22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tarafı 7 fada) seri için de mühimdir. Aile ve çocukların hukuku tama: yetiniği korunmasında çok mühim amil olmuştur. Şimdi nikâh ev - ler,ve memurunun önünde olur. An na > ba velisidirler. değişir. Kabahatli taraf bu hak - kımı kaybeder. Miras hususul unda kadının erkekten bibi ayrılığı iyle müsavi p haklarına sahip bir insanın vazifelerinden başka bir şey de - ir. Kadının vazifesi nedir di ye düşünmekten ziyade vatan ndaş- ların vazifeleri nelerdir diye dü- sinmek lâzımdır. Muasır rdin | ne gibi vazifeleri vi bunlar: | bapsi kadına da | ierbiye almış bir insan olarak gibi, mülk gibi, şeref ve namus gi- vi mukaddes tanıdığı şeyleri ko - sumak ar. an geri durmıya Türk cemiyeti bünyesinde işleri, hazmeden bir istidat ve bir | miting on doku: ir. ” | yilelerin almadığı bu işlere bizzat m si ii detle alkışlanmıştır. Dünkü mi - kkk | Kadınların toplantısı mel değildir. e MK ecini idare edenler © p yetin enkonsiyan açlar an ya iderek muvaf- -İ fak olmuşlardır. Boğdameğiği) iş - ler karşısında tarihin ender k ay” u | dettiği kalkamanlıklardari birini | dan m kaba Türk cemiyeti zan- neder ki istemediği şey » leri iii kabul etmiş ol - sun? Bu ne a pi imkânsızsa baş- rümek te nisbette imkân - t vermiş olan O büyük, bu | ımiletin ne istediğini ve ne isteme- diğini pek güzel sezmiş ve kısa bir- | asırlık | memleketine yap! büyük eserini biz mw umuyoruz. Halbuki o, n âciz muhay- Yücut vermiştir. Kamâl Atatürk adı bu milletin öz vicdanında ilel- si va Ona karşı duy - z sonsuz saygıyı Sizin Önü - mizde bir defa daha tekrarlıyo - TE TEKİ SÖYLEVLER uğ'un söylevi şid - tingde kadının yurttaş sıfatile | hakları ve vazifeleri bahsi.etra - | ında. ahhaslar.da söz a alkışlanmışlar, dan sonra bit - sazıriık olduğnu kabul etme - Papulasın idamı istendi gg” (Baş tarafı 1 inci say ada) | sini ini 3 sene hapse mahküm “e Miralay o Bakırası, Ka; makam | tir. Prongas, gemi atiadis, başı Burdaras, Çümhuriyet bek - çisi cemiyeti başkanı Jatros, Vasi- likos ve avukat Yalan gıyaben idama mahküm etmiştir. Miralay Pentis, Kunelakis, Stratudakis; Klokotronis, Yüzbaşı Yanukakis, Pulimensu müe bbed küreğe ve diğer arkadaşları ye hafif hapis cezalarma mahküm edilmiştir. — 5 harp divükinde General Papolas - la aradaşlarının duruşması bit - miştir. Askeri müddeiumumi. id - dianamesini okuyarak General Pa- yi General Kimisisin, Mira- n idama mahkümiyet- hani dile suçlulara daha hafif da devam edilmektedir. ia şahidi sıfatiyle dinlenen maz - TI umumiyeyi heyecana mekte çok mühim bir rol oynadık- larını söylemiştir. Atma, 21 (Kurun) — Tersane ilmini dolayı mahküm edilen iki bahriye zabitinin dün tersane | meydanında apolstleri sökülmüş - tür, Atina, 21 (Kurun) — Drama harp divanı, Drama belediye rei - Bin-| GENERAL KONDİLİSİN BIR ür» pen gezmeğe başlamışlar- yi e Akşam Kız San'at mek- | $ RUM GAZETECİSİNE (Ku — Harbiye ni çi Kondila Ber la Üniversul gaze! esi mu : babirine Yunanistan dahili vazi - bep . ını, fakat böyle bir mi bile (karar an milletine ait bir hak lum ilkin ndlaş- masına Yunan siyaset öleminin tam bir itimadı lak söy» taya bal riaya lemiştir. tebindeki müsamere Beyoğlu akşam kız san'at mek - tebinde ei eserlerinden ve eski Türk eseri rlerinden mürekkep bir sergi öç şiir. Sergiyi dün akşamdan itibaren ehrimizdeki kongre murahhasla - çı da beraber olmak üzere birçok — iz Yapi çıktı hay. pipe pergel Yu: He hmet Saffet Piya 6 iii, Satiş yi ' akit Matbaası İSTANBUL b | yin askeri birlik miimessilleri sa - Bulgar kabinesi gar ! tarafi 1. ci sa Ki şam < R rı ani Bakan ila General a) Tzan prğnsiplere te kiyet yere erek Dün; Yarın Neşriyatı Gi Jüri © Seri Pres harici ni yolu talip edeceğini söylemiş: “Geriye dönmek yoktur,, de * miştir. Sofya, 21 (A.A.) — Sabahle - Askeri telif mütalealara yol açmıştır. karşı zabit ve ra rağmen bütün m bir a hüküm sürmektedir. 21 (A.A) — Demek - rat e Dertli reisi olup, tevkifi halihazırda kabine anma doğrudan doğruya sebep olan Bay Çankof'un taraftarları,“ Başkan - larının m proteslo i * çin dün akşam da nümayiş Samire bulün - pir , — nümayişçileri dağıt- ver sir bir kabine teşkili sunda halkı, Kral Boris'e mü- zi olmağa davet eden e - ameler tevzi olunmuştur. Formüz adası altüst oldu AM (Baştarahı 1 inci sayfada) şehri hemen tamamen hayap ol- muştur. Adanın bugün şimali garbisindeki demiryolları zelzele! tesiriy yıkılan topraklarla tıkanmıştır. e açi harabeler! hez balarını de upları ile m me- urları pr çalışmaktadırlar. 8 zelzele Taioku ras*hanesi tarafından kaydedilmiştir. Zelze- “ lenin Datachu'nun 20 mil şimali şarkisinde olduğu zannedilmekte.! Formüz'ün garp saltvlleri a. Bklafiddi bulunan air miriri adalarındadır. TRABLUŞ VE SİCİLYADA Roma, 21 (A.A.) — Trablus ve Sicilyada, dün öğleden sonra 4.30 ile 7 arasında beş defa sürek- : em olmuştur. Di gece U ah saat 6 da ilme te. Köker etmiştir. gi Abone Şartları: Birinci seri 70 kitap 236 sı peşin ve her 100 kuruş olmak üzere ruştur Sato Alfons Dode — Haydar Rifat Aile Çemberi A. Maurois — 1, H. Alişan Hleyeib Banka, | Borsa Zahlis J. Rasin Külliyat ! Ak Taşit — H. Nâzım si sınıfı ihtilâli enin — Haydar Rifat ze li ye Dr. Yung — Isfahana 7 Piyer Loti — İ.H. ia J. Rasin Külliyatı N Reşit — H. Nâzm Ikinci seri 70 kitap J. Rasin Külliyatı | Ahmet Reşit — H. Nâzım Samimi saadet Tolstoy — 1. H. Alişan İstatistik Andreles — Suphi Nuri İlim ve Felsefe Moris Şilk — Hilmi Ziya Cemiyetin Asılları Frederik E: -- Muhittin Üçüncü seri 70 kitap Di ilmi . Ee Dest eri Lenin — Haydar Rifat Sosyalizm K. Kantsky — Sabiha Zekeriya almam 9 — KURUN 23 NİSAN 1936 & nüfusça, nede maka zayi. at yoktur. gm > ” AYETEL RUŞ KURUN Istanbul e caddesi, (V, SE yurdu TE satırları bes ya hesap edilir Artist Halide ve ri dir kakamlar kapamış ii | — ai iindelik Siyasi Gaze! va ala thk (KURUN) BONE Bi N v kutusu No, 4 ürkiy: li Senelik 1400 &r. 2100 Er, 6 aylık 730 1450. 8 aylık 400 00 130 400, teretleri: icar! e uz deye in 7 sen » . İİK sayıfada 259 vali İlânların.bir satırı 10 kuruştur Küçük iMünlar: Bir defa 30, iki defası 50, Uç defası 65, dört dafası 15 ve on defası 100 kuruştur. Üç içel ye verenlerin bir defası vadır. Dört satırı geçen flânlarm al arkadaşları Pazartesi günü Üsküda: Hâle Salı akşamı Bakırköy Miitiyadi tiyatrosu 4 Çarşamba akşamı (Beşiktaşta Su Velinin Çocuğu komedisini oynıyacaktı:. Ankarada AKBA Har evinin birinci şubesi moder bir şekilde Maarif Vekâleti kürilde açılmıştır. AKBA kitap evleri her dilde kitap, necmua, yazete ihtiyaçlarına zevap vala ia kitaplarını *n ucuz la AKB A kitap »vlerinden tedarik edebilirsi- sap evleridir. AKBA Merkes Telefon Saman Pazarı BORSA BORSA İhzalarıida vildığ ger olanlar üze dı enlers irinci şul İkinci a 35 de Müai ir Mi T kap. sa. 16) Rusel — Galip Kemali ŞEHRİMİZDE ZELZELE Komünizm ? Kandilli rasathanesinin tespiti: Lenin — Stalin — Buharin “1d ne göre evvelki gece saat 24 ü Haydar Rifat. » Prükse dakika 43 saniye geçe; şeh imizde Günün iktisadi işleri ai O ü de şiddetli bir zelzels- olmuştur Prof. Dr. Suphi Nuri e Sofya 83, ” — Kömberiveiler e Amsterdam İİ7roj)* & vaiman o.F8P j Fuat Köprülü geldi bağ Ki * Prag yem # Moskova 10e9i8 Pariş üniversitesinde Türk ede- | pi am rolü . ES HAM e biyatı mevzuu etrafında bir kon « | H. Ziya Ülken (is Gankaş im.) Tramvav ; | marj Anadolö EO) e Çimentir as. 1280 | rans vermek üzere Parise giden Değişişler Reji 20), Ünyon Değ, —.— Edebiyat Fakültesi 1 Bay Ovid — $. Zeki AKTAY Sir. Hayrer (510) Sark Def İ Fuat Köprülü dün şehrimize dön- si Merkez Bankasi — Ral şirke 1. Siorte OD) dark mi reza o, key n — Lessing — Suut Kemal Fomon UL6S) . Telefon rk İ ay Fuat Köprülü bugün Üni - Kapitalizmin Ey > e eği versitede vazifesine başlıyacak - n ie fi | istikrazlar tahviller | tır. iste vermiş olduğu konfe- SALAM — — | .. liği 7 A | Feri ad | ranslarımı bir cilt halinde bastıra- z ” e > remake i j Gi G. Fiaüber — İ, H. Alişan ii Kuhuim, AZO) caktır. Ayni zamandâ Paristeki | m Teskin va “je Anadoln. | 45 intibalarını da ve seyahatinin ne - Müracaat yeri — VAKIT | rene istikrar? 04 — | e Ayadnta dın saza ticelerini raporla Bakanlığa bil - Matbaası —- Ankara caddesi 9) » Salla ; 10, Anadolu Mi. 46—) : ' $ Kurum OK 2 İklim Ki recektir. 4 N dü i

Bu sayıdan diğer sayfalar: