30 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA Türk bayrağı Antakya da hiç bir tecavüze uğamış değildir! Antakya hususi muhabirimiz diyor ki: Büyük ekseriyeti Türkolan bir muhitte “- buna kim cesaret edebilirdi? Antakyalılar Anavatanın aiâkasını öüyük bir minnet hissile karşılıyor. Türk frangın sukutu bir hâdise çıkmış ve ma- maddeten mu- oplu bir halde tebi iri Yalnız, buz gün, aden et Halayı rır olan halk, rümayiş yapmış Bundan başka hiç, bi hâdise ol marş gre e İskenderun Türkleri; smd yp cek; karara kât bir emniyet ii gi kendisine! ik bir minnet Serial rr Antakya vii Türk ntakya erun fo- okların önde ler ve Mep ekrupları ya ie Şükrü Balcı — “en atanıp ARR yz Sia b A.) — Başbakan bugün sa aat 19 ii lüizden barak ötmişlerdir. Yarın sabah saa 9'da Adanaya vâracaklar ve © günü Adanada geçireceklerdir. Bikliz, Ingiliz sermayedarlarının müsbet neticeler - İNGİLİZ ŞİRKETİ KURULNYOR. - BIR TÜRK - Bir İspanyol harp gemisi ateş ederken . Jspan yada şimdi de li b Metliaor iğ ey im İki v rel mesafede kâ- yl ila fsi tuwfak limanın şi- de; bir SN muhârebesi yuku saba Di ayol hükümet tdo- taz olduğu. haber verilmekte- ellerindeki harp sener arasında ( İspanyol F as Ok yARoNU açıklarında: ve (Sonu: Sa. 2 Sü. 1) İISTAN3UL e Parasız muayene | ÇARŞAMBA 30 Bu kupondan yedisini biri iren ökuyucumu ei doktoruna © kendini parasız muayene ettirebilir. Balkan “devletleri - maliyecileri vaziyeti tetkik için. İoplanacaklar Piyasamızdaki vaziyete dair mufassal ma'âmat ALMAN SEFARETİ I Markin düşeceği habe-, Raya ali rini resmen yalanlıyor. Ad m) ik Sami in mad resimi p Va yi yen Tu havada asamızda heyecan iş yapan Sie edi giliz Kirma esa: iğer baz: a kül içük devletler pa vi irdüler, — İtalyada da lireti düşürmek © cereyanı varı. — e ender İİ düşürme E istemişler. ? FE? ERİK l (Yağısi 6nâ1 saytada | | Yolcu salonunda | . Türkiyenin kapısına yakışmıyacak Dük intizamsızlıkiar. vardır ; : kontrölsuzüük köntrot A ” salata rek yolcu salonunda hasir mukannen lerine bahşiş istediğinden bu işin e, bil e, hiç bir sebebe, yet etmektedir. Diğer vir şikâyet in ei eşli rihl.ma ek ini de rağmen di) ni Suriyelilerin avdeti müs > Kala belik | Pi içi, ile (€ğimiz intizâm- kati ii ve Türkiyenin kapısı ma ya akisi şmıyaçak bir yakana” ha isek det atuk dik m uly alata gümrük yolcu "salonunu ; kon- rol etm mesini temenni ederiz. Kimi hama), EİN ağır yükler altında ezilir, hayatın üç Kaan rük İSilonunda yerliyi,- yabanciyr izdç” edip. Kimi Kimal mant'ksız de vee Türkiyeyi ziyaretinden şıkmağa başladı : Memurların taksitle sahip olabileceği evler yapılacak mikdar nden müsbet netice Riket iki üç gün işletece olan (Ingiliz Şehrimize gelmis evil. ve sermayedarlarından X re lala ile Vebin, girişmek üze vaziyette - şaat işi tahakkuk etmiş idyatta yapılacak yeni sondajım lard > m e yanıyla ucuza rn ye şi yerini tesbit etmek için hararetle çalı “İl şili Doğ iecek yu rsa inşa edecekleri © :eyleri| © Ti KA ADAR NR di ucuza mal edebilmek tetkik gezisi yapm'ş.olan tanınmış jeo- pine ceği reticesine varm sini ali tr rm Makson buradaki eb çalışmalı. Hey: anda mi ikam Karilerimizin bil TU a mahe rına iştirak eyleme! li ez akdi etra! dagi. mp içni» di yetinde- SOMERVİL Tini Sa, 2 Sü. 2) D, Maksonun Doğu Anadoluda ilki müzakerede bulunacaktır, dern evler yapma oldi inele ei ii an i çe say suretile, bir müddet çi ev.0 turanın olacak. — Someryil'in tet - , İâkin çimento pahalı. y Amele ücreti ve e e kadar tekrar” geliyor. Petrolmu k, tayyare mi satacak? dirla:, Bu evler muayyen bir kiraya biraz da ilâye va gieeiile memur lara tahsis edilec Memurlar kira ile birli ikte azla olarak bir kaç lirayı tedricen vere- ei günün birinde eve sahip olacak- 'mayedarlar nn vi tema” le ücretleri ve kereste Gümeli önündü' Bağl 1 Lig Yeni petrol sondajları | Müreliede üçüncü bir kuyunun | açılmasına başlandı; Midyatta 'da yeni, sondaj a girer İn la Mi dan, ii a eb miyet ve sol Ankara, 29, (Telçlai yl arama, müdürleri, çe E m depar yi ii altyn YYUPE Hadi liği a hareketi etmiş e dir. la e ttik- te çize elek» we,oradan Midyata geçeçektir fağalki İeotizie tetkikler bitmek rı : Had ii ie gesi sir emareli j Makson çök un al el İ poruli kışını ei JIrâna' ecek heyetimiz . ç Anköra, 29 (Telefonla) — Bolü Usül, Mo Cemal Hüsnünün, siyaseti ana, gideçek wlan heyet ki hafta karadl rleç Heye hariciye hukuk mi ikt Adan ükeüldili Tetli tamamland ktaj onrat ei ve ei yapılmıya- ilee kiler 2 ii m Mür eftede derde, bile irdi- ğim ikici sondajdan ü kuyu açılmasına baş cü bir peü Bu Ku-

Bu sayıdan diğer sayfalar: