7 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

C, M a a| SÜT MESELESİ NİHAYET SAPLANDIĞI ÇIKMAZDAN ÇIKARILDI — * WYıIan v IM*,&,'gçgmyjKğuLj_Tj WTalebe , Liman seler, bize bir yeni hayata doğdu- | svım.ıu gösteriyor. Bu yeni hayat, €&ki yaşayış Kamanları ile idare | olglmuyor. — Yeni ” bayatın da malümata nazaran b ı kendisine göre “kanunları — var. HıkayeSI Moskova setfiri Vasıf || lr ı lısmh edııebııe' CB Kanunlar amümt / harpten 'I*.cıacılar hükümeteli ahakkak “etmel l Vesaiti nakliyede Cek Mi? muracaat edıvorldr redir. Vekâlet için en esaiti... Nak'iy H d B kuvvetli namzet olan teshilât istiyor amdi Bey ızalmt ispirto iıyutlnrının 300/| Vvasıf Beyin Ankaraya |/,, ——— ai )e kararto a Fiğ e TAREA sonraki hayat şartlarından, cem- iyetlet Ve milletler arasında tat- | Pik olunan tecrübelerden alın mıştir. Milliyet umdesi, milliyet
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nuslh,; Bütün siyast ve içümat kadi- seler, bize bir yeni hayata doğdu- Hümuzu gösteriyor. Bu yeni hayat, €&ki yaşayış Kamunları - ile Okgimuyor. — Yeni — hayatın kendisine göre —kanunları <Bu kanunlar ümümt — harpten sonraki hüyat şartlarından, cem- iyetlet Ve milletler arâsında tat- pik olunan tecrübelerden alın mıştir. Milliyet umdesi, milliyet aşkı. o kanunların da N var, f dir. nandan ziyade, esaslı bir umdesi başı bügün ascın & sayıliyor. Filhakika, beynelmilel Münasebetlerde — küvvetini “en ziyade ihsas eden şey budür. İştirak / fikirleri,— beynelmileleilik- | Velaneleri hütün dünyayı müş tcrek bir vatan haline getirmi hülyaları, milliyet hislerini tal viyeden başka birşey yapmıyor. Bu hayale tapanların bile ruhunda kaymıyan ateş te başka birşey değildir. rk cazibesi, menlaat İştiraki, lisan vahdeti, mazinin hatıratında müşareket, ana mem- leketin muhabbeti, millt istiklâl — ve hakimiyer mücadeleleri.. İşte — büğgünkü içtimal heyetleri tahrik €den amiller... Saydığmuz . -amib lere hütmet etmiy i Mmaf ve siyasi bayatları için bir ümde, bir akide gibi almıyan Hmillerler, Barildirler. Bu gafletle- | Tİnin cezası, Çok gecikmez. Dev- timizin b en büyük hakikatini ŞU tarzda ilade ctmek Tudür: —Bazı milletleri esaret, mah- — kümiyüet içinde yaşatan amilk y onların top, tüfek hülâsa maddi — küdretten — mahruümi: dür. Belki, milli hissin, milliyet Sşkinin — yokluğudurki, — Gareti, Zillesi davet ediyor. Mhlmıdlvmı_/.m haricinde kalan aşlarımızın hali, bizi bu sebe- Pten mütcessir ediyor. O xa İsr, “Milliyet vedin aynı şeydi l , İSİMMİ Cammiasını par- 'YYor, orun için dihen merdukur, Diye muhite zehir softalar: ha Mücadele halindedirler. Türk Scindatlerinin başlarına — bile bile [Mu_üiye konan hocaların, müf- €rin mariletleri zavallı — türk Usdaşlarımızın, teceddüt yolunda T adıni atmalarına bile mani Oluyorlar, Kara kuvvetin bu münevi - Böfikı, hükim idarelerin, hüküme- siyasi — planlarına — tevafak Siyor, Marta onları o yolda E ğ:"lhımge teşvik ediyor. Bu po- V&k tebaya karçı bir zolümdür. Zülme ve taaşsuba karşı Müvaffak ; n Yardip $ olmanın tek bir yolu h—“nrma leyi kabul etmek.. < eyi; imparatorluk eli başlı : en doğ- €h Sarniyor Hillt bir Ve doj z N ne de manevi hiç bör tesir ü Mülk beni Menafle tekaddüm ,_ımı:î B MAHMUT Sürk meb'usu ei Hekimler toplanacak Necati beyin hain ölümü K Necati beyin — vefatından — Sonsa Jöpilan neşriyat bir kısım doktorları getirmiştir. 15 doktorün KaştSını havi bir takrir Eubba mu 'et cemiyerine — veri iştir. Bu Cuma günü bir içima ya- Pilması. tstenmişei, Ğd yara Stan, Yaya gidecekler Um':ulise Vekâleti Müsteşarı ile Zeki Jandarma Kumandanı Yi M' bu âyın on beşinde İtalya işleri peeklerdir. Bu heyet fandarma akkırda tetkikatta buluracakar hd Stajiyerler gitci Olarğ AM işleri hakkında stejiyer A""—ı..ı?d'v'm' Zabitlerinden Zeki, lerdiş, * FeYzi beğler İalyaya gitmiş Ziyade şu nol Cumhuriyet Tüzkiyesi, '€Evlettir. Bütün kudret MİLLİYET AŞKI | difetler yalmz milletten | a azartesi 7 K. sani 990 m"l WMW IIIBİ“ İderehane: İstanbul, Ankara cadilesi, A6 100 Telgraf udresi İstambul, Milliyet Gösele ve Mardcaya vit kusaslar için müdüriyete müracaat edimelidir. Müddeti geçencerhalar 10 karustı Telefon numaraları: İstanbul, 3911 — 2912 — 3918 Gelen avrok geri verilmez. HK anmsangtanı” Cemiyeti belediye dün toplandı ve günlerden beri dillere destan olan süt meselesini nihayet bir şeklihalle raptetti Süt işinin halli Emanetin süt işindeki vaziyeti tayin ve tespit olunmuştur 12 yerde süt muayenc mahalli te'sis oluna-| lcak ve 17,500 İira ile'işler tedvir edilecektir Belediye meclisinin kararına göre emanet süt fiatlarının yükselmesine meydan vermiyecektir Son şekli hal ne dir Aylnrdan beri dedikodusu devam eden sütme- selesi dün Cemiyeti umumiye Belediyede konuşulmuş, ve nihayet bir esasa raptedilmiş- tir. Cemiyeti belediye bu meseleye encümeni mahsusun hazırladığı rapor okundu. Raporu aynen yazıyoruz: 1— Sütlln eski şekilde satılması ceriz değildir. 2 — Sütün satılması işlerine, emanetin İilen ve maddeten alâkadar olması muvafık gürülmemiştir, 3 — Emanet sütün me evsafta ve ne gibi şernit altında satıl- mağı İcap edeceğini tespit ve ilân etmeli ve bu esasların tatbiki içia sıkı biç Murakebe yapmalıdır. Bu vazife sütlerin muayene yerlerinde Muayenesi ile, kı Mmökütlenmesi, ve ya diğer tertibitm Ittihaz edilmesini istilzam ediyorsa, elimizdeki kanune hir buna Mmukabil bir vergi ihdasına cevaz göstermiyor. Bu taktirde emanet bütçesinden kâil miktarda tahsisat ayırmalıdır. 4 — Mnayene edilmiş süt sâtılması mecburiyeti şehrin en kesif mahallerine inhisar etmek üzre muayyen ve müayene yerleri de üt fiyatımı terfi etmiyecek surette tertip olunmalıdır, Bu mantıka haricinde süt satışı serbes olmalı, ve mahza diğer mevadı gıdaiye gibi emanet orada satılacak sütleri de mün: şekilde kontrol etmelidir. 5— Paströlize süt yapmak ve satmak için vuku buabilecek hususi müracaa'lar teshil ve himaye edilmeli, Fakat bu hiç bir zaman istiraki tazammun etmemelidir. 6 — Beşincı fıkrada gösterilen teşebbüs vukua gelmediği taktirde emanet keadi sermayesile, bi takım fabrikası vücude getirmelidir. İnhisar manasını ifade etmiyecek oltan böyle bir fabrikanın tesisine teşebbüs zamamı geldigi vakit, projeleri Cemlyeti Belediyeye getirilmeli, ve fabrikanın inare şekli burada karar- ağıtırılmalıdır. Rapor aynen kabul edildi. uhittin - Beyin de iştirakiyle bir çok İçtimalar neticesinde hazırlanan bir mazbata heyeti umuml en kabul edildi. Bundan sonra cmanetin mukabil teklifi okundu. Emanet süderin gıhbi bir şekilde muayenesi için 11 müayene yeri açılmasmı iste- miştir. Muhittin B. Buna ait kadronun yapıldığını bildirimiş ve söt şirketine verilen 25,000 liranın buraya tahsisini istemiştir, Bunun üzerine şiddetli münakaşalar olmuştur. Azadan bir kısmı - 25,000 liradan 7,500 ünün sarfedildiğini, geriye 17,500 Jira kaldığını, bu miktar yetişmiyeceği için yeni tahsisat kabulü Jâzım geleceğini söylediler. Bu esnada celse taril edildi. İKİNCİ CELSEDE kinci celtede muayene yerleri uçmak ve buıdıki*ıdm için sermayci mütedavile ittihaz ctmek üzre evelce verilet 25,000 Kranın bu fı—lıı geçirilmesi; 17,500 lira ile şimdilik idarci maslahat edilmesi kabul edildi. ç İl muayene yeri için GO0 lira maaşlı 29 doktor, 30 lira maaşlı DK muayin, 11 hademc istihdam edilecektir. Muayene yerleri derhal açılacaktır. Çocuklara Gıda YARIN TEVZİATA BAŞLANIYOR Hilâli ahmer yarından itibaren gıdasız çocuklara mekteplerde gıda tevzi edecektir. Istanbul İran sefiri Avrupadan geldi Geçenlerde Cemiyeti akvam mü- zakeresine işirak ezmek üzre Avru- Paya giden İran sefiri Fruği Han dün şehrimize avdet etmiştir. İran Hari- ciye müsteşirinin Roma - sefaretine tayini Üzerine sabık Roma sefiri İnciza cihetinla — levziatı merkezden imılmı_mı!.k de Fruği Hanla beraher . Sur haricindeki | İtalyadan şehzimize gelmiştir. Muma, yERALaklir. İleyh Tahrana gidecektir y mekteplere Eyip şubesi şcnek verecektir. “Gıdasız - çocuklar 2500 dür ç Büsicuarlığına uyini mak: li ruği ları da bir iki kadar Ankaraya gidecektin. — F* SÜT MESELESİ NİHAYET SAPLANDIĞI ÇIKMAZDAN ÇIKARILDI — Yılan Hikâyesî | Eczacılar hükümete muracaat - ediyorlar ispirto fiyatlarının 300 kuruşa çıkması ilâç fiyatlarını da yük- seltiyor mu? 10 kuruşluk tendürdüyot 27 kuruşa çıktı! Uzun zamandan beri devam ( İsnirtn "Htilalı el'an halleditemedi'. Eczacılar Inhi- saridaresi ara- sindaki bu ih- daf şudur: Inhisar ida- resi ber ceza- haveye istediği edi tonun 300 kurüştür. Bezacılar bunu pahalı gürüy- orlar. Ali Dün Sıhiye müdürü Ali Riza B. demiştirki: İnhisar Rıza bey - idaresi — şüphesiz fiyatları kendi kendine medi. İspirto bu fiyattan aşağı daha- aşağı — verilebi- yükseli e Hükümete müracaat Fezacılar cemi; eczahâanelere verilecek ispt: kilosuna 3 lira fiyat tespit edil mesi üÜzerine bu bapta hükümet mezdinde teşebiyüsatta bulunmayı müvafık Eczacılar, diyorlar. ki —İspirtonum — tercifu - etmesi, 10 kuruşluk - tentürdüyotun 97 kuruşa, (860) kuruşluk kına kina hülâsasının (560) kuruşa çıkma * &n mücip olacakur. Kezacılar cemiyeti idare heyeti Çarşamba günü toplanacaktır. Bt fiatları KUZU KESİLMEĞE BAŞLADI Rusyarlan ehemmiyetli sığır muvaridatı — devam — elmek- tedir. — Bunun — tesirile koyun Hatlar mda — bir — durguhnluk husüle gelmiştir, Koyun etleri .(85 - 90) kuruştan muamele görmektedir. Henüz piyasada pek az bulunan kuüzü 120 kü- 'yuşa şatılmaktadır. Yirmi güne kadari çok miktarda — kuzü gelirilmesi muhtemeldir. Kellok misakı Ve Romanya Bükroş, 5CA.A) - Hükü- met Kelloğ - misakının — acil, mevki meriyele vaz'ı için bir protokol akdine matuf olarak Rusyadan ne doğrudan doğrü- va ve ne de bilvasıta hiç bir leklife maruz kalmamıştır. Mikroplarıneyapacaktı? Londra, S (A.A) — Zabitâ bir — dokturun — otomobilinden milyanlarca — lilo, yerem görmüştür. ve | enfluenza mikroplarını — ihtiva | eden beş tübü aşırmış oşhaşı arama adı! Şimalı Afrikada tecavüz olan - Kazablanka, 5 (A.A) — Dün! kuvvetler | akşam — muhasım (Benimol!al)e üç kilometre me- safede bir nakliye otomodiline tecayüz etmişlerdir. Fransız olan şüfür ağir zurette lanmış ve bir yerli mühlik bir ceriha almıştır. Kıralın hastalığı Londra: 5 (ALA) —— Saat 20;50 de Buckingham sarayın- dan şü bülten naşt olunmuş- tar: Kralın ahvali gündüzü rahatsız göçirmesine Tağmen tebeddül evlememistir. İYEA « Başmuaharriri Silmt mek'asa WMARMEU'E — * « | | MALİYE VEKÂLETİ| Aldığımız. — hususi malümata nazaran Moskhova sefiri Vasıf Beyin maarif vekilliği tahakkük etmek üz- redir. Vekâlet için en kuvvetli namzet olan Vasıf Bayin Ankaraya avdeti,münhal meb'u- sluklardan birine inti- habı uzun bir zamana mütavakkif bulunduğ- undan 4-5 ay kadar devam edecek olan uzun bir zaman içinde ismet Pş. H.nin vekâletii ifa edeceklerine mu- hakkak nazarile ba- kılmaktadır. Hep sigaramı! Kadriye Hanım hücresinde nasıl vakit geçiriyor? Tevkifat etrafındaki tah- kikat iylden iyiye tekem- mMül etmiştir Kadriye ddânım Mevkuf'lar hakkındaki tah- davam — edilmektedir. i tahkikiye tevaii tahki- kata lizmm görmüşlür: Müs- tahkikatı inkişaf et- iyette bulunmak- miş bir tadır, Yalmz iki tahkikatı noktalar da anlaşıklıktan sora tenevvür - etmiyen noktanın anlaşılması uzatmaktâdır , Bu bir müstantiklik kararnamesini ih- zara başlıyacaktır, Bütün mevkufların öen mü himri, ve hadisenin müretti- bi addedilen Kadriye hanı - min — yöniden — bazı ifsapatla bulunmast mühtemeldir. Yıl- dız imzah mektubim — sahidi Kadriye - hanım hnmsıııl_m mütemadiyen sigar aiçmektedir. —— .—— Yeni intihap Huhük fakültesinde katibi umumilik Hakuk fakükesi müderrisler meclisi dün toplanmış tır. Evveli umu mi kâtiplik imti- ğıhı yapılmışur. Senelerden - beri aynı vazileyi ifa eden müderris Etem Akif B. bu sene de ye- niden İntihap İf edilmiştir. Sonra 21 Ki- nunusaniden 10 Şubata kadar s0- mestir tatili ola- K tespir edil - ânıı ir. Fakülteye ait kitapların y rilerle tabına karar verilmiştir. — Tıp talebe Cemiyeti GÜRÜLTÜLÜ BIR İÇTİMA Dün talebe Ceamiyeli Türk Ocağında fevkal bir içtima yaptı. » Evvelâ divan intikabi yapıldı ve riyasele Alâci ikinci reisliğe Necmi, kâtipliklere İh- san ve Raşit H.kî intihap olundular. Verilen bir takrir hakkında münal İan sonra nihayette hey'eti idareye itimat bayan edildi ve içtimaa hitam verildi. Etem Akif B Ü Talebe - birliği Vesaiti. nakliyede teshilât istiyor Her şeyden evel fiyat- ların ucuzlatılması talep olunmaktadır Birlik hükümetin yardım ve muzaheretini talep edecektir ğ Türk. Talebe Rirliği Dar- &ifünun ve yüksek tahsild talebeler - bazı * menafi temin etmöye karar vermiştir . Yeni birlik höyeti idaresi Ankaraya bir heyet gönderecektir. Bu beyet — Ankarada — Vekâletler nezdinde teşebbüsatta buluna- cak, vesaiti nakliye va dğier yerlerde tenzilâl icrasını tem. enni edecektir . Talebe Birliği şubat ayı zarfında bir balo verecektir. Bu baloya münhasiren mü: derrisler we yüksek tahsildeki talebe iştirak odecektir - Anadoluyu görmeli ... Talebe - Birliğzine muhtelif zümreler —Avrupa — seyahalı icrasını talep — etmektedirler. Buü - teklifler ıl - edilme- miştir, yalnız - bir - Anadolü hati icra edilecektir. Birlik binası dahilinde bir mahfel — vücude — getirecektir. İtalyanlar gemi yapıyorlar Rom: lerin neşi - Gözeler van ya- kinda yeni bir İtalyan 'Fran- satlantiği inşa edilecek ve sürat ilibarile mevent bütün İtalyan posla vapurlarına Taik ölacaktır. Fransa hükümetinin programı Raris, (A.A) — M. Poincare öyleden sanra meclislerin yani- den İçtimamı mütcakıp hükü- metin tevdi edeceği ve derhal tahakkuk — ettirilmesini — talep eyleyeceği program hakkında nazırlarla yekdiğerini müteukıp görüşmüşlür. —— Muslihane halledilecek! Vaşington, 5 (A.A) — Pan- amerikan konferansı Amerika Cumhüriyetleri —arasında —ta- haddüs edecek ihtilafları mus- lihane vesaitle hal için moeburi hakamlik ve anlaşma muahede projesini resmen tasvip vo tas- dik etmiştir. Vaşington, ( A.A ) — Ha- komlk protokolu Bolivya va Parage mümessilleri tarafından imza edilmiştir. . —— Tayyare parçalandı Madrid, 5 ÇA.A.) — İspanyol deniz Tayyaresinin mürettebatın- dan hâlâ bir haber alınmamıştır. Fransız tayyrecileri — taharriyatta İspanyollar Üe teşriki mesal edi- yorlar. Madrit, 6 ( AA) — Estere- madure koruvazörüne Oran” sahi- linde karaya düşen deniz tayya- ersinin Aankazını — cerredeceği Tesmen beyan olunmaktadır, Tay- yare cnkazı üzerinde hiç bir ceset — bulünmamıştır. Tayyare pilotu yüzbaşı Tuulerin evelce bahri sefitte üç delfa hrünaya tutulduğu zikrolunuyor. —— ÇAY ZIYAPETİ Lehistan — Sefaretinde *dün akşam sant 10,30 de selir M. Olzaveski ile refikaları tara- fından bir çay zıyafeti verilm- iştir. Türk ve ecncbi bir. çok mümtaz zevat bulunmuşlardır. Liman IIslah edilebile- cek mi? Hamdi Bey izahat veriyor ve diyor ki.. Yunanlılar Pire için 3 senede 12 milyon türk lirası sarfetmişler Iımhuı Liman Şirketi umum müdürü Hamdi B. Timan — hak kında şunları söylemeki T —İs vi İitrtanının istahi vazi- yeti bu gün #çin kükümetçe ehemmi- Şetle Hazarı dikkita dlmanir meve zudur. Z Bu mesele ortaya atılınca ortada Liman Şirketi ismini taşıyan bir mü- €stese mevcut olduğu için her kes ıslâhâtın bu nokta üzerinde olacağını zannediyor. Bu Şirket kmana ait işletde yalnız deniz kısmını yapar. Kara tesisatı noktai mazanından İstanbulda bir liman yoktür . Düuyanın her yerinde her sene muntazam tesisat vapılıyor . Yunanlılar bile iki senedenberi Liman şirketi umümt müdürü Hamdi Bey Mmuntazam fcaliyete girişeiler . Pire limamı için bizim paramızla 5—6 milyon lira sarfedilmiştir. Dört Senc zartında 14 milyon türk irası sarfececektir , Buna mukabil kendi vaziyetimizi düşünelim : tim yapılmış, ne de asri | manasiyle limati iyi bir. bal getir | Miştir. Cumhuriyet hükümeti mazinin bitakğı Fena - neticelerini izaleye çalışıyor İstanhulda yemi Timan tesisatı y pılmaz ise diğer bütün tetbirlerimiz menfi neticeler. verir. Bu . noktadan İktisat Vekâletinin büyük bir dikkatle olduğu b mevzuun- iktisadi vaziyes timizle çok sıkı alâkadar bir iş oldu. Kunu ildğe ediyoruz.. BUGÜN 2 imci sahifemizde : 1— Harici telgraf ve mektuplar yada müsil geçi 8 Yüşoslevya buhtam — halledildi. Tüzk-Mücar truahedesi inizalar 3Büncü sahifemizde: 1— Dabili haberlerimiz 2— Cemiyeti belediye —içtimar ve millec mektebine verilen 10,000 İira 8— Tütün ziryanı azalıyor. mut 4üncü Sahilemizde: (— Hava rapone g— Düşündüklerimiz B— Felek 4— Terlaşa hayatı $- Hikâye, Roman, Karfkatr Kolak müsafiri 7— Sıhhi bilgiler 5 nci sahifemizde : 1— Spör hayâtı 6 inci sahifemizde: tunları. BĞ A ae DA GT R A y a Si men a l SARN L İ S S A tetkik etmekte — 2 Berlin gmektabir yılbaşı Almane | —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler