31 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 11

31 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FE ye iz a hi. İ i———- istiklâl Lisesi-...—., İ Direktörlüğünden | pr Eğ — Orta ve Lise kısımlarına, yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. Sağ ayıt için hergün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir, ı- Bet kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 7 ütün sınıfların engel ve bütünleme yoklamalarma 2 Eylül Pazartesi günü başlanacaktır. ı. Şehzadebaş: Polis karakolu karşısında, Telefon: 22534 İİ iz 420 -ilkteşrir 1935 Pazar günü memleketin her tarafında genel nüfus sayımı yapılacaktır Başvekâlet istatistik umum müdürlüğünder 1— Nü . z 2 Nüfus Mağıin& o. olmak üzere Belediyelerce bütün binalara numara konulmaktadır. J, bü 1, Mel Ml hi d mi 2. 4 Oturduğu bina numa- b olduğu halde haber yermiyenlerle bu numaraları bozan ve silen ve kaldıranlar için para cezası > Ek 0) a 1 ——— ras Dazlu yil 8 v ig vü — swnsN 81 AĞUSTOS 1935 — ANKARA IMAR Müdürlüğünden: i—Eksiltmeyu xonulan iş: Ankara mezarlık duvarı in- şaatı olup keşif bedeli 67871 lira 50 kuruştur. 2— Bu işe ait evrak ve şart- nameler şunlardır: A. Eksiltme şartnamesi. B. Mukavele projesi. C. Nafıa işleri şeraiti umu- miyesi. D. Umumi şartname. E. Keşif cetveli. F. Proje. isteyenler bu evrakı 3 lira ...— alabilirler. 3— iş pazarlıkla bir ay için- de yani 23 Eylül 935 Pazar- tesi saat 18ze kadar bedel lâyık görüldüğü takdirde ta- libine ihale edilecektir. istek- lilerin imar Müdürlüğüne mü- racaatları. (o (5075) bedelle imar Müdürlüğünden . ..... Kültür Direktörlüğünden: llkmekteplerde talebe kaydına Ey- lülün birinde başlanacaktır. #iznci sı- nıflara bu sene 928 doğumlularla sena e (amman GECEL—GÜNSEL “© — Erkek -an VUCa GİKÜ LİSElerİ ie — or — vee y (Eski: İNKILAP Kuranı, Direktörü; NEBİOĞLU HAMDİ ÜLKÜMEN Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmig okullara muadilâtı taştiklidir. ai hergün müracaat olunabilir. istiyenlere mufassal tarifname gönderilir aa, s9 -ağaloğlu - yanıksaraylar oranı. Telefon: v Z * . . » .. ... ..

ps Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden a : a ri ve bütünleme yoklamaları yalnız 2—16 Eylül içinde yapılacaktır. z #rlerini tutmak isteyen eski talebenin tezelden taksitlerini göndererek kayıtlarını yenile. 3 va Mektep her gün 10—17 arasında açıktır. > Beyli Nehari —Kız—erkek yeni talebe kayıtları başlanmıştır. iname İsteyenlere gönderilir. Adres: Nişantaşı Halil Rifat Pş. konağı. Tel. 42517 ji De | evvelki doğ i | Stanbul limanı sahil sıhhiye merkezi Satı alma komisyonundan : Vapurculuk TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Aş Süt ip işin 79 kalem eşya kapalı zarf usuliyle şartnamesi üzeri İstanbul Acentalığı A iman han, Telefon: 22925 — Kakmin bedeli 6577 firadır. Pürasız ala e eşya için şartnameler merkezimiz levazımından Mersin Yolu # GERZE Vapuru | Eylül PAZAR 4 de ime kapalı zarf usul iyle 6 Eylül 935 cuma günü saat |ğ saat 10 da Mersine kadar, “hhiy, tada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbu | limanı sahil D da Ee esi satınalmn komis yonunda yapılacaktır, E ll iltme kapalı zarf usuli yle yaprlacaktır. G O İğreti inanç parası 494 lira dır diz. iznik». otsiamlme SİŞEEMŞEEEİ Trabzon Yolu GÜNEYSU Vapuru 1 Eylül PA- ZAR günü saat 20 de Rizeye kadar, > N Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usuliyle teklif mek A yuvalık Yolu ve uç dörde kadar ko misyona mühürlü olarak vermeli KEMAL Vapuru 31 Ağustos ak üz i : Mas mira teklif me ktupları kabul edilmez. CUMARTESİ saat 17 de Dikiliye Teklif mektuplar: verilme zden evvel teminatların merke: ML MİSLİ l kadar. lardi arta kalanlar alınycakdır. Kül - tür direktörü 10 Eylüle kadar (bulundukları yere en yakın okula, çocuklarını kaydettirmelerini velilerden rica eder. (5015) Numune Amerikan Bağı Remzi üzüm ocağı Hergün açıktır. Duhuliye serbesttir. Ayrıca Pazar günleri CAZ, SAZ, DANS, Büfemizde ucuz ve nefis yemekler: Döner, şişkebabr. Ye. MANN ———— : Topkapı Maltepesi —— Jandarma Genel Komutanlığı J.U. K- Ankara Satınalma Komisyonundan: 1 — Ankarada Jandarma ve polis mektebinde yaptırılacak sıh- hi ve elektrik tesisatı kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye ko- nulmuştur , pen gir ege 2 — Her iki tesisat eksiltmesine girmek için en az yirmi bin li- ralık ayni tesisatı başarmış olduğuna dair vesika ve aşağıda yazılı ilk teminatı ve şartnamede yaxılı diğer belgeleri teklif zarfma iliş- tirmek gerektir. 3 — Elektrik tesisatının keşif bedeli 50497 lira 94 kuruşilk te- minatı 3774 lira 90 kuruş ve eksiltmesi —9—935 Pazartesi günü t 10 ve sıhhi tesisatın keşif bedeli 37,000 lira ilk teminatı 2775 Tfira ve eksiltmesi alı günü saat 10 da Jandarma genel komutanlığı kurağında yapılacak 'ır. 4 — Elektrik şartnamesi 255kuruş ve sıhhi tesisat şartnamesi de 185 kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 5 — İsteklilerin yukarıda ve şartnamede yazılı belgeler de için- de bulunan teklif mektubunu eksiltme günü saat 9 za kadar komis- di l (41 LE vona vermiş e al e e dmikeğnie,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler