29 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

29 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; 8 — KURUN » MART 1938 ii m aç ve 'Çeteye esir düşen kız MERİKALI avukat Peter Mor. Derkej dyodaı cazband a ken Birdenbir hava- dis verili aşlar Snikerg gl söy! nd — ya rsi aba reisi ve efradı arasında ihtilâf çıkmış- tir. yi ii bir kadm azası yü - ; , çete Teisi En etresi inn Kolaya e ar o ai bul- ki, k ve şehri terketmiştir.,, adis verildikten sonra, mu- e yine başladı. Peter e şim- di biraz memnun görünüyordu. Çünkü dünyadan bir havadis sadi bü bucağında kten zor olacaktı, Haydi, anin göyle böyle geçirdiğini adi Fakat gece vakitleri hayat pel urgundt a vehime kapı o şak a; F kadar ki İursanız, yumı larda mırı ear ve haplarla ei Vi ze hitap eden esrarengiz sesler bile dayim Fakat o ne! Hakikaten ayak sesleri Mir Peter Morland, rını sıkarak dikkat kesilmiş olduğu halde ayağa kalktı. sesleri dı - vk ni eve doğru yar - ordu. hizasında bir ses — Tel - ae köyümüze geldiniz re mi, Mister Morland? Doğrusu çol vin Ai ik... y Allah cezası vermesin! 2 i ime köyün bakkalı ya den eski müşterisinin bir sa Pp iy e a bakmadı Büyük bir değişiklik yok eli burada kalacak m — Di bir şey bilmiyo; angi bir şeye İl tiyamiMiz 0. lursa biz haber yollayınız iyii > Morland! — Memnuniyetle.. Yarın sabah dük- © kâna gelirim. Bu kısa k Bi sonra bakkal © Hanri çıkıp gitmisti Ced Hanri'nin kıçıp (gitmesindi a ek MN Peter Morland, eğ ima ip, çıktı, soğuktı üne bir tedir esiyordü. pi — lindeki radyoyu kapattı. Otomobilin » pencere relerini N de kapattı ve karanlık. arak 0- aha başka türlü bir ha- ir bee Şiddet aki e 3 Heyecanlı, büyük Amerikan tların reisi ark: mi Ha; li der giPi mama ma rm içerisine beli 6 A 4 zabıta hikâyesi a iy sesini çıkarmamış ve olan olmuş- akar Morland bunları yla ten sonra derin bir ir göğ ve tekrar içeri girdi. iş aaİarinin neticesinde neye varmış olursa olsun, mi Sevgili Kate ilmi, SİA “macera) kaçmış, rar mesafe ve a Peter iye okul ei re ne olduğuna aşıyordı a kalkmış, kapıya bü yü Bu esnada kapı açı. larak bir elektrik fenerinin ziyası gözlerini kamaşr Peter, sordu: — Kimdi: Kapmmn önü 'k ve bir de iin Erkek Peter Mor - kadın di Yağ bir lâhza baktıktan — m dedi. Ben burayı boş zannediyordı Fakat bu hayreti çok sürmeden ya- nındaki kadına döndü. Ve Peter Mor- land'ı göstererek; —Merak ii ii zat benim ağabe; iR ikiside ün girdiler. Peter, ya yeniden otun atı. Bunla- yaj dedi. Bu Peter Morland'ın kardeşi Cek yirmi ne Maç sYanındaki kadını takdim edere! — ro e li EE deği. Kelsey” Bu bayan, Luiz y mi? 4 li gE laşıyordu. aydan le Çeviren * Hikmet Münir ii demezdi. e ziyade Kateri - ya benziyord Petr r Mold kardeşi Cek Mor- hu: — — Ki İaraya geldiniz?.. imiyelim? Basi aylar. danberi b myo Hele sen bu - iaha hiç geleceğe benzemi - Peter de Morland” leşi nin vr bakıyordu şimdi. Nasıl 0- Il u kadar tedbirsiz vE hareki up te inim & bsi şaşıyı ardeşini mi — mile Tie amm dedi. Fakat vaziyeti bilmiyorum zan- netmeyin. Otomobilde radyo var, Ve ben bütün havadisleri bu akşam ora- dan din ledim. Cek Morland aceli — m Gi ie dinledin mi? ia Kölsey bu sırada Cek'e döne- k: — mi iyisi biz buradan gidelim edi. RE nin de başını belâ- Ç in alım, t Cek, Mk bilmedi, Deli 5 ona mak öne Kadınm apk" ali k ası dedi, ben ve pe uzun benide ik. Fakat onun çete reisi ESİR TM a onun elini ne düşmi Ne gibi bir haydut olduğunu bilmiyoruz. Luiz i bir Bun: nim yanıma e geldi, Ben de onu burava e Burada onu bulamazlar, İşti işin doğru su. Yi er mi anlatı Hakikat böy. le değil İzi bii sallıyarak — Evet, dedi. Anlattıkları tamami- doğrudur ei konuştukça, Peter Morland, uştu yakalanırdık; hennem ele gider. — İsterseniz yayalım; dedi. Siz de UZ ağabeyisinin bu alicenaplığna teşekkür ettikten sonra onu eliyle se- â ak Luiz ile birlikte odalardan birine geçti. ETER, Mor Katerinayı land, kendi sevgilisi ve onu kaçıran To. mea ki, ev baskma uğradı. T yazıhanesinden bir tabanı dik e, Derhal Cek'in iL sina gi — deldi Cek in ed e SE apl eter Morlan; Hiç bir şey arma uzandı. 2 an konuşacağım, di- lu, Belki de onları makul yola erkelerin a e Çünkü dı - sara a ön yürüdü. a Baga uzun boylu esmer bir adam içeri gü imi izden de siz bir reyi abii yg Arkasmdan birkaç adam daha Ti giren adam söziine devamla: — Sizi rahatsız ettiğimize müteessi- tiz, ti birisini arıyoruz. Siz Cek- morlandm kardeşisiniz sanırım, — Evet!. m, — Yanılmamışım demek, köyde bi- ze verdikleri malümat da doğru imiş, Gi nerede > pini arka tarafı da enli simebl ak bulunduğunu" da tırlıyara kimsenin görme- diğini ye dart söyle bir yalan söyledi. — Kardeşim bir müddet evvel bü- radan e al ayrıldı a öyle mi? Yalıız mı idi? bir de kadın vardı! —uU: boylu esmer adam arka - daşlarına dönerek: — Anlaşılıyor ki Cek Morland e ei eek bir otomobille gitmiş, buhranı geçirmekte olan Cek'9 yöriyere eği, Haydi vi iri ei mü za Çetenin isi bu defa Luiz gey" sı Luiz sevgilisine hitaben: — Bırak tabancayı dedi... Fakat Bk Mert kızı ma azmetmi$ 8 diyordu. O kadar ki e ere uracaj i yordu. İlk iş olarak kei edip: 1 — Defol. ye. sırada çete reisinin bancasma sarılmış oldUĞU — bad ateş eti İR an içinde ortalık ahş a land dönmüştü. Peter Mo öneri dutlarla döğüştüğü sırada Ta“ cesar: Derkeh ve ii e işaret ediyordu. Der de tüfenklerle polisler belirdi “ded ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: