23 Şubat 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— “ Hikâye müsabakamız başlamıştır. TAFSiLAT A üncü sayıfamızdadır. Mi aman seat yaptığı son manevralarda e hücum eden tayyareler.” Toplantı 2 Martta! Musolini zecri tedbirlerin devamınca :; Avrupa işlerine karışmıyacakmış Yeni safha Dün Londradan gelen bir ajans ha - ir madde ini temiş. Bu madde ile bie grisi me- illerin diplomatik vasıtalarla halline verecek bir formül bulunacakmış. Ne mahafili İtalyanların Tigre <ep- f iğiltere Hariciyesi nezdin »| de vâki olan bu teşebbüse bakarak Mus- Solininin sm meselesini halletmek i- çin bir mi re açılmasına muhalif ol- madığını ki Ge lalümdür ki İtalya H beş meselesi- ii en herhangi bir anlaş - da asi alk İRAN Şu halde Meselenin esası İtalyanın a müzakereye meyledip etmemesi değ Habeşistan üzerinde den vaz geçi çı tn Eeekimank kuvw hag elde etmedikleri bir zama; larda b u kontrol iddiasmda ısrar eklerine air İtalyan kuvvetleri « ildirmektedir. İngiltere hüküme- tinin bu türlü tetkiklerle meşgul oluş da son askeri muvaffakiyetlerle abi Italya ile Fransanın deniz antlaşma- sına siyasi formüller ilâvesini istemeleri bir fırtına speed Cenevre, 22 (A.A.) — B. Vas-| © Londra, 22 (A.A) — concellos, Zzecri tedbirler komite-| 2 sinde toplanacak olan 18 a ns sini, 2 martta toplanmaya davet | mitesinin, İtalyaya gönderilec: (Sonu Sa. 7 Sü, 1) Berlinin bir ihtarı Sovyet - Fransız antlaşması Lokarno paktına uyamaz! Fransız - Belçika askeri anlaşması da Belçikalıları endişelendiriyormuş Berlin, 22 (KURUN) — Fran-| mucip olmuştur. Salâhiyettar Al- ız parlamentosunda B. Heryo - | man mahafili, bu iddianm haki- nun Fransız — Sovyet andlaşma-| kate uygun olmadığını söylüyor - Italya - Habeş harbine ait haberler ikinci sayıfamızdadır N | i “Hak oyunu üçtür. Bu seler de gitmelil,, “Telâş ve heyecan. Evet anlıyorum, Berline Biebilmek ya | Olimpiyadlara gitmeli mi, git- memeli mi Günün hararetli bir mevzuunu teşkil eden bu bahis etrafında bâş- ladığımız konuşmalara devam e- diyoruz. Dün güreş federasyonu umumi kâtibi Seyfi Ziyanın sözlerini yaz- mıştık. Bugün d

ea rr yazıyoru: Besim e ki: “ '— 1924 de Paris, 1928 de e ise olimpiyadlarına işti « 7” KSonuSa.7'sm.3) ' © Ömer Besim Koşalay işte netice meydanda ibretle okunacak satırlar “Maalesef buraya gelen Bizim a İn spor yapmaya değil | bulundum. Bizim seli imseye pasilamadım: gin 4 arın kapanış töreninde bile iki gençten başka kimse Ki böyle giderse... Yukarıki ee ku olimpiyadındaki muhabirimizin gönderdiği son mektuptan aldık. Yerimizin azlığından bugün koyamadığımız mektubu yarın ene izmit ovasını da su bastı Evler yıkıldı, bir korucu boğuldu. s8 fabrikasının su depolarınıda su bastı : sının bazı ihtirazi kayıtlarla Lo -| lar. karno paktını ihlâl etmediğini söylemesi burada münakaşaları (Sonu Sa. 7 Sji.7) arzularının önüne geçmek İngiltere Web eee re finan- a e ie im etmek imkânları var Almanya askeri ") işgale başlamak ise m neden dolayı bugün: e ii pe ar li Bu, İngiliz ii > üzere mi yaseti bakımı: HA anlaşılamaz bir şey- dir. Çünkü bu türlü yardımlar ne kadar |, marin , 22 pimi Daily Te - gecikirse tesirinin dı isbette azala. | /egraph'm sureti mahsusada Sar” havzasına era olduğu e N cağı pek tabiidir. Bu ei ölüm e sürette iştihaları artacak olan İtalyan akn ne düştükten sonra hastaya dokt: ii oradaki gayfi, Beker » bölge: tirmek gibi bir şeydir. re Sal oralar Sila dan Sl edilmek -üzere hazırlandığını di . di yz a lis: n ir müsamere verilmiştir. Yu z mg sım US | | ir ezcümle, Enfield'de bir va üssü vücude getirildiğini ve Sarbrül'deki kışlaların tamir edile rek askerin ikametine salih bir vali İğ konulduğunu mi Bazı mahafil, A n Ren ve Sar bölgelerini esi SN etmek işin ancak bir bahane beklemekti duğu kanaatindedirler. Su baskınına uğrıyan kâğıd fabrikasının su tesisatı binası. İzmit, 22 (Kurun) — Fırtına rr taşarak koca ova su pa ri Bu uğ gidi şe nahi - madı diye sevinirken iki esnada atla köye ğmağa başlıyan yağmurlar GE şe-| yesi korucusu e ara 1 ve suya hirde gerek bölgemizde tahribat yap - ğ ştur. kâğıt maya başlamıştır: Muhtelif mahalleler «| fabrikasının su depolarını da su bas - de dört ev yıkılmış, bir çok evl ca le su içinde kalmışlar» ları kırılmış, ağaçlar devrilmiştir. Fe - rhal imdada sel l dı etişilmiş, lâket bununla kala Kilez deresi | işçi G böğuübüktzi Eiremiiiirz Si) esinde, izcilik teşkilâtının Me tesi dolayısile | Hazırladığımız tavla ni karıki resim bu müsamerede alın - başladık. T.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler