlanabilir) > görünmü - yor. Kabi — Yenebili : yiyen — — cell ici Örnek: Bu leke kolayca kabili iza- iğen Kablettarih — Tarihten — Önceki, geçen ad — Sonra, sonraki Ki — Kabir (T. Kö.) Kabul — Kabul Tasvib — Onam. Örnek: Bu teklifi tasvibi Âlinize arzediyorum — Bu ön yi yüksek onamırıza sunuyoru! as 'asvib edenler bien — in el © is i an eyni mahuf bir kâbus içinde hir — ei bir karabasan bü geçti, — me tutak, ak 3 Ş ğine kayran oldum — Boyunun bo - sunun güzelliğine hayradım. mez | stin Tali — 1 Tali, 2 — Sur (T. Kö.) — (Fr.) Chance, sort Kadid — Kurada, iskelet Kadih, seb, şetm — Sövgü, sövme Zem — Yergi, yerme elle kadih — Yergi ve sövgü beli, bu köy halkı Kıdem — Üncelik, bayrılık Kudema — Eskiler der — Erkmen ona Genler ki hangi işe el koysa bir sona götüri Kudret — Erk i Örnek: >< Kudreti iie bir haddi vardır . — İnsan erkinin bir ucu vardır. adr — Değe Örnek: Kadrini gres ondan daha çok istifade ederler, eğe - rini bilselerdi ondan ie a fayda- nırlardı. Kadirdan, kadirşinas — Değerbilir Örnek: Büyüklerimiz çok Közlr dan (kadirşinas) adamlardır — - agi çok değerbilir li ” ledir. — Bu leke kolayca giderilebi Kader 0 lukadderat e anlamına) — dali — Değerbilmez nek: Ona karşı pek kadiri ei anla > Ona bilmez davranıldı. iğ Ai bu sıkan” ây dir — Bu kadar çalışma Y Güyrikâri mi pu bu mühim işi tevdi ediy Yetmez rap bur bilgi i y mli işi veremem. GERi nin . LES) vi lında üzere bir ay içinde, i — ir avuzda . 18 ( me ek “görmüyoru” ; ebebi: aca) « ö...4 sase Önergem şudur: * * (1) Burada bir önerg* ri miyen yazılar üzerine bif > mıyacaktır. d EC n

Bu sayıdan diğer sayfalar: