29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sovyet-Afgan Harbiye nazıcları nutuklar söylediler Moskovada (Yazısı Sinci sayıfada) ISTANBUL SALI 29 EYLUL 1936 Parasız muayene uU; Bu e yedisini birik- tiren okuyucu KURUN doktoruna kel Bi ini (o parasız muayene ettirebilir. Mek ele Ecnebi sermaye ULUSLAR KURUMUNDA iskenderun Türkleri hakkında müzakereler oldu Fransız Müstemlekât Nazırı dedi ki: Türkiyeye girmek için hangi şartlara riayet etmeli ? Eski devirde olduğu gibi, ec- sam Türkiyede imtiyazlar um alıdır; b ei yle bele- Giy tara östei seçim yonlu ie ib kazanca Imalıdırlar m gibi sağl ınırlarma niçin koşma * sm A —. on günlerde İyem as arasında nabi rmaye mü messilleri çoğaldı. ları kendile! > a ağ tecilere: ni “Türk iyı geti istiyoruz. ünde için in tetkikak yap- mağa e Diyo; Hiç e ki ki Türkiyede ecne- bi sermayesi için çalı ey bir sahasi zena e yipziik ketine am mayer ler hemmiyet veren yeni Türkiye, end 4 iemvvet, kaynakları mr göz önün HE mubyyen bir plân ve bir prog” ram dairesinde ll çalışma- md, vam etm beraber ecnebi memleketlerde e teknik b metlere EN vk e gli like açık bulunduru- “Şu Kağar var ki Cumhuriyet Türkiye- si kurulduğu gündenberi menim ze dışarıdan pek az az yabancı s6 Hattâ hiç Bear bi 16 denilebilir. Diğer tarafi SIM us (Sonu. Sa. 6 Sü. 3) # NN dil Pir a sekreterli- ayramı m iünasebeti- £ Halk Partisi ve Halke- ve ilşeba; aylarla uray irçok © lmeverize li pi ea dil b Cumhuri; ve mektup- Türk dil KEMA kkürlerini bildirmeğe A- ği dilerim. ni teşe| Madolu Ajansının Ara Tuleytule Asilerin elinde Almanlar âsileri tebrik ediy ediyorlar eti a küküm Ispanya olduğunul Suriye muahedesi mevcut muhtariyetlerin garantisini ve fertlerin ve cemaatlerin hukuk müsavatının teminini de Suriyeye taahhüt ettiren ahkâmt ihtiva eylemektedir. Tevfik Rüştü Aras dedi ki: | Büyük bir Türk ekseriyetinin ikamet va İskenderun pe Antak- nuntakasındaki halk kendi işlerini bizzat kendisi görmeli azısI Ala sayıfada) z ei İktisat Vekili Bay Celâl Bayar Maliye Vekili Bay Fuat Agra Başvekil ve vekillerimizin tetkik seyahatleri Hayvancılık meselesi Maliye ve Iktısat vekillerimizin tetki- PARAMIZ HAKKINDA iş hayatımızdaki Fransız frangını düşmesi ve Fransanın İngiltere ve el ile ması neticesinde büt a n dünya» nın düştüğü li endişe üzerine hü- kümetimizin aldığı aris idi ilân edilmiştir. Cumuriyet Merkez Bankası kezi ii mirela Sa- al ürkiye vi rası fran z g de bu karar ie Komiserliğine e dirilmiştir. b başlıca mevzu teşkil ediyor Başv. e Nafia, Iktisat ve Ma- İktisat ve Maliye — vekillerinin liye idm Anadolunun muh bea lem e maksat da telif © yerlerinde tetkik seyahatleri) şark vilâyetleri hayvancılık ne çıkmışlardır. skini eitatnlk Belini bulun- Başvekilimiz bi ahatlerinde gem seneki ( tetki leri üzerine alı- aşveriL ELÂZİZDE an zade ve yapılan işleri tet- Elâziz, — Başbakan İs- kik edeceklerdir. | e sa. 6 si. .” .” . . Kültür işleri 20100 N AA pAAAMAAAM Bay Saffet Arıkan'ın gazetemize beyanatı Orta tedrisat kadroları - Ilkokul proğ- ramları - Universitede neler yapılacak? Mekteplerin açılışı : 7 ilkteşrin / San'at mekteplerine parasız kabul olunanların listesi Kül h G di e” ! *: Bay gi Arıkan dün akşam Anka- raya şti berinde Ye iyi ilk ted- Kül sat programını Bakana takdim et- miş ve lâzım gelen mai vermiş- günü tekrar tür pa Bay Saffet Arıkan CHP. Genel Sekreterliği Vekili bulunma e Cumhuriyet bay- hazırlıklarile pe olacaktır. (Son vaziyetin Mi di halka. meyi — yi tir. Bay Bakan cumartesi şehrimize lecek, İç işleri Bakanlığı Ba. 7 8.1) Para kanunu a kida Dinamo sahasın daki maçtan bir görünüşü gösteriyor, eningradda 3 mağlüp ay ikinci futbol maçının tafsilâtş 4 üncü sayıfadadır. Hükümetin kararı: Frank yerine ingiliz lirasını mikyas tutacağız Bir Sterlin 638 ei İri değişikliğin bet, enti tasirleri yin arı fr ağa r, kaydile veri len emir, dün İstanbul borsasında tatbik edilmeğe ve muameleler altın İngiliz lirası esasına göre yapılmağa başlanmıştır. Kur, bir İngiliz lirasının 638 ku- uş olması üzerinedir. Diğer döviz. ler serbest bırakılmıştır. IŞ SAHİPLERİNİN YA 1 öğleden evvel İstanbul büy oki idi. Saat M4 de kadar bütün Sonu: Sa. 6 Siz, 4) dün Fransız meclisinde müzakere edildi (Yazısı 2 inci sayıfada) Balkan oyunlarının ülk kısmının neticesi Atina, 28 eğimi iğ arki laşımızdan) — Bugün pe rma devam olundu. Ml yine son derece kalal te Bugün yapılan 4X400 bayrak ya - rışında bizim takımdan Melih, girin ve iye e gelerek takımımız di düncü ol Romenleri geçerek üçüncü olduk Bu, geçen seneye nazaran muvaffakıyettir Yarışta birinciliği 3,31/6 ile > - il goslavya ikinci Bulgaristan beşiciğiğ n aldığımız neticelerle puvani- mız on beş oldu. Romanyalıların puvang ise on dörttür. (Sonu Sa. 6, Sü. 3) Bu yeni zabıta romanımız, bugün üçüncü sayıfada aşladı; okumağı ihmal etmeyiniz

Bu sayıdan diğer sayfalar: