4 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 İNRACAT MALLARIMIZ Mahsullârımızı ne gibi şarait altında satıyor - ve ihraç ediyo: Tuz, Bu mes'elenin büyük dıı.ıu miyeti vardır. Çunkü — iktisadi Muvazenemizde tesiri çok mühim- teşkilâta müstenit olarak çalışma- N ecatıva dir. Yazik ki bu işte de teknik ve| |i Mmaktayız. Hemen datma, tütün, bn- | P dık, afyon, tiltik, üzüm — gibi ihracat mallarımızın müsait şara- | 'Tahkikat | Turk Bir tavsiye vsiye mektu- Muzakere bunun aslı aranıvor Ho s aati Mi ümünde doktorların mes'uliyeti var mı* Tutunculer Hanğı i-Safhada| Yunan İflâstankurtulacaklar | _ " İnhisar idaresi zürraa| 2,000,000 liralık avans | veriyor

Sayfaya ait küpürler

 Ameliyatta hata var mı? Ankaradan avdet eden doktorlar izahat veriyorlar Mim Kemal, Neşet Ömer, Akil 'Muhtııı' beyler “hiç
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gönele ve müll Müddeti 4 eçennuzi miyeti vardır. Çunkü Muvazenümizde tesiri çok mühim- dir. Yazik ki bu işte de teknik ve ı teşkilâta müstenit olarak çalışma- Maktayız. Hemen dalma, tütün, hn- dık, afyon, tiltik, üzüm gibi 1 ihracat mallarımızın müsait şara- Vitle satılmadığından şikayet edi î liyor, Meslâ, hariçten müşteri gel- | Mezse tütünlerimiz — satılamıyor. Binnetice — tacirlerimiz — müşkül vaziyete — kalıyorlar: — sonra da dahilde en büyük Müstehlik olan İnbisar idâresine - satnak - çarele Tini arıyorlar, Malumdur ki tütün istihsalâ- timızin miktarı; memleket dahi- linde istihlâk olunan — mıktardan çok fazladır. onun içindir ki bil | hassa tütün ihracatımızı -bir an evel tanzim ecmek İâzımdır. Piyasada, uzun müddet malı Na müşteri bulamıyan tüccar, en nihayet ya bir bankanın delâle- tiyle | | harice muracaata meçbur kalıyor. Bu müracaatın ıztırari ve sıkışık Vaziyetten ileri geldiğini anlıyan- lar şarılarını da ona göre ağırlaş ticede zarar etmek hut başka bir vasıta ile Bibİ müstesna bir Nnefasette yeti şen mahsüllerimizi - de Müşkülat çekiyoruz. Türk törün lerinin şöhretinden istifade sini bilmiyoruz.Bazı menşe şahadetnamçlerimizden isti- fade ettikleri görülüyor. Bu kıy- metli mahsulümüzden azami ve- TİMİ niçin almıyoruz. Herşeyden evel mallarmızın kiymetini hari: €€ gösteremiyoruz. Çünkü teşkila- timız yoktur. Meselâ manifatur. fabrikalarının Türkiyedeki müme- ssillerinin faaliyetine bakalım;Fa- Zla mal sipariş ettirmek için ve düler döktükleri, tetkıka şayan bir'derstir. Onların ba faaliyeti Yüzünden bir çok manilatura tacirlerimizin illâs ettiklerini de Tdük. Malını satmak için fabri- anın yaptığı sühület zahirldir. Hakıkatta kendi menfaatından Başka bir şey yapmış değildir. Diğer taraftan, bir fabrika Mümessili bir besap ve ya yazı Makinasını ta Müesseselerimize dar - getiriyor, —İlüzumlu , olan İZahatı veriyor, tecrübe için bir Müddet, yanımızda bile bırakıyor, €N Nihayet makinasın yor Ve satıyor. C gelince: sanki bu tarzda Şalışmanın Tüzürm yokmuş gibi Blr_ekmıı kalmaktayız, komşu- :'"» Yunanistanın, büyük fabrika: YA eXnerler gönderdiğini bili- beye TUZ. Bo Ce * Haa Bü. cXperlerin memleket nlerini satmak — Hususunda Hakadar Milessir olduğunu tahmin etmek güç değildir. Bunün için' hracat mallarımızı nüsait şartlarla satmak çarelerini araştirirken biraz da bu cepheden mes'eleyi tetkik etmeliyiz, VAHMUT SİRT MEROSU ——— H — — Silrtte sürur ve heyecan Siürt: 2 (AA) irtte halkın sürur heyecanı a tasında ve fevkalade merasi mle 27 adel millet mektebi küşat edilmiştir. Belediye Ti- Yasetinden Başla mürşidimiz Gazi hazretleri olduğu haldo BAM.M. riyasetino ve başvekil et Pş. hzöine halkın sürur Yö heyecanları, — minnet — ve Sükranları arzedilmiştir. Nasıl ana bu.? İnebolu 2 (Milliyet) Abana :ın İzmana köyünden Azize aylık çocuğunu 5 kuruşluk ı::ı ile blıîürmüşlür. ıîıuı Ana yakalanmız, cürmünü elmiştir. CUMA 4 K. sani 929 İstanbul, Telgraf adresi: İstanbul, Milliyet öll hasuslar için müdüriyete müracaa! edilmelidir . Nec satmakta İdarehane: Ankara caddesi, 44 100 Telefon numaraları: . İstanbul, 3010 — 3912 — 3018 kuraslar. Celen evrok geri verilmez, 5 H tunar Milliyet Maşımıaharriri Silmt meb'usu MAFIMU'T Gnct Sahifede Satırı 228 bu Sacl —« « 35 W a AÇ 40 « L Şnol * « 100 bnıı ve Ilan Ülcretleri Gazelemizde çikan yazıların Hukuku mahfuzdur İlan tarifesi ati B. in ölümünde doktorların mes'uliyeti var mı* İnkilâbın temiz ve asil çocuğu Necati merhumun tabutu inki- lâp gençliğinin hürmetkâr cileri Hzerinde metfeni ebedisine götürülürken Ameliyatta hata var mı? Ankaradan avdet eden doktor- lar izahat veriyorlar Mim Kemal, Neşet Ömer, Akil _MUhtar beyler “hiç bir hata yoktur diyorlar ği —H erhum Necati beyin vefatı haberini, ve defin Mmırıı.lıılıl ber tafâli yı::mışul. Umulmadık bir anda herkesi şaşırtan bu ölüm, memleketin dört bucağında derin tccssür izleri bırakmış, ve her yerden Ankaraya yüzlerce taziyet telgraflari gönderilmiştir. Bazı refiklerimizin kıymetli ve genç Maarif Vekilimizin hastalığının vaktu zama- ninda teşhis edilemediği ve tbbi bir İhmal ve hata kurbanı olduğu şüphe ve. ihtimalinden bahsetmeleri ve tabal len bu hususta izahat istemeleri üzerine dün Ankaradan dönen İj doktorlarımızı görerek tikir ve mütalaalarını öğren- meği iaydalı gördük. Neşet ömer, Akil Muhtar ve Mim Kemal || beylerle ayrı ayrı görüştük . Bu nagihant — elimi ölüm hakkında doktorların söylediklerini yazı- yoruz. Mimi Kemal B. ne diyor: Necati B. fevkalhat seyreden scptik bir apan- disittten, ve bunun tevlit ettiği kalp hubut- | undan ölmüştür. Hastalık başlangıçta vahim bir seyir göstermediğinden, doktorlar tarafından yapılan weceti Beyi tedavi için Ankarıya git- miş ulan D. Neş'et istişare neticesinde İntizarı müsellâla karar veril- miştir. 5 Fakat Nayr Ye Mi delinmiştir Kemal Beyler Bunun üzerine körbağırsağın çok semmi olan muhteviyatı karnın içine akarak vaziyeti vahimleştirmiştir. Bu sırada diğer bir konsü tasyon yapılarak hemen müdahaleye karar yerilmiş ve icap eden ameliyat yapılmıştır. Ameliyat, her ne kadar peritonitin umumtleşmesine mani ola- bilmişse de intant umuminin kalp adalesinde husule getirdiği zali- yet dolayisiyle meş'am akibete mani olamamıştır. N. Ömer, A. Muhtar beyler ve ben;ameliyat yapıldıktan üç saat sonfâ Ankaraya muvasalet ettik.Ondan sonra NecatiB. takriben yir- mi saat kadar yaşadı. Necati B. hastalanmazdan evel kendisin: biliniyor mu İmiş? Kati bilmiyorum, çünkü ben kendilerini muayene etmemiştim. Fakat bir kaç doktordan işittiğimi zannediyorum. Merhuma daha cvel umumi bir muayene yapılmiş, ve hiç bir şeyi olmadığı söyleenmiş, doğrumu? birden bire apandisit - kangran olarak apandisit olduğu Bugün yok denilen apandisitin iki gün, iki saat, hatta iki dakika sonra husule gelmesi ihtimali nazarı dikkate alınmalıdır. - Mazide yapılan bir mpayenede bir tabibin: “Bir şez yok,, demesi istikbal için hüccet telekki edilemez., Gerek sön tedavi, gerek ameliyat esnasında bir hata yapılmış- mıdır ? * —Hastalığın başlanğıcından nihayetine kadar yapıları tedavi tarzi ve verilen ilâçları mazbuttur. Ameliyat tamamen fennt olarak icra edilmiştir. Ölüm tibbi bir W neticesi değildir. Hlasta üzerinde icabatı fenniye tamamen tatbik edilmiştir. Eğer ııııgl tahammül edebilseydi, belki Necati beyi aramızda görmek saadeti hasıl olabilecekti. AKİL MUHTAR BEVİN BEYANATI: “— Necati beyi şimdiye Kadar muayene etmemişdim. Bu defa ameliyattan yara yetişebildik. Mamafi ne tedavide ne de ameliyatta bir hatayı fenni yapılmamıştır. - Necati Beyin evelce de apandisitten mütcessir - Olduğunu ve bir tabip hey'eti tarafından muayene edildiğini bilmiyorum. Neşet Ömer bey de aynı kanaati izbar etmiş, gerek tedavi ve gerek ame- Jiyatta hiç bir bata yapılmadığını söylemlştir. NECATİ BEYİN KABRİNE ÇELEN! Güzel san'atlar akademisi ve Tlebe tarafından merhum Mecati A. in kadrine vazedilmek üzre Iki çelek Ihzar edilmiş ve dün Ankarı gön- derimişti Çlenklerin üzerinde “ilmin ve san'atın büyük hamisne, yazıl- mıştir. İnebolo 3 ( Milliyet ) — inkılabımızın kıymettar özü maarif veklimizin ölümü hüyük teessürle karşılanara telgraflar çekildi. Tahkikat Hanğgği - safhada Bir tavsiye mektu- bunun aslı aranıyor Zekâi ve Yusuf Zıya beylerden'ne soruldu? Süler a TTevkilat hadisesi errafındaki tahkikata dün 'de devam edilmiştir. BDün tahkikata Vekâlet tarı, findan memur &dilen eski müstantiklerdey Hikmet ve baş |memür — Ziya | beyler “devam etmişlerdir. Dün bir iki şahit dinlenmişe İstintak ha kimleri makafi- —— yastantık larında — meşgül —Hikmet Bey olmuşlardır. Tamim - edildiğine göre ,istintak hakimlerinin tahki- katı bir ikf güne kadar bite; | cektir. ir kaç gün eyel şahit ola> sul Ziya beşlere bir meb'ustan alınan tavsiyç mektubu. meselesi sorulmuştur. Mevkuflardan — biri isticvabı esnasında,bir meb'ustan aldığı tavsife —mektubu ile O Zaman Şeker Inhisarı müdürü olan - Yusuf Zıya ve Müskirat müdürü Zekdi beylere müracaat ederek kepdine münasip bir ğ istediğifir SÖylemiştir. PHrsi tahkikiye Yusu Zişa ve Zekli - beylerden Bü meseleyi sormuştur. Fakat İnhisar müdürleri aradan uzun bir Za- man geçtiği için böyle bir. mü- racaati hatırlamadıklarını — söyle- mişlerdir. artıyor VARİDAT TA GÜNDEN GÜNE ÇOĞALIYOR Ö ereee . Tayyare Cemiyeti Azası git- tikçe çoğalıyor. Cemiyetin bü- tün Âzası 210000 e baliğ olmuş- tür. İstanbuldaki âzası 20,000dir. Bir milyondan fazla Tayyare Cemiyeti İstanbulda teşekkülü tarihinden bu güne kadar şehrimizde bir milyon lira- dan dazla 'varidat temin - olun- muştur. Bu miktardan Tayyare piyan- kosu hariçtir. 'TIRAŞ MAKİNELERİ Tayyare Cemiyeti tıraş bıçak ve makincleri - sipariş — etmiştir. Bunlar ucuz fiyatla satılacaktır. Dokuz aydanberi Mülkiye Müföttişliğine dün bir kadın! mü t etmiştir Bü kadının — şikâyeti - şudür Adliyeden n bir evrakı Polise geln fakat 9 aydan beri çıkmamıştır. Mülettişlik fahkikata başlâmıştır. VASIF B. Ankara,3(Milliyet)-- Maarıf Vekâleti Mos- kova Setiri Vasıf B.in münhal meb'uslukla- rdan birine namzet rek getiril- mesi kuvvetle muhte- meldir. rak dirlenen Zekdi ve Yu- Cemiyeti âzası gittikçe Turk Yunan Muzakere isterlini ancak me zamlan verebilirlermişt —eeei— Atina, 2 (Hro.) — Ankara Yunan — selaretinden hariciye nazaretine gelen — telgraflara göre Türk - Yunan müzakeratı bir tevakkuf devresi geçiriyor. Burada salâhiyettar mahafilin gazetecilere — tebligatına — göre müzakerat Yunanistan tarafın- dan — kefâlet akçesi — olar yatırılmış olan 500,000 İngiliz İlrasımın tediye edilmesi mese - lesinin — tetkikine — başlanacak kadar ilerlemiştir. Elefteron Vima gazetesi, bu meselede hükümetin noktai na- zarımı şöyle izah ediyor : Yunanistan emlâkin takas ve mahsubu neticesinde borçlo çıktığı takdirde Türkiyeye karşı Ankarada Yunan murahhası M: PAPA teminat akçesi olarak 500,000 isterlin, —kefaleti naktiye gös- terdi , Yunanistan, bu . taahü- dünü ifa için 1927-28 bütçesine 187,500,000 — drahmi — tahsisat koydu , Bu para ancak takas bittik- ten sonra Türkiyeye tesviye seketir e Le LA Fransanın siyaseti Paris, 2 CAA) — Nazırlar meclisi umumt siyaset bakkında meb'usan — meclisinda cereyan edecek müzakere ve münakaşılar esnacında —hükümet — tarafından vuku - bulacak beyanatı - tetkik eylemiştir. M.Poincare parlamen- tonun yeniden içtimamda derhal küvveden file isal cdilecek ve meclisin nazarı tasvibine —ârz olunacak şeyler hakkında — rüfe- kasiyle birlikte birşprogram tan- Zim eyleyecektir. Tokyo sefareti Cevat B. ne zaman gidecek? SEFARET ERKÂNI PAZAR GÜNÜ GİDİYOR Takyo sefareline tayin olu- nan Covat B. daha iki ay $ Atinada kala- | zar günü ha- | reket edecektir mahaza M, Vekili Necati B. merhumur | yerine Mosko- € va sefiri Vasıf B. geldiği tak- — Cevat Bey de Moskav: olunacağı soylenmektedir. Yunanlılar taahhüt ettikleri 500000 tirde, Tokyo sefiri Cevat beyin sefaretine tayin Tütüncüler | İflâstankurtulacaklar İnhisar idaresi zürraa veriyor Durdu mu? SEE Bi Tevziat ne şekilde Atinamenbalarından yönlecelke . ü m İ İzmir havalisinde * yetişen ve verilen malümat satilamadiği için elde kalan mühim miktar da tütün vardır: Bu yüzden bir buhran hutule gelmiştir. Tüs tân İnbisar daresi- buhranın önüne keçmek tçin tedbir almakta tr, En mühim tetbir oli bu havalideki zürraa bir milyı lira avans verilecektir. Bundan başkâ aytıca bir mül- yön İira avas ta tütün 't veri ir. “Zürtü aldiği para ile elindeki — tütünleri işletecek we satacaktır. Tacirler ise aldiği avanslarla bu tütünlerin nefasc- tini temin edecekler İdarenin bu kararı buhran üzetine tesir etmiş, buhran azalmış, — Hiatler yükselmeğe başlamıştır. Avans — müamelesinin ikmali için müdürlerinden Nazmi Bey İzmire gitmiştir. teş püsküren dağ umamoto, 3 (A. A.) — yanın ihtimal en büyük volkanı olan Asosan yanar dağı son ay zarfında faalıyet nişaneleri göstermişti. Şimdi Kyuhu — eyaletinde — merkezi Asosan yanar dağının 25 mil şimali şarkisinde olmak üzre şiddetli bir harekoti arz vuku bulduğu bildiriliyor zölzeleden bir ev yıkılmış bir çok - bina- lar hasara uğraşmışsa da in- sanca telefat yoktur. Tunus ve Fasın İdaresi Paris, 2 (A.A.) — Mozel de- partımanı valisi M. “Saint, İn yerine Tunus fevkalade komi- serliğinen tayi edilmiştir. Paris, 2 (AA) — Tunus fevkkalâde komiseri M. Saint M. Steeg in yerine Fas fev- kalâde — komiserliğine — tay edilmiştir. Gümülcüne komisyonu Mühtelit mübadele kamisyo- nuna merbut Gümülcüne tali | komisyonu bitaraf reisi M. Gar- ter davet üzerine dün şehrimize gelmiştir. M. Garter Gümülcine- deki vaziyet hakkında bir rapor hazırlayacaktır. BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1— Harici telgraf ve mektuplar 2 — Haftalık tcmali siyaci 8 — Peşte mektubu. Macarlar kimi Kral yopmak istiyorlar? 4— Son haberler 8 üncü sahifemizde: 1— Dahlil kaberlerimiz g— Rüsyaya yapılacak — Ehracatım son” İlstesi 8 — Su yolcuya öldürenlerin muha- kemesine başlandı 4füncü Sahifemizde: 1— Hava rapora 2— Pa #— Düşündüklerimiz 4— askeri babk $— Hikiye, Roman, tarikatür Sıhii bilgiler 9— Neşriyat hayatı 5 inci sahifemizde: V — Sinema hayatı ve haftanın filimleri. 6 ucı sahilemizde: 1 — Millet mekteplerine devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları. 2,000,000 liralık avans | Kadınlar Erkekler kadar hatta daha hahişle Millet mek- teplerine devama başlamışlar- dır. Eskiden hiç okuma yazma bilmeyen kadınlar şimdi hemen mektebe koşmaktâ ve ne öğren diklerinim derecesini ölçmek ve konu komtsuya bilgiçlik taslamal! için gazete okuyup çalım sat- KA DINLARIN. HUÜCUMU Millet Mekteple- rinde okumaya başladılar Çocuklu kadınlar ne yapacak? Milleî mektebi dersanelerinia açılmasına devam ediliyor. Dün gündüzleri mekteplere devam edecek kadınlara mahsus - dersaneler açılmıştır. Açılma merasımı. parlak olmaştur; evvelâ dersane muallimleri tarafından Onutuklar söylenmiş — ve 'Türk harflerinin kolaylığından bah- şedilmiştir, Talebe tarafındanda mar- Şlarda — söylenmiştir. Aynca talebe temsiller de yapmıştır. Çapa ” Kız muallim - mektebinde dün Çapa Kız moallim mektebi sa- Tonuna saat ikide müdire Fatma Hu- siye hanım nezaretinde Çapa 31 &l halk mektebinin resmi küşadı güzel bir müsamere programile icra edimiş ve evvelce halk mektebine kayı miş bulunanlar müsamerzenin hita- mında asıl mektep binasına nakedilek tek tedrisata başlanmıştır. — Talebe malüm olduğu üzre yesni harfleri bi- lenlerle hiç bilmeyenlerden ibaret olmak üzre ikiye tefrik edilecektir. Üs küdarda Dün Üsküdarda yirminci ilk meka tepte Millet mektebinin küşat reğmi yapılmışır. Bu münasebetle bir mü- şamere tertip edilmiş, nutuklar söy- lenmiştir. Merasimde Üsküdar Kay- makamı, Belediye reisi, Halk Tirkası erkânı hazır bulunmuştur. Merasimden, sonra derslere başlanmıştır. Çocuklu kadınlar Çocukları emzikli olan kadınlar ikinci devreye bırakılacaktır. Çocuklam iki yaşından yukarı olan kadınlar için de bazı dersaneler açılacaktır. Ders esnasında çocuklara ayri odalarda hademeler bakacaklardır. 1,500 Mektep — * Din çakama — kadar mekteplerin miktarı 1,500 € — balığ olmuştur. Mektep ve dersaneler. bu hafla içinde 2000 Tblağ. olunacaktır Dün Beşiktaşısda Millet mektebi ©p açılmıştır. ——— .re—— Kral iyileşiyor Londra, 2 (AA)— (Röyter) Bu akşam neşrolunan bülten daha ziyade memnuniyeti bais addö- lunuyor. Sabahleyin görülen ufak bir sekte müstesna olarak kralın ahvalinde, ümit olunduğu vechile — bati terrakki devam eylemiştir. Maahaza - endişeler " henüz zail olmmauştır. Londra, 3 (AA) — Bu sabah neşredilen tabip raporunda Kra> hn ıztıraplı bir gece geçirdiği, ahvali sihhiyesinde bundan başka, şayanı kayt bir tebeddül - oluak dığı zikredilmektedir

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler