27 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p ileriki. Bilbao 4 4 yanıyor. | , | j ün bombardıman Gl şehir YIL: 19-2 TR TBV SAYI: 6723- laik Parasız muayene PAZAR oz. Bu kupondan yedisini birik- tiren okuyucumuz KURUN EYLUL doktoruna ndini (o parasız 1936 muayene ettirebilir, ** Paramız Kıymetinden Düşürülmiyecek Amerikalılarla ve İngilizlerle anlaşan ve onlarla müşterek bir beyanname neşreden Fransızlar Frangı şu gaye ile düşürdüler: Leon Blum, memleketinin dış ticaretini canlandırmak, işsizlere iş bulmak istiyor. Bu, aynı zamanda milletler arası döviz meselesinin halline doğru bir adımdır r ve paranın kontrölü sis-| temi her yerde gövşetilmek isteniyor Kontenjanla aleme Bp es mi Ankara, 26 (A.A.) — Başvekâlet-ten 26.9.1936 tarihiyle tebliğ edil Mi — Yabancı dövizlerin kıymeti üzerinde yeni tahavvüller vuku Türk lirasınm kıymetinde bu tahavvüllere tabi olarak e ii hükümet, tenezzül yapmamaya karar vermiştir. 2 — Hükümet, Türk Ji ve mali Ermak en iyi ti an gin kadar fili olarak kazanmış olduğu müstakar kıymeti muha- töz edeci 4— s dahilinde, Türk lirasmm diğer döviz! met ui “Merkez Bankası vakit vakit hesap ve EŞ edecektir, tebliğ kıymeti, mem iktisadi altma na nazaran kıy- ransa hükümeti ci amir. İşte bütün Avrupa borsalarında a deta bir panik havası uyandıran h aşmanın neticesidir. sada Leon Blum hükümeti iş başma geçtiği vakit Fransız frangı- nm düşürüleceği rivayeti de ortaya çıkmıştı, Fakat o zaman Leon Blum dise bu etmişti. amimi olmadığı, tekzibin hedefi da ha ziyade muntazam bir program t: M us (Sonu: Sa. 6 Sik. 1) Bir mütehassısın ——— tetki kleri Frangın düşmesi Devlet ve tüccarların işlerine nasıl tesirler (2 inci sayıfamızda okuyunuz) Atatürk Bay Şevki Behmene imzalı bir fotoğrafını hediye etti Belgrad, 26 (Ra Cumur reisi Atatürk Yugoslav

lay Şevki Behmene adyo) — Türkiye nazır» dini zi i de isminin a çerçiveli ve ü: erin: ze imzalı bir talanı ediye et- mi Ba hediyeyi hez rine sefiri Bay Haydar ve baş R Şefkati nazıra götürüp vermişlerdir. Dil Bayramı Dil Bayramının dünkü kutlanma #örenine dair yazi 7 nci sayıfam parlâmentoyu top- “ ir Sofyadan İstanbula bir saat bir Ee Di bir isticalle gelen Ritetin son resmi ği tay nebi sermayedarlar Birbiri ardınca Türkiyeye geliyorlar ! Meşhur imtiyazcı Riketin arkadaşı Amerikalı müteahhitle muharririmizin konuştukları... Hindistana gidip Ankaraya dönecekler Riketin garip bir huyu: e Jae apiye emini konuşana Fransızca söyliyene İngilizce cevap verir, Açık havada çift süren mahkümlar Imralı adasındaki mahkümlar Müstahsil bir unsur haline gelerek . apisten Eskiden suç ai kayrak, dü- enler karanlık de orutubetli etle ıslahı hâl edilirdi, Sıhhi şartların hepsinden mahru: olan bu Lie ini suçlular seride basta çıkarlar. Son yi api hapishanelerden zin- cirler kalktıysa da buraları birer tem- Ihane ve ahlâk bozucu muhit olmuş- tu, Cümhüriyet hukümeti, bir suç iş leyip de hapishaneye düşenlerin, mah- çıkacaklar kümiyet müddetlerini sil bir şekile irtmek ve bun! yeler elem geüirimle; di 'n bir müessese olan bu hapis* hanedeki ümları evvelki gün Ağ“ liye Vekili Şükrü Saracoğlu gözden geçirmiş, çalışmalarını tetkik etmiştir, sayıfamızda bulacaksınız. “Bir şeyden malüm Fransızca söyler. İkisini bilene: yek!,, Der... (Yazısı 2 inci eya raya dönen mayolar. Baldvin > HABEŞİSTANDA | Yeniden harp! İmparatorun damadı 30000 muhari- bin başında olarak hareke geçmiş Yazısı 2 inci sahifede) Lonâray, sermayedar “İstanbulda kalan Somervil Bisikletçilerimiz dün birinciliği kazandılar ikinci güreş ve eskrim karşı- laşmaları nasıl oldu ? İlk müsabakada Sovyet futbol takımı sahaya çıkıyor Romanyalı boksör bugün Yorgos'la dövüşüyor (Yazıları 5 nci sayıfada) Se

Aynı gün çıkan diğer gazeteler