5 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün ilâvemizle birlikte | 45-> İ An Sane. İHlaftanın siyasası- 2 4 . SUMARTESİ| na toplu bir bakış SAYI .. yazımız bugün SAYIFA ia #üncü sayıfamızdadır 3 Kuruş ** Büyük Misafirimiz Şehrimizde İngiliz Kralı Dün Saat 12,15 de Tophane Rıhtımına Çıl:tılar Ve Atatürk Tarafından Karşılandılar Kral Edvard'la Atatürk Arasındaki Mülâkat Çok Samimi Oldu. iki Devlet Reisinin de Bu Mülâkattan Memnun Oldukları Hissediliyordu Kral Edvard ve Aialürk elçilik binasina gidiyorlar, Atatirk büyük misafirin sıhli ima çıkmasına yardım ediyorlar, i i $ “e; iğ kanlar bütün cadöeleri r bavram yl karlarla ve #H bü; ırlık ele i rıldı bal çıka cağı To Krd göze çarpmakta idi. OPHANE R yük gemiler, örler, kayıklar raklarla donanmış, binalara er zere Welcome ibaresi koca mavi

lerle yazılmıştı. ŞE iz in e enizde ve ey pe gibi » hi T arkasında slikünetl d NE donanma şenliği şehrin iç bari | alrkbu ifsa kalabalı- larında. da göze çarpıyordu. m İs- N ğ olm e sa vi nn uzadı, e boydan boya Beyoğlu cadd : Snat on hucuğa geliyordu. Herkes me- ipte bei kral Tahlin alısiyor: fakat valnız ta molar Ri ket Terini türkediyuli du. a b N ralı gör emek ii en aklı lar daha bir gün evvelden, edi geç mesi muhtemel ya ollar üzeri iye tanı- diklarını Di iderek ei e t,. kralı, gi ek ü ve Tophane. yhimndak Atatürk büyük misafire Milli Müdafaa vekili General Kâzım Özalpı takdim odiyor. (BOnu SMA) ai ein şt Daha ilk ğa yollara çi: 3 » ie, ön Büyük misafir Atatürkle beraber Dolmabahçe sarayına çıkıyorlar, Kralı getiren yat, İngiliz ve Türk torpitolarının refakatinde limanımıza giriyor. yük misafir ?

Aynı gün çıkan diğer gazeteler