29 Eylül 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 8

29 Eylül 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABONE ŞARTLARI: Yulık Gaylık pe a” Nev X YAZI VE YÖNETİM YERİ: Istanbul, Ankara cüddesi, (VARFI yurdu) 24870 eri: 24379 " e adresi: KURUN İstanbul p ta Kutusu No 46 ( Idare: Telefon )vazs iş AYDA 75 :KURUŞLA Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik âletleri | Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiçbir tehlikesi yoktur - Otomatik ayarlı| Peşin 66 lira “Bir sene vade ile- veresiye 72 lira -4 sene vade ile veresiye 82,5 lira - kira ayda 75 kuruş m N j mi v SATIŞ YEREL E RI: SALIPAZAR MAĞAZASI ş Salıpazar, Necatibey caddesi, No. 428 e Tel: 44983 METRO H Meydanı, Beyoğlu Telefon: 4480 ELEKTRİK EVİ Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi dei 4318 İ DIKÖY 2 60790 BÜYÜKADA caddesi, Telefon: 56,128 > ÜSKÜDAR vd e iskelesi, Telefon: 60312 i | — Jandarma genel komutanlığı Ankara satınalma komisyonundan: © © İ Örneğinin tamamma ayni evsaf ve şekilde olmak gereğile(1683 ) ane baş ibinliği 1/10/935 Salı günü saat (11) de Jandarma Genel © Komutanlığı kurağında pazarlıkla satin alınacakdır. Cibinliğin bir pu için (55) kuruş paha biçilnrişdir. İstekliler pazarlık gön “e “m a (6943) okuruşluk sandık makbuzu veya banka mm a aaa GE CFL — GÜNSEL K': aas<* Yuca Ülkü Liseleri Kuranı, direktörü: NEBiOĞLU HAMDi Ülkümen heyetine malik tir. müracaat olunabilir, Metesenlere; mufassal tarifname gönde! Kuvvetli bir talim ilk - Orta - Lise (Eski: iNKILAP) Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün erilir. - Yanıksaraylar oranı - Telefon: 20019 gym —i anali ve örneği Komisyonumuzla İstanbul Jandarma m m i Hey'etinde her gün görebilecekleri ve şartnamesi parasızdır. i (2534) 15489) MADA STİ Türk Hava: Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi r EN zengin etmiştir. 9. cu tertip 6.cikeşide1! 7.ci Teşrindedir Büyük Ikramiye : 200.000 Liradır © Aynda: 30000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle beheri (50.000 lira) lık iki mükâfat vardır.. 2 Üsküdar mıntakası tahsil müdürlüğünden: j 1 — Üsküdar Mımtakâsı tahsil Müdürlüğü dairesile bağl. © plan iahsil şubesi için 25500 kilo Rumeli meşe odunu ve 22 ton kok © kömürü açık eksiltme suretile alına a ğ 2 — Eksiltme 21 gün müdde:le 2/10/935 çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Bahariye caddesi 98 sayıl sea müdürlüğü binasında i “hale yapılacakdır. 3 — Odun için teminatı muvakkate 22 lira 95 kuruş kömüriçin 29 p 70 kuruş talib olanların sözü geçen daireye müracaatları. (5609 İstanbul Sıhhi müesseseler Arttırma Komisyonundan: Şişli Çocuk Hastahanesi için 4 kalem levazımı tıbbiye olbapta- ki şartnamesi veçhile açık eksiltme ye konmuştur. Eksiltme 9 — Birinciteşrin — amba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü Okinasındaki komisyonda yapıla - Milağş , Tahmini fiyatı 2047 lira 50 k uruştur. vakkat garanti: 153 lira 65 kuru: Şartnameler parasız olarak ei alınabilir. İsteklilerin cari seneye ait Ti caret odası ye 2490 sayılı a Kanımda yazılı belge ve bu işe ye ter muvakkat garanti makbuz veya © Banka mektuplariyle belli saatte Komisyona iş (5772) İstanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Lira Eşyanın cinsi (Buik) ear 927 — 128 modeli alir kişilik binek otorobi 300 — Damgi mda mevcut muh telifülcins e ora eşya 103,8 © Emmiyet Müdürlüğü “Debboyunda mevcut “ANNAN kiş Para parayı Çeker...

İdi KUMBARASI'na Sahip Talihliler ilk teşrin kurasında 207 kişi 5000 lira ikramiye alacak Birinci Ikramiye 7000 lira İkinci Ikramiye 250 1 arsa 777774 ira 10 kişiye 100 erden 000 lira 7 20 kişiye 50 vey 7000 ii 175 kişiye 10 ardan 1750 lira 7 ZA Zİ * . “ | Şirketi Hayriyeden: Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar tarifeleri 1 İlkteşrin 5 Ir sabahından itibaren tatbik olun acaktır. Tarifeler, gişelerde sabi maktadır. Çamı FAİK SABRİ DURAN a ME YENİ Turkiye Coğrafyası ORTA OKUL SINIF Wi ai — 1936 yeni baskısı çıktı — ni baskı yapılırken kitab yeniden gözden © geçiril miş, zi durumumuz en.son istatistiklere bakılârak « taze" lenmiş ve rakamlar düzeltilmiş ve yazılışı bugünkü dile göre sadeleştirilmiştir. Dağıtıldığı mumun Kanaat Kitabevi, yz | Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilânları | Kilo z Beher ki. Tahmin edilen © İk teminat losu Fİ. Fiyat 400 Sadeyağ i Urfa taze “© 76 304 2280 Pirinç Bursa 25 1250 93,75 200 Sabunlincimal 25,50 5I 3,33 400 Toz şeker 25 100 7,50 ii ... kağ - Maas nilmyiiine dei İmaretler için. almacak <2 tur. ale 10 — 10 — im b Şamar günü saat ve > e Li yapılacaktır. — gelerle ticarethane ına işe gire cekleri işbu kanunda yazılı şart içinde Noterlikteni alnan wekileri amelerle eksiltmeye girebilirler: Se f veznesine maları ve eksiltme şartlarını alma k ve görmek üzere Evkaf Li idaresine gelmeleri. (5894) iç Beher çifti Talimin edi. İlk“ Çift Fi. len bedeli ji 42,50 47,50“ 500,00 50 34ilâ 36 No.lı çocuk terliği 80 — 85 50: 37ilâ 39 No'lr kadın terliği 90 — 95 400. 43 ilâ 46 No.lr erkek terliği 120 — 125 Guraba b ihtiyacı için almacak olan yukarda n i miktarı yazılı 500 çift terlik açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 10 - 935 Perşembe gü j Yukarda cinsleri yazık we hizalarında yazık beymen parası peşin ve nakden veri! muştur. İsteklilerin 30 — 9 ve me Pazartesi günü saat on is a ds 75 pey akçeleriyle M. (5808). ZAYI Bulgaryadan namıma gelip 4951 No. beyanname ile Galata gü: ünde mu- - ameleyi rüsumiyesi ifa 58700 kilo kömürün 361 havi 6- 9- e ettim. Yenisini alaca- Zımdan eskisinin hükmü yoktur. (F.) Erimiş , İve 3 üncü maddesine göre ellerinde bulunan belgelerle Tica İsteklilerin 935 yılı Ticaret o dası ve 2490 sayılı ka: namma işe gireceklerin işbu kanu nda yazılı şartlar içinde Note” olan | ten alınan vekâletname ile eksiltm eye girebilirler. İsteklilerin y€" | | mezküre aları “ve ei kadar teminatlarını Evka f veznesine yatırmı me şartlarını almak ve görmek üze re Levazım idaresine gelmeleri" (58: 5895) Sabibi: ASIM US — VAKIT matbaası © Neşriyat direktörü! Refik Ahmet ii mz ld

Aynı gün çıkan diğer gazeteler