29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Uikemizde | | Su çekmiye gitti Kuyuya düşüp boyu Balıkesirde Bürhaniyenin Mahkeme mahallesinde Elmas oğlu 45 yaşlarm- da kadar olan Zülfü adında bir adam- cağız bir kuyuya düşerek boğulmuş- tur, Zülfü, iki teneke ile su almak üze- re evine elli metre kadar uzakta bu- lunan bir kuyuya gitmiştir. Teneke- nin doldurduğu a kovanı ipi kopmuş ve düşmüşti damcağız le beraber düşen ki karmak için üç dört metre lar derinlikte olan kuyuya inmeğe başlamıştır. İş- esindeki taşlara u olduğu faka kuyunun kovası ile babalarının orta- da bul Pi ie iki tarafa aramağa başlam Çocuklar Bi işe iz e sularm üzerinde bir karaltı gö ler ve hemen evlerine koşarak e“ lerine, (o babali ulamadıklarını. oldu- Kadın ilm lie heyecan- la hemen iel a kö tur. Sula- rm en SE uzan bu ki ei nn kocasından başka bir ie aj köylüler kuyunun etr: atm a Zülfünün cesedini çıkarmışlardır. vi m bir halde dı- en ir e arm da vermem. ödiğü, e Kn ii tarafından mı öldürüldü İzmit, (Özel) — Sapancanın Ya- ıştır. Öney failinin izleri Ü- emk bulunmaktadır. tütün kaçakçılığı yapan tarafından öldürüldüğü Mi Tahkikat devam etme! Sal şahıslar lenmektedir. tedir, Sıcak su > mini a Karaili nâ- ni Ali Kon; Asma- Köyler Beyik köyünden nm karısı evlerinin bajıçesinde cama- | Yapışık kardeşlerden de garibi var! Aslan adam, iskelet adamı, insan- | ların en şişmanı, en kısası! Yapışık iz bugün dün; meşhur garibelerinden biri veya i ii, a dünyanın onlar kadar vE daha nice e malar var; yal- reklâm -yapıl- kulağımıza aldi için meri kadar gel elmemi, rde son seneler- iri onları evlendirmek te- ü ile rişti. Birini evlen- Sonra ttr: Bu suretle, ya eşler üzerinde e alay tün dünyaya yayı İsimleri meşhur im diğer ga- dam,, “İşke- let Mi ve ei en şişman a- damı,, ile “dünyanın en küci ik kadmı,, veli lu kazan devrilmiş, Ali Os- mil yaşmdaki Adil isminde! ii sıcak suyla haşlanarak ölmüş- ei olan 2 şir sai ateş üzerinde kaynama: ak- lefrika No. 73 unu yapmakla ba beli Mi mız ki...» Jiyor ki dun visiE di Bana oltimatom yeni ve: n 1 lenmeğe fazi ol '— Eğer km 8 teğilsin, hak- p kuzu gibi Ri i babam, bana bun- beni o kadar seven una imkân Vi a idi a ağ e Gözle- nız o değil, ann nem de, büyük . Vaktile Jar. annem de böyle iş sam dediği Ni in “3 TE evin sizin içir eb olduğunuzu ne n iş e yazık ki man © den bir iş adamı iyorum. Lâkin m: adamlarını pek kuru ve Me bulurum. — Bilme: emki inandırmalı? Zannediyorsunuz ki e ben kışkı tin Sizden n başka hep beni ipleri Beğenmemeleri E ; iyük anı ui Ki ve ken a ina razı olmamda 'buluyorlar, onların sa- Ni için ben de dir istemez Vek iyeceğim. Açıkçası onların na ini feda edeceğim. Azizin zi 3 b harladı. Genç a yakın. Gan ve iyi tanıyımes ek o kadar inanıyordu Genç kız sözüne devam etti: Jan âdam bul SEE evvel Amerikayı alt üst etm sünden yukarısı yeleli bir ilin halin. de olan bu adam, bayeği oturup ko- ii içiyor; hattâ kitap adam, küçüktenberi ie sini bütün ta anlı hayrette bırak- ii Yüzü bir hayvan Dm an- yordu. Fakat asıl felâket Pe yünce başladı: Genç bir çocuğun ii ipeği öce nm en şişman yep ç yüz kilo ağırdır a adam da bir zamanlar dünya) meşhur garip mahlâklarından iri ar Yalnız ora- dan oraya nal v5 zor olduğu için, onu halka göstere: para kazanaca; edenlerin ilani boşa çıkardı. Üzerinde yapılan reklâmların hiç biri para etmedi: İsmi bütün dünyaya ya- yılmıştı. Fakat onu görmeğe ancak bulunduğu şehrin halkı geliyordu. Bunun sebeplerinden biri de, hiç wet, kabul edeceğim. Hattâ sizin ri Cemal Darıcı olsaydı ge-| ne boyun eğecektim. Azizin kalbi $ız! i ki erken iii ve şu he- iü es almak emi Güler yiz söze başl Fakat bir yi ım var, Siz e bunu kabul Kaan mr im, Şartı a ein ne merdin dişliyi enç kız an da — Evi ii Kanu: anunla irli > Bi evli Mit lâkin Liz < yaya mis Azi uldu — le Bu na ur? — Niçi ümmi? Bi kardeş bir orada nasıl aa biz de ei yaşa riZ, Aziz baka kalını: Genç kız saatin iki e. ea bu vapurla gitmeliyim. Eğet bu şartı kabul etmezseniz babamın ol tim mi kurtulmak için daha kes- tirme bir m var. Onlar çok üzülecek- ier, hiç şüphesiz pişman da olacaklar, lâkin iş esi geçmiş olacak. Eğer ra- 300 kilo ağırlığında bir erkek ve 35! santim uzunluğunda bir kadın.. hesiz, şişman bir adamı göz önü- ri e insan bir mahlüku ta- Tayyal zordur ta insan “böyle. bir marie görmek ister, Halbuki her- mi 2 en şişman adaminı gö- süne sığdıracak kadar hayal sahibi- di Diğer garibeler arasında (o İskelet dünyanm en küşük kadınını saymıştık. İskelet adam bundan bir iki sene evvel ölmüştür. Bu adam, küçü nde annesinin kucağından ere inmez ve hayatı eta hep u- yuyı geçirir; ibe, halkm merakmdan ziyade doktorların mera- kmı mucip oluyordu. Çünkü yı pi mıyacak kadar etten ve kandan ım olan bu adam pek âlâ saıyorüu. kısa boylu kadmı slinelerde ii gibi sıçrıyarak oynardı. Oda zı oluyorsanız hemen hazırlıklara e 1 Mi biri pek Er yürüdü. Pei ona O kadar ei © kadar sevimliydi m işi ei şuracıkta bitirmek ha- pi si Yarın see kadar kim bilir ne andan koştu: — Güler Hanım!, Genç Bi e Gözleri kar: bi kızın e yaşlıydı. n bir sarsıntı geçirdiği anlaşılı- a BŞ anda şöyle düşün — Niç in kabul etmemeli? ii fa aaa sonra pek Ve bü şartı o kendiliğinden un ımtmasa bile, bir arada yaşamak, bera ber gezmek, beraber eğlence, beraber okumak, ş zla oları n kaybol Or! Sal bu bile, onun değil böyle bir şar- ğırıi 5 — KURUN ta Gn ma da razı olması için ye te 29 EYLÜL 1936 semen | Gezintiler İ Yıldızlar soyunuyorlar mi, kopan bir kuyruk yeni yıldızlar doğuruyor. Dün de gaze: de bunlardan birini gör- düm. Hem vücudu be: duğu, bu korku! dan kalır yerleri yok. Sanat, de ğer, falan filân, bektaşinin yollar ri gibi, bu noktada birleşiyor. kiden e) mi balon gökleğimi e başlı başına bir var k doğru olmaz. taşır, mı, sanatın mı? Davası, ar eski olursa olsun, hâlâ çözülmemiş bir düğüm olarak dır. r pe lık gibi e hları maden vi işletenler, e) ki bir barı kuya sıl alışır ve az zaman sonra artık | onu nasıl du , göz de öy | edir. Şimdi içimizi altüst bu niL ileri geliyor ri. Yeni yıldızların çıplaklığı ga”! liba bundan! S. Gezgin Aziz kararını bildir; — Şartınızı kabul ediyorum. Düşün | meğe lüzum görmüyi Gençkız onu ii an ri ayağa | kadar süzdü ve sonra elini uzattı; — Söz mi —Siz... — Sonuna kadar bu sözünüzde dus | i / | j racaksınız. — Evet... — e sizin my el viyor rttan | kime bamiyeakinn bre mi? | asıl istersi — ç halde şak ela e aral lem kü si 'y veya siz onunla gö: ir yapılacaksa sizi Bu ul ne kas kısa bir nda ve sessizce bici ui isek © ydi boyuma ider Aziz — al > nişanlıyız, Kam kaya beraber dönmekte bir mahzur yoktur sanırım? oğru, İs keleye yak ANAR srrada Remzi Bere a le sevinç ve Gül id y biraz kızarıklık ona birbiri zıd ihtimaller anlatıyordu: (Arkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: