29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bay Saffet Arıkan'ın gazetemize beyanatı (Üstyanı Birincide) bulda kalacak ve Üniversite işlerile meşgul olacaktır. Liselerin on iki çıkarılmı yolunda yapılan çekle henüz neti- celenme: ir, ukuk Fakül tedrisat müddetinin dört yıl olm getiri! gramınm her halde bu yıl bre elk ders yılı başından itibaren tatbik sa- hasına konması irobtemsi Yabancı ve menleri min tekeli anmış olacaktır. 1ğ- tır. Bir kaç gün zarfmda bütün vilâ- yetlere ba edilecektir. Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan kendisile görüm e mem muh- telif kültür etrafında şun- ları ein tir İLKOKUL PROGRANLARI 1926 yılında dbiirleri int ektedir. ORTA T. ONLAR GADBOLARI Ee il ve terfi parayi reisliğim 2 aki komisyon- 'taları ea olunarak tetkik olmayıp Şüra; Devlete mi kendini haklı sa- manla yi n haklarmı kullanmakta. bestti; DEBIYAT Gere NA Edebiyat pakedi Profesör anbah ve rnvih: hell bulacaj e kendilerine 5 lâyık oldukları yi yapacağı ÜnizmrEYE eşey ri 'E KAD. ai para, Üniv sl le olu z il bir milyon dört 25 min ia değil Gu- hasta- rrahpaşa re Ipi 450 ? olduğu kimya ens Gene Versitenin may iessesat da yapıla” i gibi bazı iyi mekteplerine kabul edilen Parasız yalı üre Si 2 — 6 san'at Keten Va tır talebe için açılan müsa yale telif vilâyı rden m iyii ie ii vir ve bizi e - isimle, hana giri in di hangi ken ei lde ISTANI İRİP ISTANBULDA gey Gi KAZANANLA Beğ i$ Necati, Refet, Âdil ve Server. Aydın san at Mp. Lütfullah İzmir $. Mp. Mehmet, stamoni İbrahim mekteplerine kabul edilmişlerdir. © ANKARADA İMTIHANA GiRİP KAZANANLAR Mustafa, Kemal, K. Cevdet, Süheyl, Nari Aydın; Abdul- lah Kastamonu san'at mekteplerine ka- bul EZMKİRDEİ RDE İMTİHANA GİRİP KAZ. LAR O İsmail, Mahmut, Âdem, Ö - mer; Mustafa, Hasan, Salih, Ahmet, Ahmet Erdoğan; Mitat; Halil, Necdet ektebine; Mustafa E - RÂ e öğLE ei Saat 12,30 mz Türk paz 12,50 tizik. 13,25— Ki mausikiet, 10,30) gocu Cemil tarafından, Sta m iel ei Saz heyeti, 20,80 vearkadaşları e an Türk musi kisi ve halk şarkıları, 21,00 Plâkla sololar, 21,80 orkestra, # D, Ye.u r 5 — Dvorak'm — Slav dansı — 8 —ipolitof İvanof'un — Sulte Caucaslenme den parçalar, 7I— » w Türk havalari. Saat 22,30—273,00 Ajans haberleri. BORSA 28.9-936 Hizalarında yıldız erer azn Hkamılar anat 12 de kapanış satış fiyatlarnur PARALAR Istanbul Defterdarlığından: Üsküdar: ra Nuh kuyusu caddesi eski metre 69 desimetre murabbaı Üsküdar: eri Nuh kuyusu caddesi eski kei 636 ee ve arsanın Beyoğlu: Marie m aba e yeni mahalle mükerrer yeni 10 sayı . a arsanın tam Fatih: Kirmani mahallesi Küçük Karin caddesi es- i 24—26 yeni 110 sayılı arsanın 110 mü 85 desimetre murabbar sokağı es- k 324 metre mu- 26—28 mi üstünde odala- va lunan iki dükkânı Aksaray: Kiriş kasım Kumsal so kağı eski Aksaray: Kitiplasım Kumsal sokağı eski 132 yeni 181 Ik arsa Aksaray: Kitipkasım Kumsal roka eski 218 yeni 33 ılı arsa Aksaray: Kötipkasini Kumsal sakaği eski 152 yeni 163 sayılı arsanın tamâmı. Aksaray: ss kasım Kumsal sokağı derunu eski 226 ni 85 sayılı arsanım tâmamı TR yeni 173 sayılı arsanın tamı Aksaray: Kip Kasım nr ve eski 206 yeni 103 izmir San'at mı 5 » A dre, m an, Ayım e | e e gk a Mustafa Ankara, Ali Türken Bursali prank 1645) | Mark 80.— İl Aksaray: Kâti kasım Ki sl eski 186 j San'at sasktebime edi edilmişlerdir. İl Liret 164,— | Zieti 28,— yi ik ge im YÖ A önel Bunlar an başka Ankara ve Aydın İf Belçika Pr. e4— | Pengo s2 arsanın tam la mektöplerine girmek için a- y,— | Ley ve Aksaray: kiikanm öpen soke eski 148 yeni 167 çılan imtikanları Ankari ve Metan - e ılı arsanın ii iştirak eden 225 kişiden 8 ika “İl morin Bö. İ iran s#— İ/ Aksaray: Kipi Kamal soka eski 154 yeni 161 Kargir Kron Çek oo şg.. | Altm 068 — not z i Bunların gm ir abi Ponte 16 Epa — Aksaray: Kita Mühen sokağı eski Il yeni 3 İtasnbuldan Enver, Re: : ÇEKLER I arsanın tamami, zım, Rüştü, Reşit; Mehmet Cemal, Hay )| Sı e irfan. Ankaradan Hilmi, Şevket ve # Londra 6800 Sisi amalya: Hacı ir mahallesi Pulcu Enup sokağı es- ahir Ankara aşa orta mektebine ka- | “Nevyork 0792170) « 7 ni 16 sayılı arsanm 1/ yi Paris 1gp | Berlin s Ss Sl edilmişle! Müâno (o1y89İ Varova o 426 amalya: iğ al mahallesi Pulcu Enup sokağı es- (San'at kabul edilen 4.8087 e e ki yeni 16 sayılı ev ankazr. diğer talebenin isimlerini de bilâhare? (Atina yi Bükreğ ii Samatya; pri Kadın mahallesi Sulumanastır o sokağı #44Tib| Yokohama 267 ki 139 yeni 121 sayılı arsanm 1/2 A Sanat okullarınd a İİ amsterdam el e 24909 İl Samatya: ng Ee mahallesi Sulumanastır ya ) : l eski 141 yeni 123 sayılı arsanm 1/2 pa; yeni tayın er ESHAM Samatya: Ne Kadın mahallesi Mercancı Kirkor s0” 8 biçki ve | * iş Bankası GE) Mei İyi eski 8 yeni 6 sayılı arsanın (30/80 pa- uallim stajiyerliğine Pakize, (| » Aradolu sağ GinyansDeksi dd) n e ei : —00İ) şark Del © 000 İl Beykoz: Yalıköyü Bahariye caddesi eski 15 mükerrer iğine C vdet, ge iel Bank yn e la yeni 9 sayılı maa bahçe evin 60/140 payı. lu akşam kız sanat okulu || Ponomont —0o) Tel 00 | Beykoz: Si caddesi eski 32 yeni 29 sayılı sahilha- iği lar r K, bekle oluk ve sanat okulu ev idaresi VEİİ 5 oaammon 1 2040) 00.00 şas Berber Kalost sokağı eski 18 yeni 26 “İle, 4. 1 sopo) Tramvay ED sayılı evin 1/12 payı. zi oğlu yeme kiz m okulu yemek pi- v m na tm A EN ukarıda İni Sa 13—1 0—936 salr günü saat 14 de pe: semi ve ev â ğ . del Mİ imar n wep |)Para ve aç tırma ile satılacak tır. Satış bedeline istikrazı noloji öğretmeni Nadide, Beyoğlu ak-İ| 1928 A M —00| Azadola mı -v) İl ve yüzde beş fil Hi tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin a £ okulu bilki öğ 90 00İ$ Mümesali 4 4860 de yedi 2 akçelerini vakti müayyeninde evvel ( yatırı Küt em İ i emlâk müdürlüğünde epi satış komisyon idaresi ve yemek pi y na müracaa kulu ev — diğerini » rini Tak vim ko aşili an nl arı, (M.) (1693) £ okulu ev idaresi ve yemekli 12 Recep (18 Recep Doğancılarda Gelinala- pişirme öğretmenliğine, Beyoğlu ak-İİ Gün doğuşu 555 556 sokağında 78 No. lu evde mütekait yiz okulu yemek pi Gün batışı 17,55 17,54 muallim Ferdini, ik amet enliğin: it, İstanbul ak.İ) Sabah namam 5.10 si? gâhı belli Suphi öğretmenliği Öğle namazı 1204 1204 Fatih Ikinci Sulh Hı şam kız sanat okulu biçki ve dikiş ni Tkindi aman 524 1593 i inçi ukuku Hâkim- retmenliğine naman | 17,55 17.54 liğinden: nat okulu biçki ve dikiş Göimeni Yatı namazi ipi Ve ke RE i fer Seg Sadık . ve © akşam sanat ie al 373 374 in ii ine Fi irne ka- kulu biçki ve dikiş nliğine, geçen 92 DI pıda Hacı Muhittin imdat E- kız sanat okulu ev idare: ——e Gm e muamele, ve yemek öğretmenliğine Me- i sahife, 77 sıraya kayıtlı diha, Üsküdar kız anat okulu ev ida- Zahire satı; meli eski 4'yeni 4 No, Ju kuleizemi resi öğretmen stajiyerliğine Reyhi iatanbul Hearst ve sahire fından hi mutasarrıf olduğ kız sanat okulu biyoloji öğret- e gören Çile) arsaya ait şuyuun İzelesi isteğile aç. Behiye Rıza, Üsküdar kız meni ENR EP dava üzerine adresinize gönderi- biyoloji öğretmenliğine En az ün çok len ek mübaşiri tarafından okulu .. d 1 veril meşruhata göre adresinizin İSTANBUL EMRİNE VERİLEN Ka : be SA İ beli olmadığı anlaşılarak on beş gün OKULU 433 müddetle ilânen tebliğat ifasma ka- rar verildiğinden muhakeme ii o- 5 imi Garlr e 3,36 İli ietanbul kültür eri e 330 9 — 10 — 936 saat 10,30 da mah- dö Mü ilme 4 475 kemeye gelmediğiniz veya vekil — sn er dün kültür Miükiiriiği. Keten tohutnu 8,30 3375 dermediğiniz dirde muhakem unlar açık bulunan ilk Nohu İspanya tohumu 9 10,20 gıyaben devam olunacağı ilân olun; si e tayin edilecek-i| Darı gaz yap Susam 15,20 : Ni ilenleri açılışı Tiftik Kastamonu e 106 ii aliya gitmen, Kali male 17 ir, Eskiden de Day mim gibi, ek; Kime Se 3410 Yani oğlu Tanaş en kadı» be e açılışı ilkte: persem! beyaz. : öyünde Modada eski Rali yeni Şinasi günü 2 İstanbul İkinci İcra memurluğun- | efendi sokak 13 No. lu ka Pana- me kül dans un evinde ik t etmekte iken si spss A K B A ii ve paraya çevrilmesine ka-| ikametgâhı belli olmıyan karısı Pana. yan ii SL G VE KİT verilen ev e$yası ve 9 ve sa- kızı Kiryakiça aleyhine açılan bö- i İstanbulda çıkan, yevmi e birinci açık a ile Beyoğlun- sanma davasında: o Müddeaaleyhanm| divanhanesine talik kılınmış olduğ me ilmi Cihangir Çuval Palas 31 numaralı ikametgâhının . meçhuliyeti hasebile| dan 936/1279 No, lu mektep kitapların satış rede 1936 salı saat 9| dava arzuhalinin gü ce pie ferdasından a — Telefon; 3377 ilâ 10,30 satılacaktır. İsteklilerin ta-| vap verilmek üzere ve on beş p müd mda cevap ür yin olunan ve saatte mahallinde| detle ilânen tebliğine karar Çi mii yerinde olmak ü: hazır Sen zilin olunur. (18328) ve arzuhalin bir nüshası da arkanı

Bu sayıdan diğer sayfalar: