28 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

28 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: ler müte, İn? » Teodoresko - - Yorgos maçı yarıda kaldı Yorgosun evvelâ abandone olduğu sonra diskalifiye edildiği bildirildi Romanyalı dünkü Kiryakoyu tan, Melihten dayak yiyen bei nk Teodoresko son maçını dün Taksim logiania, yaptı. Stadyomda bin üz i kadar seyirci vardı. Saat mi doğru Adliye! vekili Bay Şükrü Saraçoğlu ile General Fahrettin dikell da geldiler.. amatör Cimen Ni çıktı. üyük mi evvel dört karşılatşı: va Ep Alberle nda ii ön dan a döğüş 8 a Cihat g arası daki hş AR galip ilân edildi. ri ile Hıristo maçı çok ercel geçti. Bir hafta evvel Hıri: yiyen Sabri bu haf a 3 o ta çok sal 'du. Renginin esmerliği etraftan kendisini teşcie ii veriyor, seyirci- madiyen > İinrağ indir Sabri, vur Sabri diye bağırıyordı Sabri a akları sayesinde Hıristoyu adamakıllı Seed ve galip ilân edildi i Saat dört buçuğa doğru balkonun © yanındaki merdiven arkasında kırmızı pe nivarı ile Teodoresko gi Ringe çi ln halkı s Tai sonra iin os çok mütebessimdi. do 'gosun ” onun ellerine baktı. O: kemi birinci sınıf boksör olan ili ko ile Yorgosun on devrelik maç yapa- dirdi. ki boksörün weli ika İ- — mi ederim, dedi. Birinci “ revunt böyle Roman; a yerine çekilirken başını sallıyor, bir şey yapamadığını anlatmak! © istiyordu. İkinci ravunt: Teodoresko gong ça- |! hücumlarından birinde çalmaz e a ve Yor - lar pedi yüzüne, karnı Y Mu sere a 5 sl ozi ia eki iii a rnundan nü sak - lumaya başl şlıyan nıyorlar, bir aralık Yor; İkisi de şiddetli vuruyorlar vı mi dre Biz vurüş Yaj vuru; yor, sonra ia sallıyordum. Bu ruklar aşağıya vu- Dövüş 3 çok M4 bir iyi devam e -| rulmı 3 gibi göründü. Romanyalı mü - diyor. Ben Te- Beşinci ravunt: ll e pi in Me ama diskalifiye edilmesini bek- yumru k kız -| lerken im beni diskalifiye öl Hal dığı yüzünden belli. Y: Bibi vücut a kapa - Ego9: me ' un ğını ihtar ediyor. Yorgos ise iz tm solla Maçlarının neticeleri Güneş kdübü tarafından tertip edi - len tenis maçlarının yarım ve son mü sabakaları bugün Güneş ko Gürndi arım son ai R rında Balini mi Sa 6i, ES 53 Li ye > N ğ hsederek akayı ai mesi dolayısile tek Ki kupasını ka- zanmıştır. Çift erkek müsabakalarının dömi fi- aline ar Abut - Kris, Sedat - Bal - dn, Jafe - Bombino çiftleri kalmışlar - | Bonlardan Sedat - Baldini çifti, X - - Armited çiftini 5/7, 6/1 yenmiş; a Bombino çifti de m but - Kri 7/s - dini çifti, Jafe « Bambino çiftini va 63 ağn gift erkekler kupasını azan tır. yanlar müsabakasının fina - Tinde ra Grodetski, bayan Hümey - 6, 6/6 yenerek bu seriyi kazan- Kupalar merasimle galiplere veril - iştir. Bir nokiai nazar seyreden bir müte- zaran, beşin- nir dileyin Etme “akin bu iki cak iki saniye fasıla temin etmesi kaide e ie saniye, imse birbirine vurama: Romanyalınm ileri sürdüğü di: a etmek m ir reddetmiştir. red ü “Öyle ise ben de bine YA Romanyalı mağ- lap sayılmıştır. k yiyen Te odoreskonun çı Yumruk pini ka- panan Yorgosu kaldırıp kovalıyor, yine indiriyor. Romi u bir ki bkm ike hakem bu sa sefer ie ga ilekağei € sür” ve venden içeri gitti. ii Yorgo: le ise seni bire ettim di - ringten indi. Yorgos bu vaziyet - id La ei inerken fransızc: İi elih a: k iyi bir boksör. amm ği temiz e aşağ sl ri “dedi r'atle balkonun yelda merdi - Yorgos da köşede de- hazır olduğunu söyledi ise de ha- bulunarak bu da bir kaç daki: mra gördüm. Şöyle dedi: — Ben kapandığım zaman yumruk ve siri köşede durürken gelip rdu. Bunun hakkında bir karar ve eni abandon heri dye dedi Böyle bir rar hiç bir yerde Kl ie . demki ye hatalı vuruşlar .O zaman diskalifiye etmesi isin öm itibarile dünkü boks eri zevk- eyirciler bir hafta evvelki e maçı ile bunu mukayese ede - rek günün tatsız müsabakasının dediko- dusunu yaparak stadyomdan ayrıldılar. Haber aldığıma göre Melihin çalıştığı daire izin vermediğinden Melih Teo - Hergün bir hikâye Çiçekli Entari ve Tatk Bir Bra İzne) A dise olmuştu: Ü- zerimde ei bir tari vardı, kak bimde de tatlı bir ik sarı üzeri- içinde, hele akasya ve gül yaprakla arasında kendimi nasıl haziran kadar neş'eli ve on di fazla baygın ve sarhoş his: zdim? ntarim güzel bir entariydi, aşkım da harikulâde aşk. Bunu, içimde sır olarak me ii ül ize bilmemesi lâzımdı. Bir sır, bir sihir, ve geçici bir ele Biran en- tariden faz l& ömrü olmıyan heyecanı, Zannedersem sen de hatırlarsın: ömrü tamamlanan olmuş bir meyva gibi sessi: uzuna dayandığım 0 ar güzelsin güzel! DR Yüzündeki o saadet ifadesini o gün| n sonra daha bir çok erkeklerde bo- * Ne yağ Rena nik hâlâ h. temmuz akşamı idi. Dans ve variz lik arasında ezilen o gecede bizim dü- şündi tek şey karanlıkta ve sessizlikte yalnız başımıza kalmaktı. veri hatırlıyorum, © herşeyi hâla hatırlı öz verip buluşamadı. mz veya başkası e üz günlerden di Şer siye Meriiteii mıza kalmak için nasıl ve yorsa yalnız kaldığımızı hatırlı- akerla rım * n şu cevabı verir: Böy- le bir e ipi bir vakti vardır: Yaz. Yaz kadar da hiç bir şey kısa değildir, tıpkı gül gibi, günler. geçtikten sonra mus- > EN kâğıda sardım, aşkı da a udi gitmiştin, biraz sonra a kış geliyordu. Bununla beraber ka! bimde hiç bir acı yoktu. Şüphesiz, 1z- tiraj ızın da geçici olmasma alış- mıştık da ondan. Sisler arasmda erkenden bastıran akşamlarda, o uzun RİSMDAMLADİN o ye Bin | doresko intikam maçı yapılamıyacak - YEKTA RAGIP ÖNEN HABER'in son müsabakası Haber refikimiz tarafından tertip € dilen su topu müsabakası dün Modada yap Küçükler em müsaba » yı Galatasaraylılar ki rılış yolu üzerinde, bana gönderdiğin bir eN ir ve üşüneder kelimesi, hakik o günlere en uy- gun bir sondu. . * i sen e baharmda paketi 'Entari, çok fazla parlak bir in ebedi yi yorgun kg ibiydi ve sönen bir şafağa benzi Aştım, silkeledim. Ne arıyordum? paran ikinci, ia B takı- me 6 puvanla iliği kazanmışlardır. keci zevkinizi SAKARYA .sinemasıdır Bir kaç gün kaldı. MUJDE m tamamlıyacak Çiçekler solmuş, kesi Ari tu. Bu entariyi dim? Bu, akla ei bir e ii le değildi. Senin sabırsızlı nan ellerini mi arıyo! ii Kumaş yer yer ayrılmıştı, kenarları peni ap ile çevrilmiş kırmalar buruşmuş- Bir avucun içindeki koparılmış — peak yn a yumuşak ol bu solmuş BE kül dım. Artı Ba vi e ya- pılacağı Ve, e A it | Kime ül lü. “kp , i Fransız hikâyesi Çeviren: Vr 3 ' hayatımda j iki emen ha- İ Bununla berâber, pek de bir şey değilid bu. Evde atmaX ğ m i daha çiçek açmıyordu, penbe çiçeklerin denizi “anmaya Bü imei, çük parça kalsa bana kâfi zi 3 la edi pir acaktır.. a Sakir gibi. akal ra yaz demek bile caiz mi? YüM kürklerle süslü Bİ denir mi? çabuk değil mi? Sonra, tıp&” di gibi, ka ven e de di — Ne gü Senin ne İde bir ri var lâ ani yice ( hatırlıyamı) günkü sen — erkeksin... Ben — - Şafak renginde, çiçekli Yave — Evet, tamam! . Susmuştuk. Hayır, tamamel 5 en bazı şeyler vardı. Yaz, bi için , tekrar canlanıyordu. EY entarinin teshirkâr hayali ve aşkımız! tari. Suzanne NO Almanlar Çekleri Ss el ve ER davetle | e yapılmıştır. renin başında genç eral Altay

Bu sayıdan diğer sayfalar: