26 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

E.M Niş Mi Ra Sie Se Sl a Be a Bu ilâvemizle birlikte SAYIFA 3 Kuruş al irelmz Parasız muayene uponu 26 Bu kupondan yedisini ii tiren okuyucumuz EYLUL doktoruna Okendini o parasız 1936 muayene ettirebilir. ** Haftada bir emmi izmire il dilmişken nasıl olur dâ Tüy üm. Dünya siyasasına| toplu bir. 'bakiş KYA VE #AREİDERD, üyük harpten sonra (Fransız Bandası altına giren Suriye larak A lesini oraya de doksan dersinde Türk ni il eli , fazla olarak nup Ellerimde. bitişik Sohn Türkiye efkârı umumiyesini çok ya- kından alâkalandırır. Nitekim Jâkanm çok hakli nu Fransa ile Türkiye arasında bir Franklen Buyyon muahedesi bulun- ması da gösterir. Fransa | hükümeti bilimi ye seli böyle bir bu a- ı ve yerinde olduğu- run Dp akasının şeklinde ürkiyenin de bir sözü olacağı m malümat ve muvafal böyle bir devir ariiefeki yapılabi- lir? MİLLETLER CEMİYETİ VE HABEŞ MESELESİ Milletler Cemiyeti assamblesi 1- talyanın bütün arzularına rağmen ri rar ai Bi bakımından SIM US (Sonu iy 4Sü.) Yakında iki büyük romana| başlıyoruz kadar okuduğunuz manlar içerisnde müstesna bir mev.| kii olacak tefrikalarımızdan birisi) izde başka bir yazısını ta-| den yol,, tet sonra der-| vw lıyacağımız İğ 4 H eser okuyucularımız için çok gü-i zel bir sürpriz olac: aktır. Bütün dünyada cinayet. ve deh £ romanları yazmakla şöhret al- mış De Christe'nin yeni roma» nıdır, Şi ei e le hususi surette tercü arımızda büyük bir lezzetle ©- kuyacaksınız!, deyince, miliyet bayramı milliyet zaferi samyorum. - Dördüncü dil: bayra- “Ben, dil bayram yaaa insanlık: fikrinin manda ilim sahasi kazamıl ms erim ba) öğüne duyuyor ve milli varlığımızın güneşi izin önünde “en büyük saygı İki cümlesi red naklet ei programı 4 sayıfamızdadır. Ingiliz - Türk siyasi dostluğunun ilk feyizli iktisadi semereleri Pek mühim olan beyanatlarını neşrediyoruz! “Türkiyede geniş sınai tesisal yapmak yollarını arayacağız,, “Memurlara bahçeli kü- çük evler yapacağız!,, Parlâmento azasından olan bu iki zatın arkasından diğer kapitalistler geliyor m Türkiyeyi bütün İngiliz sermayedarlarına tanıtmak iiçin hüsusi surette memleketimize gelen “mali Taymis,, mir habiri de diyor ki: anlıyorum. ve

neşesile daha büyük i olan Büyük Önderi- ve hayranlığımızla eğiliyoruz, Hakkı mi Us ma, kalenin tamamı ve bayraminin di ilâvemizde sv bayramımız Bugü emi; hakkında bir) Gi ke inlay yazlar bulacaksı Londra piyasası sermaye ile taşıyor. Muazzan #örmayelerin âtil Ka & kapitâlisteri Turkiye yi emniyet verici bir mükinekee | görmeği tercih Mer. AE bir a sermayedar gru-| “lâmento âzas mdah punun ayni zamanda parlâmento Âza ve J. Baldvin ee li egr. | sı olan a mümessili dün şehrimize| nde kendisile irüşen . muharririmiZ ki: İNGİLİZ SERMAYEDARLARININ beynelmilel za BEYANATI cis birliği konferansına k et Son Sermayedar grupu temsil eden par u; Sa 2 m ti Ali Çetinkaya Trakyada tetkik seya- hatine çıktı Bir müddettenberi şehrimizde bu- Tunan al vekili Bay Ali Çetinka - ya dün 'TTrakyaya bir tetkik seya - bal çıkmıştır. y Ali are Er - Er yak ısmında ima LE işleri Balim ikiler bulunduktan sonra (o Teki dl ve geçecek ve Ankaraya dönme- n evyel ağlebi ihtimal lr İs- kle gelecektir. Bay Ali Çetinkaya, teşrinievvelin ortalarına (o doğru Ankarada bulu- nacaktir. (Sonu: Sa, 2 Sü, 5) iğ e e | Eskrim ve güreş- çilerimiz Leningrat, 25 (Hususi MM MIZ — eşi ve güreş kargılaşmlarnı lal ve her ikisinde de kazandıl iskrimelerimiz : 10 5 güreşçi- lerimiz de 4 — slam mış Gin ole te üreşte Ka ve tafa sayı hesabile, lid yö de üç dakikada a tuşla galip gelmiş- lerdir, Balkan devletleri Cenevre'de bir toplantı tıl T rinin yi sağlik bir ke- e daha tezahü! “Türk Tarih Kurumu Dün eemehakene bir toplantı yaptı İstanbul, 25 — A.) — Türk tarih kurumu : bugün Dolmabahçe ye Sohlautı Hi kurumun Kürk tarihinin ana hatları es yıldönümleri tesit — edile ükleri hakkında müzakereler c reyan etmiştir, Suriye heyeti döndü i A Suriye alli doğruca Halebe gitmiş- tir, 56 subayımız kurmay oldu Türk milletinin iftihar lil e ve donanmanın zabitleri ârasından 56 eh değerli uzuv, erkâmharp olmuştur. Resmimiz, dün ye eri törende erkânı, davetlileri ve bili i mezunları bir arada (Tafsilât 5 inci ci sayizamıslağıl Cenevre -hadisesinde Darbeyi kim yedi? İtalyanın Cenevre'de kalması isteniyoi “Dün Romada Mussolini ile İngiliz we Fransız mümessilleri Koma Londra, 25 (A.A.) — Daily Tele- graph gazetesinin ; yazdığına göre, dün Romada Bay, Musolini; ile, İı liz ve Fransız diplomatik oOmüm silleri da müzakereler cere 2 Ba 241,“ö)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler