2 Eylül 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

2 Eylül 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ya EET 10 — KURUN 2 EYLÜL 1937 Orman Müdürlüğü Memurları aracında Terfi listesi — müd ürü Hâki, Diyârbekir mü - ü Necati, Erzurum müdürü Ziya, ğe müdürü , mücadele bay tarı Feyzürrahman, İzmir Cemil, ân Kastamön Fraesa ile Franko (Üstü 1 ime İrndan işgali üzerine Fransa ile” yonalist hükümet vi mür bat çok Mi. man mühendis muavini Avni, Ereğ| r: li GM mühendis muavini Rahmi Maraş allen müh > Nevzat, A ge ie mühendisi Ha - geni Franko kendi rl mii * Bolu yati, Taşköprü S. 2..orman mühen » di e e , 2. orman mü emel, orman fakülesinde n fen m raat teşkilâtı kanununa göre yapılan tayin nlerin bir kısmını Ak Dildimiş 5 dile I | I | “Ankara | (Tzlefonla) — Yeni zi mü she | KR dikimi Or -» talyadan Aziz, im Orman umum müdürlüğü me kâtip Murat, Yağcı orma muavini Kutsi, zimgeldiğini bildirm ; ları arasında yeni kanuna göre İbrahim, anenajman Gti ihendi Nuri; Aşil i edeli e la buradaki #f mur müuru m, al “İ man mühendis müavini Nuri, Anta i Un a e | yapılan terfiler de ei ln disi rain Zon YA mg 8.2. meli orman mühendis muavini Hatem da İde Br) ii dörde > iğ mahafilde bu huznita hiçbir mali ese) > > i edenler: mah mühendisi i, Uşak S. ie orman mühendis 2 olmadığı ve bu haberin bir baki | mütehassıslarındı Halil| orman mühendisi Hasan, Kütahya| Hüse: yen orman yeseşii imiz Mugla Hulisi, Elâzizden Maz vk bir arzu olduğu söylen | Erk ni ve e Sadul llah, Balıkesir orman | S. 2. orman mühendisi Celâl, Geyve | muavini ni Muntafa, Gemlik “orman har, Gaziantepten Cemal, İsparta - nin ph ye e Bg emi eye . — - eşe ar map inükendis muayini Kemal, > Çotum e ii nl şa Adana . Mz, ya İrAYEZ e MU, Oca li . *İ orman mühendis ir, pm zi iin Amenajman başmü| Üsküdar $. 2. orman mühendisi E -| Gülnar orman müh. Ke ön ae. kirden Sabri, İnan! İY, “Meret pi T (A. — Reuter” | © rn ühendis - muavini Rifat, B z ; | t nis, Yalova S. Zor mühendisi a Mr ariel kten Rifat, Ba mailin Fehmi, geri bildiriyor | Altıncı y terfi v : e iş a çi prim bamya bini Nü i, Li e al rr > nalbant tebin - vvelki gece İngiliz Hav e © Şube müdür lerinden ppi ie pt Deniz! vi yim şe a dis muavini Alâettin Can e terfi Antenio burnu açığını — Seyfettin Tuncer, Fi an si i Nazini Çankırı . orman *İ orman mühağda muavini 1 sm rn izi “le hul bir tahtelbahirin taarruzü0? | > si - mrs vey oi rem e izrrmieder ef Göksü orman mühendis müavini Faz| Vahit. Galatadan Fal ei lm bağ Muhribe mermi isabet © ğ lu © Si “ in: ana” l | amenajman isi raühendisi Remzi, a| mal, Amasya S. 2. otman mümin Cavit, Beysehir tai : ierik, dan Ai, İkala Hilmi, . Sürdden lim ve Hardy muhribiii © menajman baş mü ühendisi “ kir,! Münir, Araç S.-2. orman mi Mİ ami Hak ik ck Hüsnü, Kayseri erit, Trabzon | arrükun « 2 kakllağa wamrakıi | *s orman müdürü Ali Riza. Ömer, rika S. 2. orma mmühend mühendi TN yi Finike an Abdurrahman, Eskişehirden Ni- mek üz sere dün aliş Cebeli” Sml dereceye m a v ir çe 1. Mihal La iyi an mühendis muavin iSaffak, o yen ie iz m İse emrini lela Turna orman göğe i hendisi Celâl, ileri Si 2 e İgne yeman ndlis diş ayini Avni, | Asım, Karstan Abbas, Amasyadan “KORSANLAĞI Lİ çay orman komiseri İmei Faik Zin elem urgut, i mühendis muavini ekiş urduzdar iz j gal orman komiseri Celâl i Hasan e Burj 2 lu orman miilendi İnka b A a em Paris, 1 (A, 4) e - Pe poulair* © bucak orman fen ayemini Vecdi, 32 orman mühendisi . Niy. mii ü de mel Ye, m Niğdeden) zeteti; Akdenizile bası gemilerin | Mozvadi orman komiseri Abdullah Gebze 5 orman mühendisi Salâ - e üncü dereceye terfi eden - Sab hi e nu Mardin pillenmesi meselesinden bal © Cevdet, Çorum Kös a komiseri | hattin, amenajman mühendisi Murta TALE 2 — Rafi Yani dü Rift in diyor ki: l pETe iğ ire orman emi za, Samsun S. 2. orman mühe: ndisi ş yo! orman mühendis muavini Si Celâl e il Kökünü nihayet bulmalıdık. yi | ettin, Denizli o a İehmet, . orman mü ördüncü a i iş İşle ER ii na müsamaha etmeğe imkân | Kürtkeriği orman Si Serafet -| hendisi nü, amenajman Den ” dördüncü dereceye terfi eden-| bul Bid içe mümtaz, Ki « ve Londra hükümetler & Otin si Rıdvan, amenajman . mühendisi | (€- Eye çet ve Sül bapta icap eden teşebbtslerde Sekizinci dereceye terfi idn nler elâl, Kastamonu $. 2, orman mü- Marmaris orman mühendis muavini Gemilikten Abidin ve Mitat, Nalbant nacağını kuvvetle ümid ediyori,

Zonguldak yes siri Beki hendisi Mustafa, amenajman mü - İzzettin Bursa orman ına |, mektebinden İsmail, me Em sasen bü iki hükümet bu te | Sıtkı, Kastamonu dürü| hendisi Feyzullah, amenajman mü - ip Mehm. e iğre am mühen » öm Çifteler deposu müdürü yalnız. kalmıyacakla, idi. de Nazım, Konya orman n müdürü. Ali,| hendisi Ekrem, » Dereçi |) Se: Mz sabill | Muğla n müdürü Fuat, Ispart an fen memuru Eşref, Karaburun beer adaş muavini Remzi, Turna or ia elaikanıdı dereceye terfi öden - “meçhul” m e men gi orman müdürü Asım, Eskişehir or -| orman fen memuru , Abdurrahman, | e” gr ya, Karaburun)! er nr ak adiyle sale © man müdürü Osman Nuri, arsenaj -| Uludağ ori GLA er m fen memrü Halil. Ereğli or) | Ankaradan Sait, Hakkâriden Cev. si üremi v7 Ein baş myihenilir misin. Cs inal e) ip, | Man mühendis musvini' “Adim, Fe det, Yalovadan Cevdet, Urfadan Ri- eveklerdir. Ancak bu cihet, i snajman mühendis muavini) Kızılalan orman fen memuru Tevfik kişehir ötman o mühendis #aâYii za; Ankaradan Zeki, Hüsnü, Gire » I a Şülmıs safhıasıdır. B Aziz, Maraş : . İL orman mühendisi) Kunduz kei Ke ea iğ am er Ünel iri SEP Vini, Sivastan Turgut, Er» ia viresti tem, Çatacık orman komiseri Mak- disi orman Abdurrahman, Ma v SE 2 ka ya Kadıncık orman emi Sami, Cafe e . lr mü» pi BRE. e kond bl. dan kret, inden dk. e m Seir ER e ya orman müdürü OSaffe isi Kadri, Karamürsel S. 2. or -| rü Nurettin, Gönen orman kondöktö| dan Fikri, B ee © Bolu orman müdürü İsmail, Canak.| man mühendisi Kadri, Çatalca 5. 2.| rü Selâhattin, Balya orman kondok- salam aaa Ta Get my ln si) E orman müdürü Kemal, Edirne| orman mühendisi Sabri, Ve 5. 2 | törü Fehmi, Bolu orman köndektö -| Ji Ekrem, Zonguldak! lay vee yapa br “ ç orman müdürü Yakup, Eskişehir |. n mühendisi Enver, enaj -) Yü Muhsi huznu a kli tan, Tanıklar an ari Kili nr söylemek #tiddir, “2 8. an mühendisi Hayrettin, Si -| man mühendisi Celâl, Bevrlik s 2.| döktörü Turgut, İskilip orman kon “| ten Hidayet, Eskişehir, a fik S D . mop 8. 1. orman müh ndisi Rıdvan, orman mühendisi Vasfi, Karasu 8. 2. öktörü Kemal, İznil mn - n Mitat, Bilecikten Senan Yı e ost filo gl Sani orman mühendisi Hikmet,| orman mühendisi şevket, (İstanbul döktörü Sait, Savşat orman kondök-| gaddan Fahri, Tunceli in a (Üstü 1 incili, nya |. S. orman mühendis Fazıl, orman mühendisi Fikri, Sey *| törü Fehmi, Borcka orman kondök-| Bergamadan Sabri, Sinobdan Asım “Yİ su şeretine Büyükadada yi in “| ban 5. 2. orman mühendisi çi -) törü Süleyman, Bozdoğan rabzondan Hilmi, — Kirklerelinder | bünde bir garden parti verilecek, m — bei emit 8. 2. orman Di Nİ kondöktörü Halil, Keşan orman kon| Refik, Pearl Hâsan Fehmi, Margi in sip sk sie ağ my Şefik, 8. 2. e m mü z döktörü Hüsamettin, Vize . orman M. Bema) ei Hilmi £ günü sâ3t on dokuzda YAYUBİ v k 11 a Hi talya 5, 2. orm İren öktörü Süreyya, Midy *İ kokteyl partisi vardı öğ Bursa Mn e disi Hak bayii Sayit, pa S. Mes) ve an kon: dili Feyzo, “akhi Şam Ra ge» Pr pekin donanma , ; . 1. Örn i mühendisi it, 0 .2.İ sar orman ni Güre yl Mİ Şükrü Okan tarafından da 6 eyl! ok il A kemi ea elâl| orman mühendisi İsmail, Bartın S.İ des ormatı köri Fahri, “Tor eme Tokattan Zihni, , Tarsustari| tesi günü saat 21 de Tarabyada iz ela e il müdür mu) 2. orman raühendisi Galip, , Bastım tüm orman kondöktörü Hami, Gel i ili iin yayan Avni, du -İ Balasta bif veda ziyafeti itecek) m a e e e ed ve gri) sus 5, 2. orman mühen : orna ol mi, Milâstan: Necati, «| fal inde bi afet m geen yp m Eştef, | Hendek 8. 2; ötman mühendisi Hüs| ba öyman kı t6 fik. Rota. kesin ni Ödemişten İz- Fular va mi 2 gehrimizdeğ söktepe Soyuk orman fen memuru| nü, Konya S&. 2. Taği mühendisi | hiye orman Komi a rü “ Ka t. Bolu andan giltere defâret binasında tekrar” . -İ Nail, Zonguldak 5. an mü - kondöktörü Şükrü, Saf 3 Gelibalüe EF ve 'Çerk simi * : sa Elem Halit Zingal rk kei bendir a Fahri deği, NE 2. ormnn ekipler ök törü dü rü, S afran Sean Pa &rkeşten Hamza | tr. İngiltere sefaret binasındaki z , an kondöktörü Hilmi, ME Poskoftan Şükrü, Geyvedi h «| ti teğti di hat led me orman yi Le en o ühendis muavini vekili Kâ| met Ali, va sekin Fah e ii B MN ki e e . » Kömürsu orman ko iü, o amenajman| zım, Savur mühendis muavini leden Cevdet, Büyükcek j T . i l > rare Mat Çığlıkara “ex mühendis Nevzat, hir, Kadirli orman mühendis Se san, İspirden Kömek, a 6 e seda . imis im Hamdi, Ön birinci dereceye edenlet:| ni vekili Arif, Köyceğiz orman mü - r, İneboludan Nuri İngiliz di arakat © 5. mühendisi orman fen memuru Gıyas, | hendis muavini vekili Nhat, Cağlı -) dan İsmail Hakkı, İstenbuld MO ayar * —— Ss. mm mühendisi Fehmi,| İspir $. 2. orman mühendisi Bekir,| kara fen me kızıda a-| si, Erzurumdan Nari. Bir zeliş AA DO >. 1 orman mühendisi -| Biga 8. 2. orman mühendisi İsa, İs) cıkta Abdullah Sül | i R baylarıdız mi d harga : di lee cıkta Abdullah, ülevman, İnanlıdan Enver, Pendik-| mi | Demir. Balikesir S Viriye mx: İâhiye 8. 2. orman ferre Tani R Bâytar işleri umum müdürlüğün - en 7 Selâhattin, Kar- ri, vi Ve hariiy€ hendisi Selim, : İk dereceye emi le! N < ün Pi İbrahim, İstanbul S.Lor köy orman mühendis mua : iü dereceye terfi edenler: e WİRE ki ühendisi Necati, Yalova 8. 1.) vini Reşit, Ankara mi sergi Cevad,'Pendik eristi » DOK et etmektedi Fa mühendisi Sabit, A s muavini Fahri, Ansara ort'an) tü müdürü Şefik, Ftlek Merkez lâ - TO 2 bi şehrimize ra cak m | M ası mühendisi Müharrem, e ez ke ara boratuvar ci Etem, Necast'in Atasa pre hs amiralınm fi l İaerii | ji SI mühendisi N; ki Beşinci terfi : Her gün sâbahi “3 ir zl sai sem re yö rim ia , İçel 5, g in m . ara um mill e Mütehassiz Nüreddir, in, Kâmil Mu -İğ akşamları 17 den miş, Tamiya a i pie , n mühen zafer, Afyon baytaı an s Ni a iç ei si lg SL ez mükendi mavi Tm Şakıkarğaş orman| İstaribul mücadele Eleni ai ” ei ci rn ni ine de b h Necip, orman | mühendis muavini Süleyman, Berga| durrahman: i günleri | Ve Zeki, İzmir S. L orman) ma orman mühendis muavini Cemil Altıncı dreceye 3 MAD 20 ye ka N mühendisi Emin, in, Ankara Sik or - Şubuk orman mühendis muavini O be müdürü İhsan. fen müşaviri ber okuyucular: dia Bi si ya o man mi Kâmuran, Edirne M. Kemalpaşa ormak mühen-| Tahsin, şube müdürü Köln Ay din rma m fi © S. İ. orman'mühendisi Fehmi, ame-| dis muavini Cemal, orta orman mek| mü, le celal atki Si Dilinde muayone Ger, içinde an” najman mühendisi Faruk ek tebi mühendis muavini Kerim, Bod-| Akif, Silifk a Gr | Ayk 85 a EE amenajman mühendisi Halit, a iy orman kondoktörü Necip Lâ; hire üdü üz eki Rin çi > sr d ayni mühendisi Lütfi, am. seki orman mühendis muavini Mem) fa müeğii RA) Tek li Elbe Göz heximi Yi “ vie i Yakup, amenajman uh, Kocaeli orman mühen <idiürü : pi güle Avni, amenajman mühen| vini Ekrem, o fi, Pen malin mani Kii 127 Müzaf Rami Aydın | mayanın Yeke Vi , amenajman mühendis ven muavini, Reşat, li Or- ei. Salhane elek on Mak yenebanenini Takan Talimaasik » Posta “a ii — Karkalmaz orman fen ee iz ve orman mühends Mİ eylen Şi Ta be Pk - muavini Hrfzi,| dürü Sevket, Çifteler harasr müdü nakletmi l: 41553 — Karasakal orman memuru| Ri ve v muavini! Tevfik. ei ni ei N Oi ümtaz, Gümüşhane orman mü Yedi; dereceye azardan maada hergün: len! Onuncu dereceye tri edenler: İ hendis muavini Hüsnü, ir © or Sam iyi li sonra saat ikiden altıya

Aynı gün çıkan diğer gazeteler