6 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

< daşlar irfan nuruna do; İRFAN NURUNA DOĞRU.. Vatanın her küşesinde millet Mektepleri Tağliyete geçti. Kadın, erkek, genç ihtiyar, bü yatan- Ktadır. Millet mektepl davet ve işaretine kim * etmez? Onün gösterdiği yol,yal nızZ selâmet medeniyet ve irfan yolüdur. Matta esaret bir türlü NE ’ET OMER BEY NECATİ MERHUM HAKKINDA IZAHAT'VERIYOR | Dersler IİŞçılerıçın “HARİCE | 'C Akvama — 50000 kışı ta- Bir mahall& tesisi Gonderıyoruz Ce mile rafından takıp düşüm,"l mektedir!. 'Tuz ihracatımız mühim! Yunanlılar C. Ak' ediliyor Şark demir yolları amele- |— bir yekün arzediyor İvam için bir haı'l ğ sinin projesi ve hazırlanan (- —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: | İşte muvaffak olmanın İ Gazete ve marbaoı Müddeti p eçennasi A DOĞİ Vatanın her küşesinde mil “mektepleri Tağliyete geçti. Kadın, erkek, genç ihtiyar, bücün vatan- daşlar irfân nuruna doğru koşma- Ktadır. Millet mekteplerinin baş muzllimi olân büyük Cazinin davet ve işaretine kim icabet €tmez? Onun gösterdiği yol,yal nızZ selâmet medeniyet ve irfan “yoludur. Matta- esaret- bir türlü olmaz. Cehaletin mucip olduğu Esaret duşman — esaretinden daha fena, daha devamlıdır. İşte - bunu da yıkmak ” cehaletin karanlık perdesini yırtarak irfan güneşine kavuşmak İâzımdır. Millet mek tepleri bü gayeyi istihdaf cdiyor, Hakikt bir. demokrasinin, ha- kikt bir camhüriyet relsinin ilk düşüncesi, vatandaşları her hu- susta tenvir etmektir. Çünkü “alk hükümetleri ancak müncv ver varandaşların İştirak ve mu- avenetiyle devam ve vazilelerini gu.zılı.c ifa edebilirler. Millet *hakimiyetinin cart olduğu mem- leketlerde — vatandaşların — devler işlerine dair vazifeleri hem çok ve hem de mühimdir. Bunları “e anlamak ye yapmak bir Jümata mütevakkıftır. Hiç a memleket -işlerinden seden bir gazeteyi anlıyacak crecede okuyup yazma - bilme- den bu malümatı elde etmek mkün müdür? Vatandaşlık malümatından ba- şea bir de herkes için — mesleki bilğisini artırmak ihtiyacı vardır.Bu sırda ilmin ve tekniğin yardımına İalirrtaat etmeksizin her hangi bir ihtimali yoktur. Harpte bir silâhlı askerle Silâhsız asker arasındaki fark nc : Sealelimem hayatta bilğili in- Sanla- bilgisiz —insau — arasindaki farketa odur. Medeniyetin - çekli hazırındasbikün bilgiler insaniye- Tin Mmüşterek malıdir. Arzu'8öden Ve çalışın bunları elde - edebilir. ENetİrki ba teyizli ve nurlu gl ME girebilmek için lâzım #nahtar redarik edilmiş olsun. Türk milleti, yeni Türk harfleri- Ye bu anahıtara sahip olmuş deme- | tir. Bununla girilecek, yeni hayatta | “"V?t ve kudretimizin budutsuz İT Süretre artacağına şüphe yok- î'_: in okuyan, yazan ken- bi ile Jüzümü — olan her şeyi iilecektir. Bilen bir fert milliyeti Ginde nekadar kuvvetli ise bilen Millet te, milletler arasında Tede küvyetli otür, Bazı mil- ,:;"“' adetçe Küçük olmalarıma "Nen, “Kendilerinden —milyon- *m:. ?4 mufuslu milletlere siya Neden ileri ü nlılıl.ma.:-]ngl:n iyör? Hep bilginin hw k'::*!t ve ııel?e ıxiîmı Silâha silâhla mu- Hrnet ve dekebellizumln ie Siye GÜi “ile mukabele ür. kadar "f"l'—x Bilgi — denilen — şey yalnız dimağa has bir süs telakki olü Puyordu. Bugün ise — vaziyet ta- Mümen başkadır. Hayatm karışık YE çetin bir mal kespettiği :;ııt lânirdc sökakta — yürümek tisusf bir bilgiye muhtaçtır. yük, mürelfeh ve medeni İnlllet olarak yaşamak içinse P€ kadar bilgilere ihtiyaç oldu. Künu siz tasavvur ediniz . Bun. Düşka Bizler — kaybedilen da telâfi etmeğe mec- bul, Milliyet harustar. Gelen evrek geri verilmez. , N Necati beyin hazin olümü hakkında izahat veren Dr. Neşet Ömer ıu, HAZİN OLUM H.ASTALTK ANİ OLMUŞTUR NEŞET ÖMER BEYİN İZAHATI MESELEYİ TENVİR EDİYOR DARÜLFÜNÜN NECATİ MER- HUM İÇİN BİR ABİDE REKZİNE KARAR — VERDİ icra edilen konsültasyonda hazır bulunmuş olan Darülfünun Emini lün bu mesele - Necati B.in velatı bütün Da- rülfünunu da mütcellim etmiştir. An- karaya gitiğimiz zaman, kendilerini gayet vahim ve kangrenli bir apan- disitten vaktında ameliyat icra edilmiş bir halde bulduk. Esasen hastalığın bu şekli saikavi bir surecte tekâmül atiği ve inzar kibarile çok mühlik balunduğu - için, yapılan müdavata tağinen, şahsen de - çok — sevdiğim ve hörmet eylediğim bu” muszzez arkadaşımızı kaybettik. — Necari B, bu hastalığından — evel — mütcaddit defalar muayene edümiş ve gayet kıymeti olar sihhatı hiç bir guretle ihmal edilmemiştir. —| Son defa iki “ay Cevel umümi muayenesi İeta edilmiş, mide — ve bağırsakları, hatta - rancken. şusile de monyene olunazakiforoğrafları taspir ve esatlı bir konsültasyon İenr edil- miştir, Bu Konsültasyonda hazer, bulunan mide ve bağarsak hastalıkları müte- hassısı Dr. Mehmet kâmil B. kendi- sinde bir Anterokolü (bağırsak iltibabı) bulmüş - ve lâzım- gelen tedabir ve vesdiya tertip edilmiştir. APndisir ve bühassu bu. vahim gekli nagehzuburdür. — Evelce bunun vaki olup olmayacağını anla- mak mümkün değildir. Bu apandisit evelce geçitenlerde olduğu gibi bu hastalığa hiç düçar olmayanlarda da zahur edebilir. Muayenede Necati beyin Apan- gisiti Mevzü bahsetmesi de nazan dikkate alınmış Ve endişeyi müdip Necati B. konsültasyondan sonra İki ay iyi birhalde bulunmuş ve felâkete sebep olan tehlikeli vaziyet birkaç gün içinde olmuştur. Mezkür konsüültasyonda - Doktar Nürettin Ali B de hazırbalunmuşcur. Bir şey söylemiyor Dr. Mehmet Kâmil B. konsül- şasyonun Tibbi. birmesele olduğunu , hastalariyle meşgül bulunduğu. için hu hususta “izahat — veremiyeceğini söylemişcir Osman ş:ı—ııemıı bey diyorki rç Osman Serafettin B. müz- Din't bağirsak iihabi alan anterokolit ile apandıstin karışurıla- bileceğini, bazan teiriki müşkül ol- düğünü, ayni zamanda iki hastalığın da Bulunabileceğini beyan etmiştir. Bir abide yapılacak Darülfünun divanı, Necsti B.in hatıfasım teyit ve çebçil için Darül- fünun meydanına bir abide - rekze - dilmesine karar / yerilmiştir. Necati B. in hatırasına — hörmeten. çazşanba günü til edilmiş olan - Darülfünun da dün tedrisata başlanmış ve deni- den evel beş dakika tevekkuf edile- tek merasimi ihtiramiye yapılmıştır . feyi birden yapmış olacaklardır. Bu. vazifelerden biri şahst şeref ve kıymetin artmasına matuf olup ncfsi ve hususi bir mahiyeti İstanbul, Ankara caddesi, M 100 Telgraf adresi: Telefon numaraları: İstanbul, 3S1l — 3912 — 8918 çu hasaslar fçin müdüriyete müracaat edümeltdir. lar J0 Nuslansı X Hdkuaru tezir Dersler 50.000 kişi ta- rafından takip ediliyor Millet mekteplerinde hum- malı bir faaliyet var l Kadınlar - tarafından müthiş bir tehacüm var Millet” mekteplerine halkın tehacümü 'gün geçtikçe artiyor. | Maarif her gün yeni dersaneler açmaktadır. Vela lsesi, Ticaret mektebi, Erkek amcli h-yat mektebi ve diğer Hselerde de dersaneler açılacaktır. Umumi helediye cem- iyeti salonunda da dersane açıl- ması mukarrerdir. | Doktorlarımı Elli bin kişi Mekteplere şimdiye kadar de- yam edenlerin —mikdarı 50,000 kişiyi bulmuştur. Ders geceleri : Pazar, pazar- tesi, çarşamba, perşembedir. Kadınlara pazartesi, perşembhe günleridir . TIPKONGRASI ŞİMDİDEN HAZIR- LIKLARA BAŞLAN MIŞTIR Bu sene toplanac milli tıp. kongr mesailerini bitirmek üzredir. Kongra eylül — iplidasında “Ankarada toplanacak vı ser, firengi ve - kızıl hastalık- ları mevzu bahs - olacaktır . mülüm bir kısmı bilhassa kizl meselesiyle meşgul olduklarından, bü. hu- susta hararetli müzâkerelor. öl- mâası muhtemel görülmektedir. SIRBİSTANDAN MUHAGİR Son günlerde Sarbistandan gelan — muhacirlerin — mıkları wg.ılııııxuı, iki üç ay içinde ği baizdir. Diğeri ise memleket ku- tezayüdünü — istihtaf eden vatani bir vazifedir. Bunun için nefsine ve vatanma muhab- beti olan ve kendini, vatan ve 8,000 muhacir - gelmiştir ve Anadoludaki mürettep yerlere gönderilmiştir. Bir — gazete — Sırbistanda 200,000 muhacir geleceğini yazmıştır . Tahkikat — yaptık; resint — mahafil - bununj doğrü olmadığını söylemiştir. — * kanun hilafı çek keşide edenlere Ankara, 5 ( milliyet ) — Antalya — meb'usu — Saki Beyle refiklerinin — karşılığı" olmadığı halde kanun hılfında çek keşide edenlere ceza teatibi için ticaret kanununun (610)uncı maddesine bir fıkra ilavesine dair teklif ile adliye mazbazasi rüznameye alın- tur, hüsusiye bürçeleri Ankara, 5 (Nilliye)— Dahi- liye vekâleti tarafından vilâyet idarci bususiye bütçelerinin şekil vesureti tanzimi hakkinda izahatı hayi bir tamim hazırlanmıştır, Fırkanın kaza konferansi Ankara, SCALA)— Cumhuriyet halk fırkası kaza kongrası bugün ögleded evel açılmıştır. Türkiye -Uruguvay Roma, 4(AA ) — Türkiye glıri Suat Beyle - Ürugvay sefiri M Pons Türkiye- - Usuguvay dostluk muahedenamesini Türkiye sefaretinde imzalamışlardır. millet hayatında müessir görmek istiyen ve nihayet insanlık âle- minde mevcudiyetini her hangi faydalı bir işle ihsas etmek arzu- sunda bulunan her Türk baş muallim büyük Gazinin millet mekteplerine -koşmalıdır. “Zeki Mesut ıyet MBaşmuaharriri Sifrt meb'auasüu NWEA FMT Bir mahall&i teslsi Gonderıyoruz düşün lmekted"' 'Tuz ihra Şark demir y )nll.ın amele- sinin projesi ve hazırlanan bir nizamname : şm gemir yolları - amele Miyeti hey'eti — ideresi, e yardım için yeni bir ni- hağırlamıştır. zamnatme — projesi Yakında korgra halinpe toplana- vak olan cemiyetin hey'eti umu- miyesinde bir mesele İutaç edi- teçektir. ame- leye het gün için”bifer lira 've rilecek, yangın ve sair felâketler dolayısiyle müşkil vaziyete dü- şenlere ve evlenmek isteyenlere 50 Jiradan 200 liraya kadar he- diye olunacaktır.on sene müddette ayda yirmi lira vermeyi taahhüt eden işçiler için cemiyet tara- fından ev inşa edilmek suretiyle bir amcle mahallesi vücuda geti- rilmesi muvafık görülmüştür. Amele mahallesi * Vefat eden amele- ailelerine, amelenin âzalık müddetine göre (250-500)lira kadar verilecektir. Bütün bunlara mukabil ameleden ayda Direr lira almacakur, —— ....—— Katil Seyfettin m .Kâtane ci. nayeti ka- dın yüzün- den mi oldu? Tahkikat dce vam ediyor Dünkü nushamızda Kütunede kadın yüzünden bir çinayet ya- pıldığını xuznıwnuıü&ş di hakkındaki tahkikat devüm ct- mektedir. Katilin dün aldırdığı- miz bir resmini: dercediyoruz. Çindi millf hükümet Şanghay,4 (AA) — “Röyter, Nanken İngiliz ticaret odası Wu e meclisinin Vuhan- daki sabık Rus ve Alman İmti- yazlı mıntakalarında Çinli ve ecnebilerdey mütesekkil muhtelit idare teşkilatını bertaraf ederek bu mıntakaların - idaresini kendi eline almasinı -ımıı.—m eylemiştir. lııkıı Londra, 4 (AA.) —“Röyterg ajansının — İstihbarına — nazarat Londraya gelen - telgrallarda şu malâmat veriliyor: Mutair kabi- lesine mensup bazı eşbaş ahiren Irak hudüdünü — geçerek İrak arazisinde — çadır — kurmuşlardır. Mahaza — bunlar — bürada - çak kalmayıp asıl yerlerine dönmüş. derdir. İrak arazisine vuku bulan akın neticesi olarak İngiliz tay yaceleriyle icra - olunan tedip selerinden beri bir akin vükü bulmamış ir — RUS BUĞDAYLARI LosAngeles, 5 (AA.) —“Ray- ter ; Amerikadaki (en — büyük buğday müstahsillerinden — Mon: tanr hi Mr. Comp Bel - in' Ame- rikan uüsülleri üzerine gıdat zer- iyatta bulunmağa tahsis edilecek en milyon İngiliz dönümü ara- ziyi intihap için yakında Rusyaya gideceği haber veriliyor. Avrupada soğuk Paris, 4 (AA) — Avrupada şidderli bir soğuk hükümlermadır. Münakalâti işkâl edecek derecede kar yağmış olduğu bikdirilmekte- dir. ç —— Pirede yangın Atina, 5 — Pirede dün büyük bir yangın çıkmış 800&:: yanmıştır. Hasarat 50 milyon Hrı tahmin ediyor, — catımız mühim bir yekün arzediyor Tuz inhisarı umumi mü- dürü izahat veriyor Bütün Türkiye memleket: lerinde bir sene zarfında m him - mikdarda — tuz — istihsal edilmiştir. İstihsal edilen tuz müamle- Ketimiz ihtiyacından fazla ol- duğumdan “haride de- sevkiyat yapılmıştır. e Dün bu hususta tuz inhi sarı müdürü Umumisi B. bir müuharririmize demiştir kı: Memleketin bütün memle- halarında altı ayda 236,000 ton tuz istihsal edilmiştir. Bunun 117000 tonu İzmirde lli memlebasına aitlir . İstihsal daha fazla idi fakat ça | : Aboııo ve Ilan ücretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfi dır Abone Şşartları Türkrye C. Akvama - | Cemile vam için bir halı yaptırıyorlar Güya bunu.ı;lîîıalıla- rımızı da gözden düşüreceklermiş aleyhinde; propağanda yapmakta vlan ” Yunanlılar, Hu cünrleden" olmak üzre Cemiyeti - Akvarnin büyük salonu için kıymettar bir halı imaline başlamışlardır. Yunanlılar bu halı üzerine Yunanlıların emellerini ifade eder bazı resimler de yapmakta imiş- ler. Haber aldığımıza göre Yunau- ldlar bu suretle, Cemiyeti Akva- ma bir cemile yapmak istemek- son fırtınalar azalttı. Çünkü firtına bizim en büyük duş- manımızdır. Bu sene Avropaya da sev- kıyat yaptık . Yogoslavya bize 35000 ton sipariş vermişti. Bu siparişi temamen ifa ettik . Bu yüzden memlekete 105000 lira i memlehalar Ş deyiz . Yeni memlehalar Vilâyatı şarkıyedeu Hakarı ve Van vilâyetleri da- hilindedir. 3 memleha tesis ede- ceğiz. SÜLEYMAN NAZİF MER- HUM İHTİFALİ Üçün Büyük ve çoşkun Türk edibi Şüleyman Nazif B. merhum çbedi sukünuna tevdi ÜT edileli üç —e Yila okdu. 4 Dünşüstadı: vefatınım - üçü- p neil yıl dönümü |© münasebetile, hazin ve saml mi bir ihtifal tertip edilmiştir. İhtifale Darrüş- şefaka,Kuleli ve Halicı oğlu me- kteplerile bazt Darülfününlü gençler hllunmu—— lardır. Merhümün mezarı baş ında, bir genç “talebe harı ve müessir bir hnıbe İrat etmiş ye şu cümle ile sözünü l—ımvrı—m “Büyük bir heyecan menbai olan Süleyman V.-ml'ı. surlar ha- ricinde yatan şehit kardeşlerinin yanına tevdi ederek “diyorum ki bu mukaddes ölünün — göğsünde yaraları yoktur. Eakat memleketin cn buhranlı ve körkunç zamanlarında kalemini keskin kıhıç gibi kullandı. ouyn için bu güzide adamı yanınıza kabul ediniz!, TKELLOĞ MİSAKİ Vaşington, 4 (AA) — Dün Âyan meclisinde Kellog misakı- nn müzakeresi esnasında âyan- dan biri*Bu misak İspanya-Ame- rika harbi esnasında — meycut bulunmuş olsaydı bu harbin mu- hik olduğu sabit olacaktı., demiş ve bu harbin İspanya tarafından mütevali >bir , takım - haşımanc hareketlerle Amerikaya cebren kabul ettirilmiş olduğunu ilâve eylemiştir.. M, Barach — misakın memleketin muhtaç olduğu kru- wazörlere olan - ihtiyacı hemen tenkis etmeyeceği —mütaldasını serdetmiştir. İNGİLİZ İMPERATORLUĞU Londra, 5 (AA) — İmperator- luk könferansının içemdi 1930 sene- | rimizo gelmesini muhtemel gürmek- sine tehir edilmişcir. tedir. Bunun sebebi de, Cemiyeti Akvamın * Yunanistandaki halıcı- lara 100,000 liralıkbir muavenette bulunmağa karar vermesidir. TAHKİKAT MEVKUFLAR HAKKIN- DAKİ TAHKİKAT TESRİ EDİLİYOR evkuflar — hakkındaki lahkikata dün de de- vam edilmiştir. Tahkikata ta- mamiyle bitmiş nazariyle ba- kılmaktadır. - Yalnız bir iki noktadan — tahkikalın — tevsiino lüzüum görüldügünden bir kaç gün daha dovam - edecektir. Bu cihetlerde ikmali. tahkikat gedildikten — sonra — maznunlajı mühkemöyer wn_]gfr. Sütçüler Gene Fırkaya müra- caat edecekler Süt müstahsilleriyle sütçü- lor esnafı, sütlerin kapalı güğü- | mlerle satılması hakkındaki karar üzerine tekrar (C. H. Fırkası İstanbul merkezi nezdi- nde leşebhusatta - bulunmaya karar vermişlerdir. FRANSIZ PARLEMENTOSÜ —Kânunu esgsi lementonun deyrei içtimaiyesi SKânunusanide açıla- cakur, Riyaset divanımın intiha- bından sonra umuümi - siyaset hakkında müzakere ve münakaşa açılacak ve bu esnada radikal fırkası hati hareketini , tasrih etmeğe mecbur olacaktir. M.Pojncare hükümetin faaliyet programını mali salâhın ikmaline matuf mesai plânını — meclisin tasyibine arzedecektir. İtalyan bütçesi Roma; 4 (AA) — (Röyter) Maliye nazırı 1929 - 1930 bür- çesini bu gün meb'üsan meclisine vermiştir. Yeni bütçenin muham- men- fazla varidatı 2808000 İngiliz dirasıdır. Lâkin cari senci maliyö taıkriben 2707000 İngiliz Hiraşı açık göstermekte olduğun- dan gelecek bütçenin sali Tazlası takriben — 10000 — İngiliz lirası olacaktır. Paris,4 CAA) Öteden —beri " Türk hahları- || vadır, Bunlar ek Bize de gelecek mi? Son günlerde Avrupada, bilhassa kalya, Almanya, ve Balkanlarda şiddetli bir soak- dalgasi Bulun- maktadır. halya ve Sırbistanda kar- Jarın — irtifar (5) metroya: baliğ ol- bu souk — dalgasının Pazar yerleri fakat bir türlü bitpazarı işi alışverişin - önüne geçilemiyor İPAZAR ——— YERLERİ SEYAR VE BOH- ÇACI KADINLAR BUNLARIN ÖNÜNE GEÇMENİN İMKÂNI YOK MU? YENİ CAMİ MEYDANI TERTE, MİZ BİR YER OLDU GİBİ BİR. ŞEY ehremaneti pazar yerlerinin tespitine devam ediyor. Buns dân başka Yenicami meydanı Kibi yerlerde temizletriritmekte- dir. Eskiden Yenicami meydanın- da seyar bir. çok satıcılar topla- nırlardı ve meydan — çirkin '.)ir hal alırdı. Emanet bu gibi çırunnuuh Öönüne geçmeye karar vermiştir. ve.boğ. €erkek — satıcılar etle Yenicdmi meydanında y_ıır]u) yr. Halbuki sattıkları çah kadın. v bohçacı - kadınların” dir; T taşralılar alırlar. ihhi nizama göre bu gibi eşyanın etüv makinesinden geçmeden — satılması — yasaktıt. Beledi —zabita —memurları — bu gibi Ceski — satıcılar —hakkında takibat yapıyorlar. Yenicami parkı ş:hn:mınuli Yenicami meye 'danında yapıları par ilâveler yaptırmıştır. Meydan uıı miz bir iuılı. gelmiştir. Ti 2 inci sahifemizde : 1— Harici telgraf ve mektuplar g— Peste mektubur İüir macar müs teştik Türkiyeye geltyar lâp ve Fransez müharriri 4— Son haberler Büncü sahifemizde: 1— Dahill haberlerimiz 2— Ağiyen iskâa işleri nasil yapı- kacak t 3— Bir senede nekadğz WW GA ettikt 4üncü Sahifemizde: — 1— Hava raporü g— Pıkra 8— Düşündüklerimiz 4— Felek | 5— Tıbbi bahis &— Tükâye 5 nci sahifemizde : 1— Milltyetin eğlencesi GMM lay okuyup yazma tunları. ğ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler