20 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

20 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba NISAN 1938 YIL. 21-3 Sayı: 7281-1371 İSTANBUL — Ankara Posta kutusu: 46 (İstanbul) Caddesi Dün memleketimizin muhtelif yerlerinde şiddetli zelzele oldu Italya Fransanın müzakere teklifini kabul etti Bulgaristanın güzel bir hareketi gün evvel Bulgar hüküme: a anda Türk m ek- tplrinde sea alen kullanı! 'b Eyi Balkan e ML Re ER. li Tıklarının bütün kültür müesseseleri- ne bu harfler çoktan girmiş bulun- al ristan müstesna Bulgaris- tık, ne de be; Gi me alel ile telifine imkân o! bu garip vaziyetten şkaya nie ei hükümetleri şu cev: bı veriyo: a şinedaki Türk mektep- ima arapça smküasd ile işle m gene Türk ci em iy kullanılma da yar drisat 8 E Kırşehir, yerköy, Arabsunda Aksarayda evler yıkıldı Bazı tren istasyonları hasara uğradı Nufusca zayiat yok / Yazısı 4 üncü sayfamızda) DUŞVEKİE 4 öf eri love Ulan EB. Bone, ği : davar UY GULECEK OLM Başvekil Daladiye oFransız - İngiliz müzakereleri -(28 nisanda Londrada başlıyor Üzerinde durulacak en mühim mese- lelerden biri Balear adalarının vaziyetidir ra, 19 ( ester masından doğan vaziyet ile Fransa Guardian gazetesi, Fransız nazırla- | ve İtalya arasında müşabih bir an- rmın 28 nisânda Londrayı ziyaretle- | laşma akdi ihtimalleri, İngiliz ve rinde konuşulacak mesöleleri şu su “ransız nazırlarının bilhassa üzerin- tle Külâsa etmektedir: duracakları meseleyi tı Son İngiliz - İtalyan Roma anlaş- GEEB az! yrnk mak ve uzaklaşmak istemelerine im- var mıydı? Bulgaristan Türkleri imkân | sı kalmam n kullanmakta iz dem era yı miydi? ig şi ki Bulgar F“kü- meti le; Dik arma karşı iyi ni- yetle ifade öiilkmky recek olan bu va- ziyetteki mantıksızlığı takdir etmiş e Bulsaristandaki Türk mekteple- re Türk ©n makul bir kararı vermiştir. Kö. Konu: 8. Sür 5.) FRANKOCULAR Torotzayıalmaküzere Hükümetçiler köplüleli tahrip ediyorlar Bir ayda ispanyada 204 ital''an o.müş, 614 kişi yara amı; pi Et hakkında valinin beyanatı “Kasaplara kilo başında beş kuruş-kâr-bıraktık.., “Halkın et alırken üzerindeki damgaya dikkat etmesini, az et satanları bize ediyoum,, hbear vermelerini rlea Vali ve Belediye Reisi Bay m din Üstündağ dün lamış, et meselesi etrafında yeni mirler vermiştir. Bundan başka 3 komisyonu da toplanmış, et fiyatla- rmı ipka etmiştir, Bay Muhiddin Üstündağ dün et meselesi şe şu beyanatta bu- unmi Mart başl len iti baren ya kendn temin ettiği- İz ucuzluğun sebep olduğu lak fazlalığı Vk etmektedir. Bu lalık Nisa; da yüzde rak bi üaimii aha aktadır. Esasi mal si de, bu aylar içinde eme et ti- B. Muhittin üstüni lağ k hay — Kasaplı n arzının da“ KA dola — vi raz yükse“ lirdi. Bu sene iş azla serin arm ve yağmurlu gitmesi, bu aylar için- de İs il ihtiyacını geniş mik- Ci » 1800 yedek subay orduya iltihak Bu seneki tahsil devresini bitiren yedek subaylar önümüzdeki Cumarte- si sabahleyii kuzda Taksim ön- mektep- klar, 'rukalmde nutuklar söylenecek, İstik. ediyor lâl marşı ve yedek sul , iii mektebe di Mektepte öğle yemeği yenecek, mü- iben dipl merasimi yapı- bay e “ konduktan sonra Bu sene orduya iltihak edecek yes Gk sibevi Çeke hr şehri aldıktan Pazar günkü güreşler Kara Ali Tekirdağlı anka, (A.A,) — Büyük | gon mler ven ei are i kalin tebliği: devam etmişler 'Lejiy Krtalarımız, Kastellon ve Tarra- yn a Piğe Er ile karşılaşıyar |

Bu sayıdan diğer sayfalar: