30 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

30 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MÜJDE Sinema zevkinizi tarmamlıyacak SAKARYA sinemasıdır Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz. | Yugoslavya intibaları) CA so... şarkıları mabudu, SGALA NiNO MARTİNİ önümüzdeki perşembe akşamından itibaren SARAY Cazip bir mevzua, lüks ve ihtişam dolu mizansenlerle AŞK SERABI Fransızca sözlü filminde taganni edecektir. dan sonra dünyanın en büyük tenoru Halk İ va METROPOLITAN yıldızı baletleri bulunan HAİD'ın güzel sesi ve sevimliliği ei e Pele ik 2 mükemmel komik e a ve HANS MO ve ROB STOLZ'un nefis musiki tün Berlin ve Viyana sinemalarında ist kiyet kazanan ve önü süzdeki PERŞEMBE senii itibaren SUMER SiNEMASINDA Gösterilerek sizin de takdir nazarlarile seyredeceğiniz NN YATILMAZ in başlıca unsurlarıdır. LETZT KÜSST,, ENE SANER Polis Haberleri 'Bir Tıbbiye talebesi Fakülte penceresinden bakarken düşüp öldü Dün asker i tıbbiye , Bi has kaldırı yaralı, sirai'as sonra iştir “Adliye dok o©W —toru Enver Karan, hastaneye » gitmiş, sw muayene etmiş, meri izin ver - zl © miştir. een bir kaza olduğu anla- Bebe kızına tecavüz etmiş! Cerrahpaşada oturan terzi Saffetin ye taya müra- BİR SABIKALININ YENİ va Dö imei arnavut Muha: oturan Mecitle Sabebik çük ğa yirmi be: ceketlerini şt © gakla ğründen ağır su - Tette yarılmış. Yaralı hastaneye kal Yİ pr DÜŞ - 'TÜLER — Karaba: ear Pa retle epin sün çarpması üzerine yere » dilşmiişler - iki çocuk da muhtelif ayl e hastaneye kaldırılı Büyükada kaymakamı dün gömüldü © Sabik meye pim Bay nkü sa; m en mii rik a 1 Bici Beneme akşamı M li Tr Yazan: W. emin Türkçesi : ikrü Erdem P RANSIZ TİYATROSUNDA Operet Kısmı N Yazan: Yves ii Müzik: Mau- rice Yali 2 e : Ekrem Reşit; Kin FA — M A c ı K Yazan SAfif il sror E # Saraybosna'da Kendinizi otuz sene evvelki li Ka içinde bulmanıza rağil üre bilen parmakla gözteriii tı Balkan oyun! da kaçıncı olabileceğiz? Türk ve Romen kafile- lerinin merasımsiz kar- şılanmasının sebebi ne? susada Balkan Pire limanında ilk tuhafımıza giden hareket gerek Romen (gere! izim sporcuların en küçük bir. merasim bile ya karşılanması oldu. anlıların yi hiç Sira bir sağa Gini sekle ür .cakları! yor dul di Yunan spor mesi - Kilâtına mensu; iie ancak bir iki kişi ve 5 de gazete a a başla yotdı e, Romen ba: faret erkânı ve va ından karşılanmış olmalarına rağmen, burada Türkiyeyi temsil erk en 'ularımı - , sefar Sü kapıcı- nın bile ram eden. otobüsle acısını çıka rahate çekildi. gi üzeri a ille t- ler, Balka: çö pler nasıl kaldırılacak? Zelediye geniş çukurlar açılmasına karar verdi nd Atina stadına giderek ilk oyunları- zamanda Yuni da ein kik ender, bütün stad- e di bir atletik faaliyet nazarı dik- te çarpıyor: du. Koşan, atlryah, sıçra- Ni yüzden fazla genç arasmda bizim çocuklar dal federasyon reisi Vildan A- şirin nezareti altında bir saâte yakn tel e saat 5,30 a doğru otelle- bi m takımı turan halkın şikâyetlerini mucip olmuş ur, Bilhassa Mecidiyeköyü ve Miele ci - Ee evlere sinekler hüc: Se 'cidiyeköyünde oturan iii yi . mn Ve yeye 200 ği bir maz- bata verilmiştir. Vi di ve belediye reisi Bay Muhittin 'stündağ dün Mecidiyeköyüne giderek rin rik a bundan vaz ge - çilmi Bir suçlu mâhküm oldu Ça yanlarını otlar; Bu yıl temmuzunun yedisinde, rr bir mer'ada se masına müsaade ii en Nurettini so - > ile döve döve ölümüne sebep olmak- m suçlu ii ann m ceza ni dört yıl ay ağır hapse i müddeti ii yüz ira avaya bii “bir noktadan dahil bm Mehmet, beraet etmiştir. GÜMRÜK ANE. ARI rük tem man emi teslimi muamelesi dev: etmektedir. alıştılar. Belediyenin ii alinan kamyonları ki adndn Akşam üzeri yapılan tarafından taşman çöple: elesin gezintiden sonra erl en Yi ve Şişli rinde Ermeni mezarlı; - ün al m ve bu salak çıkan Yuna! daki tirlnlirn ü gazeteleri in ve çee bizim kafilenin resimlerini basarak u zun uzun yazılar Sml Faili) Bil - hassa bizden dane çok bahsedilmekte ve bizim resimler daha mutena yerle - e konmal ez 7 inci Bali kında sile ami 2 GÜR ei neticeleri hak im Romenler - zindedir. a “olabileceğimiz! zi ttiklerini söyl Ti Yuni bu sene her zamankin den daha iyi alla Bulmkikder 3 “Berin in ei henüz ey olan atletleri formları hafi mek için ne mal e ir ve rla: Yugoslavlar aşağı arı ayni e m ve kinetik önemi 5 gin muhakkal Kafilemiz mii hafif Den ve eçirecek ve yarı! öğle - hul Askerin aki bir müsaba n kişi Ni ila bütün canla beklemektedirler. LM.A, Çankaya - Gençlerbirliği berabere al ara, (Kurun elesi bitmi barların tamamile iii lik | bir b çuk aya kadar kabil olabilecektir. le ti irliği — Çan Ja: ie dl deh kaşlar sari e) rında çok hararetlenen yani Yugi ai en Hümik merkezinde, (Saray Bos- e g'bi ikinci bir alalim mer- aha vardır. Buda ni ) gri Fakat biz (Yeni - Hersek) 'n f enle gelirken gece karanlıkları RE geçtik, Onun için orasını göre- medik,. ir Türk kendisi rihin eski bir edi içersine Slate sanıyor Saray Bosna) ile eski Türkiye ia iki benzerlil yalnız kıya'ı Zen mahsus da değildir, Şeh- rin mühim bir kısmı, camileri, med- pazarları, evleri ve iükkânlarile iie eski İzmi Bursanın bir an Bosnalı ile türkçe Ebemiklir sal t hali, tavri hitinin Oo manzarası itibarile, otu sene evvelki Türkiyenin bir ferdi gi- > rünen (ve Kğ a İmak üze nla: w al mutlaka boşnakça konuşmak lâ- zımdır, Bosrahlâr O boşnakçayı sırpçanm edebi © bir lehçesi a söylü- iyi Si müslüman ve hiristi- Bosnalrlar Mal "in ko- ağın ve Sır, ye sleek le, yine ayni dili konuşan Hırvatlar. la pekâlâ anlaşıyorlar, g8 de almanca ye sebebi Şan di İhakmdan ya - Ma- Mn bu “havalide — bir tem - sil siyaseti takip etmesi, k ara- smda ve dpi yaymağa ehem- miyet vermi ii eye nın ki (Sa 17 eylül — (Saray Bosna) dayız; ii müs- ile SYEANARM Saarybosnadan bir değer bir noktadır ki (Sa da (10.000) kadar va bu şehrin en zengin kil — ettikleri halde pek az yahudi vardır. büyük bir vilâyet şekli M Burası Avustu car il ehe Şad vasiyetinde büyük bir lik yapılmış değildi. sek büy ten sonra Yi yayı geçince Mi ve inkizama ouğramı: Bu neticesi olarak gli . eek NN faliyetine kaybetmi Jümanların omiktarı (1,600, dir: bu miktarın (700,000) , (1 İ) ni Arnavut, © i Türktür, Yani Yugoslavya geri arasında din birliği raber dil ayrılığı vardı” kahir 3 Sırplar, Slovenler I birliği olmakla in ra bulunmaktadır. det ri na) olduğu gibi (Hersek) ii e manlar için dini bir muhtar” i de (Mostar) şehridir. (Mostar) hi etmiştir. Müslümanlar da “ıpkı (Saray i ir müs.) Pir kanun ile kendi dini m liman; şeliridir.. Fakat (dikkate Sini İri idare ederlef tüler islâm ce: tara ha nd. vii ezan al bii ediğzdi. Fakat mü dr. Çanakkale sı münasebetile ya.) Kral Aleksandr o Yugoslav yi pılan maçla sürme giri bir ge muvakkat bir düktatörlük İçe rileme olduğunu al sel vi müslümanla Si ika * dia maçta Çençler Bir- riyetlerine ait Kı etmişti. ünden TA liği oyun ie itibarile e Ke geçen seneki Ge buki rusu ştu, Ayni ruhi hâlet dün Gençler Bi da Ey ara futbolculuğunun İilişa- fin “işle bu”haleti ruhiye ile, daha fazla kök giri masin ee ni tavsiye etmeyi ani futi e inkişafı namına zaruri görmekte! Küçükler bisiklet pi apıldı urun) — Ankara bölge: ein m küçükler arasında tidatlar tanı saat 15 dadika kada birinci ve yine Nuri i dakika farkl: dınr Sa genç de iki ikinci geldiler. anlaş u duymuş, Pat ne Hersek müslüman Ta ri e gibi ln nlar ile Zumun na leri gi Bkm nazır olarak almıştı” Sİ din omuhtari temi dn yenidi pi simi Şimdi

Bu sayıdan diğer sayfalar: