5 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

Ca h h oe İDAĞLVE AVİZTZLTİR LA —V KA İA İA ÇS TNE S K ASA N Et fiyatı Cinayet ölümü cidden bir facıa- mahiye- Üni haizdir. Bu genç, kuvvetli | |Pahalılık yine Kanlı gomîck b_gğ,lîd_ı Kâhtane Ğınavenmn 'Et meselesi hakkında esrarı nedir? — | TT K T egi e A _..J Ve gürbüz-adamın-hayli hatınm- da bir müthiş kazaya — kurban Olunlar meyanında — yaşıyacaktır. Nec:ş du bena o kadar ani * Ölümünü — düşündükçe

Sayfaya ait küpürler

 e SNY İHRACAT 228 senesi zarfındaki ihracatımız iyidir...
 Şayıaların henüz arkası alınmamıştır Bir iki doktorun hatası mevzuu bahs olmaktadır Maarif — vekili mun tıbbi bir bazıya...
 Ayrılı Fakat zevcin vekili bir H. avukattır Evelki gün Tukuk mahkeme terinden bir' “ hakim «İ>beyin muhakeme. G rüyet...
 HARP MI? Vahabilerin akınları lrak hududunda yeni bir hareket Vahabilerin — akınlarına karşı irak hükümeti hudutlara...
 Cinayet | j I(arğı g(jıj_ılck Kâhtane cinayetinin esrarı nedir ? Kanlı ıîimlek l;ulununcı ş meydana çıki sz bir jandarma ve
 Her gün . Vasati olarak günde (200) millet mektebi açılıyor Millet mekteplerinin adedi günden güne çoğalmaktadır. Son günler
 Emanet murakıp vaziyetinde kalacak Umumi belediye cemiyeti ya rin toplanacaktır. Bu içtimada süt mes'elesi konuşulacak — ve
 galip ihtimal Moskova Setfiri Vasıl beyin maarif vekâ letine getirilmesi kuvvetle muhtemeldir iMuhkkak olan bir şey varsa...
 Yırtık paralar Talimatname ikmal edildi Mali'ye yırtık paralar için kare usulünü kabul etti Zırtık paraların alı müşküları
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumartesi $ K.sani 820 ! HM Ki darehane: Abone ilan ücretle, Gazetemizde - çikan yuılnq(—huhln j “bir meşum büyüy .0 kadar. gayri v g İstanbal, Ankara caddesi, A6 100 V z f . Telefon numaraları: E Abone şartları- e. B a İstanbul, 8911 — 8912 — 3913 (3 D TDE . aNi SAA A E Güzete ve matbaaya cit hası için müdürirele mürceaat edilmekidir. T T ga 9009 « 1800 « ü « * — Müddeli geçenrusholer 1 fur. Gelen evrak geri verlimez. valamarrirü Sti ansur NEAEEREUT « 12700 * 300 « $ 2acl —» ' 'Z Nuslhası S Hduruştur BAA - Ha a n Nuslhmmsı M Hdunmuştur” bi SARAZ * B - YENİ BIR FACIA Masrif Vekili Necati Beyin ölümü cidden bir facıa - mahiye- tni haizdir. Bu genç, kuvvetli Ve gürbüz-adamın-hayli hatınm- da bir müthiş kazaya Olanlar meyanında Necg” 5ı Ölümünü du bera o kadar — anlaşilmaz, aZ yaşıyacaktır. © kacar akla, havsalaya blat- bir hadise adeti bir hunhar sihirbaz işine, gibi geliyor imkân vere tek derecede marazi bir behtü hayrete düşüyorum. Gerçi öcelin bir kör ve sakar küdret olduğunü - bilirim. Fakat, şimdiye kadar hayatımda bu rüt- âm, nabemahal ve be nabeme nagehzuhur bir ölüm daha hatır- Tamıyorum. Denilebilir ki, Nec Ayakta, — söylemekt> olduğu bir Cümlenin — ortasında — öldü. () kânunusani — 1929 günü hem bülk mekteplerinin açılması, bem- de onun gözlerinin ebediyen kapanması tarihidir. Harf inkılâ- binin en çetin faaliyetini sefkat ve neşe ile Başardiktân — sonra şevk ve neşee ile irfan nin erguvanı bandıra- sını 6 genç pehlivan omuzlarına Yüklenmiş, yürümeğe- ne diyoruz koşmağa hazırlanıyordu. Birden bulunduğu yerde — dondu kaldı, Ve henüz otuz — altı yaşında idi. Otuz altı yaşında ve memleketin €n uivi en tatlı - vazifelerinden birisi omuzunda —iken birden çöküvermek; bu alelâde bir ha- - dise değildir. Müstafa Necati, bütün manası ile, bütün beyeti, asabı, kâfasile, Tubu ile bu inkılâbin has çocuğu idi. Sade ve ciyanmert çehresin- den Çaşkun, telakatine kadait” hiç Bir tavrunda, hiç bir hareketin: de geçmiş zamana, eski rejimlere ait bir iz bulmak kabil değildi. âkunmeııin bütün manası ile l devrin ceyyit, en taze kuvv- edetinden biri idi.Ve bu delika- Dliyı bir eıra müstesna, büyük ateşin hadiseler yetiştirdi. Daha Yirmi altı yaşından itibaren vatan nn ea müheyyiç safhala- Tna karıştı,ber hangi bir gencin =hı_> Oynayacağı ve batta bir Nin bile bârına güç tahammül €deceği bir çağda 0 memlekere İt en ağır vazifeleri sırtına al- Makta tereddür etmedi ve bun- u;uınıdî' Rörülen bir suhulede Müstafa “Necati bu nesle na- MiM Veren büyük Onün' kümanda Ordunun da en im Referlerinden — diri onda adeta Bf din ;_'— Gazişöne istiyor, ne ;';;:"’:"î"hhıw hedefi işaret » İSTE DUna doğru yürümek buna göre hareket etmek, bur için didinip durmak. nm= ©n tatlı zevklerinden biri, en büyük saadeii, neşatı, idi. Belki Bözlerinin bu — duygunun aydın- hiğına kapadığı son - dakikalarda da bü aşk onun kalbine kuvvet vermekte ve bu gözler maveral bir perde arkasından kendisine Mürşit yüzünün alan renkli ilti- Malarına bakmakta idi. Yakup Kadri —— —..r.s—— Rusyaya İhracat lkııs:-ıı Vekâleti darafından ıî:îi:nlen muaddel - listeye AL an yakında Rusyaya de- Tacatına başlanacaktır . Yeviîîğ_:ol deri tacirlerini liste- Y M etmiş ve bu suretle ki esami (38) e iblag adamın ve ettiği büyük nanlı, en şeyda idi. Slünmüştur. MAARİF VEKİLİ KİM OLAC iğarlf Vekâletine en kuvvetli namzet ülarak gösterilen Mos- kova sefiri Vasıf B. Mîrifî:kâleti .€ galip ihtimal —— .—— Ç Moskova Setfiri Vasıl beyin maarif vekâ- letine getirilmesi kuvvetle muhtemeldir iMuhkkak olan bir şey varsa bugün maa- rif vekâletinin en mühim işi harf inkılâbı ve millet mektepleri teşkilatından bekle- nilen azami rendumanı asgari za- man zarfında elde etmektir ———aa—oaaaa — Ankara, 4 Kâ, sa. (Milliyet) — Necali Bey merbhu- müun başladığı işe azami bir hararetle devam etmek zaruridir, Maarif Vekâletinin vekâleten diğer vekâletlı ifası doğru olmuyacaktı. Çünkü her vel işleri çoktur. Maarif laması asla iltizam olunamazdı. Onun için Maari vekületine ait-olan işleri d vekâletinin alâmettir. Şimdi herkes emindir ki hararetten daha yüksek bir soviyeye îıınct Paşanın her işte olduğu gibi erden biri tarafından v evv ernirde kendi İsnet Paşa tarafından derühte edilmesi iyi bir r. başladığı dereceyi ktır . jarf inkilâbudaki kuvvetli azim ve İmanı umduğumuz neticeyi vermek İçin ayrıca bir sebeptir. Maarif Vekâletine kimin geleceği henüz takarrür etme- bi SAA a sinde bilyük.bir mesai ve cidal devri açıldığı bir zatın getirilmesi, işleri bir az ağırlaştırabilir. Simdi salip ihtimal Moskova seliri Vasıf Be letine getirilmesidir. Münhal meb'uslul in Maaril Vekâ- birime namzet- tiği Nân çolunan bu makama getirilecek olan eski Maarif Vekili Vasıl Bey için Maarif Vekâleti biçilmiş kaftan gibidir. Her halde | muhakkak olan bir şey varsa bugün Maarif Vekâletinin en mühim isiharf inkılâbı ve Mlet mektepleri teşkilâtından beklenilen azamıi randumaci asgari zâman zarfında eldc etmektir. llııııl Paşa Hazretleri zaten Başvekil sılatiyle de bu maksat çin büyük gayretler göstermiştir. Maarif Vekâleti vekâletini Şayıaların u yoldaki mesaiye daha büyük bir faalliyetle kuvetli âeı:lı.ım if Vekâleti için en kuvvetli namzet Moskova Elçimiz Vasıf B. telekki ediliyor. henüz ar- kası alınmamıştır Bir iki doktorun hatası mevzuu bahs olmaktadır li Maarif vekili Necad B. merhu- mun tubbi bir bataya kurban oldgu- | na dair çıkan şayiaların henüz arkası | alınmamıştır. Verilen malümata göre, bu mese- lede bir iki doktorun hatası mevzu bahıs olmaktadır. Dün Ankaradan gelen bazı zevat t bunu teyit etmişler ve Ankara da böyle bir rivayeti işittiklerini töyle - mişlerdir. Aldığımız malımata göre, geçen sene Necati beyi müayene edeu bu iki doktör, kendisinin hissetdiği izti- Tabın « Ambara gasirik » denilen Beçici bir mide bastalığından ileri Edldiğini söyleyerek < Apandisit » tehlikesi -0 u beyan ecrişlerdi. İstanbulda icra edilen bu muayeneyi mütecakip Ankaraya — giden Maarif vekili orada rahatazlığının - devem etmesi dolayısıyla kendisini Dr. Selâhi Vehpi beye muayene ettirmiştir. Selâhi Vehpi bey, Necati 'beyin hastalığının Apandisit olması ihtima- linden bahisle ameliyata lüzum gös- termiştir. Fakat Necati Bey İstanbulda müsyeneyi yapan doktorların koy- dukları teşhisi doğru zannettigi için bittabi ameliyat yaptırmamıştır M: seyahatinde de epey ve tekrar müayenesinde gine muvuk- | | kat bir mide rahatsızlığıtndan başkı bir şey mevcut aılmadığı kansatı izhar edilmiştir. Necati B. bu teminat üzerine endişeye mahal görmiyerek Ankaraya avdet etmiştir. Swlendwn göre, dikkate şayan 'diğer bir nokta da müzmin apa- ndisit teşhisinde istifade edilen rant- ken müayenesinin ihmal — edilmiş olmasıdır. Tıp fakültesi milderrisleri- mden rontken mürehassısı Dr. Şevket B. bu hususta demişi — Müzmin apandisitler bazı hal. lerde röntken müayenesi ile teşhis olunabilir. Apandisti teşhis için hustaya kesif tecrübe yemeği verilir ve yirtmi dürt sant sonra rörkenle müayene yapılır. Fakat hazı sebeplerden dolayı tecrübe tanmı hastalık şüphe edilen Apandis içine girmez veya dahil olupta mu- ayeneden yirmi dört saat evel çıkmış olursa röntken muayenesinden müspet nerice alınamaz. Muayenede Apan- disin tecrübe taamile dolu olduğu görülürse finüzmin apandist şüphesi hasıl olut.n Apandistin hât vekeyünde derhal amasliyat yapılması tehlikelidir.., Doktorların bazılan, Apandisıl “Ambara gastrik,, hastalığin: birbirine kanştınlması ubbt bir hata ad olduğu ve bunların tefriki kolay bulunduğu kanaatındadir | Et fiyatı — >semer e— Pahalılık yine başladı 'Et meselesi hakkında alâkadçırlgr_ıg_ izahatı Şehrimizde son günlerde et v artınışlır , Fiyatların yükselmesi âı nda mühtelif | sebepler - söylenmektedir; bü meyanda fiygtlerin artmasında mütevassıllatın bazi - rölleri de | olduğu İ!ğ'"iş“ K | Bt meselesi hakkında alâ- kadarlar aşağıdaki izahatı veri- yorlar ; ÜN l“kmb,â son - zamanlarda günde 300 - 500 koyun geli- yor. Halbuki tevelce 4000-5000 koyun geliğdi. Bünun sebebi mühimdir kadar hayva- nlar malıdır ; bundan © kuru otla besiye çekilir ve Şubatın ortasından itibaren. seykiyat başlar. Binaenâleyh her sene bu mevsimde Cet fiyatlarında az çok terelfa görülür; Kaç koyün kesllir ? Tabil nlarda mozbeha- da günde 3000 - 4000 koyun kesilir. Son günlerde 1,500 - 2,000 koyün kesiliyor . Hatta geçenlerde- bir gün 800 hay- van kesilmiş. Bu miktara ç ogün İs- tanbulun: hüfus başına 3 - 4 dirken et düşmüş demektir . Buna da sebep etin pahalı olmasıdır , Fiyatlar toptan 85, penmmnmmdadır. bu pahahlığın sebeplerini ken- dilerinde görmüyorla mevsimi degildir, 2 - yalve nak- liye ücretleri ile muhtelif namlar altında canlı ve kesilen hayvan ve etlerden alınan resimler çok- tur. Bu yüzden okka başına 25-30 - kuruş — zammelliliyor- muş. Çuk koyun gelecek Haber aldığımıza nazaran yakında şehrimize çok miktar- da koyun - gelecektir. Bununla beraher Şehirema- neti ve diğer alâkadar makam- lar möseloyi ciddi bir surtte tetkik etmelidirler; çünkü kış orlasında etin daha Çazla art- masi ve bilhassa fakir halkın etsiz kalmasi ihtimalinin önü- ne geçmek Jâzim geliyo_n — sasseşi Ayrılık - davası Fakat zevcin vekili bir H. avukattır Evelki gün Tukuk mahkeme terinden bir! “ hakim «İsbeyin muha ke me. BB rüyet edilmi- ir . Hakim «İ>» beyin zevcesi geçi- msizliğini mevzn bahıs- ederek zevci: mden ayrılık davası açmı- Şir. Kanm ve koca tarafla- | rının mütea- ddit vekilleri vardı, Hakim “İ, beyin, zevcin ve killeri meyanında avukat Rey- han hanım da vardı. Bu Üava- nın asil şayanı dikkat cephesi, karı - koca davasında cerkek tarafın vekilinin bir kadın avu- kat olmasıdır. İlk kadın avukat olan Bey- Ha hanım avukatlığa başladı- gı csnada bu kabil davalarda dalma erkek tarafını iltizamede- ceğivi söylemistir. Reyban H. Vahabilerin akınları —eeerem lrak hududunda yeni bir hareket Vahabilerin — akınlarına karşı irak hükümeti hudutlara sevkiyata başladı Beük 9 (A Vehabi kabilelerinin İrakta Necit hudu- do cihetinden yeni akınlarda buhun- maları — bir miktar endişe — tevlit etmiştir. İrak ordusuna — mensup kıtaatı nakleden ” büsüsi bir tiren Kerbelâya müteveccihen Bağdattan müfarakat ermiştir. Bu kıtaat karakol vazifesini ifa etmeküzre çölün gerp mıntakasına gönderilecektir. Ammanda tedarikât Ç, (Filisrin) — BCA A)— — 32 toptan mürekkep olan ve hudut kuvvetlerine mensup bir İngiliz zabiti ile emir Abdallahın bir mümessilinin kumandası altında bulunan” küyverli bir. Şoft Beni- Sakir kahilesi Kzasını teexiye , gamek Üzre geçen Cumartesi günü Ammandan müfarakat etmiştir. Bu kabile efradı son zamanlarda Abdullahin — emri — hilefinda — Necit arazisine akın yapmışlardır. -Kolun hödefine — vasıl olmuş : ve Perşembe gönü mes'ul şeyhin. oğlunu rehine ve bir Ççok Gdeveyi de cezayi nakti olarak getirmiştir. ——— HA— — İHRACAT 228 senesi zarfındaki ihracatımız iyidir —2eşe— Aldığımız malümata görel199R) şenesi zarfında Türkiyenin ihra- ümümiyetle iyi — olduğu edilmiştir. Bu - meyanda deri ve yapağ rağbet cati tespit bilhassa —ham malları Amerikada bulmuştur. Geçen sene fazla (600,000) adet keçi ve oğlak, (800,000) adet koyun derisi ki fiyatlar yükselmiş, - keçi derileri çifti (330)kurnşa, koyun derileri (225) kuruşa,oğlak derileri(225) kuraşa satılmıştır. Koyun derilerinin mühim bir kısmı meşin halinc getirilmek surctile dahilde sarfedildiğinden harict talıpler artmaktadır. Geçen seneki tiftik stoku (55) bin balya olup (35,000) balyası, kiyesi (270) koruştan satılmıştır. Dikkata şayan bir nokta da üç aydanberi Avrupaya Afriku dan — külliyotli — miktarda mal geldiği için, ihracatın — durmuş olmasıdır. (928)- de — bir buçuk amilyon kilo yapağ ihraç edilmiş ve aokkası (90) kuruştan mele görmüştür. Bi ada ei Meckteplerin tatili Sene münasebatiyle mektepler bir haftla müddetle tatil edilmiştir. Tatil Pazalesi günü bitecektir Avrupa ve 4 ya göndücriln mua- başı Cinayet Kanlı gömlek Kâhtane cinayetinin esrarı nedir ? —..7 i Kanlı gömlek bulununca iş meydana çılit Dıl ı kâhtanede esra giz bir Ginâyet olmüş; jindarma ve polisin faaliyeti neticesinde Ffail yaka- Tannınşac < Dün kâhtanede bir şahsa nir kanlı bir gömlek balünmüşür . “Bunun tahkikata — başlanmış , ve kö sinden Süleymanın bit kaç günden — beri ortadan — gsip olduğu anlaşılmıştır. . mik edilince Süleyrmarın Ayşe Emeti namında bir kad'n'a gayrı meşra münasebatcı bulunduğu zespit edilmiştir. Runun üzerine -Avşe Emec kacası tazinncu Seyfettin taharri edilmiş fakat bulunamamıştır. Seylettin geç vakit yakalanmış fakat Seyfettin - cinayetle — alâkadar olmadığını söylemiştir. Beyoğlu jandarma kumandı ÜML bey Seyfettine şuna söylemi; — Sen bize yüz lra verirsen Beni affederiz! Seyfetrin hemen cebinden iki . elli Kralık çıkarmış ve Jandarma kuman- danıma uzatmıştır. Seyfettinin busüretle mücrim oldüğu anlaşılmış ve hemen tevkif edilmiştir. Seyfettin dün akşam tevkifhaneye gönderilmiştir. Şimdiye kadar yapılan tahkikar üzerine neticesinde Süleymanın, Seştettinin zevcesi ile münasebette bulunduğu, bunun üzerine Seyfettinin Süleymanı öldürdüğü tahmin edilmektedir. Mevkuflar Kefalete rapten tahliye talebi kabul edilmedi Mevkuflar hakkındaki tah- kikata bugün devam edilecek- tir. Tahkikatın şu bir kaç gön zarlında ikmal edilmesi muh- temeldir . Mevkuflar Müddei umumi- liğe müracat ederek - kefalete rapten tahliye edilmelerini is- temişlerdi. Fakat mevküfların cürümleri âgır olduğu için bu talepleri kabul edilmemiştir. Her gün Vasati olurak—gı“nıde (200) millet mekte- bi açılıyor Millet mekteplerinin adedi günden güne çoğalmaktadır. Son günler zarfında vasati ola- rak günde 200 Millet mektehi açılmıştır . Bu hafta zarfında Millet mekteplerinin adedi 2,000ne baliğ olacaktır . Bu akşam, mekteplerde ikinci ders veri- lecektir . müallim olarak Da- rülfünün — talebeleri ve difer münevverlerden de istifade edil- mekledir . Nocati B. namına abide İzmir, 4 (Milliyet) — Türkocağı nda yapılan ihtifalde Necati B. na - mmna bir abide —rekzine — karar verilmiştir. AR? Maliye vekili Saraç oğlu Şilkrü Bey Yırtık /—paralar Talimatname ikmal edildi Mali'ye yırtık paralar için kare usulü kabul etti Y,,u: pariların alış verişte baza müşküları muçip olduğuna mazam dikkata alan hükümetimiz bu hususta maliyede bir talimatname hazırlatmıştır . — Bü — talimamameye göze yırtık paralar — bazı gartlarla geçecektir . Fakat tam olarakgdeğil. Binatnaleyh paraları iyi Muhafaza » etmek , yırtılmasına meydan Verme- mek herkesin gendi menfcatıdır . Bana dait: Ankara mubabirimizden — gu telgrefi aldık : di et) — Maliye letinde yırtık paralar hak - —- kındaki talimatnamenin tetkikatısik -— mal edilmiştir. Talimatname Başve - külete takdim edilmek üzredir. Bun- da kato usülü kabul edilmiştir . İSlahatı maliye Ankara, 4 (Milliyet) Kslabat Mmaliye komisyonu tapu hakkındaki layıhayı tetkike devam etmişür. eee SÜT İŞİ Emanet mürakıp va- ziyetinde kalacak Umumi belediye cemiyeti ya- — rın toplanacaktır. Bu içtimada — süt — mes'elesi könuşulacak — ve — Emanetin süt işinde yalnız mü- rakip olmasına karar verilmesi muhtemeldir. Bundan sonra Ema- net, tespit ettiği şartlar daire- ğ sinde süt şirketi teşkil etmek — isteyenlerin — tekliflerini ıeıkıkl edecektir. z * 2 inci sahifemizde : 1— Haridi telgraf ve mekroplar 9 — Atias mektubu Yunanlstanda Scadele 4 3 — Tababet ve Kialin hastalığı. Kvrapada Kış - #— Soa haberler $ — Nünkü maçlür 3üncü sahitemizde: 1— Dahili Raberlerimiz 2 — Mimarların kongrası » — İstanbul Cuma - günlen nasıl iyor ? 4 — Üç çocuğun mmhakemesi Aüncü Sahifemizde: 1 — Hava raporu g— Fıkra 8 — Felek : Halkasın yâzısi $ — Hiktiye, Romatı, 5 nci sahifemizde:

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler