29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yılık Gaylık Bayık Aylık Memleke: 10 420 25 10 Yabancı yerlere 1550 725 «00 150 Posta biri ç 000 180 girmiyen 180 900 KE YAZI VE YÖNETİM YERİ: istanbul, Ankara Caddesi, (VAKIT yurdu) —N NEON EKLAMLARI Üc“ ve taksitle NECiP ERSES Galata : Sesli Han N 1 L K - ORTA vi ISE IZ VE ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki ila AYRI YATI TEŞKİLATI vardır, MW t FRANSIZCA, ALMANCA, İNGİLİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak ©ö ektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESİ, mile Sü b lır. Telefon: 42517. SMMM) V —. Istanbul Belediyesi Ilânları fıkranın ilâve edildiği ilân olunur. Tek beygirli yaylı arabaları 300 — 400 i ” » » — 750 Kiloya kadar yük taşıyabilirler. (B.) (1715) Gİ eme İSTİKLÂL LİSESİ — Belediye zabıtası talimatname sinin Ill üncü er aüdeki EKTORLÜUGÜNDE N: > > kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam — İlk, Orta ve Lise kısım ölümde yi — Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula nn ne — Bu dsi m vi ezun n olan a tasdikname ile ayrılan az miktarda yeni talebe a. el enlerin ER evvel müraematlr cia olunur. 4— İm nl b bil idiren tarifname gönderi! Şehzadebaşı, Polis karakolu Bre Telefon: 22534 BU TECRÜBEYE TAHAMMUL EDEN e YALNIZ 7 Z41/ AU PE, MU en AI Sabah dokuzdan akşam saat beşe kadar mat, saf ve sevimli bir ten. Gündüz tekrar pudralanmıya ha- “GECEL - lee KIZ - ERKEK ammını” ski: Inkılâp YUCA ULKU LİSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkm Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka her tün vd — 17 arasında okul müracaat edilebilir. Yanıksaraylar — lefan KUMBARA z Cağaloğlu; Dİ ğa BİRE. IO00İ VERENİ lie cet yol. e ; havalandırı!. ir, yeni Tokalon pudrası. | jik tabakası ile kaplar ve li nın garanti muhassenati | yüze tabii bir güzellik ve. bunlardır. yi o hava. | rir ve modası geçmiş ve landırma usulü, Parislibir | yüze bir mani şeklini kimyagerin eşidir Bu | vermeden âdi pud- usul dairesinde havası top ardan m başka landırılmış yegâne hafif | birtesir yapar. Bu yeni 4 pudradır. Şimdiye kadar | Tokalon pudrası yüze ya- : rlan pudralardan On | pışık di cihetle buna defa daha saf ve daha ha- | “8 saatlik â Bu usul, Tokalon | derler. Artık ne parlak bu- asnm istihzarında | run,ne yağlıcilt görünmi- kullanılmaktadır. İşte yecek, belki âr, un içindir ki, Tokalon urun v. terlemnin icrayı pudrası, daha m | tesir edemiyeceği mat, saf ve daha mükemmel bir | ve sevimli bir ten görüne- tarzda yapışır cildi hemen | cektir, ç hemen görünmez bir güzel Posta ve T. T. Levazım Müdürlüğünden: y Satın alınacak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar telefon açık di kelimeye konulmutşur, 944 Tiradı © 3 — Eksiltme 2 ikinci teşrin 936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada posta “OT. T. umumi müdürlüğünde toplanacakalım satım komisyonunda oyapılacak- 4 — Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacakları veya belge- zartesi günü saat 15 de sözü geçen ko- Türk Ti yi , Büyük Piyangosu YAZLIK VE KIŞLIK Beşiktaşta Serencebeyde Mazhar) İstanbul Defterdarlığından: paşa S. e 12 ev bie sin 5 : bahce konför mi as Cinsi Muhammen kı) kanma. "Üstündeki 14 il4No,yami ia 1 Altın cep saati ve kordon lee İkinci İcra Memurluğun.| 1 o Altm cep saati içi maden 1 Elmas ortası kırmızı taşlı yüzük e” borçtan dolayı mahcuz ve par 1 Elmas tek taş ie &lmaslı yüzük ya çevrilmesine karar verilen Süper 1 O Elmas, tek taşlı yüzük marka radyo 10 — 10 — 1936 cumar-i 1 Ortası yakut, edi İn i günü saat 12 den kadar Ka- sımpaşdda Zincirlikuyu “ caddesinde 1 Elmas e taşlı kolu make ve elmaslı yüzük 38 numaralı dükkânda açık g| 0 OGümüş ve nikel paralar ile satılacaktır. İsteklilerin tayin o-| 0 Hurda gümüş 90 a, 1410 lunan gün ve suatte mahallinde bu- karıda yazılı mücevheratın İri iyii cuma günü 6 lunmaları lüzumu ilân olunur. (1327) | de hizalarında yazılı muhami ıymetler üzerinden ni Sahibi: ASIM US — VAKTT Matbaası sis sasi Mezat İşleri Müdürlüğü Dairesinde satılacağı i9) Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil) olum (B.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: