14 Kasım 1936 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 1

14 Kasım 1936 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Italya 1500 bom- a LL ISTANBUL Parasız muayene — ponu bepman 2 Zye 14 | Bu she yeni bii resi daha yapıyor | *Ax' 2.01 TEŞRİN | İ doktoruna sma” ii yara (Yüz 8 inci Sayıfada) 711 1936 uayene “ettirebilir. | | il | ğa any mam . .. t : —E N | Haftada bir dünya sıyasasına toplu bakış a kame bii e Alman Iktısat Nazırı | Antakya cevabi nz İngiltere Avrupaişlerini kendieline almak istiyor Viyana konferansının efkârrumumiye- ye bildirilen EB, Müşevin Rahm' , Hüseyin Rahmi tarafından Kütahya Baylav namzedi gösterildi 13 (A.A.) — Böş olan'Çan Kirı salyiavlığma Dil, Tariki, Goğrat Ya —— profesörlerinden 'kün, Maraş sylarığıa e eski belediye reisi ve & BP eek ba Nazmi Ör Bük caki Ankara VE ve Di Alâettin Tirit- e Vm rm a aylarına muharrir Rahmi Gür- Dnar ve ça yeşeren Hicaz ümeti seride maslahat IZ Gan Parti Gen ma Seçicilere bildirir ve ilân ederim. C. H. P. Genel Başkan vekili — İL. İNÖNÜ Günlerin peşinden: Gülenler ve ağlıyanlar ke ele bu > tabii Türkiyenin ih- agda ii için herkes gibi Tae ; mü endişe n olanlar vardır. Çünkü « Birgünde 2 bin kişi tasını Paris elçi B, Suat vaz me iki mmeflenian m. dirmişti m metni bugün Harici. ye ik gelmiş bulunu. yordu. diye kadar Sri Fransız büyük elçisi B. Pons gizli safhaları ile yapılan m reler eri mahiyette bulunuyor ve ası. Da (Başmahalemiz 4 üncü sayfamızda) ere in Fransa 5 mıza vereceği cevap kine Viyana Kolifebiii du. .. . n Hariciye ere e, dün dağıldı li olan Fransa vabi, Verilen kararlar arasında notasile Antakya v e İkenderun hakkındaki Türk — Fransız mü. releri Avusturyada emi ile me krallığın m kurulmasından ve Macar hudutlarının Bu ün değiştirilmesinden S Bugün tayyare ile şehri- mıze gelmesi bekleniyor Yarın hemen Ankara'ya hareket edecek Bir müddettenberi memleketimize gelmesi beklenen Alman nazırı ve Rayi; laz genel doktor (Schacht) bugün şehrimize ge- lecektir. Doktor Sehacht bu sabah Berlin den gayet süratli bir tayyare ile ha- reket etmiş olacağına göre akşam ü- on yedi sularında çap ümet an kiral Doktor Sehacht bu vr MK las otelinde irdikten $o: doğruca, B, Schacht uri; çoğu, Sa. 6 Si. 2) Müvezzilerinizden KURUN ilâvesini iste- meyi unutmayınız Bu sayıda Alimin namusu: Sadri

Eatemin çok güzel bir hikâyesi Bahis yok! Londra, 13 (Hususi) — Viyanada italya, Avus ve Macaristan a. — rasında cereyan etmekte olan müzg. kereler bugün bitmiş ve İtalyan hari. ciye nazı ont Ciano, car ciye nazırı B, Kanya ile Peşteye git. Mi rans, hiç umulmıyan bir ne. ür ai Filhakika, konferans. s tan sonra neşredilen tebliğde Maca. A y rıca BAR KADINLARI; Hikmet Münir; Amerikada lik mektepleri na. sıl çalışıyor? Beklediğimiz şiir: İbra- im Hoyi; sin bir sayıfa ile “Bugünkü Türkiyemiz,, başlıklı resimli ve çok güzel ayrı 'bir Yy g Bs < Ss a < © maktadır. iz İN a uyandırmıştır. A 'ALAR Viyana, e — Üçler konfe. rTansmin ali ide bii edi. 2 Si. 3) Üzme Madrit Hâkim Hükümet kuvvetleri tanklarla büyük bir taarruza geçtiler öldü! (Yazları £ inci sayıfada) Söve in be iz alm: gibi fındık ihracatı ya. yadaki son hadiseler netice- sene en iye er m 9 İİ â Milyon ira e r, Ancaz, Me ye li ettikleri değil, milyarları a Hasan Kumçayı e iz sahillerinde bir kaç şeh- Mi im sadece fındık satışından vir)” , İktisat Vekâletinin büyük bir eseri olarak An yllar ve el işleri koi eldfi karada açılan küçük sanat rae dün eni e devam gre çocuk ve Serez , ertesi günil umumi bir toplan uradaki Saliiler di tnt e Sani pi nutkunu söylerken ve hm iştirak eden murahhasların bir kısmı görülmektedir. mezunları Üniversiteye kabul edilecek Kültür Bakanlığının hazırladığı karar-? name Vekiller Heyetine verildi (Yazısı 3 üncü sayıjada) | Bütün bekçiler Maaşa bağlanmalarını istiyorlar Fakat bir şartla. | Bir ein kaç lira ile geçinebilir? len haberlere göre, Ankaradan Dahiliye Vekile A bir ii lâta bağı e iştir. Bun aile ait nizamname ve talimatı Bae Bu tetkikat bittiken son. ra bekçiler hakkında bir kanun çı. Di bütün eri lde Rl te: ta bağlı anacaktır. '0 — 80 lira kaza. a ni m bel ekçilerin smıflara ayrılıp vazifelerinin ehemmiyetine gö re maaşa £ esi görmüş olmaları da istenecek "Bekçileri rin teşkilâta bağlanmaları etrafındaki bu haberler İstanbul bek çileri tarafından büyük bir ehemmi. ilan harylanmışı. Dün bir arka. Z şehrin muhtelif yerlerindeki! (Son Sü.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler