10 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kral Edvard | “-: Avusturya Cumur Reisile görüştü Kii 646 (Yazısı 2 inci Sayıfada) NAAT AAA AL ŞA wi iSTANBUL Parasız muayene PERŞEMBE uponu 10 a kupondan vam EM | okuyucümu: EYLUL doktor ken din HN ekili 1936 uayene ettirebilir. ** Almanya müstemlekelerini istiyor ! “Alman milletinin hakkı hayati için,, Hitler bunun lâzım olduğunu söylüyor! Nasıl başladı, | Dün Nürembergte 8 inci Nasyonal Sosyalist kongresi açıldı Portekizde İzmir'in büyük bayramı isyan Dün büyük tezahürat ve törenlerle kutlulandı nasıl bitti ? Güzel Izmir kurtinluşunu borçlu olduğu Büyük önder'e, İsmet İnönü'ne ve kahraman orduya minnet ve şükranlarını bildiriyor Londra, 9 (A.A.) Lizbond. bahri örn hakkında Rüyter ajansı. e lerdir. Fakat dört zabit vekili, kar- gaşasıktan mali yirigi ve vüze rek szhile çıkmışlardır. | Bunların yanları tesiri ile bahriye nazırı, -sahild eki kalelere, andan. ç çık sinin e mağ olülil ğu söylenmekted N İSYANIN el NE ib İ a ugün 9 Eyl ömüiü olduğu bu a, azi Lizbon, 9 — Diario da Manha ga- İzmir aa ima yı di 1 öm 1 und: zetesine göre, isyan dme komü- nümü olmak münasebetile şehir baş-| dına Istanbul edebiyat ia en mist ajanlarının e Biz “Kişi tan başa donatılmış, resmi ve hususi| Abdüikadir Karahan tara eau Kızık İspanyol filosuna bilursum binalar, kara ve deniz nakil) yet veciz bir söylev hale ve ve ardım için vatanlarına ihanete si vasıtaları bayraklarla süslenmiş bü-| lenkler konulmuştur. Şehitler anıtı | lardır ük n sat ve bankalar tenyirat| karşısında yer alan âtlı müfreze e i çin ağ almışlardır. mutanı da bu söyleve çok allkışlan mirin bu büyük ve tarihi günü-| bir cevap vermiştir. Maraş saylavı- nün kutlanmasına iştirak için komşu Söylevlerden sonra muzik İstiklâl > 5 n sıhhat il ve yi elerden | elli binden fazla) marşını çalmış ve süel müfreze ha- ın I yurttaş gelmiştir. Caddeler, insan-| vaya üç el ateş etmek suretile saygi dan bir sel manzarası arzediyordu. ödevini yerine getirmiştir. OTOMOBİL KAZASI TAHKİ- Biri sabaha ait ve diğeri de öğle- Saat 10 da Kışla balkonundan il- den son üzere iki kutlama | bay ve Parti Başkanı B. Fazlı Güleç KATINA DEVAM EDİLİYOR

ra olmak m töreni yapılmıştır. Sabahleyin saat | hükümet meydanını dolduran on bin- sekizde İzmirde bulunan saylavlarla| lerce vatandaş huzurunda bir söylev — Nasyonal/ yapılmış olduğunu bu plâ: resmi daireler iylai özel ei verdikten sonra Halkapımardan ge- ci kongresi bu - EL Almanyanın sre kadar ithal) lar mümessilleri, şarbay ray | len e eee oan yaya gel | . Rudoli Hess'in bir ue İÇ mecburiyetinde bulunduğu ipti-) © erkânı, Parti yönkurulları ve e Part miş © : ze komutanı tü- il Adolf Wag- | dat maddeler bakımından i > örğüüeri, basın, banka, resmi ve e Se ve komutanlığa in le hitap eden) müstakil olacağını haber gayri resmi t ecimsel kurumlar baş- | şanlı bayrağımız çekilmiştir. Bay- | um! ir, itler, a #bikmeyenidar vi kanları ve tekledi ve mümessil-| rak çekme töreni sırası ye e müzik İs- j zi Feğiminin son dört BR . - ci lerinin C.H.P. merkezinde ilbay ve | tiklâl marşını çalmı vi Ee ki dani ni bördeniyeçin rogramının tatbiki hitam — bulduktı *arti başkanı Fazlı Güleçin başkanlı- Marştan sonrâ Eg resmi yas Jİ anın şimdi artık zi m eri acaktır. ğınd» toplanarak vena ez ei iii ve ez zik törene son tefit mmakta oldi B. Hitler, bundan sonra Alman mil - kapınardaki şehitli verildi i ğunu Mi e lemektedir. letinin ii mayatı namına Alman müs mirin İstirdadı | ye. eki Cİ TÖREN rerksn bir fabrikadan ba Asilere İtal en ve Alman yardımları “Gözüken delillerle tesbit olunabilir,, Bitaraflık komitesi dün toplandı (Yazısı 2 inci sayıfada) yy Ne Resimli müsabakamızda ! azananlar 600 okuyucumuz hediye alıyor - isim er Gıncı sayıfamızda - tılan bom ile şehit düşen Mehmetçiklerimizin Bir yaradılış garibesi yıfayı çeviriniz) Şoför Emin Yedi çocuklu bir kadın hem insan hem de kurbağaya benziyen bir çocuk doğurdu Evvelki kün Te eee Ihlamur Topkapıda oturan ve şimdiye ka caddesi ee feci bir otomobil ka-| dar ii ee eli olarak yedi di çolak a mey- zası vin wa geldiğini, otomobilin içerisin| dana getiren bir kadın, evvelki gece tam de bul meb'usu Mitat A -| manasile bir hilkat acibesi doğurmuş - min landığını, yeti “| tur. Doku; on gü ğu hal mı halil surete sademeye uğradı-| de tabii bir çocuğun ancak yaris bü - ğını yazmıştı en ayni dakikada) yüklüğünde olan bu mahlük aya li bir surette çarpılmasından dol yı ma benziyen bu galatı tabiat ayni za- ın bir halde sy ta idi. Refikaları| manda hiş bir koku da neşretmek iyileşmiğ bulunan kıymetli meb'usumuz| tedir. Uzun kolları, iri baesiliai İri İY. dün de aynı si yatmıştır. leri vardır; ve kafası bir kurbağa gibi Diğer taraftan tevkif edilen ai E-| vücuduna yapışıktır. Alın ve A yok- minin e devam etmekte: tur; deliksiz ve küçük bir burnun tepe- föi niden verdiği ifadesinde Sk sinde iki göz bulunmaktadır. Kafanın elini yi ak vukua geldiğini ve o-| ensiz kısmında da tıpkı köpek balık - tomobili katiyyen hızlı sürmediğini id-| larında olduğu gi daksız ve dişsiz dia etmiş bu sui General Kâzıma ait| açık, bir ağı ük kırmızı bir dil var- ususi bir otomobilin yolda kendi sür - « ulakların arasında beynin bulun- düğü otomobilin önüne geçtiğini, bu -| duğu kısım yi ve burada siyah bir nun da iddiasını teyit edecek mahiyet-| çukur açılmış te an söylemiştir. Bu hilkat ei doğuran kadının ta devam edilmektedir. sıhhati yerindedir, Topkapıda doğan garibe Ikinci tören, saat 1530 da Kışla | (Lütfen

Aynı gün çıkan diğer gazeteler