29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a KURUN Takımımız > İbozukluğundan yenildi 29 EYLUL 1936 Moskovadaki ikinci maç müdafaası termek itibarile çok şayanı dikkat- ükümet emi hükümet rahan yoldaş ve por teşkilâtı reisi Herçink iy ve kafile reisimiz Bay Cev det Kerim İncedayı bulunuyordu. Saat dördü yirm ği en Moskova ikincisi mı göründü. Her; iki tal tanı ilkine izi harası olarak bayrak ve in veri ur dizilmişti: 76 kadar sürerek ortaladı. Merkez muhacimlerinin. e ağ kaleye giden topu Hüsnü kur “di. * Ortadan seri ve teknik bir hücum da güzel bir kombinezonla önün deki müdafaa hatlarını get ka- leye geldiler, Fuat on metre mesaf: leci ile Me şıya kalma - o sma si kaçırdı. —. Soldan E Kali kalemize in iyki topu r surette sağ içlerine geçirdiler. Fikret üstü- one koşmasına rağmen sağ içleri sıkı şütle topu ağlara taktı. Bu gol doku -zuncu dakikada Sovyetler — 10, Bizimkiler ümit etmedikleri bir © anda yedikleri golden fazla vid — sir olarak bo: Ade- bloke e çarptırdı. Ve üstün den iri kaleye girdi. Sovyet takımı 2 — Türk takımı u golden sonra bizimkilerin ve Yaptığı müteaddit kur. rr 100 bin kişi çılgınca alkışlı. oynıyan Danyal hiç ve Sol açık o; amıyor. Bütün akınlarımız baza n ezden ve en f: kafa ile topu ağlara e iie temiz bir d 1 © Dinamo takımına nazaran zaif olan İspartak takımı ile yapılan maçın tafsilâtı Bizimkiler golün ne: Lu — 35 inci dakikadan 42 inci dakikaya kadar çok tehlikeli akmlar Salda da üç A le gından bir neti: e ilk devre2 —1 ma; e ea vreye takımda ufak bir mi apılarak çıkıldı. e Danyal ıkmış Fikret sol açığa, İbrahim sol ine alınmış,.. İkinci devre saat 5,30 da Sovyetlerin sebil başladı. IT akımlarmı (o büyük bir tehlike atla- tu sini ite bir tehlikeye sol Esat kaleye girmek üzere si töğa mani oldu. Birinci dakikada haf hattından dığı pi üdafaamızın İlerde olmasından istifade eden sağ içleri leye kadar giderek sıkı bir şütl Cihadın plonzonuna rağme: 1mi- nm üçüncü golünü kayde Sovyet takımı 3, Türk takımı 1. mütemadi ei rar hâkimiyeti iie a dılar, Kalemize yaptıkları her hücum tehlikeli oluyor. Arada sırada yaptı! akınlar da şahsi kabiliyetle- ettiğinden tabiatile neti- lar yaparak bir li Ve vaziyet değişmeden da3 —1 mağ- lâbiyetimizle Semi İlk karşılaşmayı yaptığımız. Di- namo takımının o bizden çok yüksek sekiz yek gear lâzım gelir. klâs farkı harikülüde kurtarı; çok gollere mani ei ale takıma mağ- lüp olmamız sırf keiki bozuk oyu- nu yüzünden olm Müdafaa, a en vazifeyi başarmıştır, Bilhass: üsnü başlı başına bir çok sre — tır, Niyazi SEL GALATA MEYDANI Galata rıhtımı üzerinde yapılacak ve karar verip plânda Su topu şampiyonası al s Pp Lİ ber gazetesinin tertip ettiği 5 8 ş u gol “yi — dakikada nıştı, Sovyet 2, Türk takımı 1. lar, gerekse birinci k küçük takım saraylılar kazanmışla; 2 ir. dıktan sonra görülüyo; Gida turnuvası nihayetlenmiş 1 tak Resmimizde Galatasaray A takımı kupayı Sovyetlerin zaferi Bazı gazetelere göre Habeşistanın Milletler Cemiyetine sokulmaması Avrupa devletlerini biri birine düşürmek içindir şistanın Milletler Cemiyeti asamblesine sokulması kararının pek devamlı (o olamıyacağına dair yazı- lar iğ Ingiliz gazetelerinden bil- hi aily Mail, bu defa Habeşis- tanın Mile Cemiyeti kle alma- sında Sovyet tey i oluğun yazarak şunlar “Bugün herkes pek ila Moskova, mer Madritteki Kizi ir şe aye icra etmesine a ve bu Avrupa- nın ei yi iz faşist Mey rı odevletlerin arasını açmak is. a EA tiyor. ye ndeki Sovyet o hariciye Habe: alani alıkoymak plânı son dakikada eğ e ü devletlerin le ig değimezi dolayısile m oldu. Daily M milel bahsederek ie devletleri iknaa muvaffak olm e ei bu ör etrafında man gazçtelerinden sie sakletimiki tedir: Ji iz boya. he- zafer ve garbi rupa devletleri hesabına da bi m. Ay zaman içinde İtal yayı beynelmilel sahadan atmak, Romaya muhalefet hususunda Lon- dranın müzaheretini elde etmek ve Milletler Cemiyetinin iyon yerine EL e Rusya için ne ükemmel bir Le dair mi lala şiddetli Hergün bir hikâye Kavanozun içindeki! haylı susup, korka korka şöyli pi bir bedii kalbinden bir parçadır! — Gene nlış, oturunuz? fesi üçüncü olarak ayağa Be elle, i: vi birinin oğotasbili memnun etmiyor, bilâkis, asmmammmanmanmnsız ma Alman ve Yazan: Karl da ir Lenneman, tıp fakültesin-| âlimin hoşnutsuzluğunu di deki sie öğe girdi. Elinde bir) arttırıyo 1 kavanoz ei parmakları arasın- Profesör, 33 talebeden © dan kayıp kırılmasın diye çok dikkat-| cevap alınca o derece kızgın © e li hareket ediyordu. Bu kavanozu) geldi ki. Adeta kipi — daha demincek üniversitenin müzesin-| ateş püskürdü. Alim, cahi 0 deki camekânlardan birinden almıştı.) gürledi — vanozun içinde acaip şekilli bir şey — Bol bol bira içmesini ve z duruyordu. ne meyhane dolaşmasını bilirsif > Profesör, kavanozu itina İn si yese iş tahsile, tetkik ve is sünün üstün. yali tirdi, di mi, bunu era alm iel nl not imi ni kesime ve türlü, ” — aklarınm u-| içindeki nedir, ir iş ci pir Yarak rez b birer çevirdi. imdi anl ildir Sesleni ben anlatayım da öğrenif ği — ei. bu kavanozun içinde| bir “Diksi,, dir; yani..., ğ w ne var? Demi adı, müze! gi Talebe, bunu bilmediği için me- emuru, tık tık kapıy” bi ye doğrusu.. Öksürdü., Kekele- | rup, “Giriniz!,, denilmesini b ii z lers salonuna girdi. Telâ$' ki — Bir ayyaşm ciğeri olsa getek! | lâşlr, lâkin gene gürültü eti k RL canı sıkılmış bir halde | için ayaklarının ucuna basa b d başmı el süye yaklaştı. a — Yani UZ, — Affedersiniz, Her Prof& iğila Yi lerini bir şeyler — Ne var ki? karaladı Ve eki a bir talebeyi kaldır. muhafaza memuru s0 5 dı: Ağzı profesörün kulağma Y Jİ — Mayer, nedir bu kavanozun | rip, mırıldandı: i içindeki? — Aldığ : Talebe, titriyerek se kalkıp u-|- lunan şey, şe, i zun uzun baktı, zangır titri- , “Diksi,, yi Da bir ka i ak, ani İğinömki gey o. mala istim. sömestrâ i d ri başka bir enbe saklıyor — Peki, ya bu kavanozdaki Profesörün sömeiğ ge 78 LİR mel İni rak, ini YENE urd iyi gta ia iie İnal şu: | — m İçinde... — da eee — Devam dev — Benim. . — Tekmille Tükirdmi? — Tozları sildiğim. ' be 4 — Bez... Yani toz bezim düurüyüğ Karb e Diyor ki; “Stalin ve onun ajanı Litvinof! kere iie bize ihanet ettiler, oskovi tediği Fransanın as- kerini Al yan askerine saldırt- ak İT bir Le Matin gazetesi: *M. TİteİMeE, yalnız bir gaye teli aktetmesi projesini torpil emek,,, Me Lokal Anzeiger gazetesi şöyle diyo: “Litrinof Avru; bir anlaşma li ii ri iin en kânları da tehlikeye dü- iv, iy Express gazetesine Roma- ÖLÜM Uzun zamandanberi hasta bulunan sabık Adalar kaymakamı Bay Behçet Aykut dün ölmüştür. Muhtelif a ie bulunmu Behçet, ça- dier ve hayır Vefa tr tanıdıkları - nı çok müteessir etmişti: Cenazesi bugün saat 11 de Kadı- Bahariyede Cevizlikte İleri 80 1 numaralı apartımandan har namazı Kadıköy iskelesi camiinde kandı Sr sonra mot bsi Köprüye ve oradan ezefendideki aile kabristanı- na götürülerek defnedilecektir. er Cemiyetinden nmişse de dip e yı ün e gücendirerek (o derhal .mlar ma İNLER Galata > | çıkıvereceğine ihtimal vermiyor usolininin o Milletler Cemiyeti aki ital bütün mümessil - eği sö; mekte lerini geri çekec: de, bu Nü resmi 's nasına emi cel ''İntransi; ger es de Ce- nev; edi Pie ia yazdığı bir yazıda şöyle di l al Bay tesiri oldu- k lâzım: Almanyaya buki, K ile birleştirmeğe)| yı kuvvet- lendirmiş oluyor, Faşizme karşı bü- ik bir el lip seferi mi düşünü yor? e mi Fransayı böy- le bir maceraya Sü ay Mi şünüyorsa a Bizzat, Blum, Fransanın başka geri mii rejimi ile meşgul olmıyacağını söy - mu? Beşler konferansı da aşa; karı gayri mümkün bir hale yi Hitler artık çok memnun olmuş maları rica olim Yeni Neş şriyat — —ea İdare mecmuası Dahiliye Vekâleti tarafından © rılmakta olan İdare mecmuasının alm ( teşkilâtı) isimli etüdü Na Mei Gel Rİ Eminönü apn vimiz rak kayıtlarını yaf” TAKSİM BAHÇESİNDE - HAL fi OPERETİ HALK OPERE' Bu akşam 21,45 ml FEMEREE ERSE GREEEeEs ERE Eral ze İİ RL ank ra TİYATROSUNDA | İl m Kısmı m ein Ge akşam t 20 de M Li Yazan: W. e ağ M. Şü FRANSIZ FEİOSUNDA Yazan: Yves Mi: KER Müzik: a rice Saati Eli Ekrem R& NE / CIK İ Yazan:Afif Obay. Müzik:Fehmi £84 iğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: