11 Mayıs 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tavla Son müsabakalar bu gece YıL: 19-2 SAYI: 6584 524 (Yazısı 8 üncü sayıfada) iSTANBUL Parasız PAZARTESİ Muayene kuponu 1 Bu Spordan yedisini birik» MAYIS toruna kendini parasız muaye - 1936 ne Gn (Tafsilât 7 inci sav.jada) ** “Habeşistan haritadan silinemez!,, (ikincide. Son haberlerimizde) Milletler Cemiyeti konseyi bugün toplanıyor Fransa zecri tedbirlerin kaldı- rılmasına taraitar değil Bütün devletlerin Fakat İngiltere'nin hattı hareketi ne olacak ? e Döviz anlaşması on zamanlarda hükümet Fran - sızlarla Pariste Be döviz anlaş- yaptı. anlaşmanın yapılmıştı. İRYm ile hükümetin elde ettiği ne - ice m. €sabına unutulmaz bir re teşkil ediyordu, Çünkü na Türkiye için bir finansal yıkım derecesine leri tahammül edile diriyordu, akat * kine bir kaç yıl tatbik et sas üze - tine borçlarm Eleni Böemeğe d €- Vam eyledikten sonra alacaklılarla yes e bir müzakereye daha iştir. Kar vw müzakere batia” Dd - ara frankla ödenecek harici borç! in kömür ve saire gibi Türk ir Cat malı nl, aaa e borçlar sahasında mem « yen ğini büyük bir iyilik ie ttmekti De ından memleketin Yapacağı istifade derecesini ik şeam la nSIZ frangı ile her ee umumiye taksitleri vardır. Sonra alınan Rıhtım şir demiryolları iy de Bank ile, Bimde Bütün bu itlerin yekânu senede (85) milyon frank, yani ile (7) m Hava ve kara kuvvetlerinin iştirakile İngiltereyi takip etmeleri muhtemel...

Bir törende (Soldan sağa) -Marki di ela Kral Viktor Emantele 1 ve Cenevre, 10 (A.A.) — Milletler ce - le miyeti mahafilinde konseyin yarınki iç- Bay Aloisi'nin Habeş İ timamda en mühim meselelerin yani| ortadan ii olmasına binaen iz Habeşistan meselesi i ile Ren meselesinin | murahhas Bay Volde Maryam üzakerelerin rinin tehir ie hakkın-| kilmesini a etmesi ikteğyle i tahminlere muhalif olarak konse- bu iki mesele ile meşgul olacağı! Tagiliz donanması Akdenizde (Sonu: Sa. 2 Sü, 19) 65 . büyük bir manevraya başlıyor ondra, 10 — İngiliz kara, hava v ve keyi e günü başlıyacak ve per a aleni aa ine büyük) şembe gününe kadar devam Li bir mü a manevrası A lılara ani evliyesekir. DONANMA AKDENZDE TOPLA » NIYOR Bu. suretle yapılacak ihracat mikdarı .Fransa ile Cebelüttarık, 10 (A.A.) — “E” sını. Türkiye bri iyii koni fına mensup 9 ingiliz torpido muhri en - m rakamların, are için) bi Gana e E nacak») ney” büyük dritnotunun pazartesi gü- v di i i Moskovada 1 Mayıs Ramadan göründü er: Gen resmine sie sporcu kızla ETüpy (Bu bayramda tankların geçişine geçişine ait resim dördüncü sayıfamızdadır.) nü buraya a olacağı sanılmaktadır. rdan bir'gi Güneş - Fenerbahçe! Bir Vodvile benziyen maç az kalsın berabere bitiyordu! 2—1 Fenerbahçenin galibiyetile biten maçtan bi görünüş ç Yazısı 4 üncü sayfada), Selânik'teki işçi grevi istendi Vali — o Paü, azli Selânik rimel üş. Atina, 10 (A.A.) — Selânik grevci .| lâthaneleri amelesinin serbest bırakıl 3 lerinin murahhasları ile hükümet mü -| 'masını kabule yanaşacaşı ümit edilmelde rahhasları arasındaki müzakereler ge- e v r görünüş. ce geç vakte kadar devam etmiş ise d s, hükümetin katiyyen enüz bir netice elde edi iştir. endi eğe kapıya ve grevcileriM Grevciler, Selânik — valisi ile polis meta Di A rhahanı surette tet müdürünün ledilmesini, kusurları gös| kik etmek ii vin ay bulmasia rülmüş ol is mes nm geza «| nr tlye yan landırılmasını, grev kurbanlarını a, ye. kai liberal 1 me enlerin ailelerine ve Emi Zin dilerine tazminat verilmesini, o hapiste bulunan grevcilerin erke bırakılma - sını istemek z etin yalnız tahkikat mesini ve tevkif edilmiş olan t icra edil» zeilglerili. B ime (li

Aynı gün çıkan diğer gazeteler