1 Ekim 1938 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 12

1 Ekim 1938 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1938 RESiMLi HAFTA “— i Üçüncü sayısı bugün çıktı — On binlerce okuyucu tarafından takip edilen tam bir ev mecmuasıdır — n p Muhtelif yazılar, Italyanca dersleri — kadınlara iş örnekleri yi İ Renkli kapak içinde 36 sayfa 5 kuruş Müvezzilerden isteyiniz. “ Güzellik ve sıhhat için ilk şart | ADYOLINI kullanmaktır RADYOLIN 5 Dişleri A Dişler çehreyi güzelleştirir Y ki ES. TÜRKİYE VEKİLİ NECİP ERSES GALATA SESLİ HAN ZUFARIZS. İ RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, m) . . . ' . izde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan- Col U m b I a n I n sO n ye n I | I k | e Pl malarına mani olur, ağız kokusunu keser. : a a ürgüplü! Refik Başaran || Bav Rasih Beşerin ZAYİ Niğde milli halk şarkıl, İ Askeri Fabrikalar e Dü Şila ei va 1747 Ml Bey türküsü 17473 4 ia ni dedim ön ei i lis gım © sım dij .. .. | rs amy vee | ürgüplü Aşık Mehmet| 474g0 sini, 300 Ton katod (Elektrolit) bakır 5 No. Tu Hasan ili 17 47 8 Hal anem beni mi Alam almacak şino) in > : ö âi ei ai mal Ea > m : (WP. 2645) Urfalı Mehmet Ş$ 2nses|/17481 hr m il alar am ml | mar ru almaağunam a | (7467 yönü öncen Bayan Suzan i yiye si e ti e Dİ üfusumu zayi ettim. “Yenisini i . .. Geçen ak; ri en iz GENİN gıkaracağımdan hükmü lm Erzincanlı Esat Ertürk 174 75 Aşkım o et hasreti , Rd ii e any nn ve Tl w.2 20 (117 Cejlân "© Bayan Sultan Bai kkat lan (12050) Ii i

di Emi e ii iz ke ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 17477 Şe an See e 1747 Böle b günde saat 10 na kadar komisyona ver | vesaikle mezk r gün ve saatte komis 6792) k özal ve kendilerinin de 2490 ruma © yona erir ( : İstanbul Valiliğinde: ” i Ma, Ngı 11 incide) - Türk Hava Kurumu Beykoz, Yalıköy mahalleleri ii Parti binasmda bulundurula- B ü Y ü K Pp i Y A N G O Ss U cak sandığa 6 mer keşide: 11 3irinciteşrin 938 dedir Akbaba, Dereseki. Köylerinde bulundurulacak sandığa Paşabahçe, İncirköy mahalleleri Paşabahçe Parti binasmdaki sandığa Büyüki N N ramiye 200. o 00 lira dır. Polonezköyü Köydeki sandığa n başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikri i i e i iyeleri 80.000 v e 200.000) liralık iki adet dl vardır. 8 3 ilkteşrin 1938 pazartesi saat S—12 Çubuklu mahallesi Karakol önünde bulundurulacak san- ee Ea dığa. $ 8 ilkteşrin 1938 pazartesi saat 13—1$ Kanlıca mahalleleri Saat 13—18. Karakol önünde bulundu” . el imiş Sümerbank Umumi Müdüriüğünden: 4 ilkteşrin 1938 salı saat 8—12 Anadoluhisarı Saat 8—12. Anadoluhisarı ve bina- vi j sımda Sanamdılalleği. sandığı Bankamızca ecnebi memleketlerinde tahsile gönde- © A ilktesrin 1938 salı saat 13—1$ Yenimahalle, Çiftlikler t 13—18, Yenimahalle Parti bina rilecek talebenin imtihanları 4 Birinciteşrin 1938 de kei bulundurulacak: sandığı İstanbulda yapılacaktır i ilktesrin 1988 çarşamba * Anadolukavağı, Mirşah Anadolukavağı a nen bu- Lâzım gelen evsafı La olup imtihanlara girebile- lundurulacak sandığ: eklere Bankaca tebligat yapılmıştır. » 5 ilkteşrin 1938 carşamba Poyraz, Fener, Riva Köylerinde bulundurulacak sandığa Tebligatı alanların 3 Birinciteşrin 1938 Pazartesi sa- 6 ilkteşvin 1938 perşembe Ömerli, an Mil Esenceli, Sr Köylerinde bulundurulacak sandığa zi mine eme Sümer Bank İstanbul Şubesine müra- rapmar, Hüse; ' Tilktesrin 1938 cuma ğe pan Ali Bahadir, Boz e köyünde bulundurulacak san- e 8 * hane, köri Valiliğinden: eb T ilkteşrin 1988 cuma ağ bi Kılmgir, Cumhuriyet. beyi iy sandığa Vilâyet su sayi bürosu için su işlerinden anlar bir fen memuru alına: > Silkteşrin 1938 cumartesi Muayyen günlerde ve yerlerde reyleri: Beykoz Parti binasında bulundur” tır. Maaş 150 liradır. İstekli olanlar kendilerinin bu işi yapmağa salâhyeti olu i ; ni bei lacak sandı; ğa, duğunu bildirir Mi vilâyet su işleri bürosuna müracaatları, (6871) Limon çiçeği kolonyası hasta olanlara haslalıklan kalkanlara hayat, şifa verir. Derecesi yüksek olan FREDO KOLONYASI masaj için birincidir, Sinire, çarpıntıya, baygınlık ve sinir hallerinde ruhu okşıyan lâlif bir kokusu vardır. Bilimum ıtriyat, tuhafiye mağazalarında ve ilede salılır. FREDO MARKASINI ISRARLA İSTEYİNİZ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler